Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "material" into Hungarian language

Fordítás jelentése & az „anyag“ szó meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Material

[Anyag]
/mətɪriəl/

noun

1. The tangible substance that goes into the makeup of a physical object

 • "Coal is a hard black material"
 • "Wheat is the stuff they use to make bread"
  synonym:
 • material
 • ,
 • stuff

1. A kézzelfogható anyag, amely egy fizikai tárgy felépítésébe kerül

 • "„a szén kemény fekete anyag“"
 • "„a búza az a cucc, amivel kenyeret készítenek“"
  szinonimája:
 • anyag
 • ,
 • cuccokat

2. Information (data or ideas or observations) that can be used or reworked into a finished form

 • "The archives provided rich material for a definitive biography"
  synonym:
 • material

2. Információk (adatok vagy ötletek vagy megfigyelések), amelyek felhasználhatók vagy átdolgozhatók kész formába

 • "„az archívum gazdag anyagot szolgáltatott egy végleges életrajzhoz“"
  szinonimája:
 • anyag

3. Artifact made by weaving or felting or knitting or crocheting natural or synthetic fibers

 • "The fabric in the curtains was light and semitransparent"
 • "Woven cloth originated in mesopotamia around 5000 bc"
 • "She measured off enough material for a dress"
  synonym:
 • fabric
 • ,
 • cloth
 • ,
 • material
 • ,
 • textile

3. Természetes vagy szintetikus szálak szövésével vagy nemezelésével vagy kötésével vagy horgolásával készült műtárgy

 • "„a függönyök szövete könnyű és félig átlátszó volt“"
 • "„a szőtt ruha mezopotámiából származik kr.e. 5000 körül“"
 • "„elég anyagot mért le egy ruhához“"
  szinonimája:
 • szövet
 • ,
 • anyag
 • ,
 • textil

4. Things needed for doing or making something

 • "Writing materials"
 • "Useful teaching materials"
  synonym:
 • material

4. Tennivalóhoz vagy valami elkészítéséhez szükséges dolgok

 • "Írási anyagok“"
 • "„hasznos tananyagok“"
  szinonimája:
 • anyag

5. A person judged suitable for admission or employment

 • "He was university material"
 • "She was vice-presidential material"
  synonym:
 • material

5. Felvételre vagy munkavállalásra alkalmasnak ítélt személy

 • "Ő egyetemi anyag volt“"
 • "„alelnöki anyag volt“"
  szinonimája:
 • anyag

adjective

1. Concerned with worldly rather than spiritual interests

 • "Material possessions"
 • "Material wealth"
 • "Material comforts"
  synonym:
 • material

1. Inkább világi, mint spirituális érdekekkel foglalkozik

 • "„anyagi javak“"
 • "„anyagi vagyon“"
 • "„anyagi kényelem“"
  szinonimája:
 • anyag

2. Derived from or composed of matter

 • "The material universe"
  synonym:
 • material

2. Anyagból származik vagy abból áll

 • "„az anyagi univerzum“"
  szinonimája:
 • anyag

3. Directly relevant to a matter especially a law case

 • "His support made a material difference"
 • "Evidence material to the issue at hand"
 • "Facts likely to influence the judgment are called material facts"
 • "A material witness"
  synonym:
 • material

3. Közvetlenül releváns egy ügyben, különösen egy jogi ügyben

 • "„a támogatása lényeges változást hozott“"
 • "„bizonyítékanyag a szóban forgó kérdéshez“"
 • "„az ítéletet valószínűleg befolyásoló tényeket lényeges tényeknek nevezzük“"
 • "„egy tárgyi tanú“"
  szinonimája:
 • anyag

4. Concerned with or affecting physical as distinct from intellectual or psychological well-being

 • "Material needs"
 • "The moral and material welfare of all good citizens"- t.roosevelt
  synonym:
 • material

4. Az intellektuális vagy pszichológiai jóléttől eltérő fizikai gondok vagy hatások

 • "„anyagi szükségletek“"
 • "„minden jó polgár erkölcsi és anyagi jóléte“ - t. roosevelt
  szinonimája:
 • anyag

5. Having material or physical form or substance

 • "That which is created is of necessity corporeal and visible and tangible" - benjamin jowett
  synonym:
 • corporeal
 • ,
 • material

5. Anyagi vagy fizikai formával vagy anyaggal rendelkezik

 • "„ami létrejön, az szükségszerűen testi, látható és kézzelfogható“ - benjamin jowett
  szinonimája:
 • testi
 • ,
 • anyag

6. Having substance or capable of being treated as fact

 • Not imaginary
 • "The substantial world"
 • "A mere dream, neither substantial nor practical"
 • "Most ponderous and substantial things"- shakespeare
  synonym:
 • substantial
 • ,
 • real
 • ,
 • material

6. Anyaggal rendelkezik, vagy tényként kezelhető

 • Nem képzeletbeli
 • "„a jelentős világ“"
 • "„csupán álom, sem lényegi, sem gyakorlati“"
 • "„a legnehezebb és leglényegesebb dolgok“ - shakespeare
  szinonimája:
 • jelentős
 • ,
 • igazi
 • ,
 • anyag

Examples of using

Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.
Mindenkinek joga van minden általa alkotott tudományos, irodalmi és művészeti termékkel kapcsolatos erkölcsi és anyagi érdekeinek védelméhez.