Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "link" into Hungarian language

A "link" szó fordítási jelentése és meghatározása a magyar nyelvre

EnglishHungarian

Link

[Link]
/lɪŋk/

noun

1. The means of connection between things linked in series

  synonym:
 • link
 • ,
 • nexus

1. A sorozatban összekapcsolt dolgok közötti kapcsolat eszköze

  szinonimája:
 • link
 • ,
 • Nexus

2. A fastener that serves to join or connect

 • "The walls are held together with metal links placed in the wet mortar during construction"
  synonym:
 • link
 • ,
 • linkup
 • ,
 • tie
 • ,
 • tie-in

2. Rögzítőelem, amely csatlakoztatásra vagy csatlakozásra szolgál

 • "A falakat az építés során a nedves habarcsba helyezett fém összeköttetésekkel együtt tartják"
  szinonimája:
 • link
 • ,
 • linkup
 • ,
 • nyakkendő
 • ,
 • behúzás

3. The state of being connected

 • "The connection between church and state is inescapable"
  synonym:
 • connection
 • ,
 • link
 • ,
 • connectedness

3. A kapcsolat állapota

 • "Az egyház és az állam közötti kapcsolat elkerülhetetlen"
  szinonimája:
 • kapcsolat
 • ,
 • link
 • ,
 • összekapcsolódás

4. A connecting shape

  synonym:
 • connection
 • ,
 • connexion
 • ,
 • link

4. Összekötő alak

  szinonimája:
 • kapcsolat
 • ,
 • összekapcsolás
 • ,
 • link

5. A unit of length equal to 1/100 of a chain

  synonym:
 • link

5. A lánc 1/100-os hosszúsági egysége

  szinonimája:
 • link

6. (computing) an instruction that connects one part of a program or an element on a list to another program or list

  synonym:
 • link

6. ( számítástechnika ) utasítás, amely a program egyik részét vagy a listán szereplő elemet összekapcsolja egy másik programmal vagy listával

  szinonimája:
 • link

7. A channel for communication between groups

 • "He provided a liaison with the guerrillas"
  synonym:
 • liaison
 • ,
 • link
 • ,
 • contact
 • ,
 • inter-group communication

7. Csatorna a csoportok közötti kommunikációhoz

 • "Kapcsolatot nyújtott a gerillákkal"
  szinonimája:
 • összekötő
 • ,
 • link
 • ,
 • kapcsolat
 • ,
 • csoportközi kommunikáció

8. A two-way radio communication system (usually microwave)

 • Part of a more extensive telecommunication network
  synonym:
 • radio link
 • ,
 • link

8. Kétirányú rádiókommunikációs rendszer ( általában mikrohullámú )

 • Egy szélesebb körű telekommunikációs hálózat része
  szinonimája:
 • rádió link
 • ,
 • link

9. An interconnecting circuit between two or more locations for the purpose of transmitting and receiving data

  synonym:
 • link
 • ,
 • data link

9. Összekötő áramkör két vagy több hely között az adatok továbbítása és fogadása céljából

  szinonimája:
 • link
 • ,
 • adatkapcsolat

verb

1. Make a logical or causal connection

 • "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"
 • "Colligate these facts"
 • "I cannot relate these events at all"
  synonym:
 • associate
 • ,
 • tie in
 • ,
 • relate
 • ,
 • link
 • ,
 • colligate
 • ,
 • link up
 • ,
 • connect

1. Logikai vagy okozati összefüggést hoz létre

 • "Nem tudom összekapcsolni ezt a két bizonyítékot a fejemben"
 • "Összekapcsolja ezeket a tényeket"
 • "Egyáltalán nem tudom összekapcsolni ezeket az eseményeket"
  szinonimája:
 • társult
 • ,
 • behúzni
 • ,
 • kapcsolatban áll
 • ,
 • link
 • ,
 • kollázs
 • ,
 • összekapcsol
 • ,
 • csatlakoz

2. Connect, fasten, or put together two or more pieces

 • "Can you connect the two loudspeakers?"
 • "Tie the ropes together"
 • "Link arms"
  synonym:
 • connect
 • ,
 • link
 • ,
 • tie
 • ,
 • link up

2. Csatlakoztasson, rögzítsen vagy összerakjon két vagy több darabot

 • "Csatlakoztathatja a két hangszórót?"
 • "Csatlakoztassa a köteleket"
 • "Link karok"
  szinonimája:
 • csatlakoz
 • ,
 • link
 • ,
 • nyakkendő
 • ,
 • összekapcsol

3. Be or become joined or united or linked

 • "The two streets connect to become a highway"
 • "Our paths joined"
 • "The travelers linked up again at the airport"
  synonym:
 • connect
 • ,
 • link
 • ,
 • link up
 • ,
 • join
 • ,
 • unite

3. Csatlakozni vagy egyesülni vagy összekapcsolódni

 • "A két utca autópályává válik"
 • "Az utak csatlakoztak"
 • "Az utazók újra kapcsolatba léptek a repülőtéren"
  szinonimája:
 • csatlakoz
 • ,
 • link
 • ,
 • összekapcsol
 • ,
 • csatlakozz
 • ,
 • egyesül

4. Link with or as with a yoke

 • "Yoke the oxen together"
  synonym:
 • yoke
 • ,
 • link

4. Kapcsolat vagy mint egy igával

 • "Igázd az ökröket együtt"
  szinonimája:
 • igás
 • ,
 • link