Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "level" into Hungarian language

A "szint" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Level

[Szint]
/lɛvəl/

noun

1. A position on a scale of intensity or amount or quality

 • "A moderate grade of intelligence"
 • "A high level of care is required"
 • "It is all a matter of degree"
  synonym:
 • degree
 • ,
 • grade
 • ,
 • level

1. Pozíció intenzitás, mennyiség vagy minőség skálán

 • "Mérsékelt intelligencia fokozat"
 • "Magas szintű ellátásra van szükség"
 • "Ez mind fok kérdése"
szinonimája:
 • fok,
 • fokozat,
 • szint

2. A relative position or degree of value in a graded group

 • "Lumber of the highest grade"
  synonym:
 • grade
 • ,
 • level
 • ,
 • tier

2. Relatív helyzet vagy értékfok egy osztályozott csoportban

 • "A legmagasabb fokozatú szám"
szinonimája:
 • fokozat,
 • szint,
 • szint

3. A specific identifiable position in a continuum or series or especially in a process

 • "A remarkable degree of frankness"
 • "At what stage are the social sciences?"
  synonym:
 • degree
 • ,
 • level
 • ,
 • stage
 • ,
 • point

3. Egy meghatározott azonosítható helyzet egy kontinuumban vagy sorozatban, vagy különösen egy folyamatban

 • "Figyelemre méltó mértékű őszinteség"
 • "Milyen szakaszban vannak a társadalomtudományok?"
szinonimája:
 • fok,
 • szint,
 • színpad,
 • pont

4. Height above ground

 • "The water reached ankle level"
 • "The pictures were at the same level"
  synonym:
 • level

4. Magasság a talaj felett

 • "A víz elérte a bokaszintet"
 • "A képek ugyanazon a szinten voltak"
szinonimája:
 • szint

5. Indicator that establishes the horizontal when a bubble is centered in a tube of liquid

  synonym:
 • level
 • ,
 • spirit level

5. Indikátor, amely meghatározza a vízszintet, ha egy buborék egy folyadékcsőben van

szinonimája:
 • szint,
 • szellem szint

6. A flat surface at right angles to a plumb line

 • "Park the car on the level"
  synonym:
 • horizontal surface
 • ,
 • level

6. Sík felület derékszögben a vízvezetékhez

 • "Parkolja az autót a szinten"
szinonimája:
 • vízszintes felület,
 • szint

7. An abstract place usually conceived as having depth

 • "A good actor communicates on several levels"
 • "A simile has at least two layers of meaning"
 • "The mind functions on many strata simultaneously"
  synonym:
 • level
 • ,
 • layer
 • ,
 • stratum

7. Egy elvont hely, amelyet általában mélységnek tartanak

 • "Egy jó színész több szinten kommunikál"
 • "Egy hasonlóságnak legalább két jelentése van"
 • "Az elme sok rétegben egyszerre működik"
szinonimája:
 • szint,
 • réteg,
 • réteg

8. A structure consisting of a room or set of rooms at a single position along a vertical scale

 • "What level is the office on?"
  synonym:
 • floor
 • ,
 • level
 • ,
 • storey
 • ,
 • story

8. Egy helyiségből vagy helyiségekből álló szerkezet egy helyzetben függőleges skála mentén

 • "Milyen szinten van az iroda?"
szinonimája:
 • padló,
 • szint,
 • emeletes,
 • történet

verb

1. Aim at

 • "Level criticism or charges at somebody"
  synonym:
 • level

1. Cél a

 • "Valaki kritika vagy vád"
szinonimája:
 • szint

2. Tear down so as to make flat with the ground

 • "The building was levelled"
  synonym:
 • level
 • ,
 • raze
 • ,
 • rase
 • ,
 • dismantle
 • ,
 • tear down
 • ,
 • take down
 • ,
 • pull down

2. Szakítsa le úgy, hogy a talaj lapos legyen

 • "Az épület kiegyenlített"
szinonimája:
 • szint,
 • Raze,
 • Rase,
 • szétszerelése,
 • szakít,
 • le,
 • húzz le

3. Make level or straight

 • "Level the ground"
  synonym:
 • flush
 • ,
 • level
 • ,
 • even out
 • ,
 • even

3. Vízszintes vagy egyenes

 • "Szintelje a talajt"
szinonimája:
 • öblítés,
 • szint,
 • ki is,
 • még

4. Direct into a position for use

 • "Point a gun"
 • "He charged his weapon at me"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • level
 • ,
 • point

4. Közvetlenül felhasználási helyzetbe

 • "Egy fegyvert mutat"
 • "Rám töltött fegyvert"
szinonimája:
 • díj,
 • szint,
 • pont

5. Talk frankly with

 • Lay it on the line
 • "I have to level with you"
  synonym:
 • level

5. Beszélj őszintén

 • Fektesse a vonalra
 • "Szintben kell lennem veled"
szinonimája:
 • szint

6. Become level or even

 • "The ground levelled off"
  synonym:
 • level
 • ,
 • level off

6. Szintré vagy akár

 • "A föld kiegyenlült"
szinonimája:
 • szint,
 • szint le

adjective

1. Having a surface without slope, tilt in which no part is higher or lower than another

 • "A flat desk"
 • "Acres of level farmland"
 • "A plane surface"
 • "Skirts sewn with fine flat seams"
  synonym:
 • flat
 • ,
 • level
 • ,
 • plane

1. Lejtő nélküli felülettel, olyan dőléssel, amelyben egyik rész sem magasabb vagy alacsonyabb, mint egy másik

 • "Lapos íróasztal"
 • "A szintű mezőgazdasági területek hektárja"
 • "Sík felülete"
 • "Finom lapos varratokkal varrott szoknyák"
szinonimája:
 • lapos,
 • szint,
 • sík

2. Not showing abrupt variations

 • "Spoke in a level voice"
 • "She gave him a level look"- louis auchincloss
  synonym:
 • level
 • ,
 • unwavering

2. Nem mutat hirtelen variációkat

 • "Szinte hangon beszélt"
 • "Szinte pillantást vetett rá" - louis auchincloss
szinonimája:
 • szint,
 • megrázkódhatatlan

3. Being on a precise horizontal plane

 • "A billiard table must be level"
  synonym:
 • level

3. Pontos vízszintes síkon van

 • "A biliárdasztalnak szintnek kell lennie"
szinonimája:
 • szint

4. Oriented at right angles to the plumb

 • "The picture is level"
  synonym:
 • level

4. Derékszögben a vízvezeték felé orientálva

 • "A kép vízszintes"
szinonimája:
 • szint

5. Of the score in a contest

 • "The score is tied"
  synonym:
 • tied(p)
 • ,
 • even
 • ,
 • level(p)

5. A pontszám egy versenyen

 • "A pontszám kötve"
szinonimája:
 • kötött ( p ),
 • még,
 • szint ( p )

Examples of using

The town is situated 1,500 meters above sea level.
A város 1500 méterrel a tengerszint felett helyezkedik el.
The town is situated 1,500 meters above sea level.
A város 1500 méterrel van a tengerszint felett.