Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "leave" into Hungarian language

Fordítás jelentése & a szó meghatározása „leave“ magyar nyelvre

EnglishHungarian

Leave

[Hagyd]
/liv/

noun

1. The period of time during which you are absent from work or duty

 • "A ten day's leave to visit his mother"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • leave of absence

1. Az az időtartam, ameddig ön távol van a munkából vagy a szolgálatból

 • "„tíz nap szabadság, hogy meglátogassa az anyját“"
  szinonimája:
 • hagyj
 • ,
 • szabadság a távollétről

2. Permission to do something

 • "She was granted leave to speak"
  synonym:
 • leave

2. Engedély vminek a megtételére

 • "„szólási engedélyt kapott“"
  szinonimája:
 • hagyj

3. The act of departing politely

 • "He disliked long farewells"
 • "He took his leave"
 • "Parting is such sweet sorrow"
  synonym:
 • farewell
 • ,
 • leave
 • ,
 • leave-taking
 • ,
 • parting

3. Az udvarias távozás aktusa

 • "„nem szerette a hosszú búcsúkat“"
 • "„elvette a szabadságát“"
 • "„az elválás olyan édes bánat“"
  szinonimája:
 • búcsúzás
 • ,
 • hagyj
 • ,
 • szabadságolás
 • ,
 • elválás

verb

1. Go away from a place

 • "At what time does your train leave?"
 • "She didn't leave until midnight"
 • "The ship leaves at midnight"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • go forth
 • ,
 • go away

1. Menj el egy helyről

 • "- mikor indul a vonata?"
 • "- csak éjfélkor ment el"
 • "„a hajó éjfélkor indul“"
  szinonimája:
 • hagyj
 • ,
 • menjetek tovább
 • ,
 • menjetek arrébb

2. Go and leave behind, either intentionally or by neglect or forgetfulness

 • "She left a mess when she moved out"
 • "His good luck finally left him"
 • "Her husband left her after 20 years of marriage"
 • "She wept thinking she had been left behind"
  synonym:
 • leave

2. Menj és hagyd magad mögött, akár szándékosan, akár elhanyagolásból vagy feledékenységből

 • "- zavart hagyott, amikor elköltözött"
 • "„végre elhagyta a szerencséje“"
 • "„férje 20 év házasság után elhagyta“"
 • "„sírt, és azt hitte, lemaradt“"
  szinonimája:
 • hagyj

3. Act or be so as to become in a specified state

 • "The inflation left them penniless"
 • "The president's remarks left us speechless"
  synonym:
 • leave

3. Cselekedj vagy légy úgy, hogy egy meghatározott állapotba kerülj

 • "„az infláció pénztelenné tette őket“"
 • "„az elnök megjegyzései szótlanul hagytak bennünket“"
  szinonimája:
 • hagyj

4. Leave unchanged or undisturbed or refrain from taking

 • "Leave it as is"
 • "Leave the young fawn alone"
 • "Leave the flowers that you see in the park behind"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • leave alone
 • ,
 • leave behind

4. Változatlanul vagy zavartalanul hagyja, vagy tartózkodjon a szedéstől

 • "„hagyd úgy, ahogy van“"
 • "„hagyd békén a fiatal őzikét“"
 • "„hagyd a virágokat, amiket a mögötte lévő parkban látsz“"
  szinonimája:
 • hagyj
 • ,
 • hagyjon békén
 • ,
 • hátrahagy

5. Move out of or depart from

 • "Leave the room"
 • "The fugitive has left the country"
  synonym:
 • exit
 • ,
 • go out
 • ,
 • get out
 • ,
 • leave

5. Költözz ki vagy indulj el

 • "„hagyd el a szobát“"
 • "„a szökevény elhagyta az országot“"
  szinonimája:
 • kijárat
 • ,
 • menj ki
 • ,
 • kiszáll
 • ,
 • hagyj

6. Make a possibility or provide opportunity for

 • Permit to be attainable or cause to remain
 • "This leaves no room for improvement"
 • "The evidence allows only one conclusion"
 • "Allow for mistakes"
 • "Leave lots of time for the trip"
 • "This procedure provides for lots of leeway"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • allow for
 • ,
 • allow
 • ,
 • provide

6. Lehetőséget teremteni vagy lehetőséget biztosítani

 • Az engedély elérhető vagy a maradás oka
 • "„ez nem hagy teret a javulásnak“"
 • "„a bizonyítékok csak egy következtetést engednek meg“"
 • "„engedje meg a hibákat“"
 • "„hagyjon sok időt az utazásra“"
 • "„ez az eljárás nagy mozgásteret biztosít“"
  szinonimája:
 • hagyj
 • ,
 • megenged
 • ,
 • engedélyez
 • ,
 • biztosítani

7. Have as a result or residue

 • "The water left a mark on the silk dress"
 • "Her blood left a stain on the napkin"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • result
 • ,
 • lead

7. Ennek eredményeként vagy maradékként

 • "„a víz nyomot hagyott a selyemruhán“"
 • "„a vére foltot hagyott a szalvétán“"
  szinonimája:
 • hagyj
 • ,
 • eredmény
 • ,
 • ólom

8. Remove oneself from an association with or participation in

 • "She wants to leave"
 • "The teenager left home"
 • "She left her position with the red cross"
 • "He left the senate after two terms"
 • "After 20 years with the same company, she pulled up stakes"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • depart
 • ,
 • pull up stakes

8. Távolítsa el magát egy társulásból vagy abban való részvételből

 • "„el akar menni“"
 • "„a tinédzser elment otthonról“"
 • "„elhagyta pozícióját a vöröskeresztnél“"
 • "„két ciklus után elhagyta a szenátust“"
 • "„20 év után ugyanannál a cégnél tétet húzott fel“"
  szinonimája:
 • hagyj
 • ,
 • indulj
 • ,
 • húzz fel karókat

9. Put into the care or protection of someone

 • "He left the decision to his deputy"
 • "Leave your child the nurse's care"
  synonym:
 • entrust
 • ,
 • leave

9. Valaki gondozásába vagy védelmébe helyezik

 • "„a döntést a helyettesére bízta“"
 • "„hagyja gyermekének a nővér gondozását“"
  szinonimája:
 • megbíz
 • ,
 • hagyj

10. Leave or give by will after one's death

 • "My aunt bequeathed me all her jewelry"
 • "My grandfather left me his entire estate"
  synonym:
 • bequeath
 • ,
 • will
 • ,
 • leave

10. Hagyja el vagy adja akarattal halála után

 • "„a nagynéném rám hagyta az összes ékszerét“"
 • "„a nagyapám rám hagyta az egész birtokát“"
  szinonimája:
 • hagyaték
 • ,
 • will
 • ,
 • hagyj

11. Have left or have as a remainder

 • "That left the four of us"
 • "19 minus 8 leaves 11"
  synonym:
 • leave

11. Elmentek, vagy van maradék

 • "„ez maradt négyünknek“"
 • "„19 mínusz 8 levél 11“"
  szinonimája:
 • hagyj

12. Be survived by after one's death

 • "He left six children"
 • "At her death, she left behind her husband and 11 cats"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • leave behind

12. Maradjon életben a halála után

 • "„hat gyereket hagyott hátra“"
 • "„halálakor hátrahagyta férjét és 11 macskáját“"
  szinonimája:
 • hagyj
 • ,
 • hátrahagy

13. Transmit (knowledge or skills)

 • "Give a secret to the russians"
 • "Leave your name and address here"
 • "Impart a new skill to the students"
  synonym:
 • impart
 • ,
 • leave
 • ,
 • give
 • ,
 • pass on

13. Továbbítás (tudás vagy készségek)

 • "„adj titkot az oroszoknak“"
 • "„hagyd itt a neved és a címed“"
 • "„új készségeket adjon a tanulóknak“"
  szinonimája:
 • átadni
 • ,
 • hagyj
 • ,
 • ad
 • ,
 • továbbít

14. Leave behind unintentionally

 • "I forgot my umbrella in the restaurant"
 • "I left my keys inside the car and locked the doors"
  synonym:
 • forget
 • ,
 • leave

14. Akaratlanul is hagyjon hátra

 • "„az étteremben felejtettem az esernyőmet“"
 • "- a kulcsaimat a kocsiban hagytam, és bezártam az ajtókat"
  szinonimája:
 • felejtsd el
 • ,
 • hagyj

Examples of using

If you don't like it, you can leave.
Ha nem tetszik elmehetsz.
Where can I leave my bicycle?
Hol hagyhatom a biciklimet?
I can't leave you here alone.
Nem tudlak itt hagyni egyedül.