Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lead" into Hungarian language

A "vezető" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Lead

[Vezető]
/lɛd/

noun

1. An advantage held by a competitor in a race

 • "He took the lead at the last turn"
  synonym:
 • lead

1. Egy versenyző által a versenyen fennálló előny

 • "Az utolsó fordulóban átvette a vezetést"
szinonimája:
 • ólom

2. A soft heavy toxic malleable metallic element

 • Bluish white when freshly cut but tarnishes readily to dull grey
 • "The children were playing with lead soldiers"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • Pb
 • ,
 • atomic number 82

2. Lágy, nehéz, mérgező, temperönthető fém elem

 • Kékesfehér, frissen vágva, de könnyen elpusztul és tompa szürke lesz
 • "A gyerekek vezető katonákkal játszottak"
szinonimája:
 • ólom,
 • Pb,
 • atomszám 82

3. Evidence pointing to a possible solution

 • "The police are following a promising lead"
 • "The trail led straight to the perpetrator"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • track
 • ,
 • trail

3. Bizonyítékok, amelyek a lehetséges megoldásra utalnak

 • "A rendőrség ígéretes vezetést követ"
 • "A nyomvonal egyenesen az elkövetőhöz vezetett"
szinonimája:
 • ólom,
 • pálya,
 • nyom

4. A position of leadership (especially in the phrase `take the lead')

 • "He takes the lead in any group"
 • "We were just waiting for someone to take the lead"
 • "They didn't follow our lead"
  synonym:
 • lead

4. Vezetői pozíció (, különösen a „vegye át a vezetést” ) kifejezésben

 • "Bármely csoportban átveszi a vezetést"
 • "Csak arra vártunk, hogy valaki átvegye a vezetést"
 • "Nem követték a mi vezetésünket"
szinonimája:
 • ólom

5. The angle between the direction a gun is aimed and the position of a moving target (correcting for the flight time of the missile)

  synonym:
 • lead

5. A pisztoly iránya és a mozgó célpont ( helyzete közötti szög, amely korrigálja a rakéta repülési idejét )

szinonimája:
 • ólom

6. The introductory section of a story

 • "It was an amusing lead-in to a very serious matter"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • lead-in
 • ,
 • lede

6. Egy történet bevezető része

 • "Szórakoztató bevezetés volt egy nagyon komoly ügybe"
szinonimája:
 • ólom,
 • behúzás,
 • ledee

7. (sports) the score by which a team or individual is winning

  synonym:
 • lead

7. ( sport ) az a pontszám, amellyel egy csapat vagy egyén nyer

szinonimája:
 • ólom

8. An actor who plays a principal role

  synonym:
 • star
 • ,
 • principal
 • ,
 • lead

8. Színész, aki főszerepet játszik

szinonimája:
 • csillag,
 • fő,
 • ólom

9. (baseball) the position taken by a base runner preparing to advance to the next base

 • "He took a long lead off first"
  synonym:
 • lead

9. ( baseball ) az alapfutó pozíciója, amely a következő bázisra készül felkészülni

 • "Először hosszú vezetést vett le"
szinonimája:
 • ólom

10. An indication of potential opportunity

 • "He got a tip on the stock market"
 • "A good lead for a job"
  synonym:
 • tip
 • ,
 • lead
 • ,
 • steer
 • ,
 • confidential information
 • ,
 • wind
 • ,
 • hint

10. A lehetséges lehetőség jelzése

 • "Tipp van a tőzsdén"
 • "Jó vezetés a munkához"
szinonimája:
 • tipp,
 • ólom,
 • steer,
 • bizalmas információk,
 • szél,
 • tipp

11. A news story of major importance

  synonym:
 • lead
 • ,
 • lead story

11. Kiemelkedő jelentőségű hír

szinonimája:
 • ólom,
 • vezető történet

12. The timing of ignition relative to the position of the piston in an internal-combustion engine

  synonym:
 • spark advance
 • ,
 • lead

12. A gyújtás ütemezése a dugattyú helyzetéhez viszonyítva a belső égésű motorban

szinonimája:
 • szikra előre,
 • ólom

13. Restraint consisting of a rope (or light chain) used to restrain an animal

  synonym:
 • leash
 • ,
 • tether
 • ,
 • lead

13. Az állatok visszatartására használt kötélből ( vagy könnyű láncból ) álló utasbiztonsági rendszer

szinonimája:
 • póráz,
 • tether,
 • ólom

14. Thin strip of metal used to separate lines of type in printing

  synonym:
 • lead
 • ,
 • leading

14. Vékony fémcsík, amelyet a nyomtatás típusvonalainak elválasztására használnak

szinonimája:
 • ólom,
 • vezető

15. Mixture of graphite with clay in different degrees of hardness

 • The marking substance in a pencil
  synonym:
 • lead
 • ,
 • pencil lead

15. Grafit és agyag keveréke különböző keménységű

 • A jelölő anyag ceruzában
szinonimája:
 • ólom,
 • ceruza ólom

16. A jumper that consists of a short piece of wire

 • "It was a tangle of jumper cables and clip leads"
  synonym:
 • jumper cable
 • ,
 • jumper lead
 • ,
 • lead
 • ,
 • booster cable

16. Egy jumper, amely egy rövid huzaldarabból áll

 • "Ez egy jumper-kábelek és klip-vezetékek kusza volt"
szinonimája:
 • jumper kábel,
 • jumper ólom,
 • ólom,
 • emlékeztető kábel

17. The playing of a card to start a trick in bridge

 • "The lead was in the dummy"
  synonym:
 • lead

17. Egy kártya lejátszása, hogy trükköt indítson a hídon

 • "A vezető a próbabábuban volt"
szinonimája:
 • ólom

verb

1. Take somebody somewhere

 • "We lead him to our chief"
 • "Can you take me to the main entrance?"
 • "He conducted us to the palace"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • take
 • ,
 • direct
 • ,
 • conduct
 • ,
 • guide

1. Vigyen valakit valahova

 • "Vezetjük őt a főnökünkhöz"
 • "El tudsz vinni a főbejáratba?"
 • "A palotába vezetett minket"
szinonimája:
 • ólom,
 • vesz,
 • közvetlen,
 • magatartás,
 • útmutató

2. Have as a result or residue

 • "The water left a mark on the silk dress"
 • "Her blood left a stain on the napkin"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • result
 • ,
 • lead

2. Ennek eredményeként vagy maradékként

 • "A víz nyomot hagyott a selyemruhán"
 • "A vére foltot hagyott a szalvétán"
szinonimája:
 • szabadság,
 • eredmény,
 • ólom

3. Tend to or result in

 • "This remark lead to further arguments among the guests"
  synonym:
 • lead

3. Hajlamos vagy eredményt ad

 • "Ez a megjegyzés további érvekhez vezet a vendégek körében"
szinonimája:
 • ólom

4. Travel in front of

 • Go in advance of others
 • "The procession was headed by john"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • head

4. Utazás előtt

 • Menj előre mások előtt
 • "A felvonulást john vezette"
szinonimája:
 • ólom,
 • fej

5. Cause to undertake a certain action

 • "Her greed led her to forge the checks"
  synonym:
 • lead

5. Egy bizonyos intézkedés meghozatalát

 • "A kapzsiság arra késztette, hogy hamisítsa meg a csekkeket"
szinonimája:
 • ólom

6. Stretch out over a distance, space, time, or scope

 • Run or extend between two points or beyond a certain point
 • "Service runs all the way to cranbury"
 • "His knowledge doesn't go very far"
 • "My memory extends back to my fourth year of life"
 • "The facts extend beyond a consideration of her personal assets"
  synonym:
 • run
 • ,
 • go
 • ,
 • pass
 • ,
 • lead
 • ,
 • extend

6. Nyújtható távolságon, térben, időben vagy hatókörön keresztül

 • Futni vagy meghosszabbítani két pont között vagy egy bizonyos ponton túl
 • "A szolgáltatás egészen cranburyig tart"
 • "Tudása nem megy túl messzire"
 • "Az emlékeim az életem negyedik évére nyúlnak vissza"
 • "A tények túlmutatnak személyes vagyonának megfontolásán"
szinonimája:
 • fuss,
 • megy,
 • át,
 • ólom,
 • kiterjesztés

7. Be in charge of

 • "Who is heading this project?"
  synonym:
 • head
 • ,
 • lead

7. Felelős

 • "Ki vezeti ezt a projektet?"
szinonimája:
 • fej,
 • ólom

8. Be ahead of others

 • Be the first
 • "She topped her class every year"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • top

8. Légy mások előtt

 • Légy az első
 • "Évente tetején volt az osztálya"
szinonimája:
 • ólom,
 • felső

9. Be conducive to

 • "The use of computers in the classroom lead to better writing"
  synonym:
 • contribute
 • ,
 • lead
 • ,
 • conduce

9. Elősegíti a

 • "A számítógépek használata az osztályban jobb íráshoz vezet"
szinonimája:
 • hozzájárul,
 • ólom,
 • vezeték

10. Lead, as in the performance of a composition

 • "Conduct an orchestra
 • Barenboim conducted the chicago symphony for years"
  synonym:
 • conduct
 • ,
 • lead
 • ,
 • direct

10. Ólom, mint egy kompozíció előadásakor

 • "Zenekar vezetése
 • Barenboim évek óta vezette a chicagói szimfóniát"
szinonimája:
 • magatartás,
 • ólom,
 • közvetlen

11. Lead, extend, or afford access

 • "This door goes to the basement"
 • "The road runs south"
  synonym:
 • go
 • ,
 • lead

11. Vezethet, bővíthet vagy hozzáférést engedhet meg magának

 • "Ez az ajtó az alagsorba megy"
 • "Az út délre halad"
szinonimája:
 • megy,
 • ólom

12. Move ahead (of others) in time or space

  synonym:
 • precede
 • ,
 • lead

12. Haladjon előre ( mások ) időben vagy térben

szinonimája:
 • preced,
 • ólom

13. Cause something to pass or lead somewhere

 • "Run the wire behind the cabinet"
  synonym:
 • run
 • ,
 • lead

13. Okozhat valamit, ami áthalad vagy vezet valahova

 • "Futtassa a huzalt a szekrény mögött"
szinonimája:
 • fuss,
 • ólom

14. Preside over

 • "John moderated the discussion"
  synonym:
 • moderate
 • ,
 • chair
 • ,
 • lead

14. Elnököl

 • "John moderálta a beszélgetést"
szinonimája:
 • mérsékelt,
 • szék,
 • ólom

Examples of using

My legs are as heavy as lead.
A lábaim nehezek, mint az ólom.
Many ways lead to Rome.
Minden út Rómába vezet.
It's a very dangerous sport, where a slight mistake can lead to serious injury.
Nagyon veszélyes sport, ahol egy kis hiba is súlyos sérüléshez vezethet.