Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "heavy" into Hungarian language

Fordítás jelentése & a „nehéz“ szó meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Heavy

[Nehéz]
/hɛvi/

noun

1. An actor who plays villainous roles

  synonym:
 • heavy

1. Egy színész, aki gonosz szerepeket játszik

  szinonimája:
 • nehéz

2. A serious (or tragic) role in a play

  synonym:
 • heavy

2. Súlyos (vagy tragikus) szerep egy darabban

  szinonimája:
 • nehéz

adjective

1. Of comparatively great physical weight or density

 • "A heavy load"
 • "Lead is a heavy metal"
 • "Heavy mahogany furniture"
  synonym:
 • heavy

1. Viszonylag nagy fizikai súlyú vagy sűrűségű

 • "„nagy terhelés“"
 • "„a lead egy heavy metal“"
 • "„nehéz mahagóni bútorok“"
  szinonimája:
 • nehéz

2. Unusually great in degree or quantity or number

 • "Heavy taxes"
 • "A heavy fine"
 • "Heavy casualties"
 • "Heavy losses"
 • "Heavy rain"
 • "Heavy traffic"
  synonym:
 • heavy

2. Szokatlanul nagy mértékben, mennyiségben vagy számban

 • "„nehéz adók“"
 • "„egy súlyos bírság“"
 • "„súlyos áldozatok“"
 • "„súlyos veszteségek“"
 • "„nehéz eső“"
 • "„nehéz forgalom“"
  szinonimája:
 • nehéz

3. Of the military or industry

 • Using (or being) the heaviest and most powerful armaments or weapons or equipment
 • "Heavy artillery"
 • "Heavy infantry"
 • "A heavy cruiser"
 • "Heavy guns"
 • "Heavy industry involves large-scale production of basic products (such as steel) used by other industries"
  synonym:
 • heavy

3. A katonaságé vagy az iparé

 • A legnehezebb és legerősebb fegyverzet vagy fegyver vagy felszerelés használata (vagy létezése)
 • "„nehéztüzérség“"
 • "„nehéz gyalogság“"
 • "„egy nehézcirkáló“"
 • "„nehéz fegyverek“"
 • "„a nehézipar magában foglalja a más iparágak által használt alaptermékek (például acél) nagyüzemi előállítását“"
  szinonimája:
 • nehéz

4. Marked by great psychological weight

 • Weighted down especially with sadness or troubles or weariness
 • "A heavy heart"
 • "A heavy schedule"
 • "Heavy news"
 • "A heavy silence"
 • "Heavy eyelids"
  synonym:
 • heavy

4. Nagy pszichológiai súly jellemzi

 • Különösen szomorúsággal, gondokkal vagy fáradtsággal súlyozva
 • "„egy nehéz szív“"
 • "„súlyos menetrend“"
 • "„nehéz hírek“"
 • "„nehéz csend“"
 • "„nehéz szemhéjak“"
  szinonimája:
 • nehéz

5. Usually describes a large person who is fat but has a large frame to carry it

  synonym:
 • fleshy
 • ,
 • heavy
 • ,
 • overweight

5. Általában egy nagy embert ír le, aki kövér, de nagy kerettel rendelkezik, hogy hordozza

  szinonimája:
 • húsos
 • ,
 • nehéz
 • ,
 • túlsúly

6. (used of soil) compact and fine-grained

 • "The clayey soil was heavy and easily saturated"
  synonym:
 • clayey
 • ,
 • cloggy
 • ,
 • heavy

6. (talajból használt) tömör és finomszemcsés

 • "„az agyagos talaj nehéz volt és könnyen telítődött“"
  szinonimája:
 • clayey
 • ,
 • dugulásos
 • ,
 • nehéz

7. Darkened by clouds

 • "A heavy sky"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • lowering
 • ,
 • sullen
 • ,
 • threatening

7. Felhők által elsötétített

 • "„nehéz ég“"
  szinonimája:
 • nehéz
 • ,
 • süllyesztés
 • ,
 • mogorva
 • ,
 • fenyegető

8. Of great intensity or power or force

 • "A heavy blow"
 • "The fighting was heavy"
 • "Heavy seas"
  synonym:
 • heavy

8. Nagy intenzitású vagy erejű vagy erejű

 • "„egy súlyos ütés“"
 • "„a harc nehéz volt“"
 • "„nehéz tengerek“"
  szinonimája:
 • nehéz

9. (physics, chemistry) being or containing an isotope with greater than average atomic mass or weight

 • "Heavy hydrogen"
 • "Heavy water"
  synonym:
 • heavy

9. (fizika, kémia) az átlagosnál nagyobb atomtömegű vagy tömegű izotóp

 • "„nehéz hidrogén“"
 • "„nehéz víz“"
  szinonimája:
 • nehéz

10. (of an actor or role) being or playing the villain

 • "Iago is the heavy role in `othello'"
  synonym:
 • heavy

10. (színész vagy szerep) a gonosztevő lénye vagy szerepe

 • "„iago a nehéz szerep az othello-ban“'"
  szinonimája:
 • nehéz

11. Permitting little if any light to pass through because of denseness of matter

 • "Dense smoke"
 • "Heavy fog"
 • "Impenetrable gloom"
  synonym:
 • dense
 • ,
 • heavy
 • ,
 • impenetrable

11. Az anyag sűrűsége miatt kevés, ha egyáltalán nem enged át fényt

 • "„sűrű füst“"
 • "„nehéz köd“"
 • "Áthatolhatatlan homály“"
  szinonimája:
 • sűrű
 • ,
 • nehéz
 • ,
 • áthatolhatatlan

12. Of relatively large extent and density

 • "A heavy line"
  synonym:
 • heavy

12. Viszonylag nagy kiterjedésű és sűrűségű

 • "„egy nehéz sor“"
  szinonimája:
 • nehéz

13. Made of fabric having considerable thickness

 • "A heavy coat"
  synonym:
 • heavy

13. Jelentős vastagságú szövetből készült

 • "„egy nehéz kabát“"
  szinonimája:
 • nehéz

14. Prodigious

 • "Big spender"
 • "Big eater"
 • "Heavy investor"
  synonym:
 • big(a)
 • ,
 • heavy(a)

14. Csodálatos

 • "„nagy költő“"
 • "„nagyevő“"
 • "„nehéz befektető“"
  szinonimája:
 • big(a)
 • ,
 • nehéz(a)

15. Full and loud and deep

 • "Heavy sounds"
 • "A herald chosen for his sonorous voice"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • sonorous

15. Teljes és hangos és mély

 • "„nehéz hangok“"
 • "„hangos hangjára kiválasztott hírnök“"
  szinonimája:
 • nehéz
 • ,
 • hangzatos

16. Given to excessive indulgence of bodily appetites especially for intoxicating liquors

 • "A hard drinker"
  synonym:
 • intemperate
 • ,
 • hard
 • ,
 • heavy

16. A testi étvágy túlzott kényeztetése, különösen bódító italok esetén

 • "„egy kemény ivó“"
  szinonimája:
 • mértéktelen
 • ,
 • kemény
 • ,
 • nehéz

17. Of great gravity or crucial import

 • Requiring serious thought
 • "Grave responsibilities"
 • "Faced a grave decision in a time of crisis"
 • "A grievous fault"
 • "Heavy matters of state"
 • "The weighty matters to be discussed at the peace conference"
  synonym:
 • grave
 • ,
 • grievous
 • ,
 • heavy
 • ,
 • weighty

17. Nagy súlyú vagy döntő jelentőségű

 • Komoly gondolkodást igénylő
 • "„súlyos felelősségek“"
 • "„súlyos döntés előtt állt a válság idején“"
 • "„súlyos hiba“"
 • "„súlyos államügyek“"
 • "„a békekonferencián megvitatandó súlyos ügyek“"
  szinonimája:
 • sír
 • ,
 • súlyos
 • ,
 • nehéz
 • ,
 • súlyú

18. Slow and laborious because of weight

 • "The heavy tread of tired troops"
 • "Moved with a lumbering sag-bellied trot"
 • "Ponderous prehistoric beasts"
 • "A ponderous yawn"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • lumbering
 • ,
 • ponderous

18. Lassú és fáradságos a súly miatt

 • "„a fáradt csapatok nehéz taposása“"
 • "„fakó, megereszkedett hasú ügetéssel mozgott“"
 • "„súlyos őskori vadállatok“"
 • "„súlyos ásítás“"
  szinonimája:
 • nehéz
 • ,
 • fakitermelés
 • ,
 • nehézkes

19. Large and powerful

 • Especially designed for heavy loads or rough work
 • "A heavy truck"
 • "Heavy machinery"
  synonym:
 • heavy

19. Nagy és erős

 • Kifejezetten nehéz terhekhez vagy durva munkákhoz tervezték
 • "„egy nehéz teherautó“"
 • "„nehéz gépek“"
  szinonimája:
 • nehéz

20. Dense or inadequately leavened and hence likely to cause distress in the alimentary canal

 • "A heavy pudding"
  synonym:
 • heavy

20. Sűrű vagy nem megfelelően kelesztett, és ezért valószínűleg szorongást okoz a tápcsatornában

 • "„egy nehéz puding“"
  szinonimája:
 • nehéz

21. Sharply inclined

 • "A heavy grade"
  synonym:
 • heavy

21. Élesen hajlott

 • "„nehéz osztályzat“"
  szinonimája:
 • nehéz

22. Full of

 • Bearing great weight
 • "Trees heavy with fruit"
 • "Vines weighed down with grapes"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • weighed down

22. Tele van

 • Nagy súlyt elviselni
 • "„gyümölcstől nehéz fák“"
 • "„szőlővel nehezített szőlő“"
  szinonimája:
 • nehéz
 • ,
 • lemért

23. Requiring or showing effort

 • "Heavy breathing"
 • "The subject made for labored reading"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • labored
 • ,
 • laboured

23. Erőfeszítés igénylése vagy kimutatása

 • "„nehéz légzés“"
 • "„a téma fáradságos olvasásra készült“"
  szinonimája:
 • nehéz
 • ,
 • fáradozott

24. Characterized by effort to the point of exhaustion

 • Especially physical effort
 • "Worked their arduous way up the mining valley"
 • "A grueling campaign"
 • "Hard labor"
 • "Heavy work"
 • "Heavy going"
 • "Spent many laborious hours on the project"
 • "Set a punishing pace"
  synonym:
 • arduous
 • ,
 • backbreaking
 • ,
 • grueling
 • ,
 • gruelling
 • ,
 • hard
 • ,
 • heavy
 • ,
 • laborious
 • ,
 • operose
 • ,
 • punishing
 • ,
 • toilsome

24. Kimerültségig tartó erőfeszítés jellemzi

 • Különösen a fizikai erőfeszítés
 • "„fáradságos utat jártak be a bányavölgybe“"
 • "„egy fárasztó kampány“"
 • "„kemény munka“"
 • "„nehéz munka“"
 • "„nehéz“"
 • "„sok fáradságos órát töltött a projekttel“"
 • "„állíts fel büntető tempót“"
  szinonimája:
 • fáradságos
 • ,
 • hátborzongató
 • ,
 • fárasztó
 • ,
 • kemény
 • ,
 • nehéz
 • ,
 • operózus
 • ,
 • megbüntetése

25. Lacking lightness or liveliness

 • "Heavy humor"
 • "A leaden conversation"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • leaden

25. A könnyedség vagy az élénkség hiánya

 • "„nehéz humor“"
 • "Ólmos beszélgetés“"
  szinonimája:
 • nehéz
 • ,
 • ólmos

26. (of sleep) deep and complete

 • "A heavy sleep"
 • "Fell into a profound sleep"
 • "A sound sleeper"
 • "Deep wakeless sleep"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • profound
 • ,
 • sound
 • ,
 • wakeless

26. (az alvásról) mélyen és teljes

 • "„egy nehéz alvás“"
 • "„mély álomba merült“"
 • "„egy hangos alvó“"
 • "„mély ébrenlét nélküli alvás“"
  szinonimája:
 • nehéz
 • ,
 • mélységes
 • ,
 • hang
 • ,
 • ébrenlévők

27. In an advanced stage of pregnancy

 • "Was big with child"
 • "Was great with child"
  synonym:
 • big(p)
 • ,
 • enceinte
 • ,
 • expectant
 • ,
 • gravid
 • ,
 • great(p)
 • ,
 • large(p)
 • ,
 • heavy(p)
 • ,
 • with child(p)

27. A terhesség előrehaladott szakaszában

 • "„nagy volt a gyerekkel“"
 • "„nagyszerű volt a gyerekkel“"
  szinonimája:
 • big(p)
 • ,
 • enceinte
 • ,
 • várandós
 • ,
 • gravid
 • ,
 • nagy(p)
 • ,
 • nehéz(p)
 • ,
 • gyermekkel (p)

adverb

1. Slowly as if burdened by much weight

 • "Time hung heavy on their hands"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • heavily

1. Lassan, mintha nagy súly terhelné

 • "„nehezen lógott a kezükön az idő“"
  szinonimája:
 • nehéz
 • ,
 • erősen

Examples of using

This book is very heavy.
Ez a könyv nagyon nehéz.
My legs are as heavy as lead.
A lábaim nehezek, mint az ólom.
My book bag is very heavy.
Az iskolatáskám nagyon nehéz.