Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "head" into Hungarian language

A "fej" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Head

[Fej]
/hɛd/

noun

1. The upper part of the human body or the front part of the body in animals

 • Contains the face and brains
 • "He stuck his head out the window"
  synonym:
 • head
 • ,
 • caput

1. Az emberi test felső része vagy a test elülső része állatokban

 • Tartalmazza az arcot és az agyat
 • "Kicsapta a fejét az ablakon"
  szinonimája:
 • fej
 • ,
 • caput

2. A single domestic animal

 • "200 head of cattle"
  synonym:
 • head

2. Egyetlen háziállat

 • "200 szarvasmarha"
  szinonimája:
 • fej

3. That which is responsible for one's thoughts and feelings

 • The seat of the faculty of reason
 • "His mind wandered"
 • "I couldn't get his words out of my head"
  synonym:
 • mind
 • ,
 • head
 • ,
 • brain
 • ,
 • psyche
 • ,
 • nous

3. Ami felelős az ember gondolataiért és érzéseiért

 • Az érvelési kar székhelye
 • "Elméje vándorolt"
 • "Nem tudtam kihozni a szavait a fejemből"
  szinonimája:
 • elme
 • ,
 • fej
 • ,
 • agy
 • ,
 • pszichés
 • ,
 • nous

4. A person who is in charge

 • "The head of the whole operation"
  synonym:
 • head
 • ,
 • chief
 • ,
 • top dog

4. A felelős személy

 • "Az egész művelet vezetője"
  szinonimája:
 • fej
 • ,
 • főnök
 • ,
 • felső kutya

5. The front of a military formation or procession

 • "The head of the column advanced boldly"
 • "They were at the head of the attack"
  synonym:
 • head

5. Katonai formáció vagy felvonulás eleje

 • "Az oszlop feje merészen előrehaladt"
 • "A támadás élén álltak"
  szinonimája:
 • fej

6. The pressure exerted by a fluid

 • "A head of steam"
  synonym:
 • head

6. A folyadék által kifejtett nyomás

 • "Egy gőzfej"
  szinonimája:
 • fej

7. The top of something

 • "The head of the stairs"
 • "The head of the page"
 • "The head of the list"
  synonym:
 • head

7. Valami teteje

 • "A lépcső feje"
 • "Az oldal feje"
 • "A lista vezetője"
  szinonimája:
 • fej

8. The source of water from which a stream arises

 • "They tracked him back toward the head of the stream"
  synonym:
 • fountainhead
 • ,
 • headspring
 • ,
 • head

8. A vízforrás, amelyből patak keletkezik

 • "Visszakeresették őt a patak feje felé"
  szinonimája:
 • szökőkút
 • ,
 • headspring
 • ,
 • fej

9. (grammar) the word in a grammatical constituent that plays the same grammatical role as the whole constituent

  synonym:
 • head
 • ,
 • head word

9. ( nyelvtan ) a szó olyan nyelvtani alkotóelemben, amely ugyanolyan nyelvtani szerepet játszik, mint az egész alkotóelem

  szinonimája:
 • fej
 • ,
 • fej szó

10. The tip of an abscess (where the pus accumulates)

  synonym:
 • head

10. A tályog csúcsa ( ahol a genny felhalmozódik )

  szinonimája:
 • fej

11. The length or height based on the size of a human or animal head

 • "He is two heads taller than his little sister"
 • "His horse won by a head"
  synonym:
 • head

11. Az emberi vagy állati fej méretén alapuló hosszúság vagy magasság

 • "Két feje magasabb, mint a húga"
 • "A lóját egy fej nyerte"
  szinonimája:
 • fej

12. A dense cluster of flowers or foliage

 • "A head of cauliflower"
 • "A head of lettuce"
  synonym:
 • capitulum
 • ,
 • head

12. Sűrű virágcsoport vagy lombozat

 • "A karfiol feje"
 • "Egy saláta feje"
  szinonimája:
 • capitulum
 • ,
 • fej

13. The educator who has executive authority for a school

 • "She sent unruly pupils to see the principal"
  synonym:
 • principal
 • ,
 • school principal
 • ,
 • head teacher
 • ,
 • head

13. Az oktató, aki az iskola végrehajtó hatósága

 • "Tiszteletlen tanulókat küldött, hogy nézzék meg az igazgatót"
  szinonimája:
 • ,
 • iskolaigazgató
 • ,
 • tanár
 • ,
 • fej

14. An individual person

 • "Tickets are $5 per head"
  synonym:
 • head

14. Egyéni személy

 • "A jegyek fejenként $ 5"
  szinonimája:
 • fej

15. A user of (usually soft) drugs

 • "The office was full of secret heads"
  synonym:
 • head

15. A ( általában lágy ) gyógyszerek felhasználója

 • "Az iroda tele volt titkos fejekkel"
  szinonimája:
 • fej

16. A natural elevation (especially a rocky one that juts out into the sea)

  synonym:
 • promontory
 • ,
 • headland
 • ,
 • head
 • ,
 • foreland

16. Természetes magasság ( különösen egy sziklás, amely a tengerbe jut )

  szinonimája:
 • hegycsúcs
 • ,
 • hegyvidék
 • ,
 • fej
 • ,
 • erdei terület

17. A rounded compact mass

 • "The head of a comet"
  synonym:
 • head

17. Lekerekített kompakt tömeg

 • "Egy üstökös feje"
  szinonimája:
 • fej

18. The foam or froth that accumulates at the top when you pour an effervescent liquid into a container

 • "The beer had a large head of foam"
  synonym:
 • head

18. A hab vagy hab, amely felhalmozódik a tetején, amikor pezsgő folyadékot önt egy tartályba

 • "A sörnek nagy habfeje volt"
  szinonimája:
 • fej

19. The part in the front or nearest the viewer

 • "He was in the forefront"
 • "He was at the head of the column"
  synonym:
 • forefront
 • ,
 • head

19. Az elülső rész vagy a néző legközelebbi része

 • "Előtérben volt"
 • "Az oszlop élén volt"
  szinonimája:
 • élvonalban
 • ,
 • fej

20. A difficult juncture

 • "A pretty pass"
 • "Matters came to a head yesterday"
  synonym:
 • pass
 • ,
 • head
 • ,
 • straits

20. Nehéz helyzet

 • "Egy szép passz"
 • "A dolgok tegnap fejbe kerültek"
  szinonimája:
 • át
 • ,
 • fej
 • ,
 • szoros

21. Forward movement

 • "The ship made little headway against the gale"
  synonym:
 • headway
 • ,
 • head

21. Előre mozgás

 • "A hajó kevés előrelépést tett a gáz ellen"
  szinonimája:
 • út
 • ,
 • fej

22. A v-shaped mark at one end of an arrow pointer

 • "The point of the arrow was due north"
  synonym:
 • point
 • ,
 • head

22. V alakú jel a nyílmutató egyik végén

 • "A nyíl pontja észak felé tartott"
  szinonimája:
 • pont
 • ,
 • fej

23. The subject matter at issue

 • "The question of disease merits serious discussion"
 • "Under the head of minor roman poets"
  synonym:
 • question
 • ,
 • head

23. A vitatott téma

 • "A betegség kérdése komoly vitát érdemel"
 • "Kisebb római költők feje alatt"
  szinonimája:
 • kérdés
 • ,
 • fej

24. A line of text serving to indicate what the passage below it is about

 • "The heading seemed to have little to do with the text"
  synonym:
 • heading
 • ,
 • header
 • ,
 • head

24. Egy szövegsor, amely jelzi, hogy mi az alatta lévő rész

 • "Úgy tűnt, hogy a címsornak kevés köze van a szöveghez"
  szinonimája:
 • címsor
 • ,
 • fejléc
 • ,
 • fej

25. The rounded end of a bone that fits into a rounded cavity in another bone to form a joint

 • "The head of the humerus"
  synonym:
 • head

25. Egy csont lekerekített vége, amely egy másik csont lekerekített üregébe illeszkedik, hogy ízületet képezzen

 • "A gömb feje"
  szinonimája:
 • fej

26. That part of a skeletal muscle that is away from the bone that it moves

  synonym:
 • head

26. A vázizom azon része, amely távol van a csonttól, és amely mozog

  szinonimája:
 • fej

27. (computer science) a tiny electromagnetic coil and metal pole used to write and read magnetic patterns on a disk

  synonym:
 • read/write head
 • ,
 • head

27. ( számítástechnika ) egy apró elektromágneses tekercs és fémoszlop, amelyet mágneses minták írására és olvasására használnak a lemezen

  szinonimája:
 • fej olvasása / írása
 • ,
 • fej

28. (usually plural) the obverse side of a coin that usually bears the representation of a person's head

 • "Call heads or tails!"
  synonym:
 • head

28. ( általában többes számú ) egy érme előlapja, amely általában az ember fejének ábrázolását viseli

 • "Hívófejek vagy farok!"
  szinonimája:
 • fej

29. The striking part of a tool

 • "The head of the hammer"
  synonym:
 • head

29. Egy eszköz feltűnő része

 • "A kalapács feje"
  szinonimája:
 • fej

30. (nautical) a toilet on board a boat or ship

  synonym:
 • head

30. ( tengeri ) wc egy hajón vagy hajón

  szinonimája:
 • fej

31. A projection out from one end

 • "The head of the nail", "a pinhead is the head of a pin"
  synonym:
 • head

31. Egy vetület az egyik végből

 • "A köröm feje", "egy csapfej a csap feje"
  szinonimája:
 • fej

32. A membrane that is stretched taut over a drum

  synonym:
 • drumhead
 • ,
 • head

32. Egy membrán, amelyet feszesen feszítettek egy dob felett

  szinonimája:
 • dobfej
 • ,
 • fej

33. Oral stimulation of the genitals

 • "They say he gives good head"
  synonym:
 • oral sex
 • ,
 • head

33. A nemi szervek orális stimulálása

 • "Azt mondják, hogy jó fejet ad"
  szinonimája:
 • orális szex
 • ,
 • fej

verb

1. To go or travel towards

 • "Where is she heading"
 • "We were headed for the mountains"
  synonym:
 • head

1. Menni vagy felé utazni

 • "Hová megy"
 • "A hegyek felé indultunk"
  szinonimája:
 • fej

2. Be in charge of

 • "Who is heading this project?"
  synonym:
 • head
 • ,
 • lead

2. Felelős

 • "Ki vezeti ezt a projektet?"
  szinonimája:
 • fej
 • ,
 • ólom

3. Travel in front of

 • Go in advance of others
 • "The procession was headed by john"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • head

3. Utazás előtt

 • Menj előre mások előtt
 • "A felvonulást john vezette"
  szinonimája:
 • ólom
 • ,
 • fej

4. Be the first or leading member of (a group) and excel

 • "This student heads the class"
  synonym:
 • head
 • ,
 • head up

4. Legyen az ( egy csoport ) első vagy vezető tagja és excel

 • "Ez a hallgató vezeti az osztályt"
  szinonimája:
 • fej
 • ,
 • fejjel fel

5. Direct the course

 • Determine the direction of travelling
  synonym:
 • steer
 • ,
 • maneuver
 • ,
 • manoeuver
 • ,
 • manoeuvre
 • ,
 • direct
 • ,
 • point
 • ,
 • head
 • ,
 • guide
 • ,
 • channelize
 • ,
 • channelise

5. Irányítsa a kurzust

 • Meghatározza az utazás irányát
  szinonimája:
 • steer
 • ,
 • manőver
 • ,
 • Manoeuver
 • ,
 • közvetlen
 • ,
 • pont
 • ,
 • fej
 • ,
 • útmutató
 • ,
 • csatornáz

6. Take its rise

 • "These rivers head from a mountain range in the himalayas"
  synonym:
 • head

6. Vegye fel a emelkedését

 • "Ezek a folyók a himalája hegységéből indulnak"
  szinonimája:
 • fej

7. Be in the front of or on top of

 • "The list was headed by the name of the president"
  synonym:
 • head

7. Legyen az elején vagy tetején

 • "A listát az elnök neve vezette"
  szinonimája:
 • fej

8. Form a head or come or grow to a head

 • "The wheat headed early this year"
  synonym:
 • head

8. Alakítson ki egy fejet, jöjjön vagy nőjön fel a fejéhez

 • "A búza az év elején indult"
  szinonimája:
 • fej

9. Remove the head of

 • "Head the fish"
  synonym:
 • head

9. Távolítsa el a

 • "Fej a hal"
  szinonimája:
 • fej

Examples of using

That goes over my head.
Ez nekem magas.
The hotel is looking for a new head receptionist.
A hotel új főrecepcióst keres.
I put it in my head to go there by myself.
Magam is ide igyekeztem.