Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "grow" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „növekedés“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Grow

[Növekszik]
/groʊ/

verb

1. Pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute

 • Become
 • "The weather turned nasty"
 • "She grew angry"
  synonym:
 • turn
 • ,
 • grow

1. Fokozatosan lépjen át egy állapotba, vegyen fel egy adott tulajdonságot vagy attribútumot

 • Váljék
 • "„az időjárás csúnya lett“"
 • "- dühös lett"
  szinonimája:
 • fordulj
 • ,

2. Become larger, greater, or bigger

 • Expand or gain
 • "The problem grew too large for me"
 • "Her business grew fast"
  synonym:
 • grow

2. Nagyobb, nagyobb vagy nagyobb lesz

 • Bővíteni vagy nyerni
 • "„a probléma túl nagy lett számomra“"
 • "„az üzlete gyorsan nőtt“"
  szinonimája:

3. Increase in size by natural process

 • "Corn doesn't grow here"
 • "In these forests, mushrooms grow under the trees"
 • "Her hair doesn't grow much anymore"
  synonym:
 • grow

3. Méret növelése természetes eljárással

 • "„itt nem terem kukorica“"
 • "„ezekben az erdőkben gombák nőnek a fák alatt“"
 • "„a haja már nem nagyon nő“"
  szinonimája:

4. Cause to grow or develop

 • "He grows vegetables in his backyard"
  synonym:
 • grow

4. Növekedés vagy fejlődés oka

 • "„zöldséget termeszt a hátsó udvarában“"
  szinonimája:

5. Develop and reach maturity

 • Undergo maturation
 • "He matured fast"
 • "The child grew fast"
  synonym:
 • mature
 • ,
 • maturate
 • ,
 • grow

5. Fejlődj és érj el érettséget

 • Érlelésen megy keresztül
 • "„gyorsan érett“"
 • "„a gyerek gyorsan nőtt“"
  szinonimája:
 • érett
 • ,
 • érlelődik
 • ,

6. Come into existence

 • Take on form or shape
 • "A new religious movement originated in that country"
 • "A love that sprang up from friendship"
 • "The idea for the book grew out of a short story"
 • "An interesting phenomenon uprose"
  synonym:
 • originate
 • ,
 • arise
 • ,
 • rise
 • ,
 • develop
 • ,
 • uprise
 • ,
 • spring up
 • ,
 • grow

6. Jön létre

 • Öltsön formát vagy formát
 • "„új vallási mozgalom indult abban az országban“"
 • "„egy szerelem, ami a barátságból fakadt“"
 • "„a könyv ötlete egy novellából nőtt ki“"
 • "„egy érdekes jelenség emelkedett fel“"
  szinonimája:
 • ered
 • ,
 • felmerül
 • ,
 • emelkedés
 • ,
 • fejlesszenek
 • ,
 • felkelni
 • ,
 • rugózz fel
 • ,

7. Cultivate by growing, often involving improvements by means of agricultural techniques

 • "The bordeaux region produces great red wines"
 • "They produce good ham in parma"
 • "We grow wheat here"
 • "We raise hogs here"
  synonym:
 • grow
 • ,
 • raise
 • ,
 • farm
 • ,
 • produce

7. Termesztéssel termeszteni, gyakran mezőgazdasági technikák segítségével történő fejlesztésekkel

 • "„a bordeaux-i régió nagyszerű vörösborokat termel“"
 • "„jó sonkát termelnek pármában“"
 • "„itt búzát termesztünk“"
 • "„itt disznókat nevelünk“"
  szinonimája:
 • ,
 • emel
 • ,
 • farm
 • ,
 • termelni

8. Come to have or undergo a change of (physical features and attributes)

 • "He grew a beard"
 • "The patient developed abdominal pains"
 • "I got funny spots all over my body"
 • "Well-developed breasts"
  synonym:
 • grow
 • ,
 • develop
 • ,
 • produce
 • ,
 • get
 • ,
 • acquire

8. A (fizikai jellemzők és tulajdonságok) megváltozása vagy változása

 • "„szakállt növesztett“"
 • "„a betegnél hasi fájdalmak jelentkeztek“"
 • "„vicces foltokat kaptam az egész testemen“"
 • "„jól fejlett mellek“"
  szinonimája:
 • ,
 • fejlesszenek
 • ,
 • termelni
 • ,
 • kap
 • ,
 • megszerez

9. Grow emotionally or mature

 • "The child developed beautifully in her new kindergarten"
 • "When he spent a summer at camp, the boy grew noticeably and no longer showed some of his old adolescent behavior"
  synonym:
 • develop
 • ,
 • grow

9. Nőj érzelmileg vagy érlelődj

 • "„a gyermek gyönyörűen fejlődött az új óvodájában“"
 • "„amikor egy nyarat a táborban töltött, a fiú észrevehetően megnőtt, és már nem mutatott némi régi kamasz viselkedését.“"
  szinonimája:
 • fejlesszenek
 • ,

10. Become attached by or as if by the process of growth

 • "The tree trunks had grown together"
  synonym:
 • grow

10. Kötődjön a növekedési folyamathoz, vagy úgy, mintha az lenne

 • "„a fatörzsek összenőttek“"
  szinonimája:

Examples of using

New plants grow in the garden in spring.
Tavasszal a kertben új növények nőnek.
The outcome of any serious research can only be to make two questions grow where only one grew before.
Minden komoly kérdésnek csak az az egyetlen végkimenetele lehet, hogy két kérdés nő ki ott, ahol azelőtt csak egy volt.
Just because a mother happens to be beautiful it does not necessarily follow that her daughter will grow up to be the same.
Attól még, hogy egy anya szép, még nem biztos, hogy a lánya is az lesz, ha felnő.