Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "grain" into Hungarian language

A "gabona" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Grain

[Gabona]
/gren/

noun

1. A relatively small granular particle of a substance

 • "A grain of sand"
 • "A grain of sugar"
  synonym:
 • grain

1. Egy anyag viszonylag kis szemcsés részecskéje

 • "Egy szemcsés homok"
 • "Egy gabonacukor"
  szinonimája:
 • gabona

2. Foodstuff prepared from the starchy grains of cereal grasses

  synonym:
 • grain
 • ,
 • food grain
 • ,
 • cereal

2. Gabonafélék keményítőtartalmú szemeiből készített élelmiszerek

  szinonimája:
 • gabona
 • ,
 • élelmiszer-gabona

3. The side of leather from which the hair has been removed

  synonym:
 • grain

3. A bőr azon oldala, ahonnan a hajat eltávolították

  szinonimája:
 • gabona

4. A weight unit used for pearls or diamonds: 50 mg or 1/4 carat

  synonym:
 • grain
 • ,
 • metric grain

4. Gyöngyökhez vagy gyémántokhoz használt súlyegység: 50 mg vagy 1/4 karát

  szinonimája:
 • gabona
 • ,
 • metrikus szem

5. 1/60 dram

 • Equals an avoirdupois grain or 64.799 milligrams
  synonym:
 • grain

5. 1/60 dram

 • Megegyezik egy avoirdupois szemcsével vagy 64,799 milligrammmal
  szinonimája:
 • gabona

6. 1/7000 pound

 • Equals a troy grain or 64.799 milligrams
  synonym:
 • grain

6. 1/7000 font

 • Megegyezik a trójai szemcsével vagy 64,799 milligrammmal
  szinonimája:
 • gabona

7. Dry seed-like fruit produced by the cereal grasses: e.g. wheat, barley, indian corn

  synonym:
 • grain
 • ,
 • caryopsis

7. A gabona füvek által termelt száraz vetőmagszerű gyümölcs: pl. búza, árpa, indiai kukorica

  szinonimája:
 • gabona
 • ,
 • caryopsis

8. A cereal grass

 • "Wheat is a grain that is grown in kansas"
  synonym:
 • grain

8. Egy gabona fű

 • "A búza olyan gabona, amelyet kansasban termesztenek"
  szinonimája:
 • gabona

9. The smallest possible unit of anything

 • "There was a grain of truth in what he said"
 • "He does not have a grain of sense"
  synonym:
 • grain

9. Bármi lehetséges legkisebb egység

 • "Volt egy igazság az, amit mondott"
 • "Nincs értelme"
  szinonimája:
 • gabona

10. The direction, texture, or pattern of fibers found in wood or leather or stone or in a woven fabric

 • "Saw the board across the grain"
  synonym:
 • grain

10. A fában, bőrben vagy kőben vagy szőtt anyagban található szálak iránya, textúrája vagy mintája

 • "Látta a táblát a gabona felett"
  szinonimája:
 • gabona

11. The physical composition of something (especially with respect to the size and shape of the small constituents of a substance)

 • "Breadfruit has the same texture as bread"
 • "Sand of a fine grain"
 • "Fish with a delicate flavor and texture"
 • "A stone of coarse grain"
  synonym:
 • texture
 • ,
 • grain

11. Valami ( fizikai összetétele, különös tekintettel az anyag kis alkotóelemeinek méretére és alakjára )

 • "A kenyér ugyanolyan textúrájú, mint a kenyér"
 • "Finom szemű homok"
 • "Finom ízű és textúrájú halak"
 • "Egy kő durva szemű"
  szinonimája:
 • textúra
 • ,
 • gabona

verb

1. Thoroughly work in

 • "His hands were grained with dirt"
  synonym:
 • ingrain
 • ,
 • grain

1. Alaposan dolgozzon be

 • "A kezét szennyeződéssel szemcsézték"
  szinonimája:
 • ingrain
 • ,
 • gabona

2. Paint (a surface) to make it look like stone or wood

  synonym:
 • grain

2. Festsen ( felületet ), hogy kőnek vagy fának tűnjön

  szinonimája:
 • gabona

3. Form into grains

  synonym:
 • granulate
 • ,
 • grain

3. Formálódik szemekké

  szinonimája:
 • granulátum
 • ,
 • gabona

4. Become granular

  synonym:
 • granulate
 • ,
 • grain

4. Granuláltá válik

  szinonimája:
 • granulátum
 • ,
 • gabona

Examples of using

There is not a grain of truth in it.
Egy szó sem igaz belőle.