Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flux" into Hungarian language

A "flux" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Flux

[Flux]
/fləks/

noun

1. The rate of flow of energy or particles across a given surface

  synonym:
 • flux

1. Az energia vagy a részecskék áramlási sebessége egy adott felületen

szinonimája:
 • fluxus

2. A flow or discharge

  synonym:
 • flux
 • ,
 • fluxion

2. Áramlás vagy kisülés

szinonimája:
 • fluxus,
 • fluxion

3. A substance added to molten metals to bond with impurities that can then be readily removed

  synonym:
 • flux

3. Az olvadt fémekhez hozzáadott anyag olyan szennyeződésekhez való kötéshez, amelyeket ezután könnyen eltávolíthatunk

szinonimája:
 • fluxus

4. Excessive discharge of liquid from a cavity or organ (as in watery diarrhea)

  synonym:
 • flux

4. Folyadék túlzott kibocsátása üregből vagy szervből (, mint vizes hasmenés esetén )

szinonimája:
 • fluxus

5. A state of uncertainty about what should be done (usually following some important event) preceding the establishment of a new direction of action

 • "The flux following the death of the emperor"
  synonym:
 • flux
 • ,
 • state of flux

5. Bizonytalansági állapot arról, hogy mit kell tenni ( általában egy fontos esemény ) után, az új cselekvési irány létrehozása előtt

 • "A császár halálát követő fluxus"
szinonimája:
 • fluxus,
 • fluxus állapota

6. The lines of force surrounding a permanent magnet or a moving charged particle

  synonym:
 • magnetic field
 • ,
 • magnetic flux
 • ,
 • flux

6. Állandó mágnest vagy mozgó töltött részecskét körülvevő erővonalak

szinonimája:
 • mágneses mező,
 • mágneses fluxus,
 • fluxus

7. (physics) the number of changes in energy flow across a given surface per unit area

  synonym:
 • flux density
 • ,
 • flux

7. ( fizika ) az energiaáramlás változásának száma egy adott felületen egységnyi területenként

szinonimája:
 • fluxus sűrűsége,
 • fluxus

8. In constant change

 • "His opinions are in flux"
 • "The newness and flux of the computer industry"
  synonym:
 • flux

8. Állandó változásban

 • "Véleményei folyamatban vannak"
 • "A számítógépes ipar újdonsága és fluxusa"
szinonimája:
 • fluxus

verb

1. Move or progress freely as if in a stream

 • "The crowd flowed out of the stadium"
  synonym:
 • flow
 • ,
 • flux

1. Mozogni vagy haladni szabadon, mintha egy patakban lenne

 • "A tömeg kifolyott a stadionból"
szinonimája:
 • áramlás,
 • fluxus

2. Become liquid or fluid when heated

 • "The frozen fat liquefied"
  synonym:
 • liquefy
 • ,
 • flux
 • ,
 • liquify

2. Melegítés közben folyadék vagy folyadék lesz

 • "A fagyasztott zsír cseppfolyósított"
szinonimája:
 • cseppfolyósított,
 • fluxus,
 • liquify

3. Mix together different elements

 • "The colors blend well"
  synonym:
 • blend
 • ,
 • flux
 • ,
 • mix
 • ,
 • conflate
 • ,
 • commingle
 • ,
 • immix
 • ,
 • fuse
 • ,
 • coalesce
 • ,
 • meld
 • ,
 • combine
 • ,
 • merge

3. Keverjük össze a különböző elemeket

 • "A színek jól keverednek"
szinonimája:
 • keverék,
 • fluxus,
 • keverjük össze,
 • konflate,
 • commingle,
 • immix,
 • biztosíték,
 • coalesce,
 • meld,
 • kombájn,
 • egyesítés