Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fit" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „fit“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Fit

[Illeszkedik]
/fɪt/

noun

1. A display of bad temper

 • "He had a fit"
 • "She threw a tantrum"
 • "He made a scene"
  synonym:
 • fit
 • ,
 • tantrum
 • ,
 • scene
 • ,
 • conniption

1. A rossz indulat megnyilvánulása

 • "„görcse volt“"
 • "- dührohamot kapott"
 • "„jelenetet csinált“"
  szinonimája:
 • illeszkedés
 • ,
 • dühroham
 • ,
 • jelenet
 • ,
 • konnipció

2. A sudden uncontrollable attack

 • "A paroxysm of giggling"
 • "A fit of coughing"
 • "Convulsions of laughter"
  synonym:
 • paroxysm
 • ,
 • fit
 • ,
 • convulsion

2. Hirtelen irányíthatatlan támadás

 • "„a kuncogás paroxizmusa“"
 • "„köhögési roham“"
 • "„a nevetés görcsei“"
  szinonimája:
 • paroxysma
 • ,
 • illeszkedés
 • ,
 • görcs

3. The manner in which something fits

 • "I admired the fit of her coat"
  synonym:
 • fit

3. Az a mód, ahogyan valami illeszkedik

 • "„csodáltam a kabátja szabását“"
  szinonimája:
 • illeszkedés

4. A sudden flurry of activity (often for no obvious reason)

 • "A burst of applause"
 • "A fit of housecleaning"
  synonym:
 • burst
 • ,
 • fit

4. Hirtelen fellépő tevékenység (gyakran nyilvánvaló ok nélkül)

 • "„taps kitörése“"
 • "„egy roham a takarítás“"
  szinonimája:
 • kitörés
 • ,
 • illeszkedés

verb

1. Be agreeable or acceptable to

 • "This suits my needs"
  synonym:
 • suit
 • ,
 • accommodate
 • ,
 • fit

1. Legyen elfogadható vagy elfogadható

 • "„ez megfelel az igényeimnek“"
  szinonimája:
 • öltöny
 • ,
 • befogadni
 • ,
 • illeszkedés

2. Be the right size or shape

 • Fit correctly or as desired
 • "This piece won't fit into the puzzle"
  synonym:
 • fit
 • ,
 • go

2. Legyen a megfelelő méret vagy forma

 • Illessze helyesen vagy tetszés szerint
 • "„ez a darab nem fér bele a rejtvénybe“"
  szinonimája:
 • illeszkedés
 • ,
 • menjetek

3. Satisfy a condition or restriction

 • "Does this paper meet the requirements for the degree?"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • fit
 • ,
 • conform to

3. Teljesítsen egy feltételt vagy korlátozást

 • "„megfelel ez a dolgozat a diploma követelményeinek?“?"
  szinonimája:
 • találkozz
 • ,
 • illeszkedés
 • ,
 • megfelel

4. Make fit

 • "Fit a dress"
 • "He fitted other pieces of paper to his cut-out"
  synonym:
 • fit

4. Illeszkedjen

 • "„illeszkedj egy ruhához“"
 • "„más papírdarabokat illesztett a kivágásához“"
  szinonimája:
 • illeszkedés

5. Insert or adjust several objects or people

 • "Can you fit the toy into the box?"
 • "This man can't fit himself into our work environment"
  synonym:
 • fit

5. Több objektum vagy személy beszúrása vagy beállítása

 • "- be tudod illeszteni a játékot a dobozba?"
 • "„ez az ember nem tud beilleszkedni a munkakörnyezetünkbe“"
  szinonimája:
 • illeszkedés

6. Be compatible, similar or consistent

 • Coincide in their characteristics
 • "The two stories don't agree in many details"
 • "The handwriting checks with the signature on the check"
 • "The suspect's fingerprints don't match those on the gun"
  synonym:
 • match
 • ,
 • fit
 • ,
 • correspond
 • ,
 • check
 • ,
 • jibe
 • ,
 • gibe
 • ,
 • tally
 • ,
 • agree

6. Legyen kompatibilis, hasonló vagy következetes

 • Jellemzőikben egybeesik
 • "„a két történet sok részletben nem egyezik“"
 • "„a kézírás ellenőrzi az aláírást a csekken“"
 • "„a gyanúsított ujjlenyomata nem egyezik a fegyveren lévőkkel“"
  szinonimája:
 • mérkőzés
 • ,
 • illeszkedés
 • ,
 • megfelel
 • ,
 • csekk
 • ,
 • gém
 • ,
 • gibe
 • ,
 • összeszámlálás
 • ,
 • egyetért

7. Conform to some shape or size

 • "How does this shirt fit?"
  synonym:
 • fit

7. Valamilyen alaknak vagy méretnek megfelel

 • "- hogy áll ez az ing?"
  szinonimája:
 • illeszkedés

8. Provide with (something) usually for a specific purpose

 • "The expedition was equipped with proper clothing, food, and other necessities"
  synonym:
 • equip
 • ,
 • fit
 • ,
 • fit out
 • ,
 • outfit

8. Biztosítson (valamit) általában egy meghatározott célra

 • "„az expedíció megfelelő ruházattal, élelemmel és egyéb szükségletekkel volt felszerelve“"
  szinonimája:
 • felszerelni
 • ,
 • illeszkedés
 • ,
 • illeszkedjen
 • ,
 • öltözet

9. Make correspond or harmonize

 • "Match my sweater"
  synonym:
 • match
 • ,
 • fit

9. Levelezzen vagy harmonizáljon

 • "„mérkőzz össze a pulóveremmel“"
  szinonimája:
 • mérkőzés
 • ,
 • illeszkedés

adjective

1. Meeting adequate standards for a purpose

 • "A fit subject for discussion"
 • "It is fit and proper that you be there"
 • "Water fit to drink"
 • "Fit for duty"
 • "Do as you see fit to"
  synonym:
 • fit

1. Megfelelő szabványok teljesítése egy cél érdekében

 • "„megbeszélésre alkalmas téma“"
 • "„megfelelő és helyénvaló, hogy ott legyél“"
 • "„ivásra alkalmas víz“"
 • "„alkalmas a szolgálatra“"
 • "„tégy, ahogy jónak látod“"
  szinonimája:
 • illeszkedés

2. (usually followed by `to' or `for') on the point of or strongly disposed

 • "In no fit state to continue"
 • "Fit to drop"
 • "Laughing fit to burst"
 • "She was fit to scream"
 • "Primed for a fight"
 • "We are set to go at any time"
  synonym:
 • fit(p)
 • ,
 • primed(p)
 • ,
 • set(p)

2. (általában ezt követi a 'to' vagy '') a ponton vagy erősen elhelyezett

 • "„nincs alkalmas állapotban a folytatásra“"
 • "„leejtésre alkalmas“"
 • "„nevetés alkalmas a kitörésre“"
 • "- alkalmas volt a sikoltozásra"
 • "„harcra készülve“"
 • "„bármikor indulunk“"
  szinonimája:
 • fit(p)
 • ,
 • alapozott(p)
 • ,
 • készlet(p)

3. Physically and mentally sound or healthy

 • "Felt relaxed and fit after their holiday"
 • "Keeps fit with diet and exercise"
  synonym:
 • fit

3. Fizikailag és szellemileg egészséges vagy egészséges

 • "„nyugodtnak és fittnek érezték magukat a nyaralás után“"
 • "„fitten tartja magát az étrendhez és a testmozgáshoz“"
  szinonimája:
 • illeszkedés

Examples of using

She bought him a camera that was too big to fit in his shirt pocket.
Vett neki egy kamerát, ami túl nagy volt, hogy beleférjen a ingzsebébe.
They had lit a fire fit to roast an ox.
Egy ökörsütéshez is megfelelő tüzet gyújtottak.
This ship is not fit for an ocean voyage.
Ez a hajó nem alkalmas óceánon való utazásra.