Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "extend" into Hungarian language

A "kiterjesztés" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Extend

[Bővít]
/ɪkstɛnd/

verb

1. Extend in scope or range or area

 • "The law was extended to all citizens"
 • "Widen the range of applications"
 • "Broaden your horizon"
 • "Extend your backyard"
  synonym:
 • widen
 • ,
 • broaden
 • ,
 • extend

1. Kiterjesztés hatókörben vagy tartományban vagy területen

 • "A törvényt minden polgárra kiterjesztették"
 • "Szélesítse az alkalmazások körét"
 • "Szélesítse a láthatárát"
 • "Kiterjeszd meg a hátsó udvarodat"
szinonimája:
 • widen,
 • széles,
 • kiterjesztés

2. Stretch out over a distance, space, time, or scope

 • Run or extend between two points or beyond a certain point
 • "Service runs all the way to cranbury"
 • "His knowledge doesn't go very far"
 • "My memory extends back to my fourth year of life"
 • "The facts extend beyond a consideration of her personal assets"
  synonym:
 • run
 • ,
 • go
 • ,
 • pass
 • ,
 • lead
 • ,
 • extend

2. Nyújtható távolságon, térben, időben vagy hatókörön keresztül

 • Futni vagy meghosszabbítani két pont között vagy egy bizonyos ponton túl
 • "A szolgáltatás egészen cranburyig tart"
 • "Tudása nem megy túl messzire"
 • "Az emlékeim az életem negyedik évére nyúlnak vissza"
 • "A tények túlmutatnak személyes vagyonának megfontolásán"
szinonimája:
 • fuss,
 • megy,
 • át,
 • ólom,
 • kiterjesztés

3. Span an interval of distance, space or time

 • "The war extended over five years"
 • "The period covered the turn of the century"
 • "My land extends over the hills on the horizon"
 • "This farm covers some 200 acres"
 • "The archipelago continues for another 500 miles"
  synonym:
 • cover
 • ,
 • continue
 • ,
 • extend

3. A távolság, a tér vagy az idő intervallumát fedje le

 • "A háború öt évre terjedt ki"
 • "Az időszak a századfordulóra terjedt ki"
 • "A földem a horizonton lévő dombokon terül el"
 • "Ez a farm mintegy 200 hektáron fekszik"
 • "A szigetcsoport további 500 mérföldre folytatódik"
szinonimája:
 • borító,
 • folytat,
 • kiterjesztés

4. Make available

 • Provide
 • "Extend a loan"
 • "The bank offers a good deal on new mortgages"
  synonym:
 • extend
 • ,
 • offer

4. Elérhető

 • Nyújt
 • "Kölcsön meghosszabbítása"
 • "A bank jó ajánlatot kínál új jelzálogkölcsönökre"
szinonimája:
 • kiterjesztés,
 • ajánlat

5. Thrust or extend out

 • "He held out his hand"
 • "Point a finger"
 • "Extend a hand"
 • "The bee exserted its sting"
  synonym:
 • exsert
 • ,
 • stretch out
 • ,
 • put out
 • ,
 • extend
 • ,
 • hold out
 • ,
 • stretch forth

5. Tolóerő vagy kinyúlás

 • "Kihúzta a kezét"
 • "Ujj mutat"
 • "Kiterjeszteni a kezét"
 • "A méh kijelentette a csípését"
szinonimája:
 • exsert,
 • nyújt,
 • kioltott,
 • kiterjesztés,
 • tartsd ki,
 • nyújt

6. Reach outward in space

 • "The awning extends several feet over the sidewalk"
  synonym:
 • extend
 • ,
 • poke out
 • ,
 • reach out

6. Elérheti az űrben kifelé

 • "A napellenző több lábnyira kiterjed a járdán"
szinonimája:
 • kiterjesztés,
 • kiugrik,
 • kifelé

7. Offer verbally

 • "Extend my greetings"
 • "He offered his sympathy"
  synonym:
 • offer
 • ,
 • extend

7. Kínál verbálisan

 • "Kiterjeszteni üdvözletemet"
 • "Ő együttérzését felajánlotta"
szinonimája:
 • ajánlat,
 • kiterjesztés

8. Extend one's limbs or muscles, or the entire body

 • "Stretch your legs!"
 • "Extend your right arm above your head"
  synonym:
 • stretch
 • ,
 • extend

8. Nyújtsa ki az ember végtagjait vagy izmait, vagy az egész testet

 • "Nyújtsa ki a lábad!"
 • "Húzza ki a jobb karját a feje fölött"
szinonimája:
 • nyújtás,
 • kiterjesztés

9. Expand the influence of

 • "The king extended his rule to the eastern part of the continent"
  synonym:
 • extend
 • ,
 • expand

9. Bővítse a

 • "A király kiterjesztette uralmát a kontinens keleti részére"
szinonimája:
 • kiterjesztés,
 • bővít

10. Lengthen in time

 • Cause to be or last longer
 • "We prolonged our stay"
 • "She extended her visit by another day"
 • "The meeting was drawn out until midnight"
  synonym:
 • prolong
 • ,
 • protract
 • ,
 • extend
 • ,
 • draw out

10. Idővel meghosszabbodik

 • Oka lehet, vagy hosszabb ideig tart
 • "Meghosszabbítottuk tartózkodásunkat"
 • "Egy másik nappal meghosszabbította látogatását"
 • "A találkozót éjfélig tartották"
szinonimája:
 • meghosszabbít,
 • kihúzás,
 • kiterjesztés,
 • kirajzol

11. Extend or stretch out to a greater or the full length

 • "Unfold the newspaper"
 • "Stretch out that piece of cloth"
 • "Extend the tv antenna"
  synonym:
 • unfold
 • ,
 • stretch
 • ,
 • stretch out
 • ,
 • extend

11. Hosszabbítsa meg vagy nyújtsa ki nagyobb vagy teljes hosszúságig

 • "Tegye le az újságot"
 • "Nyújtsa ki azt a ruhadarabot"
 • "Kiterjeszteni a tv-antennát"
szinonimája:
 • kibontakozni,
 • nyújtás,
 • nyújt,
 • kiterjesztés

12. Cause to move at full gallop

 • "Did you gallop the horse just now?"
  synonym:
 • gallop
 • ,
 • extend

12. Oka a teljes vágásnál mozogni

 • "- most vágta le a lovat?"
szinonimája:
 • gallop,
 • kiterjesztés

13. Open or straighten out

 • Unbend
 • "Can we extend the legs of this dining table?"
  synonym:
 • extend

13. Nyissa ki vagy kiegyenesítse

 • Unbend
 • "Meghosszabbíthatjuk ennek az ebédlőasztalnak a lábait?"
szinonimája:
 • kiterjesztés

14. Use to the utmost

 • Exert vigorously or to full capacity
 • "He really extended himself when he climbed kilimanjaro"
 • "Don't strain your mind too much"
  synonym:
 • strain
 • ,
 • extend

14. A lehető legnagyobb mértékben használja

 • Erőteljesen vagy teljes kapacitással kell eljárni
 • "Tényleg kibővítette magát, amikor felmászott kilimandzsáróba"
 • "Ne feszítse túl sokat az elméd"
szinonimája:
 • törzs,
 • kiterjesztés

15. Prolong the time allowed for payment of

 • "Extend the loan"
  synonym:
 • extend

15. Meghosszabbítja a

 • "Hosszabbítsa meg a kölcsönt"
szinonimája:
 • kiterjesztés

16. Continue or extend

 • "The civil war carried into the neighboring province"
 • "The disease extended into the remote mountain provinces"
  synonym:
 • carry
 • ,
 • extend

16. Folytassa vagy meghosszabbítsa

 • "A polgárháború a szomszédos tartományba került"
 • "A betegség kiterjedt a távoli hegyvidéki tartományokra"
szinonimája:
 • hord,
 • kiterjesztés

17. Increase in quantity or bulk by adding a cheaper substance

 • "Stretch the soup by adding some more cream"
 • "Extend the casserole with a little rice"
  synonym:
 • extend
 • ,
 • stretch

17. Mennyiség vagy ömlesztett mennyiség növekedése olcsóbb anyag hozzáadásával

 • "Nyújtsa ki a levest még egy krém hozzáadásával"
 • "Hosszabbítsa meg a rakott kis rizzsel"
szinonimája:
 • kiterjesztés,
 • nyújtás