Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "drift" into Hungarian language

A "drift" szó fordítási jelentése és meghatározása a magyar nyelvre

EnglishHungarian

Drift

[sodródás]
/drɪft/

noun

1. A force that moves something along

  synonym:
 • drift
 • ,
 • impetus
 • ,
 • impulsion

1. Egy erő, amely valamit mozgat

  szinonimája:
 • sodródás
 • ,
 • lendület
 • ,
 • impulzus

2. The gradual departure from an intended course due to external influences (as a ship or plane)

  synonym:
 • drift

2. Fokozatos eltérés a tervezett pályáról a külső hatások miatt ( hajóként vagy repülőgépként )

  szinonimája:
 • sodródás

3. A process of linguistic change over a period of time

  synonym:
 • drift

3. A nyelvi változás folyamata egy adott időszakban

  szinonimája:
 • sodródás

4. A large mass of material that is heaped up by the wind or by water currents

  synonym:
 • drift

4. Nagy tömegű anyag, amelyet a szél vagy a vízáramok halmoznak fel

  szinonimája:
 • sodródás

5. A general tendency to change (as of opinion)

 • "Not openly liberal but that is the trend of the book"
 • "A broad movement of the electorate to the right"
  synonym:
 • drift
 • ,
 • trend
 • ,
 • movement

5. Általános tendencia a ( megváltoztatására vélemény szerint )

 • "Nem nyíltan liberális, de ez a könyv trendje"
 • "A választók széles mozgása jobbra"
  szinonimája:
 • sodródás
 • ,
 • trend
 • ,
 • mozgás

6. The pervading meaning or tenor

 • "Caught the general drift of the conversation"
  synonym:
 • drift
 • ,
 • purport

6. Az átható jelentés vagy tenor

 • "Elkapta a beszélgetés általános sodródását"
  szinonimája:
 • sodródás
 • ,
 • Purport

7. A horizontal (or nearly horizontal) passageway in a mine

 • "They dug a drift parallel with the vein"
  synonym:
 • drift
 • ,
 • heading
 • ,
 • gallery

7. Vízszintes ( vagy csaknem vízszintes ) átjáró egy bányában

 • "A vénával párhuzamosan ástak egy sodródást"
  szinonimája:
 • sodródás
 • ,
 • címsor
 • ,
 • galéria

verb

1. Be in motion due to some air or water current

 • "The leaves were blowing in the wind"
 • "The boat drifted on the lake"
 • "The sailboat was adrift on the open sea"
 • "The shipwrecked boat drifted away from the shore"
  synonym:
 • float
 • ,
 • drift
 • ,
 • be adrift
 • ,
 • blow

1. Mozgásban van valamilyen levegő vagy víz áram miatt

 • "A levelek fújtak a szélben"
 • "A hajó sodródott a tónál"
 • "A vitorlás a nyílt tengeren vonult"
 • "A hajótörött hajó sodródott a parttól"
  szinonimája:
 • úszó
 • ,
 • sodródás
 • ,
 • légy vonzó
 • ,
 • fúj

2. Wander from a direct course or at random

 • "The child strayed from the path and her parents lost sight of her"
 • "Don't drift from the set course"
  synonym:
 • stray
 • ,
 • err
 • ,
 • drift

2. Vándoroljon közvetlen tanfolyamról vagy véletlenszerűen

 • "A gyermek eltévedt az ösvényről, és szülei elfelejtették őt"
 • "Ne sodródj a beállított pályáról"
  szinonimája:
 • kóborol
 • ,
 • err
 • ,
 • sodródás

3. Move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment

 • "The gypsies roamed the woods"
 • "Roving vagabonds"
 • "The wandering jew"
 • "The cattle roam across the prairie"
 • "The laborers drift from one town to the next"
 • "They rolled from town to town"
  synonym:
 • roll
 • ,
 • wander
 • ,
 • swan
 • ,
 • stray
 • ,
 • tramp
 • ,
 • roam
 • ,
 • cast
 • ,
 • ramble
 • ,
 • rove
 • ,
 • range
 • ,
 • drift
 • ,
 • vagabond

3. Céltalanul vagy rendeltetési hely nélkül mozogni, gyakran élelmet vagy foglalkoztatást keresve

 • "A cigányok az erdőben barangoltak"
 • "Roving vagabonds"
 • "A vándorló zsidó"
 • "A szarvasmarha a préri felett barangol"
 • "A munkások egyik városból a másikba sodródnak"
 • "Városból városba gördültek"
  szinonimája:
 • tekercs
 • ,
 • vándorol
 • ,
 • hattyú
 • ,
 • kóborol
 • ,
 • csapos
 • ,
 • barangolás
 • ,
 • öntött
 • ,
 • zümmög
 • ,
 • rove
 • ,
 • tartomány
 • ,
 • sodródás
 • ,
 • vagabond

4. Vary or move from a fixed point or course

 • "Stock prices are drifting higher"
  synonym:
 • drift

4. Változtasson vagy mozogjon egy rögzített ponttól vagy pályától

 • "A részvényárak magasabbra sodródnak"
  szinonimája:
 • sodródás

5. Live unhurriedly, irresponsibly, or freely

 • "My son drifted around for years in california before going to law school"
  synonym:
 • freewheel
 • ,
 • drift

5. Sietve, felelőtlenül vagy szabadon él

 • "A fiam évekig sodródott kaliforniában, mielőtt jogi iskolába ment"
  szinonimája:
 • szabadkerék
 • ,
 • sodródás

6. Move in an unhurried fashion

 • "The unknown young man drifted among the invited guests"
  synonym:
 • drift

6. Mozogni sietve

 • "Az ismeretlen fiatalember sodródott a meghívott vendégek között"
  szinonimája:
 • sodródás

7. Cause to be carried by a current

 • "Drift the boats downstream"
  synonym:
 • drift

7. Az áramot egy áram hordozza

 • "A hajókat sodrja lefelé"
  szinonimája:
 • sodródás

8. Drive slowly and far afield for grazing

 • "Drift the cattle herds westwards"
  synonym:
 • drift

8. Lassan és messze haladjon a legeltetés érdekében

 • "A szarvasmarha-állományt nyugatra sodrja"
  szinonimája:
 • sodródás

9. Be subject to fluctuation

 • "The stock market drifted upward"
  synonym:
 • drift

9. Ingadozásoknak kell alávetni

 • "A tőzsde felfelé sodródott"
  szinonimája:
 • sodródás

10. Be piled up in banks or heaps by the force of wind or a current

 • "Snow drifting several feet high"
 • "Sand drifting like snow"
  synonym:
 • drift

10. A szél vagy az áram hatására bankokba vagy halomba rakják fel

 • "Több láb magasan sodródó hó"
 • "Homok sodródik, mint a hó"
  szinonimája:
 • sodródás