Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "deep" into Hungarian language

A "mély" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Deep

[Mély]
/dip/

noun

1. The central and most intense or profound part

 • "In the deep of night"
 • "In the deep of winter"
  synonym:
 • deep

1. A központi és legintenzívebb vagy mélyebb rész

 • "Az éjszaka mélyén"
 • "A tél mélyén"
szinonimája:
 • mély

2. A long steep-sided depression in the ocean floor

  synonym:
 • trench
 • ,
 • deep
 • ,
 • oceanic abyss

2. Hosszú meredek oldalú depresszió az óceán fenekén

szinonimája:
 • árok,
 • mély,
 • óceáni szakadékok

3. Literary term for an ocean

 • "Denizens of the deep"
  synonym:
 • deep

3. Irodalmi kifejezés egy óceánra

 • "A mélyek denizensei"
szinonimája:
 • mély

adjective

1. Relatively deep or strong

 • Affecting one deeply
 • "A deep breath"
 • "A deep sigh"
 • "Deep concentration"
 • "Deep emotion"
 • "A deep trance"
 • "In a deep sleep"
  synonym:
 • deep

1. Viszonylag mély vagy erős

 • Mélyen befolyásolja
 • "Mély lélegzetet"
 • "Mély sóhaj"
 • "Mély koncentráció"
 • "Mély érzelem"
 • "Mély transz"
 • "Mély alvásban"
szinonimája:
 • mély

2. Marked by depth of thinking

 • "Deep thoughts"
 • "A deep allegory"
  synonym:
 • deep

2. A gondolkodás mélysége jellemzi

 • "Mély gondolatok"
 • "Mély allegória"
szinonimája:
 • mély

3. Having great spatial extension or penetration downward or inward from an outer surface or backward or laterally or outward from a center

 • Sometimes used in combination
 • "A deep well"
 • "A deep dive"
 • "Deep water"
 • "A deep casserole"
 • "A deep gash"
 • "Deep massage"
 • "Deep pressure receptors in muscles"
 • "Deep shelves"
 • "A deep closet"
 • "Surrounded by a deep yard"
 • "Hit the ball to deep center field"
 • "In deep space"
 • "Waist-deep"
  synonym:
 • deep

3. Nagy térbeli kiterjesztéssel vagy behatolással lefelé vagy befelé a külső felületről, hátra vagy oldalirányban vagy kifelé a központból

 • Néha kombinációban használják
 • "Mély kút"
 • "Mély merülés"
 • "Mély víz"
 • "Mély rakott"
 • "Mély gáz"
 • "Mély masszázs"
 • "Mélynyomású receptorok az izmokban"
 • "Mély polcok"
 • "Egy mély szekrény"
 • "Egy mély udvar veszi körül"
 • "Ütni a labdát a mély középpályára"
 • "Mély űrben"
 • "Derék-mély"
szinonimája:
 • mély

4. Very distant in time or space

 • "Deep in the past"
 • "Deep in enemy territory"
 • "Deep in the woods"
 • "A deep space probe"
  synonym:
 • deep

4. Nagyon távoli időben vagy térben

 • "Mélyen a múltban"
 • "Mélyen az ellenség területén"
 • "Mélyen az erdőben"
 • "Mély űrszonda"
szinonimája:
 • mély

5. Extreme

 • "In deep trouble"
 • "Deep happiness"
  synonym:
 • deep

5. Extrém

 • "Mély bajban"
 • "Mély boldogság"
szinonimája:
 • mély

6. Having or denoting a low vocal or instrumental range

 • "A deep voice"
 • "A bass voice is lower than a baritone voice"
 • "A bass clarinet"
  synonym:
 • bass
 • ,
 • deep

6. Alacsony vokális vagy hangszeres tartományban van, vagy azt jelöli

 • "Mély hang"
 • "Egy basszus hang alacsonyabb, mint egy bariton hang"
 • "Basszusklarinét"
szinonimája:
 • basszus,
 • mély

7. Strong

 • Intense
 • "Deep purple"
 • "A rich red"
  synonym:
 • deep
 • ,
 • rich

7. Erős

 • Intenzív
 • "Mély lila"
 • "Gazdag vörös"
szinonimája:
 • mély,
 • gazdag

8. Relatively thick from top to bottom

 • "Deep carpets"
 • "Deep snow"
  synonym:
 • deep

8. Fentről lefelé viszonylag vastag

 • "Mély szőnyegek"
 • "Mély hó"
szinonimája:
 • mély

9. Extending relatively far inward

 • "A deep border"
  synonym:
 • deep

9. Viszonylag messze befelé

 • "Mély határ"
szinonimája:
 • mély

10. (of darkness) very intense

 • "Thick night"
 • "Thick darkness"
 • "A face in deep shadow"
 • "Deep night"
  synonym:
 • thick
 • ,
 • deep

10. ( sötétség ) nagyon intenzív

 • "Vastag éjszaka"
 • "Vastag sötétség"
 • "Egy arc mély árnyékban"
 • "Mély éjszaka"
szinonimája:
 • vastag,
 • mély

11. Large in quantity or size

 • "Deep cuts in the budget"
  synonym:
 • deep

11. Nagy mennyiségben vagy méretben

 • "A költségvetés mély csökkentése"
szinonimája:
 • mély

12. With head or back bent low

 • "A deep bow"
  synonym:
 • deep

12. Alacsonyan hajlított fejjel vagy háttal

 • "Mély íj"
szinonimája:
 • mély

13. Of an obscure nature

 • "The new insurance policy is written without cryptic or mysterious terms"
 • "A deep dark secret"
 • "The inscrutable workings of providence"
 • "In its mysterious past it encompasses all the dim origins of life"- rachel carson
 • "Rituals totally mystifying to visitors from other lands"
  synonym:
 • cryptic
 • ,
 • cryptical
 • ,
 • deep
 • ,
 • inscrutable
 • ,
 • mysterious
 • ,
 • mystifying

13. Homályos természetű

 • "Az új biztosítási kötvény rejtélyes vagy titokzatos kifejezések nélkül van írva"
 • "Mély sötét titok"
 • "A gondviselés vitathatatlan működése"
 • "Rejtélyes múltjában az élet minden homályos eredetét magában foglalja" - rachel carson
 • "A más országokból érkező látogatók számára teljesen rejtélyes rituálék"
szinonimája:
 • rejtélyes,
 • kriptoszerű,
 • mély,
 • vitathatatlan,
 • titokzatos,
 • misztikáló

14. Difficult to penetrate

 • Incomprehensible to one of ordinary understanding or knowledge
 • "The professor's lectures were so abstruse that students tended to avoid them"
 • "A deep metaphysical theory"
 • "Some recondite problem in historiography"
  synonym:
 • abstruse
 • ,
 • deep
 • ,
 • recondite

14. Nehéz behatolni

 • Érthetetlen a szokásos megértés vagy tudás egyikének
 • "A professzor előadása annyira homályos volt, hogy a hallgatók hajlamosak voltak elkerülni őket"
 • "Mély metafizikai elmélet"
 • "Némi újbóli probléma a historiográfiában"
szinonimája:
 • absztrakció,
 • mély,
 • újrafeltéve

15. Exhibiting great cunning usually with secrecy

 • "Deep political machinations"
 • "A deep plot"
  synonym:
 • deep

15. Nagy ravaszsággal, általában titokban

 • "Mély politikai machinációk"
 • "Egy mély telek"
szinonimája:
 • mély

adverb

1. To a great depth

 • Far down
 • "Dived deeply"
 • "Dug deep"
  synonym:
 • deeply
 • ,
 • deep

1. Nagy mélységig

 • Messze
 • "Mélyen merült"
 • "Dug mély"
szinonimája:
 • mélyen,
 • mély

2. To an advanced time

 • "Deep into the night"
 • "Talked late into the evening"
  synonym:
 • deep
 • ,
 • late

2. Előrehaladott időre

 • "Mélyen az éjszakába"
 • "Késő este beszélt"
szinonimája:
 • mély,
 • késő

3. To a great distance

 • "Penetrated deep into enemy territory"
 • "Went deep into the woods"
  synonym:
 • deep

3. Nagy távolságra

 • "Mélyen behatolva az ellenség területére"
 • "Mélyen az erdőbe ment"
szinonimája:
 • mély

Examples of using

You’re getting into deep water.
Mélyvizbe ugrasz.
He took a deep breath before entering his boss's office.
Nagy levegőt vett, mielőtt belépett a főnöke irodájába.
Take a deep breath.
Vegyen egy mély lélegzetet.