Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crack" into Hungarian language

A "repedés" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Crack

[Crack]
/kræk/

noun

1. A long narrow opening

  synonym:
 • crack
 • ,
 • cleft
 • ,
 • crevice
 • ,
 • fissure
 • ,
 • scissure

1. Hosszú keskeny nyílás

  szinonimája:
 • repedés
 • ,
 • hasadék
 • ,
 • olló

2. A narrow opening

 • "He opened the window a crack"
  synonym:
 • gap
 • ,
 • crack

2. Keskeny nyílás

 • "Repedést nyitott az ablakon"
  szinonimája:
 • rés
 • ,
 • repedés

3. A long narrow depression in a surface

  synonym:
 • crevice
 • ,
 • cranny
 • ,
 • crack
 • ,
 • fissure
 • ,
 • chap

3. Hosszú keskeny depresszió a felszínen

  szinonimája:
 • hasadék
 • ,
 • Cranny
 • ,
 • repedés
 • ,
 • chap

4. A sudden sharp noise

 • "The crack of a whip"
 • "He heard the cracking of the ice"
 • "He can hear the snap of a twig"
  synonym:
 • crack
 • ,
 • cracking
 • ,
 • snap

4. Hirtelen éles zaj

 • "Egy ostor repedése"
 • "Hallotta a jég repedését"
 • "Hallja egy gally bepattanását"
  szinonimája:
 • repedés
 • ,
 • bepattan

5. A chance to do something

 • "He wanted a shot at the champion"
  synonym:
 • shot
 • ,
 • crack

5. Esély valamit megtenni

 • "Lövést akart a bajnoknak"
  szinonimája:
 • lövés
 • ,
 • repedés

6. Witty remark

  synonym:
 • wisecrack
 • ,
 • crack
 • ,
 • sally
 • ,
 • quip

6. Szellemes megjegyzés

  szinonimája:
 • Wisecrack
 • ,
 • repedés
 • ,
 • sally
 • ,
 • quip

7. A blemish resulting from a break without complete separation of the parts

 • "There was a crack in the mirror"
  synonym:
 • crack

7. Az alkatrészek teljes elválasztása nélküli törésből származó hiba

 • "Repedés volt a tükörben"
  szinonimája:
 • repedés

8. A purified and potent form of cocaine that is smoked rather than snorted

 • Highly addictive
  synonym:
 • crack
 • ,
 • crack cocaine
 • ,
 • tornado

8. A kokain tisztított és erős formája, amelyet füstölnek, nem pedig horkolnak

 • Nagyon addiktív
  szinonimája:
 • repedés
 • ,
 • crack kokain
 • ,
 • tornádó

9. A usually brief attempt

 • "He took a crack at it"
 • "I gave it a whirl"
  synonym:
 • crack
 • ,
 • fling
 • ,
 • go
 • ,
 • pass
 • ,
 • whirl
 • ,
 • offer

9. Általában rövid kísérlet

 • "Repedt rajta"
 • "Öröt adtam neki"
  szinonimája:
 • repedés
 • ,
 • fling
 • ,
 • megy
 • ,
 • át
 • ,
 • örvény
 • ,
 • ajánlat

10. The act of cracking something

  synonym:
 • fracture
 • ,
 • crack
 • ,
 • cracking

10. Valami feltörése

  szinonimája:
 • törés
 • ,
 • repedés

verb

1. Become fractured

 • Break or crack on the surface only
 • "The glass cracked when it was heated"
  synonym:
 • crack
 • ,
 • check
 • ,
 • break

1. Töréssé válik

 • Törés vagy repedés csak a felszínen
 • "Az üveg repedt, amikor melegítették"
  szinonimája:
 • repedés
 • ,
 • jelölje be
 • ,
 • szünet

2. Make a very sharp explosive sound

 • "His gun cracked"
  synonym:
 • crack

2. Nagyon éles robbanásveszélyes hangot ad

 • "A fegyvere repedt"
  szinonimája:
 • repedés

3. Make a sharp sound

 • "His fingers snapped"
  synonym:
 • snap
 • ,
 • crack

3. Éles hangot ad

 • "Ujjai bepattantak"
  szinonimája:
 • bepattan
 • ,
 • repedés

4. Hit forcefully

 • Deal a hard blow, making a cracking noise
 • "The teacher cracked him across the face with a ruler"
  synonym:
 • crack

4. Erősen üt

 • Kemény csapást okoz, repedési zajt okozva
 • "A tanár egy vonalzóval az arcára repedt"
  szinonimája:
 • repedés

5. Pass through (a barrier)

 • "Registrations cracked through the 30,000 mark in the county"
  synonym:
 • break through
 • ,
 • crack

5. Áthalad a ( gáton )

 • "A megyében a 30 000 jelölésen áttört regisztrációk"
  szinonimája:
 • áttörés
 • ,
 • repedés

6. Break partially but keep its integrity

 • "The glass cracked"
  synonym:
 • crack

6. Részben törje el, de tartsa meg integritását

 • "Az üveg repedt"
  szinonimája:
 • repedés

7. Break suddenly and abruptly, as under tension

 • "The pipe snapped"
  synonym:
 • snap
 • ,
 • crack

7. Hirtelen és hirtelen törni, mint feszültség alatt

 • "A cső bepattanott"
  szinonimája:
 • bepattan
 • ,
 • repedés

8. Gain unauthorized access computers with malicious intentions

 • "She cracked my password"
 • "Crack a safe"
  synonym:
 • crack

8. Jogosulatlan hozzáférésű számítógépeket szerezzen rosszindulatú szándékokkal

 • "Megtörte a jelszavam"
 • "Reped egy széf"
  szinonimája:
 • repedés

9. Suffer a nervous breakdown

  synonym:
 • crack up
 • ,
 • crack
 • ,
 • crock up
 • ,
 • break up
 • ,
 • collapse

9. Ideges bomlás

  szinonimája:
 • repedés
 • ,
 • felcsíp
 • ,
 • szakítani
 • ,
 • összeomlás

10. Tell spontaneously

 • "Crack a joke"
  synonym:
 • crack

10. Mondd spontán módon

 • "Repedés egy vicc"
  szinonimája:
 • repedés

11. Cause to become cracked

 • "Heat and light cracked the back of the leather chair"
  synonym:
 • crack

11. Repedés oka

 • "A hő és a fény repedt a bőr szék hátulján"
  szinonimája:
 • repedés

12. Reduce (petroleum) to a simpler compound by cracking

  synonym:
 • crack

12. Krakkolással csökkentse a ( ásványolajat ) egyszerűbb vegyületté

  szinonimája:
 • repedés

13. Break into simpler molecules by means of heat

 • "The petroleum cracked"
  synonym:
 • crack

13. Hő útján egyszerűbb molekulákká alakul

 • "A kőolaj repedt"
  szinonimája:
 • repedés

adjective

1. Of the highest quality

 • "An ace reporter"
 • "A crack shot"
 • "A first-rate golfer"
 • "A super party"
 • "Played top-notch tennis"
 • "An athlete in tiptop condition"
 • "She is absolutely tops"
  synonym:
 • ace
 • ,
 • A-one
 • ,
 • crack
 • ,
 • first-rate
 • ,
 • super
 • ,
 • tiptop
 • ,
 • topnotch
 • ,
 • top-notch
 • ,
 • tops(p)

1. A legmagasabb minőségű

 • "Egy ász riporter"
 • "Repedés lövés"
 • "Első osztályú golfozó"
 • "Szuper párt"
 • "Csúcsminőségű tenisz"
 • "Egy sportoló lábujj állapotban"
 • "Ő abszolút teteje"
  szinonimája:
 • ász
 • ,
 • A-egy
 • ,
 • repedés
 • ,
 • első osztályú
 • ,
 • szuper
 • ,
 • lábujjhegy
 • ,
 • topnotch
 • ,
 • felső bevágás
 • ,
 • teteje ( p )

Examples of using

The cup has a crack.
A csészén van egy repedés.
The cup has a crack.
A csésze megrepedt.