Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "charge" into Hungarian language

A "díj" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Charge

[Díj]
/ʧɑrʤ/

noun

1. An impetuous rush toward someone or something

 • "The wrestler's charge carried him past his adversary"
 • "The battle began with a cavalry charge"
  synonym:
 • charge

1. Heves rohanás valaki felé vagy valami felé

 • "A birkózó vádja az ellenfele elől vitte"
 • "A csata lovassági töltéssel kezdődött"
  szinonimája:
 • díj

2. (criminal law) a pleading describing some wrong or offense

 • "He was arrested on a charge of larceny"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • complaint

2. ( büntetőjog ) valamilyen hibát vagy bűncselekményt leíró beadvány

 • "Larceny vádjával tartóztattak le"
  szinonimája:
 • díj
 • ,
 • panasz

3. The price charged for some article or service

 • "The admission charge"
  synonym:
 • charge

3. Bizonyos cikkért vagy szolgáltatásért felszámított ár

 • "A belépési díj"
  szinonimája:
 • díj

4. The quantity of unbalanced electricity in a body (either positive or negative) and construed as an excess or deficiency of electrons

 • "The battery needed a fresh charge"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • electric charge

4. A kiegyensúlyozatlan villamos energia mennyisége a szervezetben ( pozitív vagy negatív ), és az elektronok feleslegének vagy hiányának tekintik

 • "Az akkumulátornak friss töltésre volt szüksége"
  szinonimája:
 • díj
 • ,
 • elektromos töltés

5. Attention and management implying responsibility for safety

 • "He is in the care of a bodyguard"
  synonym:
 • care
 • ,
 • charge
 • ,
 • tutelage
 • ,
 • guardianship

5. Figyelem és irányítás, amely magában foglalja a biztonságért való felelősséget

 • "Testőr gondozásában van"
  szinonimája:
 • gondozás
 • ,
 • díj
 • ,
 • tutelage
 • ,
 • gyámság

6. A special assignment that is given to a person or group

 • "A confidential mission to london"
 • "His charge was deliver a message"
  synonym:
 • mission
 • ,
 • charge
 • ,
 • commission

6. Egy személynek vagy csoportnak adott különleges megbízás

 • "Bizalmas küldetés londonba"
 • "A vádja üzenetet küldött"
  szinonimája:
 • misszió
 • ,
 • díj
 • ,
 • jutalék

7. A person committed to your care

 • "The teacher led her charges across the street"
  synonym:
 • charge

7. Egy személy, aki elkötelezett a gondozásában

 • "A tanár az utca túloldalán vezette vádját"
  szinonimája:
 • díj

8. Financial liabilities (such as a tax)

 • "The charges against the estate"
  synonym:
 • charge

8. Pénzügyi kötelezettségek (, például adó )

 • "A birtokkal szemben felhozott vádak"
  szinonimája:
 • díj

9. (psychoanalysis) the libidinal energy invested in some idea or person or object

 • "Freud thought of cathexis as a psychic analog of an electrical charge"
  synonym:
 • cathexis
 • ,
 • charge

9. ( pszichoanalízis ) valamilyen ötletbe, személybe vagy tárgyba fektetett libidinális energia

 • "Freud úgy gondolta, hogy a kathexis az elektromos töltés pszichés analógja"
  szinonimája:
 • cathexis
 • ,
 • díj

10. The swift release of a store of affective force

 • "They got a great bang out of it"
 • "What a boot!"
 • "He got a quick rush from injecting heroin"
 • "He does it for kicks"
  synonym:
 • bang
 • ,
 • boot
 • ,
 • charge
 • ,
 • rush
 • ,
 • flush
 • ,
 • thrill
 • ,
 • kick

10. Az érzelmi erő tárolásának gyors felszabadítása

 • "Nagy robbantást kaptak belőle"
 • "Milyen csomagtartó!"
 • "Gyors rohanást kapott a heroin befecskendezéséből"
 • "Rúgásokért csinálja"
  szinonimája:
 • bumm
 • ,
 • indító
 • ,
 • díj
 • ,
 • rohanás
 • ,
 • öblítés
 • ,
 • izgalom
 • ,
 • rúgás

11. Request for payment of a debt

 • "They submitted their charges at the end of each month"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • billing

11. Adósságfizetési kérelem

 • "Minden hónap végén benyújtották díjaikat"
  szinonimája:
 • díj
 • ,
 • számlázás

12. A formal statement of a command or injunction to do something

 • "The judge's charge to the jury"
  synonym:
 • commission
 • ,
 • charge
 • ,
 • direction

12. Hivatalos nyilatkozat a parancsról vagy a rendelkezésről, hogy tegyen valamit

 • "A bíró vádja a zsűri számára"
  szinonimája:
 • jutalék
 • ,
 • díj
 • ,
 • irány

13. An assertion that someone is guilty of a fault or offence

 • "The newspaper published charges that jones was guilty of drunken driving"
  synonym:
 • accusation
 • ,
 • charge

13. Állítás, miszerint valaki hibás vagy bűncselekmény

 • "Az újság vádot tett közzé, hogy jones bűnös az ittas vezetésben"
  szinonimája:
 • vád
 • ,
 • díj

14. Heraldry consisting of a design or image depicted on a shield

  synonym:
 • charge
 • ,
 • bearing
 • ,
 • heraldic bearing
 • ,
 • armorial bearing

14. Heraldika, amely egy pajzson ábrázolt mintából vagy képből áll

  szinonimája:
 • díj
 • ,
 • csapágy
 • ,
 • heraldikai csapágy
 • ,
 • páncélos csapágy

15. A quantity of explosive to be set off at one time

 • "This cartridge has a powder charge of 50 grains"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • burster
 • ,
 • bursting charge
 • ,
 • explosive charge

15. Egy robbanóanyag-mennyiséget, amelyet egyszerre kell elindítani

 • "Ennek a patronnak 50 szem por töltése van"
  szinonimája:
 • díj
 • ,
 • Burster
 • ,
 • robbanó töltés
 • ,
 • robbanóanyag-töltés

verb

1. To make a rush at or sudden attack upon, as in battle

 • "He saw jess charging at him with a pitchfork"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • bear down

1. Rohanni vagy hirtelen támadni, mint a csatában

 • "Látta, hogy jess egy hangjelzővel vádol rá"
  szinonimája:
 • díj
 • ,
 • medvék

2. Blame for, make a claim of wrongdoing or misbehavior against

 • "He charged the director with indifference"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • accuse

2. Hibáztatni, követelni a jogsértést vagy a helytelen magatartást

 • "Közömbösen vádolta a rendezőt"
  szinonimája:
 • díj
 • ,
 • vád

3. Demand payment

 • "Will i get charged for this service?"
 • "We were billed for 4 nights in the hotel, although we stayed only 3 nights"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • bill

3. Igény fizetés

 • "Fizetni fogok a szolgáltatásért?"
 • "4 éjszakára számláztak a szállodában, bár csak 3 éjszakát töltöttünk"
  szinonimája:
 • díj
 • ,
 • számla

4. Move quickly and violently

 • "The car tore down the street"
 • "He came charging into my office"
  synonym:
 • tear
 • ,
 • shoot
 • ,
 • shoot down
 • ,
 • charge
 • ,
 • buck

4. Gyorsan és erőszakosan mozog

 • "Az autó lerobbant az utcán"
 • "Bejött az irodámba"
  szinonimája:
 • könnycsepp
 • ,
 • ,
 • lőj le
 • ,
 • díj
 • ,
 • buck

5. Assign a duty, responsibility or obligation to

 • "He was appointed deputy manager"
 • "She was charged with supervising the creation of a concordance"
  synonym:
 • appoint
 • ,
 • charge

5. Kötelességet, felelősséget vagy kötelezettséget ruház fel

 • "Kinevezték igazgatóhelyettesnek"
 • "Az egyeztetés létrehozásának felügyeletéért vádolták"
  szinonimája:
 • kinevez
 • ,
 • díj

6. File a formal charge against

 • "The suspect was charged with murdering his wife"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • lodge
 • ,
 • file

6. Hivatalos vádat emel

 • "A gyanúsítottat feleségének meggyilkolásával vádolták"
  szinonimája:
 • díj
 • ,
 • ház
 • ,
 • fájl

7. Make an accusatory claim

 • "The defense attorney charged that the jurors were biased"
  synonym:
 • charge

7. Vádjogi igényt állít fel

 • "A védőügyvéd azt állította, hogy az esküdtek elfogultak"
  szinonimája:
 • díj

8. Fill or load to capacity

 • "Charge the wagon with hay"
  synonym:
 • charge

8. Töltés vagy terhelés kapacitásig

 • "Töltse fel a kocsit szénaval"
  szinonimája:
 • díj

9. Enter a certain amount as a charge

 • "He charged me $15"
  synonym:
 • charge

9. Írjon be egy bizonyos összeget díjként

 • "Felszámolt nekem $ 15"
  szinonimája:
 • díj

10. Cause to be admitted

 • Of persons to an institution
 • "After the second episode, she had to be committed"
 • "He was committed to prison"
  synonym:
 • commit
 • ,
 • institutionalize
 • ,
 • institutionalise
 • ,
 • send
 • ,
 • charge

10. Be kell engedni

 • Személyek száma intézményben
 • "A második epizód után el kellett köteleznie magát"
 • "Börtönbe került"
  szinonimája:
 • elkötelezi magát
 • ,
 • intézményesítés
 • ,
 • intézményesül
 • ,
 • küld
 • ,
 • díj

11. Give over to another for care or safekeeping

 • "Consign your baggage"
  synonym:
 • consign
 • ,
 • charge

11. Átadni egy másiknak gondozás vagy őrzés céljából

 • "Szállítsa le poggyászát"
  szinonimája:
 • feladó
 • ,
 • díj

12. Pay with a credit card

 • Pay with plastic money
 • Postpone payment by recording a purchase as a debt
 • "Will you pay cash or charge the purchase?"
  synonym:
 • charge

12. Fizetni hitelkártyával

 • Fizetni műanyag pénzzel
 • Elhalasztja a fizetést azáltal, hogy a vásárlást adósságként rögzíti
 • "Fizetni fog készpénzt, vagy felszámolja a vásárlást?"
  szinonimája:
 • díj

13. Lie down on command, of hunting dogs

  synonym:
 • charge

13. Feküdjön le a vadászkutyák parancsára

  szinonimája:
 • díj

14. Cause to be agitated, excited, or roused

 • "The speaker charged up the crowd with his inflammatory remarks"
  synonym:
 • agitate
 • ,
 • rouse
 • ,
 • turn on
 • ,
 • charge
 • ,
 • commove
 • ,
 • excite
 • ,
 • charge up

14. Izgatottságot, izgatottságot vagy felkelést okozhat

 • "A felszólaló gyulladásos megjegyzéseivel vádolta a tömeget"
  szinonimája:
 • agitál
 • ,
 • rouse
 • ,
 • bekapcsol
 • ,
 • díj
 • ,
 • commove
 • ,
 • izgat
 • ,
 • feltölteni

15. Place a heraldic bearing on

 • "Charge all weapons, shields, and banners"
  synonym:
 • charge

15. Helyezze rá heraldikai csapást

 • "Töltsön fel minden fegyvert, pajzsot és zászlót"
  szinonimája:
 • díj

16. Provide (a device) with something necessary

 • "He loaded his gun carefully"
 • "Load the camera"
  synonym:
 • load
 • ,
 • charge

16. Biztosítson ( eszközt ) valami szükségesvel

 • "Gondosan betöltötte a fegyvert"
 • "Töltse be a kamerát"
  szinonimája:
 • terhelés
 • ,
 • díj

17. Direct into a position for use

 • "Point a gun"
 • "He charged his weapon at me"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • level
 • ,
 • point

17. Közvetlenül felhasználási helyzetbe

 • "Egy fegyvert mutat"
 • "Rám töltött fegyvert"
  szinonimája:
 • díj
 • ,
 • szint
 • ,
 • pont

18. Impose a task upon, assign a responsibility to

 • "He charged her with cleaning up all the files over the weekend"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • saddle
 • ,
 • burden

18. Kötelezzen feladatot, ruházza fel a felelősséget

 • "Felszámította őt az összes fájl tisztításával a hétvégén"
  szinonimája:
 • díj
 • ,
 • nyereg
 • ,
 • teher

19. Instruct (a jury) about the law, its application, and the weighing of evidence

  synonym:
 • charge

19. Utasítsa a ( zsűri ) törvényt, alkalmazását és a bizonyítékok mérlegelését

  szinonimája:
 • díj

20. Instruct or command with authority

 • "The teacher charged the children to memorize the poem"
  synonym:
 • charge

20. Utasítást vagy parancsot a hatósággal

 • "A tanár felszólította a gyerekeket, hogy emlékezzenek meg a versre"
  szinonimája:
 • díj

21. Attribute responsibility to

 • "We blamed the accident on her"
 • "The tragedy was charged to her inexperience"
  synonym:
 • blame
 • ,
 • charge

21. Felelősség kiosztása

 • "A balesetet hibáztattuk rajta"
 • "A tragédiát tapasztalatlanságáért vádolták"
  szinonimája:
 • hibás
 • ,
 • díj

22. Set or ask for a certain price

 • "How much do you charge for lunch?"
 • "This fellow charges $100 for a massage"
  synonym:
 • charge

22. Beállíthat vagy kérhet egy bizonyos árat

 • "Mennyit számít fel ebédre?"
 • "Ez a fickó $ 100-at fizet egy masszázsért"
  szinonimája:
 • díj

23. Cause formation of a net electrical charge in or on

 • "Charge a conductor"
  synonym:
 • charge

23. Nettó elektromos töltés kialakulását okozhatja vagy be

 • "Töltsön egy vezetőt"
  szinonimája:
 • díj

24. Energize a battery by passing a current through it in the direction opposite to discharge

 • "I need to charge my car battery"
  synonym:
 • charge

24. Energiát ad az akkumulátornak azáltal, hogy egy áramot áthalad rajta a kisülés ellentétes irányába

 • "Töltenem kell az autó akkumulátorát"
  szinonimája:
 • díj

25. Saturate

 • "The room was charged with tension and anxiety"
  synonym:
 • charge

25. Telített

 • "A szobát feszültség és szorongás töltötte be"
  szinonimája:
 • díj

Examples of using

The parking lot is free of charge.
A parkolás díjtalan.
The parking lot is free of charge.
A parkolás ingyenes.
It's free of charge.
Ez díjtalan.