Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "change" into Hungarian language

A "változás" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Change

[Változás]
/ʧenʤ/

noun

1. An event that occurs when something passes from one state or phase to another

 • "The change was intended to increase sales"
 • "This storm is certainly a change for the worse"
 • "The neighborhood had undergone few modifications since his last visit years ago"
  synonym:
 • change
 • ,
 • alteration
 • ,
 • modification

1. Olyan esemény, amely akkor fordul elő, amikor valami áthalad az egyik állapotból vagy fázisból a másikba

 • "A változás célja az értékesítés növelése"
 • "Ez a vihar minden bizonnyal változás a rosszabb számára"
 • "A környéken néhány módosítás történt az utóbbi évekkel ezelőtti látogatása óta"
szinonimája:
 • változás,
 • megváltoztatás,
 • módosítás

2. A relational difference between states

 • Especially between states before and after some event
 • "He attributed the change to their marriage"
  synonym:
 • change

2. Az államok közötti relációs különbség

 • Különösen az államok között valamilyen esemény előtt és után
 • "A változást a házasságuknak tulajdonította"
szinonimája:
 • változás

3. The action of changing something

 • "The change of government had no impact on the economy"
 • "His change on abortion cost him the election"
  synonym:
 • change

3. Valami megváltoztatásának cselekedete

 • "A kormányváltás nem volt hatással a gazdaságra"
 • "Az abortusz változása a választásokat fizeti neki"
szinonimája:
 • változás

4. The result of alteration or modification

 • "There were marked changes in the lining of the lungs"
 • "There had been no change in the mountains"
  synonym:
 • change

4. A módosítás vagy módosítás eredménye

 • "Jelentős változások történtek a tüdő nyálkahártyájában"
 • "A hegyekben nem történt változás"
szinonimája:
 • változás

5. The balance of money received when the amount you tender is greater than the amount due

 • "I paid with a twenty and pocketed the change"
  synonym:
 • change

5. A kapott pénzösszeg, ha az ön által pályázati összeg meghaladja az esedékes összeget

 • "Huszonkettővel fizettem, és zsebre tettem a változást"
szinonimája:
 • változás

6. A thing that is different

 • "He inspected several changes before selecting one"
  synonym:
 • change

6. Egy dolog, ami más

 • "Több változtatást megvizsgált, mielőtt kiválasztotta volna"
szinonimája:
 • változás

7. A different or fresh set of clothes

 • "She brought a change in her overnight bag"
  synonym:
 • change

7. Más vagy friss ruhakészlet

 • "Változást hozott az éjszakai táskájában"
szinonimája:
 • változás

8. Coins of small denomination regarded collectively

 • "He had a pocketful of change"
  synonym:
 • change

8. Kis címletű érmék együttesen

 • "Zsebnyi változása volt"
szinonimája:
 • változás

9. Money received in return for its equivalent in a larger denomination or a different currency

 • "He got change for a twenty and used it to pay the taxi driver"
  synonym:
 • change

9. Nagyobb címletben vagy más valutában kifejezett egyenértékért cserébe kapott pénz

 • "Húszra váltott, és a taxisofőr fizetésére használta"
szinonimája:
 • változás

10. A difference that is usually pleasant

 • "He goes to france for variety"
 • "It is a refreshing change to meet a woman mechanic"
  synonym:
 • variety
 • ,
 • change

10. A különbség általában kellemes

 • "Fajtára megy franciaországba"
 • "Frissítő változás egy nőszerelővel való találkozás"
szinonimája:
 • fajta,
 • változás

verb

1. Cause to change

 • Make different
 • Cause a transformation
 • "The advent of the automobile may have altered the growth pattern of the city"
 • "The discussion has changed my thinking about the issue"
  synonym:
 • change
 • ,
 • alter
 • ,
 • modify

1. Okot változtatni

 • Különböző
 • Átalakulást okoz
 • "Az autó megjelenése megváltoztathatta a város növekedési mintáját"
 • "A vita megváltoztatta a témával kapcsolatos gondolkodásomat"
szinonimája:
 • változás,
 • megváltoztat,
 • módosít

2. Undergo a change

 • Become different in essence
 • Losing one's or its original nature
 • "She changed completely as she grew older"
 • "The weather changed last night"
  synonym:
 • change

2. Átesik egy változáson

 • Lényegében különböznek egymástól
 • Elveszíti az eredeti természetét
 • "Teljesen megváltozott, ahogy öregszik"
 • "Az időjárás tegnap este megváltozott"
szinonimája:
 • változás

3. Become different in some particular way, without permanently losing one's or its former characteristics or essence

 • "Her mood changes in accordance with the weather"
 • "The supermarket's selection of vegetables varies according to the season"
  synonym:
 • change
 • ,
 • alter
 • ,
 • vary

3. Bizonyos módon különböznek egymástól anélkül, hogy véglegesen elveszítenék az ember korábbi jellemzőit vagy lényegét

 • "Hangulata az időjárásnak megfelelően változik"
 • "A szupermarket zöldségválasztéka az évszak függvényében változik"
szinonimája:
 • változás,
 • megváltoztat,
 • változhat

4. Lay aside, abandon, or leave for another

 • "Switch to a different brand of beer"
 • "She switched psychiatrists"
 • "The car changed lanes"
  synonym:
 • switch
 • ,
 • shift
 • ,
 • change

4. Feküdjön félre, hagyjon el, vagy hagyjon másikat

 • "Váltás más márkájú sörre"
 • "Kihúzta a pszichiátereket"
 • "Az autó megváltozott sávok"
szinonimája:
 • kapcsoló,
 • váltás,
 • változás

5. Change clothes

 • Put on different clothes
 • "Change before you go to the opera"
  synonym:
 • change

5. Ruhát cserélni

 • Különböző ruhákat tegyen
 • "Változás, mielőtt elmész az operába"
szinonimája:
 • változás

6. Exchange or replace with another, usually of the same kind or category

 • "Could you convert my dollars into pounds?"
 • "He changed his name"
 • "Convert centimeters into inches"
 • "Convert holdings into shares"
  synonym:
 • change
 • ,
 • exchange
 • ,
 • commute
 • ,
 • convert

6. Cserélje ki vagy cserélje ki egy másikra, általában azonos típusú vagy kategóriájú

 • "Tudna konvertálni a dolláromat fontba?"
 • "Megváltoztatta a nevét"
 • "Konvertálja a centimétereket hüvelykbe"
 • "Részesedések konvertálása részvényekké"
szinonimája:
 • változás,
 • csere,
 • ingázás,
 • átalakít

7. Give to, and receive from, one another

 • "Would you change places with me?"
 • "We have been exchanging letters for a year"
  synonym:
 • exchange
 • ,
 • change
 • ,
 • interchange

7. Adják egymásnak, és fogadják el egymástól

 • "Megváltoztatnál helyet velem?"
 • "Egy éve cserélünk leveleket"
szinonimája:
 • csere,
 • változás,
 • csomópont

8. Change from one vehicle or transportation line to another

 • "She changed in chicago on her way to the east coast"
  synonym:
 • transfer
 • ,
 • change

8. Váltás egyik járműről vagy szállítási vonalról a másikra

 • "Chicagóban megváltozott a keleti part felé vezető úton"
szinonimája:
 • átutalás,
 • változás

9. Become deeper in tone

 • "His voice began to change when he was 12 years old"
 • "Her voice deepened when she whispered the password"
  synonym:
 • deepen
 • ,
 • change

9. Mélyebb hangzásúvá válik

 • "A hangja megváltozott, amikor 12 éves volt"
 • "A hangja elmélyült, amikor suttogta a jelszót"
szinonimája:
 • mélyül,
 • változás

10. Remove or replace the coverings of

 • "Father had to learn how to change the baby"
 • "After each guest we changed the bed linens"
  synonym:
 • change

10. Távolítsa el vagy cserélje ki a

 • "Apának meg kellett tanulnia, hogyan kell megváltoztatni a babát"
 • "Minden vendég után kicseréltük az ágyneműt"
szinonimája:
 • változás

Examples of using

Heating water does not change its chemical composition.
A viz forralása nem változtatja meg az összetételét.
He loved the change.
Szerette a változást.
He was always a rude man; not even his wife made him change.
Mindig is goromba ember volt; még a felesége sem változtatott rajta.