Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Carry magyar nyelvre

EnglishHungarian

Carry

/kæri/

noun

1. The act of carrying something

  synonym:
 • carry

1. Valami hordozása

szinonimája:
 • hord

verb

1. Move while supporting, either in a vehicle or in one's hands or on one's body

 • "You must carry your camping gear"
 • "Carry the suitcases to the car"
 • "This train is carrying nuclear waste"
 • "These pipes carry waste water into the river"
  synonym:
 • transport
 • ,
 • carry

1. Mozoghat támasztva, akár járműben, akár a kezében, vagy a testén

 • "A kempingfelszerelést hordoznia kell"
 • "Viszi a bőröndöket az autóba"
 • "Ez a vonat nukleáris hulladékot szállít"
 • "Ezek a csövek szennyvízt szállítanak a folyóba"
szinonimája:
 • szállítás,
 • hord

2. Have with oneself

 • Have on one's person
 • "She always takes an umbrella"
 • "I always carry money"
 • "She packs a gun when she goes into the mountains"
  synonym:
 • carry
 • ,
 • pack
 • ,
 • take

2. Legyen magával

 • Van egy ember
 • "Mindig esernyőt vesz"
 • "Mindig pénzt hordok"
 • "Pisztolyt csomagol, amikor a hegyekbe megy"
szinonimája:
 • hord,
 • csomag,
 • vesz

3. Transmit or serve as the medium for transmission

 • "Sound carries well over water"
 • "The airwaves carry the sound"
 • "Many metals conduct heat"
  synonym:
 • impart
 • ,
 • conduct
 • ,
 • transmit
 • ,
 • convey
 • ,
 • carry
 • ,
 • channel

3. Továbbítani vagy továbbítani az átviteli közegként

 • "A hang jól szállítja a vizet"
 • "A hullámok hordozzák a hangot"
 • "Sok fém hőt vezet"
szinonimája:
 • átenged,
 • magatartás,
 • továbbít,
 • közvetít,
 • hord,
 • csatorna

4. Serve as a means for expressing something

 • "The painting of mary carries motherly love"
 • "His voice carried a lot of anger"
  synonym:
 • carry
 • ,
 • convey
 • ,
 • express

4. Eszközként szolgál valami kifejezéséhez

 • "Mária festménye anyai szeretettel jár"
 • "A hangja sok haragot hordott"
szinonimája:
 • hord,
 • közvetít,
 • kifejezett

5. Bear or be able to bear the weight, pressure,or responsibility of

 • "His efforts carried the entire project"
 • "How many credits is this student carrying?"
 • "We carry a very large mortgage"
  synonym:
 • carry

5. Viseli vagy képes viselni a

 • "Erőfeszítései a teljes projektet hordozták"
 • "Hány kreditet hordoz ez a hallgató?"
 • "Nagyon nagy jelzálogkölcsönt hordunk"
szinonimája:
 • hord

6. Support or hold in a certain manner

 • "She holds her head high"
 • "He carried himself upright"
  synonym:
 • hold
 • ,
 • carry
 • ,
 • bear

6. Bizonyos módon támogassa vagy tartsa

 • "Magasan tartja a fejét"
 • "Egyenesen vitte magát"
szinonimája:
 • tart,
 • hord,
 • medve

7. Contain or hold

 • Have within
 • "The jar carries wine"
 • "The canteen holds fresh water"
 • "This can contains water"
  synonym:
 • hold
 • ,
 • bear
 • ,
 • carry
 • ,
 • contain

7. Tartalmaz vagy tart

 • Belül van
 • "Az edény bort hordoz"
 • "Az étkező édesvizet tart"
 • "Ez vizet tartalmaz"
szinonimája:
 • tart,
 • medve,
 • hord,
 • tartalmaz

8. Extend to a certain degree

 • "Carry too far"
 • "She carries her ideas to the extreme"
  synonym:
 • carry

8. Bizonyos mértékig meghosszabbítani

 • "Túl messzire száll"
 • "Ötleteit szélsőségesen hordozza"
szinonimája:
 • hord

9. Continue or extend

 • "The civil war carried into the neighboring province"
 • "The disease extended into the remote mountain provinces"
  synonym:
 • carry
 • ,
 • extend

9. Folytassa vagy meghosszabbítsa

 • "A polgárháború a szomszédos tartományba került"
 • "A betegség kiterjedt a távoli hegyvidéki tartományokra"
szinonimája:
 • hord,
 • kiterjesztés

10. Be necessarily associated with or result in or involve

 • "This crime carries a penalty of five years in prison"
  synonym:
 • carry

10. Szükségszerűen társulni kell, vagy eredményezni, vagy bevonni

 • "Ez a bűncselekmény öt év börtönbüntetést von maga után"
szinonimája:
 • hord

11. Win in an election

 • "The senator carried his home state"
  synonym:
 • carry

11. Nyerj egy választáson

 • "A szenátor hordozta otthoni államát"
szinonimája:
 • hord

12. Include, as on a list

 • "How many people are carried on the payroll?"
  synonym:
 • carry

12. Tartalmazzák, mint egy listán

 • "Hány embert szállítanak a bérszámfejtésen?"
szinonimája:
 • hord

13. Behave in a certain manner

 • "She carried herself well"
 • "He bore himself with dignity"
 • "They conducted themselves well during these difficult times"
  synonym:
 • behave
 • ,
 • acquit
 • ,
 • bear
 • ,
 • deport
 • ,
 • conduct
 • ,
 • comport
 • ,
 • carry

13. Viselkedjen bizonyos módon

 • "Jól vitte magát"
 • "Méltósággal viselte magát"
 • "Jól viselkedtek ezekben a nehéz időkben"
szinonimája:
 • viselkedni,
 • felment,
 • medve,
 • deport,
 • magatartás,
 • comport,
 • hord

14. Have on hand

 • "Do you carry kerosene heaters?"
  synonym:
 • stock
 • ,
 • carry
 • ,
 • stockpile

14. Van kéznél

 • "Hordsz petróleummelegítőket?"
szinonimája:
 • készlet,
 • hord,
 • készlet

15. Include as the content

 • Broadcast or publicize
 • "We ran the ad three times"
 • "This paper carries a restaurant review"
 • "All major networks carried the press conference"
  synonym:
 • carry
 • ,
 • run

15. Tartalmazzák a tartalmat

 • Közvetítés vagy nyilvánosságra hozatal
 • "Háromszor futtattuk a hirdetést"
 • "Ez a cikk étterem áttekintést tartalmaz"
 • "Az összes nagyobb hálózat hordozta a sajtótájékoztatót"
szinonimája:
 • hord,
 • fuss

16. Propel, "carry the ball"

 • "Dribble the ball"
  synonym:
 • dribble
 • ,
 • carry

16. Hajtás: "vigye a labdát"

 • "Dörzsölje a labdát"
szinonimája:
 • csöpög,
 • hord

17. Pass on a communication

 • "The news was carried to every village in the province"
  synonym:
 • carry

17. Továbbítani egy kommunikációt

 • "A hírt a tartomány minden falujába eljuttatták"
szinonimája:
 • hord

18. Have as an inherent or characteristic feature or have as a consequence

 • "This new washer carries a two year guarantee"
 • "The loan carries a high interest rate"
 • "This undertaking carries many dangers"
 • "She carries her mother's genes"
 • "These bonds carry warrants"
 • "The restaurant carries an unusual name"
  synonym:
 • carry

18. Velejáró vagy jellemző tulajdonsággal rendelkeznek, vagy ennek következményei vannak

 • "Ez az új mosógép kétéves garanciát hordoz"
 • "A kölcsön magas kamatlábat hordoz"
 • "Ez a vállalkozás számos veszélyt hordoz"
 • "Az anyja géneit hordozza"
 • "Ezek a kötvények parancsokat tartalmaznak"
 • "Az étterem szokatlan nevet visel"
szinonimája:
 • hord

19. Be conveyed over a certain distance

 • "Her voice carries very well in this big opera house"
  synonym:
 • carry

19. Egy bizonyos távolságon át kell szállítani

 • "A hangja nagyon jól hordozza ezt a nagy operaházat"
szinonimája:
 • hord

20. Keep up with financial support

 • "The federal government carried the province for many years"
  synonym:
 • carry

20. Lépést tarthat a pénzügyi támogatással

 • "A szövetségi kormány évekig vitte a tartományt"
szinonimája:
 • hord

21. Have or possess something abstract

 • "I carry her image in my mind's eye"
 • "I will carry the secret to my grave"
 • "I carry these thoughts in the back of my head"
 • "I carry a lot of life insurance"
  synonym:
 • carry

21. Van vagy van valami elvont

 • "A képét a fejemben viszem"
 • "A titkot viszem a síromba"
 • "Ezeket a gondolatokat a fejem hátuljában viszem"
 • "Nagyon sok életbiztosítást hordok"
szinonimája:
 • hord

22. Be equipped with (a mast or sail)

 • "This boat can only carry a small sail"
  synonym:
 • carry

22. Fel kell szerelni ( árbocmal vagy vitorlával )

 • "Ez a hajó csak egy kis vitorlát képes szállítani"
szinonimája:
 • hord

23. Win approval or support for

 • "Carry all before one"
 • "His speech did not sway the voters"
  synonym:
 • carry
 • ,
 • persuade
 • ,
 • sway

23. Nyerj jóváhagyást vagy támogatást

 • "Vigyázz egy előtt"
 • "Beszéde nem befolyásolta a szavazókat"
szinonimája:
 • hord,
 • rábeszél,
 • ingatag

24. Compensate for a weaker partner or member by one's own performance

 • "I resent having to carry her all the time"
  synonym:
 • carry

24. Kompenzálja a gyengébb partnert vagy tagot saját teljesítményével

 • "Bánom, hogy állandóan hordoznom kell"
szinonimája:
 • hord

25. Take further or advance

 • "Carry a cause"
  synonym:
 • carry

25. Tovább vagy előre

 • "Ügyet vállal"
szinonimája:
 • hord

26. Have on the surface or on the skin

 • "Carry scars"
  synonym:
 • carry

26. Legyen a felszínen vagy a bőrön

 • "Hegeket hordoz"
szinonimája:
 • hord

27. Capture after a fight

 • "The troops carried the town after a brief fight"
  synonym:
 • carry

27. Elfogás harc után

 • "A csapatok rövid harc után vitték a várost"
szinonimája:
 • hord

28. Transfer (entries) from one account book to another

  synonym:
 • post
 • ,
 • carry

28. Átutalás ( bejegyzések ) egyik fiókkönyvből a másikba

szinonimája:
 • post,
 • hord

29. Transfer (a number, cipher, or remainder) to the next column or unit's place before or after, in addition or multiplication

 • "Put down 5 and carry 2"
  synonym:
 • carry

29. Utalja át a ( számot, rejtjelet vagy maradékot ) a következő oszlopba vagy egység helyére előtte vagy után, kiegészítve vagy szorozva

 • "Tedd le az 5-et és hordozz 2-et"
szinonimája:
 • hord

30. Pursue a line of scent or be a bearer

 • "The dog was taught to fetch and carry"
  synonym:
 • carry

30. Folytassa az illatot, vagy legyen hordozó

 • "A kutyát megtanították letölteni és hordozni"
szinonimája:
 • hord

31. Bear (a crop)

 • "This land does not carry olives"
  synonym:
 • carry

31. Viseljen ( termést )

 • "Ez a föld nem tartalmaz olajbogyót"
szinonimája:
 • hord

32. Propel or give impetus to

 • "The sudden gust of air propelled the ball to the other side of the fence"
  synonym:
 • carry

32. Hajtás vagy lendületet ad

 • "A hirtelen levegőszívás a labdát a kerítés másik oldalára hajtotta"
szinonimája:
 • hord

33. Drink alcohol without showing ill effects

 • "He can hold his liquor"
 • "He had drunk more than he could carry"
  synonym:
 • carry
 • ,
 • hold

33. Alkoholt fogyaszthat anélkül, hogy káros hatások lennének

 • "Meg tudja tartani az italt"
 • "Többet ivott, mint amennyit képes volt hordozni"
szinonimája:
 • hord,
 • tart

34. Be able to feed

 • "This land will carry ten cows to the acre"
  synonym:
 • carry

34. Képesnek kell lennie etetésre

 • "Ez a föld tíz tehenet szállít a hektárra"
szinonimája:
 • hord

35. Have a certain range

 • "This rifle carries for 3,000 feet"
  synonym:
 • carry

35. Van egy bizonyos tartománya

 • "Ez a puska 3000 láb hosszú"
szinonimája:
 • hord

36. Cover a certain distance or advance beyond

 • "The drive carried to the green"
  synonym:
 • carry

36. Fedezzen egy bizonyos távolságot vagy haladjon tovább

 • "A meghajtó zöldre szállítva"
szinonimája:
 • hord

37. Secure the passage or adoption (of bills and motions)

 • "The motion carried easily"
  synonym:
 • carry

37. Biztosítsa a számlák és indítványok ( áthaladását vagy elfogadását

 • "A mozgás könnyen hordozható"
szinonimája:
 • hord

38. Be successful in

 • "She lost the game but carried the match"
  synonym:
 • carry

38. Sikeres legyen

 • "Elvesztette a játékot, de vitte a meccset"
szinonimája:
 • hord

39. Sing or play against other voices or parts

 • "He cannot carry a tune"
  synonym:
 • carry

39. Énekelni vagy játszani más hangok vagy részek ellen

 • "Nem tud dallamot hordozni"
szinonimája:
 • hord

40. Be pregnant with

 • "She is bearing his child"
 • "The are expecting another child in january"
 • "I am carrying his child"
  synonym:
 • have a bun in the oven
 • ,
 • bear
 • ,
 • carry
 • ,
 • gestate
 • ,
 • expect

40. Terhes lehet

 • "Ő viseli a gyermekét"
 • "Januárban újabb gyermeket várnak"
 • "Hordom a gyermekét"
szinonimája:
 • legyen egy zsemle a sütőben,
 • medve,
 • hord,
 • gestate,
 • várható

Examples of using

It's time to carry out the plan.
Ideje kivitelezni a tervet.
Many things are easy to talk about, but difficult to actually carry out.
Sok dologról egyszerű beszélni, de nehéz megvalósítani őket.
He could not carry out his plan.
Nem tudta megvalósítani a terveit.