Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bond" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „bond“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Bond

[Kötvény]
/bɑnd/

noun

1. An electrical force linking atoms

  synonym:
 • chemical bond
 • ,
 • bond

1. Atomokat összekötő elektromos erő

  szinonimája:
 • kémiai kötés
 • ,
 • kötés

2. A certificate of debt (usually interest-bearing or discounted) that is issued by a government or corporation in order to raise money

 • The issuer is required to pay a fixed sum annually until maturity and then a fixed sum to repay the principal
  synonym:
 • bond
 • ,
 • bond certificate

2. Adósságigazolás (általában kamatozó vagy diszkontált), amelyet egy kormány vagy vállalat bocsát ki pénzszerzés céljából

 • A kibocsátónak a lejáratig évente fix összeget, majd a tőke visszafizetésére fix összeget kell fizetnie
  szinonimája:
 • kötés
 • ,
 • kötvény tanúsítvány

3. A connection based on kinship or marriage or common interest

 • "The shifting alliances within a large family"
 • "Their friendship constitutes a powerful bond between them"
  synonym:
 • alliance
 • ,
 • bond

3. Rokonságon, házasságon vagy közös érdeken alapuló kapcsolat

 • "„a nagy családon belüli változó szövetségek“"
 • "„barátságuk erős köteléket alkot közöttük“"
  szinonimája:
 • szövetség
 • ,
 • kötés

4. (criminal law) money that must be forfeited by the bondsman if an accused person fails to appear in court for trial

 • "The judge set bail at $10,000"
 • "A $10,000 bond was furnished by an alderman"
  synonym:
 • bail
 • ,
 • bail bond
 • ,
 • bond

4. (büntetőjogi) pénz, amelyet a kötvényesnek el kell veszítenie, ha a vádlott nem jelenik meg a bíróságon tárgyalásra

 • "„a bíró $10 000 óvadékot állapított meg“"
 • "„egy $10 000 kötvényt biztosított egy alpolgármester“"
  szinonimája:
 • óvadék
 • ,
 • kötés

5. A restraint that confines or restricts freedom (especially something used to tie down or restrain a prisoner)

  synonym:
 • shackle
 • ,
 • bond
 • ,
 • hamper
 • ,
 • trammel

5. Olyan korlát, amely korlátozza vagy korlátozza a szabadságot (különösen valami, amit a fogoly megkötésére vagy megfékezésére használnak)

  szinonimája:
 • béklyó
 • ,
 • kötés
 • ,
 • akadályozó
 • ,
 • trammel

6. A connection that fastens things together

  synonym:
 • attachment
 • ,
 • bond

6. Egy kapcsolat, ami egymáshoz rögzíti a dolgokat

  szinonimája:
 • csatolmány
 • ,
 • kötés

7. A superior quality of strong durable white writing paper

 • Originally made for printing documents
  synonym:
 • bond
 • ,
 • bond paper

7. Kiváló minőségű erős, tartós fehér írópapír

 • Eredetileg dokumentumok nyomtatására készült
  szinonimája:
 • kötés
 • ,
 • kötvénypapír

8. United states civil rights leader who was elected to the legislature in georgia but was barred from taking his seat because he opposed the vietnam war (born 1940)

  synonym:
 • Bond
 • ,
 • Julian Bond

8. Az egyesült államok polgárjogi vezetője, akit georgiában beválasztottak a törvényhozásba, de megtiltották, hogy elfoglalja helyét, mert ellenezte a vietnami háborút (született 1940)

  szinonimája:
 • Kötvény
 • ,
 • Julian Bond

9. British secret operative 007 in novels by ian fleming

  synonym:
 • Bond
 • ,
 • James Bond

9. 007-es brit titkos ügynök ian fleming regényeiben

  szinonimája:
 • Kötvény
 • ,
 • James Bond

10. The property of sticking together (as of glue and wood) or the joining of surfaces of different composition

 • "The mutual adhesiveness of cells"
 • "A heated hydraulic press was required for adhesion"
  synonym:
 • adhesiveness
 • ,
 • adhesion
 • ,
 • adherence
 • ,
 • bond

10. Az összeragasztás (mint a ragasztó és a fa) vagy a különböző összetételű felületek összekapcsolásának tulajdonsága

 • "„a sejtek kölcsönös tapadása“"
 • "„a tapadáshoz fűtött hidraulikus présre volt szükség“"
  szinonimája:
 • tapadóképesség
 • ,
 • tapadás
 • ,
 • ragaszkodás
 • ,
 • kötés

verb

1. Stick to firmly

 • "Will this wallpaper adhere to the wall?"
  synonym:
 • adhere
 • ,
 • hold fast
 • ,
 • bond
 • ,
 • bind
 • ,
 • stick
 • ,
 • stick to

1. Ragaszkodj erősen

 • "- ez a tapéta a falhoz tapad?"
  szinonimája:
 • ragaszkodj
 • ,
 • tartsa erősen
 • ,
 • kötés
 • ,
 • kötöz
 • ,
 • bot
 • ,
 • ragaszkodni

2. Create social or emotional ties

 • "The grandparents want to bond with the child"
  synonym:
 • bind
 • ,
 • tie
 • ,
 • attach
 • ,
 • bond

2. Hozzon létre társadalmi vagy érzelmi kapcsolatokat

 • "„a nagyszülők kötődni akarnak a gyerekhez“"
  szinonimája:
 • kötöz
 • ,
 • nyakkendő
 • ,
 • csatol
 • ,
 • kötés

3. Issue bonds on

  synonym:
 • bond

3. Kötvényeket bocsát ki

  szinonimája:
 • kötés

4. Bring together in a common cause or emotion

 • "The death of their child had drawn them together"
  synonym:
 • bond
 • ,
 • bring together
 • ,
 • draw together

4. Egy közös ügyben vagy érzelemben egyesül

 • "„gyermekük halála összehozta őket“"
  szinonimája:
 • kötés
 • ,
 • összehoz
 • ,
 • húzzatok össze

Examples of using

There is a strong bond of affection between them.
Erős kötődés van kettejük között.