Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bit" into Hungarian language

A "bit" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Bit

[Bit]
/bɪt/

noun

1. A small piece or quantity of something

 • "A spot of tea"
 • "A bit of paper"
 • "A bit of lint"
 • "I gave him a bit of my mind"
  synonym:
 • spot
 • ,
 • bit

1. Egy kis darab vagy mennyiség valami

 • "Egy tea folt"
 • "Egy kis papír"
 • "Egy kis szösz"
 • "Meggondoltam neki egy kicsit"
  szinonimája:
 • folt
 • ,
 • kicsit

2. A small fragment of something broken off from the whole

 • "A bit of rock caught him in the eye"
  synonym:
 • bit
 • ,
 • chip
 • ,
 • flake
 • ,
 • fleck
 • ,
 • scrap

2. Egy kis darab valami, ami az egészből elszakadt

 • "Egy kis szikla megragadta a szemébe"
  szinonimája:
 • kicsit
 • ,
 • chip
 • ,
 • pehely
 • ,
 • fleck
 • ,
 • hulladék

3. An indefinitely short time

 • "Wait just a moment"
 • "In a mo"
 • "It only takes a minute"
 • "In just a bit"
  synonym:
 • moment
 • ,
 • mo
 • ,
 • minute
 • ,
 • second
 • ,
 • bit

3. Határozatlan időre rövid idő

 • "Várj csak egy pillanatra"
 • "Egy mo"
 • "Csak egy percig tart"
 • "Csak egy kicsit"
  szinonimája:
 • pillanat
 • ,
 • mo
 • ,
 • perc
 • ,
 • második
 • ,
 • kicsit

4. An instance of some kind

 • "It was a nice piece of work"
 • "He had a bit of good luck"
  synonym:
 • piece
 • ,
 • bit

4. Valamilyen példa

 • "Ez egy szép munka volt"
 • "Kissé sok szerencsét kapott"
  szinonimája:
 • darab
 • ,
 • kicsit

5. Piece of metal held in horse's mouth by reins and used to control the horse while riding

 • "The horse was not accustomed to a bit"
  synonym:
 • bit

5. Fémdarab, amelyet a ló szájában a gyeplő tart, és lovaglás közben a ló irányítására használják

 • "A ló nem volt hozzászokva egy kicsit"
  szinonimája:
 • kicsit

6. A unit of measurement of information (from binary + digit)

 • The amount of information in a system having two equiprobable states
 • "There are 8 bits in a byte"
  synonym:
 • bit

6. Információ mértékegysége ( bináris + számjegyből )

 • Az információ mennyisége egy olyan rendszerben, amelynek két felszerelhető állapota van
 • "8 bit van egy bájtban"
  szinonimája:
 • kicsit

7. A small amount of solid food

 • A mouthful
 • "All they had left was a bit of bread"
  synonym:
 • morsel
 • ,
 • bit
 • ,
 • bite

7. Kis mennyiségű szilárd étel

 • Egy falat
 • "Csak egy kis kenyér maradt"
  szinonimája:
 • Morsel
 • ,
 • kicsit
 • ,
 • harapás

8. A small fragment

 • "Overheard snatches of their conversation"
  synonym:
 • snatch
 • ,
 • bit

8. Egy kis töredék

 • "Hallják meg a beszélgetésüket"
  szinonimája:
 • elkap
 • ,
 • kicsit

9. A short theatrical performance that is part of a longer program

 • "He did his act three times every evening"
 • "She had a catchy little routine"
 • "It was one of the best numbers he ever did"
  synonym:
 • act
 • ,
 • routine
 • ,
 • number
 • ,
 • turn
 • ,
 • bit

9. Egy rövid színházi előadás, amely egy hosszabb program része

 • "Minden este háromszor cselekedett"
 • "Fülbemászó kis rutinja volt"
 • "Ez volt az egyik legjobb szám, amit valaha tett"
  szinonimája:
 • cselekedet
 • ,
 • rutin
 • ,
 • szám
 • ,
 • fordul
 • ,
 • kicsit

10. The part of a key that enters a lock and lifts the tumblers

  synonym:
 • bit

10. A kulcs azon része, amely belép a zárba, és felemeli a szárítógépeket

  szinonimája:
 • kicsit

11. The cutting part of a drill

 • Usually pointed and threaded and is replaceable in a brace or bitstock or drill press
 • "He looked around for the right size bit"
  synonym:
 • bit

11. A fúró vágási része

 • Általában hegyes és menetes, és zárójelben, bitkészletben vagy fúróprésben cserélhető
 • "Körülnézett a megfelelő méretű bitre"
  szinonimája:
 • kicsit

Examples of using

I'm a bit confused.
Kicsit össze vagyok zavarodva.
Yes, a little bit.
Igen, egy kicsit.
This bit isn't good, rewrite it.
Ez a kis részlet nem jó, írd újra.