Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Beat magyar nyelvre

EnglishHungarian

Beat

/bit/

noun

1. A regular route for a sentry or policeman

 • "In the old days a policeman walked a beat and knew all his people by name"
  synonym:
 • beat
 • ,
 • round

1. Rendszeres útvonal őrzőnek vagy rendőrnek

 • "A régi időkben egy rendőr verte és név szerint ismerte az összes embert"
  szinonimája:
 • verni
 • ,
 • kerek

2. The rhythmic contraction and expansion of the arteries with each beat of the heart

 • "He could feel the beat of her heart"
  synonym:
 • pulse
 • ,
 • pulsation
 • ,
 • heartbeat
 • ,
 • beat

2. Az artériák ritmikus összehúzódása és tágulása a szív minden egyes ütemével

 • "Érezte a szívverését"
  szinonimája:
 • impulzus
 • ,
 • pulzálás
 • ,
 • szívverés
 • ,
 • verni

3. The basic rhythmic unit in a piece of music

 • "The piece has a fast rhythm"
 • "The conductor set the beat"
  synonym:
 • rhythm
 • ,
 • beat
 • ,
 • musical rhythm

3. Az alapvető ritmikus egység egy zenedarabban

 • "A darab gyors ritmusú"
 • "A karmester beállította a ritmust"
  szinonimája:
 • ritmus
 • ,
 • verni
 • ,
 • zenei ritmus

4. A single pulsation of an oscillation produced by adding two waves of different frequencies

 • Has a frequency equal to the difference between the two oscillations
  synonym:
 • beat

4. Egy oszcilláció egyetlen pulzációja, amelyet két különböző frekvenciájú hullám hozzáadásával állítanak elő

 • Frekvenciája megegyezik a két oszcilláció közötti különbséggel
  szinonimája:
 • verni

5. A member of the beat generation

 • A nonconformist in dress and behavior
  synonym:
 • beatnik
 • ,
 • beat

5. A ritmus generáció tagja

 • Nem megfelelő ruha és viselkedés
  szinonimája:
 • beatnik
 • ,
 • verni

6. The sound of stroke or blow

 • "He heard the beat of a drum"
  synonym:
 • beat

6. A stroke vagy a fúvás hangja

 • "Hallotta a dob ütemét"
  szinonimája:
 • verni

7. (prosody) the accent in a metrical foot of verse

  synonym:
 • meter
 • ,
 • metre
 • ,
 • measure
 • ,
 • beat
 • ,
 • cadence

7. ( prosody ) az akcentus a vers metrikus lábában

  szinonimája:
 • mérő
 • ,
 • méter
 • ,
 • intézkedés
 • ,
 • verni
 • ,
 • kadencia

8. A regular rate of repetition

 • "The cox raised the beat"
  synonym:
 • beat

8. Rendszeres ismétlési sebesség

 • "A cox emelte a ritmust"
  szinonimája:
 • verni

9. A stroke or blow

 • "The signal was two beats on the steam pipe"
  synonym:
 • beat

9. Stroke vagy fújás

 • "A jel két ütés volt a gőzcsőn"
  szinonimája:
 • verni

10. The act of beating to windward

 • Sailing as close as possible to the direction from which the wind is blowing
  synonym:
 • beat

10. A szél felé történő verés

 • A lehető legközelebb vitorlázni ahhoz az irányhoz, ahonnan a szél fúj
  szinonimája:
 • verni

verb

1. Come out better in a competition, race, or conflict

 • "Agassi beat becker in the tennis championship"
 • "We beat the competition"
 • "Harvard defeated yale in the last football game"
  synonym:
 • beat
 • ,
 • beat out
 • ,
 • crush
 • ,
 • shell
 • ,
 • trounce
 • ,
 • vanquish

1. Jobban jönnek ki versenyen, versenyen vagy konfliktuson

 • "Agassi legyőzte beckert a tenisz bajnokságon"
 • "Megvertük a versenyt"
 • "Harvard legyőzte yale-t az utolsó focimeccsen"
  szinonimája:
 • verni
 • ,
 • verni
 • ,
 • összetörni
 • ,
 • héj
 • ,
 • lecsap
 • ,
 • legyőzi

2. Give a beating to

 • Subject to a beating, either as a punishment or as an act of aggression
 • "Thugs beat him up when he walked down the street late at night"
 • "The teacher used to beat the students"
  synonym:
 • beat
 • ,
 • beat up
 • ,
 • work over

2. Adj egy verést

 • Verésnek vetik alá, akár büntetésként, akár agresszió formájában
 • "A gengszterek megverték, amikor késő este sétált az utcán"
 • "A tanár verte a hallgatókat"
  szinonimája:
 • verni
 • ,
 • verni
 • ,
 • vége

3. Hit repeatedly

 • "Beat on the door"
 • "Beat the table with his shoe"
  synonym:
 • beat

3. Ismételten megüt

 • "Verés az ajtón"
 • "Verje be az asztalát a cipőjével"
  szinonimája:
 • verni

4. Move rhythmically

 • "Her heart was beating fast"
  synonym:
 • beat
 • ,
 • pound
 • ,
 • thump

4. Mozogni ritmikusan

 • "A szíve gyorsan dobogott"
  szinonimája:
 • verni
 • ,
 • font
 • ,
 • tök

5. Shape by beating

 • "Beat swords into ploughshares"
  synonym:
 • beat

5. Alak veréssel

 • "Kardok verése eke részvényekké"
  szinonimája:
 • verni

6. Make a rhythmic sound

 • "Rain drummed against the windshield"
 • "The drums beat all night"
  synonym:
 • drum
 • ,
 • beat
 • ,
 • thrum

6. Ritmikus hangot ad

 • "Az eső a szélvédő ellen dobott"
 • "A dobok egész éjjel verték"
  szinonimája:
 • dob
 • ,
 • verni
 • ,
 • dob

7. Glare or strike with great intensity

 • "The sun was beating down on us"
  synonym:
 • beat

7. Vakító fény vagy sztrájk nagy intenzitással

 • "A nap verni kezdett ránk"
  szinonimája:
 • verni

8. Move with a thrashing motion

 • "The bird flapped its wings"
 • "The eagle beat its wings and soared high into the sky"
  synonym:
 • beat
 • ,
 • flap

8. Mozogjon egy dobogó mozgással

 • "A madár csapkodott a szárnyán"
 • "A sas megverte a szárnyát, és magasra emelkedett az égbe"
  szinonimája:
 • verni
 • ,
 • szárnyas

9. Sail with much tacking or with difficulty

 • "The boat beat in the strong wind"
  synonym:
 • beat

9. Vitorlázni sok tapadással vagy nehézséggel

 • "A hajó verte az erős szélben"
  szinonimája:
 • verni

10. Stir vigorously

 • "Beat the egg whites"
 • "Beat the cream"
  synonym:
 • beat
 • ,
 • scramble

10. Erőteljesen keverjük

 • "Megverte a tojásfehérjét"
 • "Verje le a krémet"
  szinonimája:
 • verni
 • ,
 • tülekedés

11. Strike (a part of one's own body) repeatedly, as in great emotion or in accompaniment to music

 • "Beat one's breast"
 • "Beat one's foot rhythmically"
  synonym:
 • beat

11. Sztrájk ( a saját testének egy része ) ismételten, mint nagy érzelmekben vagy a zene kíséretében

 • "Megverte a mellét"
 • "Ritmikusan verje meg a lábát"
  szinonimája:
 • verni

12. Be superior

 • "Reading beats watching television"
 • "This sure beats work!"
  synonym:
 • beat

12. Légy felsőbb

 • "Olvasás veri a televíziót"
 • "Ez biztosan működik!"
  szinonimája:
 • verni

13. Avoid paying

 • "Beat the subway fare"
  synonym:
 • beat
 • ,
 • bunk

13. Kerülje a fizetést

 • "Megverte a metró viteldíját"
  szinonimája:
 • verni
 • ,
 • emeletes

14. Make a sound like a clock or a timer

 • "The clocks were ticking"
 • "The grandfather clock beat midnight"
  synonym:
 • tick
 • ,
 • ticktock
 • ,
 • ticktack
 • ,
 • beat

14. Hangot ad, mint egy óra vagy időzítő

 • "Az órák ketyegtek"
 • "A nagyapa órája éjfélkor verte"
  szinonimája:
 • kullancs
 • ,
 • kullancs
 • ,
 • kullancs
 • ,
 • verni

15. Move with a flapping motion

 • "The bird's wings were flapping"
  synonym:
 • beat
 • ,
 • flap

15. Mozogjon csapkodó mozgással

 • "A madár szárnyai csapkodtak"
  szinonimája:
 • verni
 • ,
 • szárnyas

16. Indicate by beating, as with the fingers or drumsticks

 • "Beat the rhythm"
  synonym:
 • beat

16. Veréssel jelzik, mint az ujjak vagy a dobok

 • "Verte a ritmust"
  szinonimája:
 • verni

17. Move with or as if with a regular alternating motion

 • "The city pulsated with music and excitement"
  synonym:
 • pulsate
 • ,
 • beat
 • ,
 • quiver

17. Mozogjon úgy, mintha rendszeresen váltakozó mozgással lenne

 • "A város zenével és izgalommal pulzált"
  szinonimája:
 • pulzáló
 • ,
 • verni
 • ,
 • quiver

18. Make by pounding or trampling

 • "Beat a path through the forest"
  synonym:
 • beat

18. Csinálj dörömböléssel vagy taposással

 • "Üss egy utat az erdőn"
  szinonimája:
 • verni

19. Produce a rhythm by striking repeatedly

 • "Beat the drum"
  synonym:
 • beat

19. Ritmust hoz létre többszöri ütéssel

 • "Verje le a dobot"
  szinonimája:
 • verni

20. Strike (water or bushes) repeatedly to rouse animals for hunting

  synonym:
 • beat

20. Sztrájkoljon ( vizet vagy bokrokat ) az állatok vadászat céljából történő felkeltésére

  szinonimája:
 • verni

21. Beat through cleverness and wit

 • "I beat the traffic"
 • "She outfoxed her competitors"
  synonym:
 • outwit
 • ,
 • overreach
 • ,
 • outsmart
 • ,
 • outfox
 • ,
 • beat
 • ,
 • circumvent

21. Verje át okosságot és szellemet

 • "Megvertem a forgalmat"
 • "Kihúzta a versenytársait"
  szinonimája:
 • túlszárnyal
 • ,
 • túljutás
 • ,
 • outsmart
 • ,
 • outfox
 • ,
 • verni
 • ,
 • kijátszás

22. Be a mystery or bewildering to

 • "This beats me!"
 • "Got me--i don't know the answer!"
 • "A vexing problem"
 • "This question really stuck me"
  synonym:
 • perplex
 • ,
 • vex
 • ,
 • stick
 • ,
 • get
 • ,
 • puzzle
 • ,
 • mystify
 • ,
 • baffle
 • ,
 • beat
 • ,
 • pose
 • ,
 • bewilder
 • ,
 • flummox
 • ,
 • stupefy
 • ,
 • nonplus
 • ,
 • gravel
 • ,
 • amaze
 • ,
 • dumbfound

22. Rejtély vagy zavaró

 • "Ez ver engem!"
 • "Megvan - nem tudom a választ!"
 • "Bosszantó probléma"
 • "Ez a kérdés nagyon megragadt"
  szinonimája:
 • perplex
 • ,
 • Vex
 • ,
 • bot
 • ,
 • kap
 • ,
 • kirakós játék
 • ,
 • misztikál
 • ,
 • terel
 • ,
 • verni
 • ,
 • pózol
 • ,
 • Bewilder
 • ,
 • flummox
 • ,
 • Stupefy
 • ,
 • nonplus
 • ,
 • kavics
 • ,
 • meghökkent
 • ,
 • dumbfound

23. Wear out completely

 • "This kind of work exhausts me"
 • "I'm beat"
 • "He was all washed up after the exam"
  synonym:
 • exhaust
 • ,
 • wash up
 • ,
 • beat
 • ,
 • tucker
 • ,
 • tucker out

23. Teljesen elhasználódik

 • "Ez a fajta munka kimerít engem"
 • "Megvertem"
 • "A vizsga után mind megmosta"
  szinonimája:
 • kipufogógáz
 • ,
 • mossa le
 • ,
 • verni
 • ,
 • tucker
 • ,
 • kifelé

adjective

1. Very tired

 • "Was all in at the end of the day"
 • "So beat i could flop down and go to sleep anywhere"
 • "Bushed after all that exercise"
 • "I'm dead after that long trip"
  synonym:
 • all in(p)
 • ,
 • beat(p)
 • ,
 • bushed(p)
 • ,
 • dead(p)

1. Nagyon fáradt

 • "Mind a nap végén volt"
 • "Így megvertem, le tudtam flopolni és bárhová aludni"
 • "Az összes gyakorlat után elfoglalták"
 • "Halott vagyok a hosszú utazás után"
  szinonimája:
 • mind ( p )
 • ,
 • beat ( p )
 • ,
 • bushed ( p )
 • ,
 • halott ( p )

Examples of using

We need to band together to beat the enemy.
Egyesülnünk kell, hogy megverjük az ellenséget.
The English team beat the Brazilian team in the international football tournament.
Az angol csapat megverte a brazil csapatot a nemzetközi futball-mérkőzésen.
He won't beat me.
Nem fog legyőzni.