Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Action magyar nyelvre

EnglishHungarian

Action

/ækʃən/

noun

1. Something done (usually as opposed to something said)

 • "There were stories of murders and other unnatural actions"
  synonym:
 • action

1. Valami megtett ( általában ellentétben azzal, amit mondtak )

 • "Voltak történetek gyilkosságokról és más természetellenes cselekedetekről"
szinonimája:
 • akció

2. The state of being active

 • "His sphere of activity"
 • "He is out of action"
  synonym:
 • action
 • ,
 • activity
 • ,
 • activeness

2. Az aktív állapot

 • "Tevékenységi köre"
 • "Nem működik"
szinonimája:
 • akció,
 • tevékenység,
 • aktivitás

3. A military engagement

 • "He saw action in korea"
  synonym:
 • military action
 • ,
 • action

3. Katonai elkötelezettség

 • "Látta akciót koreában"
szinonimája:
 • katonai akció,
 • akció

4. A process existing in or produced by nature (rather than by the intent of human beings)

 • "The action of natural forces"
 • "Volcanic activity"
  synonym:
 • natural process
 • ,
 • natural action
 • ,
 • action
 • ,
 • activity

4. A természetben létező vagy a természetben előállított folyamat (, nem pedig az emberek szándéka alapján )

 • "A természetes erők működése"
 • "Vulkáni tevékenység"
szinonimája:
 • természetes folyamat,
 • természetes fellépés,
 • akció,
 • tevékenység

5. The series of events that form a plot

 • "His novels always have a lot of action"
  synonym:
 • action

5. Az események sorozata, amelyek cselekményt alkotnak

 • "Regényeinek mindig nagyon sok cselekedete van"
szinonimája:
 • akció

6. The trait of being active and energetic and forceful

 • "A man of action"
  synonym:
 • action

6. Az aktív, energikus és erőteljes vonása

 • "Cselekvő ember"
szinonimája:
 • akció

7. The operating part that transmits power to a mechanism

 • "The piano had a very stiff action"
  synonym:
 • action
 • ,
 • action mechanism

7. A működési rész, amely továbbítja az energiát egy mechanizmushoz

 • "A zongorának nagyon kemény fellépése volt"
szinonimája:
 • akció,
 • cselekvési mechanizmus

8. A judicial proceeding brought by one party against another

 • One party prosecutes another for a wrong done or for protection of a right or for prevention of a wrong
  synonym:
 • legal action
 • ,
 • action
 • ,
 • action at law

8. Az egyik fél által a másik ellen indított bírósági eljárás

 • Az egyik fél büntetőeljárást indít a másikért rosszul tett cselekedetekért vagy a jogok védelme vagy a rossz megelőzése érdekében
szinonimája:
 • jogi lépések,
 • akció,
 • törvény szerinti fellépés

9. An act by a government body or supranational organization

 • "Recent federal action undermined the segregationist position"
 • "The united nations must have the power to propose and organize action without being hobbled by irrelevant issues"
 • "The union action of emancipating southern slaves"
  synonym:
 • action

9. Kormányzati szerv vagy nemzetek feletti szervezet cselekedete

 • "A közelmúltbeli szövetségi akció aláásta a szegregációs álláspontot"
 • "Az egyesült nemzetek szervezetének hatalommal kell rendelkeznie a cselekvés javaslására és megszervezésére anélkül, hogy irreleváns kérdések zavarnák őket"
 • "A déli rabszolgák felszabadításának uniós fellépése"
szinonimája:
 • akció

10. The most important or interesting work or activity in a specific area or field

 • "The action is no longer in technology stocks but in municipal bonds"
 • "Gawkers always try to get as close to the action as possible"
  synonym:
 • action

10. A legfontosabb vagy legérdekesebb munka vagy tevékenység egy adott területen vagy területen

 • "A fellépés már nem a technológiai készletekben, hanem az önkormányzati kötvényekben zajlik"
 • "A gawkerek mindig megpróbálnak a lehető legközelebb kerülni a művelethez"
szinonimája:
 • akció

verb

1. Institute legal proceedings against

 • File a suit against
 • "He was warned that the district attorney would process him"
 • "She actioned the company for discrimination"
  synonym:
 • action
 • ,
 • sue
 • ,
 • litigate
 • ,
 • process

1. Bírósági eljárást indít

 • Keresetet indítson
 • "Figyelmeztették, hogy a kerületi ügyvéd feldolgozza őt"
 • "Megkülönböztetés miatt fellépett a társasággal"
szinonimája:
 • akció,
 • per,
 • pereskedik,
 • folyamat

2. Put in effect

 • "Carry out a task"
 • "Execute the decision of the people"
 • "He actioned the operation"
  synonym:
 • carry through
 • ,
 • accomplish
 • ,
 • execute
 • ,
 • carry out
 • ,
 • action
 • ,
 • fulfill
 • ,
 • fulfil

2. Hatályba lép

 • "Végrehajt egy feladatot"
 • "Végrehajtja az emberek döntését"
 • "Megcsinálta a műveletet"
szinonimája:
 • átvitele,
 • megvalósítani,
 • végrehajt,
 • végrehajtani,
 • akció,
 • teljesítés,
 • teljesítés

Examples of using

I'd stop worrying about it and take some action. The anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face.
Abbahagynám az aggodalmaskodást, és cselekednék. A semmittevésből eredő feszültség rosszabb, mint bármilyen veszély, mellyel szembekerülhetsz.
All we need now is action, not discussion.
Minden, amire most szükségünk van, az a cselekvés, nem pedig a vita.