Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wind" into Greek language

Μεταφραστική έννοια & ορισμός της λέξης "άνεμος" στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

Wind

[Άνεμος]
/waɪnd/

noun

1. Air moving (sometimes with considerable force) from an area of high pressure to an area of low pressure

 • "Trees bent under the fierce winds"
 • "When there is no wind, row"
 • "The radioactivity was being swept upwards by the air current and out into the atmosphere"
  synonym:
 • wind
 • ,
 • air current
 • ,
 • current of air

1. Αέρας που κινείται (μερικές φορές με σημαντική δύναμη) από περιοχή υψηλής πίεσης σε περιοχή χαμηλής πίεσης

 • "Τα δέντρα λυγισμένα κάτω από τους ανέμους"
 • "Όταν δεν υπάρχει άνεμος, σειρά"
 • "Η ραδιενέργεια σάρωνε προς τα πάνω από το ρεύμα του αέρα και έξω στην ατμόσφαιρα"
  συνώνυμο:
 • άνεμος
 • ,
 • ρεύμα αέρα

2. A tendency or force that influences events

 • "The winds of change"
  synonym:
 • wind

2. Μια τάση ή δύναμη που επηρεάζει τα γεγονότα

 • "Οι άνεμοι της αλλαγής"
  συνώνυμο:
 • άνεμος

3. Breath

 • "The collision knocked the wind out of him"
  synonym:
 • wind

3. Αναπνοή

 • "Η σύγκρουση χτύπησε τον άνεμο από αυτόν"
  συνώνυμο:
 • άνεμος

4. Empty rhetoric or insincere or exaggerated talk

 • "That's a lot of wind"
 • "Don't give me any of that jazz"
  synonym:
 • wind
 • ,
 • malarkey
 • ,
 • malarky
 • ,
 • idle words
 • ,
 • jazz
 • ,
 • nothingness

4. Κενή ρητορική ή ανειλικρινής ή υπερβολική ομιλία

 • "Αυτό είναι πολύς άνεμος"
 • "Μη μου δώσεις τίποτα από αυτά τα τζαζ"
  συνώνυμο:
 • άνεμος
 • ,
 • μαλαρίκη
 • ,
 • μαλάρκυ
 • ,
 • αδρανή λόγια
 • ,
 • τζαζ
 • ,
 • ανυπαρξία

5. An indication of potential opportunity

 • "He got a tip on the stock market"
 • "A good lead for a job"
  synonym:
 • tip
 • ,
 • lead
 • ,
 • steer
 • ,
 • confidential information
 • ,
 • wind
 • ,
 • hint

5. Ένδειξη πιθανής ευκαιρίας

 • "Πήρε μια συμβουλή στο χρηματιστήριο"
 • "Ένα καλό προβάδισμα για μια δουλειά"
  συνώνυμο:
 • συμβουλή
 • ,
 • οδηγώ
 • ,
 • πηδαλιούχοσ
 • ,
 • εμπιστευτικές πληροφορίες
 • ,
 • άνεμος
 • ,
 • υπόδειξη

6. A musical instrument in which the sound is produced by an enclosed column of air that is moved by the breath

  synonym:
 • wind instrument
 • ,
 • wind

6. Ένα μουσικό όργανο στο οποίο ο ήχος παράγεται από μια κλειστή στήλη αέρα που κινείται από την αναπνοή

  συνώνυμο:
 • όργανο ανέμου
 • ,
 • άνεμος

7. A reflex that expels intestinal gas through the anus

  synonym:
 • fart
 • ,
 • farting
 • ,
 • flatus
 • ,
 • wind
 • ,
 • breaking wind

7. Ένα αντανακλαστικό που αποβάλλει το εντερικό αέριο μέσω του πρωκτού

  συνώνυμο:
 • αποχωρώ
 • ,
 • απομακρύνω
 • ,
 • πλατύφυλλο
 • ,
 • άνεμος
 • ,
 • σπάζοντας τον άνεμο

8. The act of winding or twisting

 • "He put the key in the old clock and gave it a good wind"
  synonym:
 • wind
 • ,
 • winding
 • ,
 • twist

8. Η πράξη της περιέλιξης ή της συστροφής

 • "Έβαλε το κλειδί στο παλιό ρολόι και του έδωσε έναν καλό άνεμο"
  συνώνυμο:
 • άνεμος
 • ,
 • τυλιγμένος
 • ,
 • συστροφή

verb

1. To move or cause to move in a sinuous, spiral, or circular course

 • "The river winds through the hills"
 • "The path meanders through the vineyards"
 • "Sometimes, the gout wanders through the entire body"
  synonym:
 • weave
 • ,
 • wind
 • ,
 • thread
 • ,
 • meander
 • ,
 • wander

1. Να κινηθεί ή να προκαλέσει την κίνηση σε μια αμαρτωλή, σπειροειδή, ή κυκλική πορεία

 • "Το ποτάμι περνάει μέσα από τους λόφους"
 • "Το μονοπάτι περνά μέσα από τους αμπελώνες"
 • "Μερικές φορές, η ουρική αρθρίτιδα περιπλανιέται σε ολόκληρο το σώμα"
  συνώνυμο:
 • ύφανση
 • ,
 • άνεμος
 • ,
 • νήμα
 • ,
 • μαίανδρος
 • ,
 • περιπλανώμαι

2. Extend in curves and turns

 • "The road winds around the lake"
 • "The path twisted through the forest"
  synonym:
 • wind
 • ,
 • twist
 • ,
 • curve

2. Επεκτείνετε σε καμπύλες και στροφές

 • "Ο δρόμος ανατέλλει γύρω από τη λίμνη"
 • "Το μονοπάτι στριμμένο μέσα από το δάσος"
  συνώνυμο:
 • άνεμος
 • ,
 • συστροφή
 • ,
 • καμπύλη

3. Arrange or or coil around

 • "Roll your hair around your finger"
 • "Twine the thread around the spool"
 • "She wrapped her arms around the child"
  synonym:
 • wind
 • ,
 • wrap
 • ,
 • roll
 • ,
 • twine

3. Τακτοποιήστε ή σπείρα γύρω

 • "Τρίψτε τα μαλλιά σας γύρω από το δάχτυλό σας"
 • "Κλείστε το νήμα γύρω από το στροφίο"
 • "Τύλιξε τα χέρια της γύρω από το παιδί"
  συνώνυμο:
 • άνεμος
 • ,
 • τυλίγω
 • ,
 • ρολό
 • ,
 • σπάγγο

4. Catch the scent of

 • Get wind of
 • "The dog nosed out the drugs"
  synonym:
 • scent
 • ,
 • nose
 • ,
 • wind

4. Πιάσε το άρωμα του

 • Παίρνω τον άνεμο
 • "Ο σκύλος έδιωξε τα ναρκωτικά"
  συνώνυμο:
 • άρωμα
 • ,
 • μύτη
 • ,
 • άνεμος

5. Coil the spring of (some mechanical device) by turning a stem

 • "Wind your watch"
  synonym:
 • wind
 • ,
 • wind up

5. Πηνίο το ελατήριο της (κάποια μηχανική συσκευή) με τη στροφή ενός στελέχους

 • "Τυλίξτε το ρολόι σας"
  συνώνυμο:
 • άνεμος
 • ,
 • τελειώνω

6. Form into a wreath

  synonym:
 • wreathe
 • ,
 • wind

6. Σχηματίζεται σε στεφάνι

  συνώνυμο:
 • συνηθίζω
 • ,
 • άνεμος

7. Raise or haul up with or as if with mechanical help

 • "Hoist the bicycle onto the roof of the car"
  synonym:
 • hoist
 • ,
 • lift
 • ,
 • wind

7. Σηκώστε ή μεταφέρετε με ή σαν με μηχανική βοήθεια

 • "Βάλτε το ποδήλατο στην οροφή του αυτοκινήτου"
  συνώνυμο:
 • ανυψωτήρασ
 • ,
 • ανυψωτήρας
 • ,
 • άνεμος

Examples of using

There's a cold wind today.
Σήμερα υπάρχει ένας κρύος άνεμος.
The strong wind knocked our garbage bin over.
Ο δυνατός άνεμος χτύπησε τον κάδο σκουπιδιών μας.
The dark clouds and swirling wind indicated that a storm was imminent.
Τα σκοτεινά σύννεφα και ο στροβιλιζόμενος άνεμος έδειξαν ότι επίκειται καταιγίδα.