Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wild" into Greek language

Μεταφραστική έννοια & ορισμός της λέξης "άγρια" στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

Wild

[Άγριος]
/waɪld/

noun

1. A wild primitive state untouched by civilization

 • "He lived in the wild"
 • "They collected mushrooms in the wild"
  synonym:
 • wild
 • ,
 • natural state
 • ,
 • state of nature

1. Ένα άγριο πρωτόγονο κράτος ανέγγιχτο από τον πολιτισμό

 • "Ζει στην άγρια φύση"
 • "Συλλέγουν μανιτάρια στη φύση"
συνώνυμο:
 • άγριος,
 • φυσική κατάσταση,
 • κατάσταση της φύσης

2. A wild and uninhabited area left in its natural condition

 • "It was a wilderness preserved for the hawks and mountaineers"
  synonym:
 • wilderness
 • ,
 • wild

2. Μια άγρια και ακατοίκητη περιοχή που έχει μείνει στη φυσική της κατάσταση

 • "Ήταν μια έρημος διατηρημένη για τα γεράκια και τους ορειβάτες"
συνώνυμο:
 • έρημος,
 • άγριος

adjective

1. Marked by extreme lack of restraint or control

 • "Wild talk"
 • "Wild parties"
  synonym:
 • wild

1. Χαρακτηρίζεται από ακραία έλλειψη συγκράτησης ή ελέγχου

 • "Άγρια ομιλία"
 • "Άγρια πάρτι"
συνώνυμο:
 • άγριος

2. In a natural state

 • Not tamed or domesticated or cultivated
 • "Wild geese"
 • "Edible wild plants"
  synonym:
 • wild
 • ,
 • untamed

2. Σε φυσική κατάσταση

 • Δεν εξημερώθηκε ή καλλιεργήθηκε
 • "Άγριες χήνες"
 • "Βρώσιμα άγρια φυτά"
συνώνυμο:
 • άγριος,
 • ανεμπόδιστοσ

3. In a state of extreme emotion

 • "Wild with anger"
 • "Wild with grief"
  synonym:
 • wild

3. Σε μια κατάσταση ακραίων συναισθημάτων

 • "Άγριος με θυμό"
 • "Άγρια με θλίψη"
συνώνυμο:
 • άγριος

4. Deviating widely from an intended course

 • "A wild bullet"
 • "He threw a wild pitch"
  synonym:
 • wild

4. Αποκλίνουν ευρέως από ένα προβλεπόμενο μάθημα

 • "Μια άγρια σφαίρα"
 • "Πέταξε ένα άγριο γήπεδο"
συνώνυμο:
 • άγριος

5. (of colors or sounds) intensely vivid or loud

 • "A violent clash of colors"
 • "Her dress was a violent red"
 • "A violent noise"
 • "Wild colors"
 • "Wild shouts"
  synonym:
 • violent
 • ,
 • wild

5. (των χρωμάτων ή ήχων) έντονα ζωντανό ή δυνατό

 • "Μια βίαιη σύγκρουση χρωμάτων"
 • "Το φόρεμά της ήταν βίαιο κόκκινο"
 • "Βίαιος θόρυβος"
 • "Άγρια χρώματα"
 • "Άγριες φωνές"
συνώνυμο:
 • βίαιος,
 • άγριος

6. Without a basis in reason or fact

 • "Baseless gossip"
 • "The allegations proved groundless"
 • "Idle fears"
 • "Unfounded suspicions"
 • "Unwarranted jealousy"
  synonym:
 • baseless
 • ,
 • groundless
 • ,
 • idle
 • ,
 • unfounded
 • ,
 • unwarranted
 • ,
 • wild

6. Χωρίς βάση στη λογική ή στην πραγματικότητα

 • "Αβαστικό κουτσομπολιό"
 • "Οι ισχυρισμοί αποδείχθηκαν αβάσιμοι"
 • "Απερίσκεπτοι φόβοι"
 • "Αβάσιμες υποψίες"
 • "Ακατανόητη ζήλια"
συνώνυμο:
 • αβάσιμη,
 • αβάσιμος,
 • αδρανής,
 • αβάσιμος,
 • αδικαιολόγητοσ,
 • άγριος

7. Talking or behaving irrationally

 • "A raving lunatic"
  synonym:
 • raving mad
 • ,
 • wild

7. Μιλώντας ή συμπεριφέροντας παράλογα

 • "Ένας τρελός"
συνώνυμο:
 • τρελός,
 • άγριος

8. Involving risk or danger

 • "Skydiving is a hazardous sport"
 • "Extremely risky going out in the tide and fog"
 • "A wild financial scheme"
  synonym:
 • hazardous
 • ,
 • risky
 • ,
 • wild

8. Περιλαμβάνει κίνδυνο ή κίνδυνο

 • "Η αποτρίχωση είναι ένα επικίνδυνο άθλημα"
 • "Εξαιρετικά επικίνδυνο να βγαίνει στην παλίρροια και την ομίχλη"
 • "Ένα άγριο χρηματοπιστωτικό σύστημα"
συνώνυμο:
 • επικίνδυνος,
 • επικίνδυνος,
 • άγριος

9. Fanciful and unrealistic

 • Foolish
 • "A fantastic idea of his own importance"
  synonym:
 • fantastic
 • ,
 • wild

9. Ευφάνταστος και μη ρεαλιστικός

 • Ανόητος
 • "Μια φανταστική ιδέα της δικής του σημασίας"
συνώνυμο:
 • φανταστικός,
 • άγριος

10. Located in a dismal or remote area

 • Desolate
 • "A desert island"
 • "A godforsaken wilderness crossroads"
 • "A wild stretch of land"
 • "Waste places"
  synonym:
 • godforsaken
 • ,
 • waste
 • ,
 • wild

10. Βρίσκεται σε μια θλιβερή ή απομακρυσμένη περιοχή

 • Απολέπιση
 • "Ένα έρημο νησί"
 • "Ένα αποτρόπαιο σταυροδρόμι ερήμου"
 • "Ένα άγριο τμήμα γης"
 • "Απόβλητα μέρη"
συνώνυμο:
 • αποκαλυφθεί από τον Θεό,
 • απόβλητα,
 • άγριος

11. Intensely enthusiastic about or preoccupied with

 • "Crazy about cars and racing"
 • "He is potty about her"
  synonym:
 • crazy
 • ,
 • wild
 • ,
 • dotty
 • ,
 • gaga

11. Έντονα ενθουσιασμένος ή απασχολημένος με

 • "Τρελός για τα αυτοκίνητα και τους αγώνες"
 • "Είναι ασήμαντος για εκείνη"
συνώνυμο:
 • τρελός,
 • άγριος,
 • τετριμμένοσ,
 • γκάγκα

12. Without civilizing influences

 • "Barbarian invaders"
 • "Barbaric practices"
 • "A savage people"
 • "Fighting is crude and uncivilized especially if the weapons are efficient"-margaret meade
 • "Wild tribes"
  synonym:
 • barbarian
 • ,
 • barbaric
 • ,
 • savage
 • ,
 • uncivilized
 • ,
 • uncivilised
 • ,
 • wild

12. Χωρίς πολιτιστικές επιρροές

 • "Βάρβαροι εισβολείς"
 • "Βαρβαρικές πρακτικές"
 • "Άγριοι άνθρωποι"
 • "Η καταπολέμηση είναι ακατέργαστη και απολίτιστη ειδικά αν τα όπλα είναι αποτελεσματικά" - μαργαρίτα μεάντε
 • "Άγριες φυλές"
συνώνυμο:
 • βάρβαροι,
 • βάρβαρος,
 • άγριος,
 • απολίτιστοσ,
 • απολίτιστοσ,
 • άγριος

13. (of the elements) as if showing violent anger

 • "Angry clouds on the horizon"
 • "Furious winds"
 • "The raging sea"
  synonym:
 • angry
 • ,
 • furious
 • ,
 • raging
 • ,
 • tempestuous
 • ,
 • wild

13. (από τα στοιχεία) σαν να δείχνει βίαιο θυμό

 • "Εξωφρενικά σύννεφα στον ορίζοντα"
 • "Εξαγριωμένοι άνεμοι"
 • "Η μαινόμενη θάλασσα"
συνώνυμο:
 • θυμωμένος,
 • εξαγριωμένοσ,
 • μαίνομαι,
 • θυελλώδησ,
 • άγριος

adverb

1. In an uncontrolled and rampant manner

 • "Weeds grew rampantly around here"
  synonym:
 • rampantly
 • ,
 • wild

1. Με ανεξέλεγκτο και αχαλίνωτο τρόπο

 • "Τα ζιζάνια μεγάλωσαν αχαλίνωτα εδώ γύρω"
συνώνυμο:
 • αχαλίνωτα,
 • άγριος

2. In a wild or undomesticated manner

 • "Growing wild"
 • "Roaming wild"
  synonym:
 • wild

2. Με άγριο ή αφύλακτο τρόπο

 • "Αναπτυσσόμενη άγρια"
 • "Τρεμάμενο άγριο"
συνώνυμο:
 • άγριος

Examples of using

Why do you insist on letting in these insufferable wild birds?!
Γιατί επιμένετε να αφήσετε σε αυτά τα ανυπόφορα άγρια πουλιά?!
Savages fear the appearance of a fierce wild beast.
Οι αποταμιευτικοί φοβούνται την εμφάνιση ενός άγριου θηρίου.
Don't feed wild animals.
Μην ταΐζετε άγρια ζώα.