Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "turn" into Greek language

Μεταφραστική έννοια & ορισμός της λέξης "στροφή" στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

Turn

[Στροφή]
/tərn/

noun

1. A circular segment of a curve

 • "A bend in the road"
 • "A crook in the path"
  synonym:
 • bend
 • ,
 • crook
 • ,
 • twist
 • ,
 • turn

1. Ένα κυκλικό τμήμα μιας καμπύλης

 • "Μια στροφή στο δρόμο"
 • "Ένας απατεώνας στο μονοπάτι"
  συνώνυμο:
 • κάμψη
 • ,
 • κρουά
 • ,
 • συστροφή
 • ,
 • στρέφω

2. The act of changing or reversing the direction of the course

 • "He took a turn to the right"
  synonym:
 • turn
 • ,
 • turning

2. Η πράξη της αλλαγής ή της αντιστροφής της κατεύθυνσης του μαθήματος

 • "Πήρε μια στροφή προς τα δεξιά"
  συνώνυμο:
 • στρέφω
 • ,
 • στροφή

3. (game) the activity of doing something in an agreed succession

 • "It is my turn"
 • "It is still my play"
  synonym:
 • turn
 • ,
 • play

3. (γαμ) η δραστηριότητα του να κάνεις κάτι σε μια συμφωνημένη διαδοχή

 • "Είναι η σειρά μου"
 • "Είναι ακόμα το παιχνίδι μου"
  συνώνυμο:
 • στρέφω
 • ,
 • παίζω

4. An unforeseen development

 • "Events suddenly took an awkward turn"
  synonym:
 • turn
 • ,
 • turn of events
 • ,
 • twist

4. Μια απρόβλεπτη εξέλιξη

 • "Τα γεγονότα ξαφνικά πήραν μια αμήχανη στροφή"
  συνώνυμο:
 • στρέφω
 • ,
 • στροφή των γεγονότων
 • ,
 • συστροφή

5. A movement in a new direction

 • "The turning of the wind"
  synonym:
 • turning
 • ,
 • turn

5. Ένα κίνημα προς μια νέα κατεύθυνση

 • "Η στροφή του ανέμου"
  συνώνυμο:
 • στροφή
 • ,
 • στρέφω

6. The act of turning away or in the opposite direction

 • "He made an abrupt turn away from her"
  synonym:
 • turn

6. Η πράξη της απομάκρυνσης ή προς την αντίθετη κατεύθυνση

 • "Κάνει μια απότομη απόσυρση από αυτήν"
  συνώνυμο:
 • στρέφω

7. Turning or twisting around (in place)

 • "With a quick twist of his head he surveyed the room"
  synonym:
 • twist
 • ,
 • turn

7. Περιστροφή ή στρίψιμο γύρω από ( στη θέση)

 • "Με μια γρήγορη περιστροφή του κεφαλιού του ερεύνησε το δωμάτιο"
  συνώνυμο:
 • συστροφή
 • ,
 • στρέφω

8. A time for working (after which you will be relieved by someone else)

 • "It's my go"
 • "A spell of work"
  synonym:
 • go
 • ,
 • spell
 • ,
 • tour
 • ,
 • turn

8. Μια εποχή για την εργασία (μετά από την οποία θα ανακουφιστείτε από κάποιον άλλο)

 • "Πάω"
 • "Ένα ξόρκι εργασίας"
  συνώνυμο:
 • πηγαίνω
 • ,
 • ξόρκι
 • ,
 • περιοδεία
 • ,
 • στρέφω

9. (sports) a division during which one team is on the offensive

  synonym:
 • turn
 • ,
 • bout
 • ,
 • round

9. (αθλητικό) μια διαίρεση κατά την οποία μια ομάδα είναι στην επίθεση

  συνώνυμο:
 • στρέφω
 • ,
 • περίοδος
 • ,
 • γύρος

10. A short theatrical performance that is part of a longer program

 • "He did his act three times every evening"
 • "She had a catchy little routine"
 • "It was one of the best numbers he ever did"
  synonym:
 • act
 • ,
 • routine
 • ,
 • number
 • ,
 • turn
 • ,
 • bit

10. Μια σύντομη θεατρική παράσταση που αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου προγράμματος

 • "Έκανε την πράξη του τρεις φορές κάθε βράδυ"
 • "Είχε μια μικρή ρουτίνα"
 • "Ήταν ένας από τους καλύτερους αριθμούς που έκανε ποτέ"
  συνώνυμο:
 • πράξη
 • ,
 • ρουτίνα
 • ,
 • αριθμός
 • ,
 • στρέφω
 • ,
 • λίγο

11. A favor for someone

 • "He did me a good turn"
  synonym:
 • turn
 • ,
 • good turn

11. Μια χάρη για κάποιον

 • "Μου έκανε μια καλή στροφή"
  συνώνυμο:
 • στρέφω
 • ,
 • καλή στροφή

12. Taking a short walk out and back

 • "We took a turn in the park"
  synonym:
 • turn

12. Μια σύντομη βόλτα έξω και πίσω

 • "Πήραμε μια στροφή στο πάρκο"
  συνώνυμο:
 • στρέφω

verb

1. Change orientation or direction, also in the abstract sense

 • "Turn towards me"
 • "The mugger turned and fled before i could see his face"
 • "She turned from herself and learned to listen to others' needs"
  synonym:
 • turn

1. Αλλαγή προσανατολισμού ή κατεύθυνσης, επίσης με την αφηρημένη έννοια

 • "Γυρίστε προς εμένα"
 • "Ο ληστής γύρισε και έφυγε πριν μπορέσω να δω το πρόσωπό του"
 • "Στράφηκε από τον εαυτό της και έμαθε να ακούει τις ανάγκες των άλλων"
  συνώνυμο:
 • στρέφω

2. Undergo a transformation or a change of position or action

 • "We turned from socialism to capitalism"
 • "The people turned against the president when he stole the election"
  synonym:
 • change state
 • ,
 • turn

2. Υποβάλλονται σε μετασχηματισμό ή αλλαγή θέσης ή δράσης

 • "Μετατρεπόμαστε από το σοσιαλισμό στον καπιταλισμό"
 • "Ο λαός στράφηκε εναντίον του προέδρου όταν έκλεψε τις εκλογές"
  συνώνυμο:
 • αλλαγή κατάστασης
 • ,
 • στρέφω

3. Undergo a change or development

 • "The water turned into ice"
 • "Her former friend became her worst enemy"
 • "He turned traitor"
  synonym:
 • become
 • ,
 • turn

3. Υποβάλλονται σε αλλαγή ή ανάπτυξη

 • "Το νερό μετατράπηκε σε πάγο"
 • "Ο πρώην φίλος της έγινε ο χειρότερος εχθρός της"
 • "Γυρίζει προδότης"
  συνώνυμο:
 • γίνομαι
 • ,
 • στρέφω

4. Cause to move around or rotate

 • "Turn a key"
 • "Turn your palm this way"
  synonym:
 • turn

4. Αιτία να κινηθείτε ή να περιστρέψετε

 • "Γυρίστε ένα κλειδί"
 • "Γυρίστε την παλάμη σας με αυτόν τον τρόπο"
  συνώνυμο:
 • στρέφω

5. Change to the contrary

 • "The trend was reversed"
 • "The tides turned against him"
 • "Public opinion turned when it was revealed that the president had an affair with a white house intern"
  synonym:
 • change by reversal
 • ,
 • turn
 • ,
 • reverse

5. Αλλαγή στο αντίθετο

 • "Η τάση αντιστράφηκε"
 • "Οι παλίρροιες στράφηκαν εναντίον του"
 • "Η κοινή γνώμη στράφηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι ο πρόεδρος είχε σχέση με έναν ασκούμενο του λευκού οίκου"
  συνώνυμο:
 • αλλαγή με αντιστροφή
 • ,
 • στρέφω
 • ,
 • αντίστροφη

6. Pass to the other side of

 • "Turn the corner"
 • "Move around the obstacle"
  synonym:
 • turn
 • ,
 • move around

6. Περνώντας στην άλλη πλευρά του

 • "Κάνε τη γωνία"
 • "Κινηθείτε γύρω από το εμπόδιο"
  συνώνυμο:
 • στρέφω
 • ,
 • περπατώ

7. Pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute

 • Become
 • "The weather turned nasty"
 • "She grew angry"
  synonym:
 • turn
 • ,
 • grow

7. Περάστε σε μια κατάσταση σταδιακά, πάρτε μια συγκεκριμένη ιδιότητα ή χαρακτηριστικό

 • Γίνομαι
 • "Ο καιρός έγινε άσχημος"
 • "Θυμώνει"
  συνώνυμο:
 • στρέφω
 • ,
 • μεγαλώνω

8. Let (something) fall or spill from a container

 • "Turn the flour onto a plate"
  synonym:
 • turn
 • ,
 • release

8. Αφήστε (κάτι) να πέσει ή να χυθεί από ένα δοχείο

 • "Γυρίστε το αλεύρι σε ένα πιάτο"
  συνώνυμο:
 • στρέφω
 • ,
 • απελευθέρωση

9. Move around an axis or a center

 • "The wheels are turning"
  synonym:
 • turn

9. Μετακίνηση γύρω από έναν άξονα ή ένα κέντρο

 • "Οι τροχοί γυρίζουν"
  συνώνυμο:
 • στρέφω

10. Cause to move around a center so as to show another side of

 • "Turn a page of a book"
  synonym:
 • turn
 • ,
 • turn over

10. Αιτία να κινηθεί γύρω από ένα κέντρο, έτσι ώστε να δείξει μια άλλη πλευρά του

 • "Γυρίστε μια σελίδα ενός βιβλίου"
  συνώνυμο:
 • στρέφω
 • ,
 • αναποδογυρίζω

11. To send or let go

 • "They turned away the crowd at the gate of the governor's mansion"
  synonym:
 • turn

11. Για να στείλετε ή να αφήσετε να πάει

 • "Στράφηκαν μακριά το πλήθος στην πύλη του αρχοντικού του κυβερνήτη"
  συνώνυμο:
 • στρέφω

12. To break and turn over earth especially with a plow

 • "Farmer jones plowed his east field last week"
 • "Turn the earth in the spring"
  synonym:
 • plow
 • ,
 • plough
 • ,
 • turn

12. Να σπάσει και να γυρίσει πάνω από τη γη ειδικά με ένα άροτρο

 • "Ο φάρμερ τζόουνς έσπασε το ανατολικό του πεδίο την περασμένη εβδομάδα"
 • "Γυρίστε τη γη την άνοιξη"
  συνώνυμο:
 • οργώ
 • ,
 • άροτρο
 • ,
 • στρέφω

13. Shape by rotating on a lathe or cutting device or a wheel

 • "Turn the legs of the table"
 • "Turn the clay on the wheel"
  synonym:
 • turn

13. Μορφή με την περιστροφή σε έναν τόρνο ή μια συσκευή κοπής ή μια ρόδα

 • "Γυρίστε τα πόδια του τραπεζιού"
 • "Γυρίστε τον πηλό στο τιμόνι"
  συνώνυμο:
 • στρέφω

14. Change color

 • "In vermont, the leaves turn early"
  synonym:
 • turn

14. Αλλαγή χρώματος

 • "Στο βερμόντ, τα φύλλα γυρίζουν νωρίς"
  συνώνυμο:
 • στρέφω

15. Twist suddenly so as to sprain

 • "Wrench one's ankle"
 • "The wrestler twisted his shoulder"
 • "The hikers sprained their ankles when they fell"
 • "I turned my ankle and couldn't walk for several days"
  synonym:
 • twist
 • ,
 • sprain
 • ,
 • wrench
 • ,
 • turn
 • ,
 • wrick
 • ,
 • rick

15. Στρίψτε ξαφνικά για να διαστραφείτε

 • "Γαλλικός αστράγαλος"
 • "Ο παλαιστής έστριψε τον ώμο του"
 • "Οι πεζοπόροι έσπασαν τους αστραγάλους τους όταν έπεσαν"
 • "Γύριζα τον αστράγαλό μου και δεν μπορούσα να περπατήσω για αρκετές μέρες"
  συνώνυμο:
 • συστροφή
 • ,
 • διάστρεμμα
 • ,
 • κλειδί
 • ,
 • στρέφω
 • ,
 • τραβώ
 • ,
 • ρικ

16. Cause to change or turn into something different

 • Assume new characteristics
 • "The princess turned the frog into a prince by kissing him"
 • "The alchemists tried to turn lead into gold"
  synonym:
 • turn

16. Αιτία να αλλάξει ή να μετατραπεί σε κάτι διαφορετικό

 • Αποκτήστε νέα χαρακτηριστικά
 • "Η πριγκίπισσα μετέτρεψε το βάτραχο σε πρίγκιπα φιλώντας τον"
 • "Οι αλχημιστές προσπάθησαν να μετατρέψουν το μόλυβδο σε χρυσό"
  συνώνυμο:
 • στρέφω

17. Accomplish by rotating

 • "Turn a somersault"
 • "Turn cartwheels"
  synonym:
 • turn

17. Επιτύχετε με την περιστροφή

 • "Κάνε τούμπα"
 • "Τροχοί στροφής"
  συνώνυμο:
 • στρέφω

18. Get by buying and selling

 • "The company turned a good profit after a year"
  synonym:
 • turn

18. Αγοράστε και πουλήστε

 • "Η εταιρεία είχε καλό κέρδος μετά από ένα χρόνο"
  συνώνυμο:
 • στρέφω

19. Cause to move along an axis or into a new direction

 • "Turn your face to the wall"
 • "Turn the car around"
 • "Turn your dance partner around"
  synonym:
 • turn

19. Αιτία να κινηθεί κατά μήκος ενός άξονα ή σε μια νέα κατεύθυνση

 • "Γυρίστε το πρόσωπό σας στον τοίχο"
 • "Γυρίστε το αυτοκίνητο γύρω"
 • "Γυρίστε τον χορευτικό σας σύντροφο γύρω"
  συνώνυμο:
 • στρέφω

20. Channel one's attention, interest, thought, or attention toward or away from something

 • "The pedophile turned to boys for satisfaction"
 • "People turn to mysticism at the turn of a millennium"
  synonym:
 • turn

20. Διοχετεύστε την προσοχή, το ενδιαφέρον, τη σκέψη, ή την προσοχή προς ή μακριά από κάτι

 • "Ο παιδόφιλος στράφηκε στα αγόρια για ικανοποίηση"
 • "Οι άνθρωποι στρέφονται στον μυστικισμό στην αλλαγή μιας χιλιετίας"
  συνώνυμο:
 • στρέφω

21. Cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form

 • "Bend the rod"
 • "Twist the dough into a braid"
 • "The strong man could turn an iron bar"
  synonym:
 • flex
 • ,
 • bend
 • ,
 • deform
 • ,
 • twist
 • ,
 • turn

21. Αιτία (α πλαστικό αντικείμενο) για να πάρει μια στραβή ή γωνιακή μορφή

 • "Λυγίστε τη ράβδο"
 • "Στρίψτε τη ζύμη σε μια πλεξούδα"
 • "Ο ισχυρός άνθρωπος θα μπορούσε να γυρίσει μια σιδερένια ράβδο"
  συνώνυμο:
 • κάμπτω
 • ,
 • κάμψη
 • ,
 • παραμόρφωση
 • ,
 • συστροφή
 • ,
 • στρέφω

22. Alter the functioning or setting of

 • "Turn the dial to 10"
 • "Turn the heat down"
  synonym:
 • turn

22. Αλλαγή της λειτουργίας ή της ρύθμισης

 • "Στρέψτε τον πίνακα στο 10"
 • "Κάνε τη θερμότητα κάτω"
  συνώνυμο:
 • στρέφω

23. Direct at someone

 • "She turned a smile on me"
 • "They turned their flashlights on the car"
  synonym:
 • turn

23. Κατευθείαν σε κάποιον

 • "Μου έκανε ένα χαμόγελο"
 • "Έβαλαν τους φακούς τους στο αυτοκίνητο"
  συνώνυμο:
 • στρέφω

24. Have recourse to or make an appeal or request for help or information to

 • "She called on her representative to help her"
 • "She turned to her relatives for help"
  synonym:
 • call on
 • ,
 • turn

24. Να προσφύγετε ή να υποβάλετε έφεση ή αίτηση για βοήθεια ή πληροφορίες σχετικά με

 • "Κάλεσε τον εκπρόσωπό της να την βοηθήσει"
 • "Στράφηκε στους συγγενείς της για βοήθεια"
  συνώνυμο:
 • καλώ
 • ,
 • στρέφω

25. Go sour or spoil

 • "The milk has soured"
 • "The wine worked"
 • "The cream has turned--we have to throw it out"
  synonym:
 • sour
 • ,
 • turn
 • ,
 • ferment
 • ,
 • work

25. Πηγαίνω ξινή ή χαλάστε

 • "Το γάλα έχει πονέσει"
 • "Το κρασί λειτούργησε"
 • "Η κρέμα έχει γυρίσει-πρέπει να την πετάξουμε"
  συνώνυμο:
 • ξινός
 • ,
 • στρέφω
 • ,
 • ζύμωση
 • ,
 • εργασία

26. Become officially one year older

 • "She is turning 50 this year"
  synonym:
 • turn

26. Γίνεται επίσημα ένα χρόνο μεγαλύτερος

 • "Γυρίζει φέτος στα 50"
  συνώνυμο:
 • στρέφω

Examples of using

Put your mind at rest. Everything will turn out all right.
Βάλτε το μυαλό σας σε ηρεμία. Όλα θα πάνε καλά.
Would you please turn off the TV?
Θα κλείσετε την τηλεόραση?
Tonight it's your turn.
Απόψε είναι η σειρά σου.