Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stop" into Greek language

Μεταφραστική έννοια & ορισμός της λέξης "στάση" στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

Stop

[Σταμάτα]
/stɑp/

noun

1. The event of something ending

 • "It came to a stop at the bottom of the hill"
  synonym:
 • stop
 • ,
 • halt

1. Το γεγονός του κάτι τελειώνει

 • "Έφτασε σε μια στάση στο κάτω μέρος του λόφου"
συνώνυμο:
 • σταματώ,
 • σταμάτημα

2. The act of stopping something

 • "The third baseman made some remarkable stops"
 • "His stoppage of the flow resulted in a flood"
  synonym:
 • stop
 • ,
 • stoppage

2. Η πράξη του να σταματήσεις κάτι

 • "Ο τρίτος βασιλιάς έκανε κάποιες αξιοσημείωτες στάσεις"
 • "Η διακοπή της ροής του οδήγησε σε πλημμύρα"
συνώνυμο:
 • σταματώ,
 • διακοπή

3. A brief stay in the course of a journey

 • "They made a stopover to visit their friends"
  synonym:
 • stop
 • ,
 • stopover
 • ,
 • layover

3. Μια σύντομη διαμονή κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού

 • "Κάνουν μια στάση για να επισκεφθούν τους φίλους τους"
συνώνυμο:
 • σταματώ,
 • στάση,
 • σταδιοδρομεί

4. The state of inactivity following an interruption

 • "The negotiations were in arrest"
 • "Held them in check"
 • "During the halt he got some lunch"
 • "The momentary stay enabled him to escape the blow"
 • "He spent the entire stop in his seat"
  synonym:
 • arrest
 • ,
 • check
 • ,
 • halt
 • ,
 • hitch
 • ,
 • stay
 • ,
 • stop
 • ,
 • stoppage

4. Η κατάσταση της αδράνειας μετά από διακοπή

 • "Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε κράτηση"
 • "Τους είδα υπό έλεγχο"
 • "Κατά τη διάρκεια της στάσης πήρε ένα μεσημεριανό γεύμα"
 • "Η στιγμιαία διαμονή του επέτρεψε να ξεφύγει από το χτύπημα"
 • "Πέρασε ολόκληρη τη στάση στη θέση του"
συνώνυμο:
 • σύλληψη,
 • ελέγχω,
 • σταμάτημα,
 • αιτία,
 • μείνετε,
 • σταματώ,
 • διακοπή

5. A spot where something halts or pauses

 • "His next stop is atlanta"
  synonym:
 • stop

5. Ένα σημείο όπου κάτι σταματά ή σταματά

 • "Η επόμενη στάση του είναι η ατλάντα"
συνώνυμο:
 • σταματώ

6. A consonant produced by stopping the flow of air at some point and suddenly releasing it

 • "His stop consonants are too aspirated"
  synonym:
 • stop consonant
 • ,
 • stop
 • ,
 • occlusive
 • ,
 • plosive consonant
 • ,
 • plosive speech sound
 • ,
 • plosive

6. Ένα σύμφωνο που παράγεται με τη διακοπή της ροής του αέρα σε κάποιο σημείο και ξαφνικά την απελευθερώνει

 • "Τα συμφώνια του σταματούν είναι πολύ αναρροφημένα"
συνώνυμο:
 • σταματήστε το σύμφωνο,
 • σταματώ,
 • αποφρακτικόσ,
 • πληρωτικό σύμφωνο,
 • πληθωριστικός ήχος ομιλίας,
 • πληθωρική

7. A punctuation mark (.) placed at the end of a declarative sentence to indicate a full stop or after abbreviations

 • "In england they call a period a stop"
  synonym:
 • period
 • ,
 • point
 • ,
 • full stop
 • ,
 • stop
 • ,
 • full point

7. Ένα σημείο στίξης (.) τοποθετείται στο τέλος μιας δηλωτικής πρότασης για να δείξει μια πλήρη στάση ή μετά από συντομογραφίες

 • "Στην αγγλία αποκαλούν μια περίοδο σταμάτημα"
συνώνυμο:
 • περίοδος,
 • σημείο,
 • πλήρης στάση,
 • σταματώ,
 • πλήρης σημείο

8. (music) a knob on an organ that is pulled to change the sound quality from the organ pipes

 • "The organist pulled out all the stops"
  synonym:
 • stop

8. (μουσική) ένα κουμπί σε ένα όργανο που τραβιέται για να αλλάξει την ποιότητα του ήχου από τους σωλήνες οργάνων

 • "Ο οργανίστας έβγαλε όλες τις στάσεις"
συνώνυμο:
 • σταματώ

9. A mechanical device in a camera that controls size of aperture of the lens

 • "The new cameras adjust the diaphragm automatically"
  synonym:
 • diaphragm
 • ,
 • stop

9. Μια μηχανική συσκευή σε μια κάμερα που ελέγχει το μέγεθος του ανοίγματος του φακού

 • "Οι νέες κάμερες ρυθμίζουν αυτόματα το διάφραγμα"
συνώνυμο:
 • διάφραγμα,
 • σταματώ

10. A restraint that checks the motion of something

 • "He used a book as a stop to hold the door open"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • stop

10. Ένας περιορισμός που ελέγχει την κίνηση κάποιου πράγματος

 • "Χρησιμοποίησε ένα βιβλίο ως στάση για να κρατήσει την πόρτα ανοιχτή"
συνώνυμο:
 • αλιεύω,
 • σταματώ

11. An obstruction in a pipe or tube

 • "We had to call a plumber to clear out the blockage in the drainpipe"
  synonym:
 • blockage
 • ,
 • block
 • ,
 • closure
 • ,
 • occlusion
 • ,
 • stop
 • ,
 • stoppage

11. Μια απόφραξη σε ένα σωλήνα ή σωλήνα

 • "Έπρεπε να καλέσουμε έναν υδραυλικό για να καθαρίσουμε το μπλοκάρισμα στο σωλήνα αποχέτευσης"
συνώνυμο:
 • απόφραξη,
 • μπλοκ,
 • κλείσιμο,
 • απόφραξη,
 • σταματώ,
 • διακοπή

verb

1. Come to a halt, stop moving

 • "The car stopped"
 • "She stopped in front of a store window"
  synonym:
 • stop
 • ,
 • halt

1. Σταματήστε, σταματήστε να κινείστε

 • "Το αυτοκίνητο σταμάτησε"
 • "Σταμάτησε μπροστά από ένα παράθυρο του καταστήματος"
συνώνυμο:
 • σταματώ,
 • σταμάτημα

2. Put an end to a state or an activity

 • "Quit teasing your little brother"
  synonym:
 • discontinue
 • ,
 • stop
 • ,
 • cease
 • ,
 • give up
 • ,
 • quit
 • ,
 • lay off

2. Βάλτε τέλος σε μια κατάσταση ή μια δραστηριότητα

 • "Συγγνώμη πειράζει τον μικρό σου αδελφό"
συνώνυμο:
 • διακόπτω,
 • σταματώ,
 • σταματώ,
 • εγκαταλείπω,
 • σταματώ,
 • απολύω

3. Stop from happening or developing

 • "Block his election"
 • "Halt the process"
  synonym:
 • stop
 • ,
 • halt
 • ,
 • block
 • ,
 • kibosh

3. Σταματήστε να συμβαίνετε ή να αναπτύσσεστε

 • "Κλείστε τις εκλογές σας"
 • "Ακολουθήστε τη διαδικασία"
συνώνυμο:
 • σταματώ,
 • σταμάτημα,
 • μπλοκ,
 • κιμπό

4. Interrupt a trip

 • "We stopped at aunt mary's house"
 • "They stopped for three days in florence"
  synonym:
 • stop
 • ,
 • stop over

4. Διακόψτε ένα ταξίδι

 • "Σταματήσαμε στο σπίτι της θείας μαρίας"
 • "Σταμάτησαν για τρεις μέρες στη φλωρεντία"
συνώνυμο:
 • σταματώ,
 • σταματώ

5. Cause to stop

 • "Stop a car"
 • "Stop the thief"
  synonym:
 • stop

5. Αιτία να σταματήσει

 • "Σταματήστε ένα αυτοκίνητο"
 • "Σταματήστε τον κλέφτη"
συνώνυμο:
 • σταματώ

6. Prevent completion

 • "Stop the project"
 • "Break off the negotiations"
  synonym:
 • break
 • ,
 • break off
 • ,
 • discontinue
 • ,
 • stop

6. Αποτρέψτε την ολοκλήρωση

 • "Σταματήστε το έργο"
 • "Αποφύγετε τις διαπραγματεύσεις"
συνώνυμο:
 • σπάω,
 • διακόπτω,
 • διακόπτω,
 • σταματώ

7. Hold back, as of a danger or an enemy

 • Check the expansion or influence of
 • "Arrest the downward trend"
 • "Check the growth of communism in south east asia"
 • "Contain the rebel movement"
 • "Turn back the tide of communism"
  synonym:
 • check
 • ,
 • turn back
 • ,
 • arrest
 • ,
 • stop
 • ,
 • contain
 • ,
 • hold back

7. Κρατήστε πίσω, ως κίνδυνος ή εχθρός

 • Ελέγξτε την επέκταση ή την επιρροή του
 • "Συλλάβετε την πτωτική τάση"
 • "Ελέγξτε την ανάπτυξη του κομμουνισμού στη νοτιοανατολική ασία"
 • "Διατηρήστε το κίνημα των επαναστατών"
 • "Γυρίστε πίσω την παλίρροια του κομμουνισμού"
συνώνυμο:
 • ελέγχω,
 • γυρίζω πίσω,
 • σύλληψη,
 • σταματώ,
 • περιέχω,
 • κρατώ πίσω

8. Seize on its way

 • "The fighter plane was ordered to intercept an aircraft that had entered the country's airspace"
  synonym:
 • intercept
 • ,
 • stop

8. Αδράξτε στο δρόμο του

 • "Το μαχητικό αεροσκάφος διατάχθηκε να αναχαιτίσει ένα αεροσκάφος που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας"
συνώνυμο:
 • αναχαίτιση,
 • σταματώ

9. Have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense

 • Either spatial or metaphorical
 • "The bronchioles terminate in a capillary bed"
 • "Your rights stop where you infringe upon the rights of other"
 • "My property ends by the bushes"
 • "The symphony ends in a pianissimo"
  synonym:
 • end
 • ,
 • stop
 • ,
 • finish
 • ,
 • terminate
 • ,
 • cease

9. Έχουν ένα τέλος, με χρονική, χωρική ή ποσοτική έννοια

 • Είτε χωρική είτε μεταφορική
 • "Τα βρογχιόλια τερματίζουν σε ένα τριχοειδές κρεβάτι"
 • "Τα δικαιώματά σας σταματούν εκεί που παραβιάζετε τα δικαιώματα των άλλων"
 • "Η ιδιοκτησία μου τελειώνει από τους θάμνους"
 • "Η συμφωνία τελειώνει σε ένα πιανίσιμο"
συνώνυμο:
 • τέλος,
 • σταματώ,
 • τελειώνω,
 • τερματίζω,
 • σταματώ

10. Render unsuitable for passage

 • "Block the way"
 • "Barricade the streets"
 • "Stop the busy road"
  synonym:
 • barricade
 • ,
 • block
 • ,
 • blockade
 • ,
 • stop
 • ,
 • block off
 • ,
 • block up
 • ,
 • bar

10. Καταστήστε ακατάλληλο για πέρασμα

 • "Αποκλείστε το δρόμο"
 • "Φράγματα στους δρόμους"
 • "Σταματήστε τον πολυσύχναστο δρόμο"
συνώνυμο:
 • οδόφραγμα,
 • μπλοκ,
 • αποκλεισμός,
 • σταματώ,
 • αποκλείω,
 • μπλοκάρω,
 • μπαρ

11. Stop and wait, as if awaiting further instructions or developments

 • "Hold on a moment!"
  synonym:
 • hold on
 • ,
 • stop

11. Σταματήστε και περιμένετε, σαν να περιμένετε περαιτέρω οδηγίες ή εξελίξεις

 • "Παλιά σε μια στιγμή!"
συνώνυμο:
 • περιμένω,
 • σταματώ

Examples of using

The police car skidded to a stop.
Το αυτοκίνητο της αστυνομίας σταμάτησε.
The patrol car skidded to a stop.
Το περιπολικό αυτοκίνητο σταμάτησε.
They've realized they should stop discrimination against gays.
Συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να σταματήσουν τις διακρίσεις εναντίον των ομοφυλόφιλων.