Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Μεταφραστική έννοια & ορισμός της λέξης --- στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

Stock

/stɑk/

noun

1. The capital raised by a corporation through the issue of shares entitling holders to an ownership interest (equity)

 • "He owns a controlling share of the company's stock"
  synonym:
 • stock

1. Το κεφάλαιο που συγκεντρώνεται από μια εταιρεία μέσω της έκδοσης μετοχών που δικαιούνται στους κατόχους ιδιοκτησιακού συμφέροντος (

 • "Κατέχει ένα μερίδιο ελέγχου του αποθέματος της εταιρείας"
συνώνυμο:
 • απόθεμα

2. The merchandise that a shop has on hand

 • "They carried a vast inventory of hardware"
 • "They stopped selling in exact sizes in order to reduce inventory"
  synonym:
 • stock
 • ,
 • inventory

2. Τα εμπορεύματα που έχει ένα κατάστημα στο χέρι

 • "Μετέφεραν ένα τεράστιο απόθεμα υλικού"
 • "Σταμάτησαν να πωλούν σε ακριβή μεγέθη για να μειώσουν το απόθεμα"
συνώνυμο:
 • απόθεμα,
 • απογραφή

3. The handle of a handgun or the butt end of a rifle or shotgun or part of the support of a machine gun or artillery gun

 • "The rifle had been fitted with a special stock"
  synonym:
 • stock
 • ,
 • gunstock

3. Η λαβή ενός όπλου ή το άκρο ενός τουφεκιού ή κυνηγετικού όπλου ή μέρους της υποστήριξης ενός πολυβόλου ή πυροβόλου όπλου

 • "Το τουφέκι είχε εφοδιαστεί με ειδικό απόθεμα"
συνώνυμο:
 • απόθεμα,
 • πυροβολισμόσ

4. A certificate documenting the shareholder's ownership in the corporation

 • "The value of his stocks doubled during the past year"
  synonym:
 • stock certificate
 • ,
 • stock

4. Πιστοποιητικό που τεκμηριώνει την ιδιοκτησία του μετόχου στην εταιρεία

 • "Η αξία των αποθεμάτων του διπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους"
συνώνυμο:
 • πιστοποιητικό αποθεμάτων,
 • απόθεμα

5. A supply of something available for future use

 • "He brought back a large store of cuban cigars"
  synonym:
 • store
 • ,
 • stock
 • ,
 • fund

5. Προμήθεια από κάτι διαθέσιμο για μελλοντική χρήση

 • "Έφερε πίσω ένα μεγάλο κατάστημα κουβανέζικων πούρων"
συνώνυμο:
 • κατάστημα,
 • απόθεμα,
 • ταμείο

6. The descendants of one individual

 • "His entire lineage has been warriors"
  synonym:
 • lineage
 • ,
 • line
 • ,
 • line of descent
 • ,
 • descent
 • ,
 • bloodline
 • ,
 • blood line
 • ,
 • blood
 • ,
 • pedigree
 • ,
 • ancestry
 • ,
 • origin
 • ,
 • parentage
 • ,
 • stemma
 • ,
 • stock

6. Οι απόγονοι ενός ατόμου

 • "Ολόκληρη η γενεαλογία του ήταν πολεμιστές"
συνώνυμο:
 • γενεαλογία,
 • γραμμή,
 • γραμμή καθόδου,
 • κατάβαση,
 • γραμμή αίματος,
 • γραμμή αίματος,
 • αίμα,
 • γενεαλογία,
 • καταγωγή,
 • προέλευση,
 • γονική μέριμνα,
 • στέλμα,
 • απόθεμα

7. A special variety of domesticated animals within a species

 • "He experimented on a particular breed of white rats"
 • "He created a new strain of sheep"
  synonym:
 • breed
 • ,
 • strain
 • ,
 • stock

7. Μια ιδιαίτερη ποικιλία κατοικίδιων ζώων μέσα σε ένα είδος

 • "Πειραματίστηκε σε μια συγκεκριμένη φυλή λευκών αρουραίων"
 • "Δημιούργησε ένα νέο στέλεχος προβάτων"
συνώνυμο:
 • φυλή,
 • στέλεχος,
 • απόθεμα

8. Liquid in which meat and vegetables are simmered

 • Used as a basis for e.g. soups or sauces
 • "She made gravy with a base of beef stock"
  synonym:
 • broth
 • ,
 • stock

8. Υγρό στο οποίο σιγοβράζονται το κρέας και τα λαχανικά

 • Χρησιμοποιείται ως βάση για σούπες ή σάλτσες
 • "Έφτιαξε σάλτσα με βάση ζωμό βοδινού κρέατος"
συνώνυμο:
 • ζωμός,
 • απόθεμα

9. The reputation and popularity a person has

 • "His stock was so high he could have been elected mayor"
  synonym:
 • stock

9. Η φήμη και η δημοτικότητα που έχει ένα άτομο

 • "Το απόθεμά του ήταν τόσο υψηλό που θα μπορούσε να εκλεγεί δήμαρχος"
συνώνυμο:
 • απόθεμα

10. Persistent thickened stem of a herbaceous perennial plant

  synonym:
 • stock
 • ,
 • caudex

10. Επίμονο πυκνωμένο στέλεχος ενός ποώδη πολυετούς φυτού

συνώνυμο:
 • απόθεμα,
 • καουδή

11. A plant or stem onto which a graft is made

 • Especially a plant grown specifically to provide the root part of grafted plants
  synonym:
 • stock

11. Ένα φυτό ή στέλεχος πάνω στο οποίο γίνεται ένα μόσχευμα

 • Ειδικά ένα φυτό που καλλιεργείται ειδικά για να παρέχει το ριζικό τμήμα των μοσχευμένων φυτών
συνώνυμο:
 • απόθεμα

12. Any of several old world plants cultivated for their brightly colored flowers

  synonym:
 • stock
 • ,
 • gillyflower

12. Οποιοδήποτε από τα πολλά φυτά του παλαιού κόσμου που καλλιεργούνται για τα έντονα χρωματισμένα λουλούδια τους

συνώνυμο:
 • απόθεμα,
 • λουλούδι

13. Any of various ornamental flowering plants of the genus malcolmia

  synonym:
 • Malcolm stock
 • ,
 • stock

13. Οποιοδήποτε από τα διάφορα διακοσμητικά ανθοφόρα φυτά του γένους μαλκολμία

συνώνυμο:
 • Απόθεμα Μάλκολμ,
 • απόθεμα

14. Lumber used in the construction of something

 • "They will cut round stock to 1-inch diameter"
  synonym:
 • stock

14. Ξυλεία που χρησιμοποιείται στην κατασκευή κάτι

 • "Θα κόψουν στρογγυλό απόθεμα σε διάμετρο 1 ίντσας"
συνώνυμο:
 • απόθεμα

15. The handle end of some implements or tools

 • "He grabbed the cue by the stock"
  synonym:
 • stock

15. Το τέλος λαβής ορισμένων εργαλείων ή εργαλείων

 • "Πήρε το σύνθημα από το απόθεμα"
συνώνυμο:
 • απόθεμα

16. An ornamental white cravat

  synonym:
 • neckcloth
 • ,
 • stock

16. Ένα διακοσμητικό λευκό τραπέζι

συνώνυμο:
 • λαιμόπτερο,
 • απόθεμα

17. Any animals kept for use or profit

  synonym:
 • livestock
 • ,
 • stock
 • ,
 • farm animal

17. Οποιαδήποτε ζώα που διατηρούνται για χρήση ή κέρδος

συνώνυμο:
 • ζωικό κεφάλαιο,
 • απόθεμα,
 • αγρόκτημα

verb

1. Have on hand

 • "Do you carry kerosene heaters?"
  synonym:
 • stock
 • ,
 • carry
 • ,
 • stockpile

1. Έχω στο χέρι

 • "Μεταφέρετε θερμαντήρες κηροζίνης?"
συνώνυμο:
 • απόθεμα,
 • μεταφέρω,
 • αποθήκη

2. Equip with a stock

 • "Stock a rifle"
  synonym:
 • stock

2. Εξοπλίστε με ένα απόθεμα

 • "Κλειδώστε ένα τουφέκι"
συνώνυμο:
 • απόθεμα

3. Supply with fish

 • "Stock a lake"
  synonym:
 • stock

3. Προμήθεια με ψάρια

 • "Κλειδώστε μια λίμνη"
συνώνυμο:
 • απόθεμα

4. Supply with livestock

 • "Stock a farm"
  synonym:
 • stock

4. Προμήθεια με ζώα

 • "Αποκτήστε ένα αγρόκτημα"
συνώνυμο:
 • απόθεμα

5. Amass so as to keep for future use or sale or for a particular occasion or use

 • "Let's stock coffee as long as prices are low"
  synonym:
 • stock
 • ,
 • buy in
 • ,
 • stock up

5. Συσσωρευμένη ώστε να διατηρείται για μελλοντική χρήση ή πώληση ή για συγκεκριμένη περίσταση ή χρήση

 • "Αφήστε τον καφέ απόθεμα εφόσον οι τιμές είναι χαμηλές"
συνώνυμο:
 • απόθεμα,
 • αγοράζω,
 • αποθηκεύω

6. Provide or furnish with a stock of something

 • "Stock the larder with meat"
  synonym:
 • stock

6. Παρέχετε ή επιπλώστε ένα απόθεμα από κάτι

 • "Κλειδώστε το λαρδί με κρέας"
συνώνυμο:
 • απόθεμα

7. Put forth and grow sprouts or shoots

 • "The plant sprouted early this year"
  synonym:
 • sprout
 • ,
 • stock

7. Βάλτε και αναπτύξτε λάχανα ή βλαστούς

 • "Το φυτό βλάστησε νωρίς φέτος"
συνώνυμο:
 • βλαστάρι,
 • απόθεμα

adjective

1. Repeated too often

 • Overfamiliar through overuse
 • "Bromidic sermons"
 • "His remarks were trite and commonplace"
 • "Hackneyed phrases"
 • "A stock answer"
 • "Repeating threadbare jokes"
 • "Parroting some timeworn axiom"
 • "The trite metaphor `hard as nails'"
  synonym:
 • banal
 • ,
 • commonplace
 • ,
 • hackneyed
 • ,
 • old-hat
 • ,
 • shopworn
 • ,
 • stock(a)
 • ,
 • threadbare
 • ,
 • timeworn
 • ,
 • tired
 • ,
 • trite
 • ,
 • well-worn

1. Επαναλαμβάνεται πολύ συχνά

 • Είναι γνωστό μέσω της υπερβολικής χρήσης
 • "Βρωμικά κηρύγματα"
 • "Οι παρατηρήσεις του ήταν τριμερείς και συνηθισμένες"
 • "Ταξίδι με τις φράσεις"
 • "Μια απάντηση σε απόθεμα"
 • "Επαναλαμβάνοντας αστεία"
 • "Παρέχοντας κάποιο αξίωμα φορτωμένο στο χρόνο"
 • "Η τρίτη μεταφορά `σκληρή σαν τα νύχια'"
συνώνυμο:
 • ταφικόσ,
 • κοινός τόπος,
 • περιπλανώμαι,
 • παλιό καπέλο,
 • αγοραστήσ,
 • στη(),
 • νήμα,
 • αφιερωμένοσ στο χρόνο,
 • κουρασμένος,
 • τρίτησ,
 • φθαρμένος

2. Routine

 • "A stock answer"
  synonym:
 • stock

2. Ρουτίνα

 • "Μια απάντηση σε απόθεμα"
συνώνυμο:
 • απόθεμα

3. Regularly and widely used or sold

 • "A standard size"
 • "A stock item"
  synonym:
 • standard
 • ,
 • stock

3. Τακτικά και ευρέως χρησιμοποιούμενος ή πωλημένος

 • "Τυπικό μέγεθος"
 • "Ένα στοιχείο αποθεμάτων"
συνώνυμο:
 • τυποποιημένος,
 • απόθεμα

Examples of using

We have a very limited stock.
Έχουμε ένα πολύ περιορισμένο απόθεμα.
I would like to check yesterday's stock prices...
Θα ήθελα να ελέγξω τις χθεσινές τιμές των μετοχών...
Within one year, the stock market collapsed.
Μέσα σε ένα χρόνο το χρηματιστήριο κατέρρευσε.