Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Μεταφραστική έννοια & ορισμός της λέξης --- στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

Sound

/saʊnd/

noun

1. The particular auditory effect produced by a given cause

 • "The sound of rain on the roof"
 • "The beautiful sound of music"
  synonym:
 • sound

1. Το ιδιαίτερο ακουστικό αποτέλεσμα που παράγεται από μια δεδομένη αιτία

 • "Ο ήχος της βροχής στην οροφή"
 • "Ο όμορφος ήχος της μουσικής"
συνώνυμο:
 • ήχος

2. The subjective sensation of hearing something

 • "He strained to hear the faint sounds"
  synonym:
 • sound
 • ,
 • auditory sensation

2. Η υποκειμενική αίσθηση του να ακούς κάτι

 • "Τεντώθηκε να ακούσει τους αχνούς ήχους"
συνώνυμο:
 • ήχος,
 • ακουστική αίσθηση

3. Mechanical vibrations transmitted by an elastic medium

 • "Falling trees make a sound in the forest even when no one is there to hear them"
  synonym:
 • sound

3. Μηχανικές δονήσεις που μεταδίδονται από ένα ελαστικό μέσο

 • "Τα δέντρα που πέφτουν κάνουν έναν ήχο στο δάσος ακόμα και όταν κανείς δεν είναι εκεί για να τα ακούσει"
συνώνυμο:
 • ήχος

4. The sudden occurrence of an audible event

 • "The sound awakened them"
  synonym:
 • sound

4. Η ξαφνική εμφάνιση ενός ακουστικού γεγονότος

 • "Ο ήχος τους ξύπνησε"
συνώνυμο:
 • ήχος

5. The audible part of a transmitted signal

 • "They always raise the audio for commercials"
  synonym:
 • audio
 • ,
 • sound

5. Το ακουστικό μέρος ενός μεταδιδόμενου σήματος

 • "Αυξάνουν πάντα τον ήχο για διαφημίσεις"
συνώνυμο:
 • ήχος,
 • ήχος

6. (phonetics) an individual sound unit of speech without concern as to whether or not it is a phoneme of some language

  synonym:
 • phone
 • ,
 • speech sound
 • ,
 • sound

6. (φωνητική) μια μεμονωμένη ηχητική μονάδα ομιλίας χωρίς να ανησυχείτε για το αν είναι ή όχι ένα φώνημα κάποιας γλώσσας

συνώνυμο:
 • τηλέφωνο,
 • ομιλία,
 • ήχος

7. A narrow channel of the sea joining two larger bodies of water

  synonym:
 • strait
 • ,
 • sound

7. Ένα στενό κανάλι της θάλασσας που ενώνει δύο μεγαλύτερα σώματα νερού

συνώνυμο:
 • στενός,
 • ήχος

8. A large ocean inlet or deep bay

 • "The main body of the sound ran parallel to the coast"
  synonym:
 • sound

8. Ένας μεγάλος ωκεάνιος κολπίσκος ή ένας βαθύς κόλπος

 • "Το κύριο σώμα του ήχου έτρεξε παράλληλα με την ακτή"
συνώνυμο:
 • ήχος

verb

1. Appear in a certain way

 • "This sounds interesting"
  synonym:
 • sound

1. Εμφανίζονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο

 • "Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον"
συνώνυμο:
 • ήχος

2. Make a certain noise or sound

 • "She went `mmmmm'"
 • "The gun went `bang'"
  synonym:
 • sound
 • ,
 • go

2. Κάντε έναν συγκεκριμένο θόρυβο ή ήχο

 • "Έφυγε `μμμ'"
 • "Το όπλο πήγε `καμπά'"
συνώνυμο:
 • ήχος,
 • πηγαίνω

3. Give off a certain sound or sounds

 • "This record sounds scratchy"
  synonym:
 • sound

3. Εκπέμπει έναν συγκεκριμένο ήχο ή ήχο

 • "Αυτό το ρεκόρ ακούγεται απεχθές"
συνώνυμο:
 • ήχος

4. Announce by means of a sound

 • "Sound the alarm"
  synonym:
 • sound

4. Ανακοινώστε μέσω ενός ήχου

 • "Ήχος ο συναγερμός"
συνώνυμο:
 • ήχος

5. Utter with vibrating vocal chords

  synonym:
 • voice
 • ,
 • sound
 • ,
 • vocalize
 • ,
 • vocalise

5. Προφορά με δονούμενες φωνητικές χορδές

συνώνυμο:
 • φωνή,
 • ήχος,
 • φωνάζω,
 • εκφωνώ

6. Cause to sound

 • "Sound the bell"
 • "Sound a certain note"
  synonym:
 • sound

6. Αιτία ήχου

 • "Ακούστε το κουδούνι"
 • "Ήχος μια συγκεκριμένη νότα"
συνώνυμο:
 • ήχος

7. Measure the depth of (a body of water) with a sounding line

  synonym:
 • fathom
 • ,
 • sound

7. Μετρήστε το βάθος του σώματος ( του νερού) με μια ηχητική γραμμή

συνώνυμο:
 • φατόμ,
 • ήχος

adjective

1. Financially secure and safe

 • "Sound investments"
 • "A sound economy"
  synonym:
 • sound

1. Οικονομικά ασφαλής και ασφαλής

 • "Επενδύσεις ήχου"
 • "Μια υγιής οικονομία"
συνώνυμο:
 • ήχος

2. Exercising or showing good judgment

 • "Healthy scepticism"
 • "A healthy fear of rattlesnakes"
 • "The healthy attitude of french laws"
 • "Healthy relations between labor and management"
 • "An intelligent solution"
 • "A sound approach to the problem"
 • "Sound advice"
 • "No sound explanation for his decision"
  synonym:
 • healthy
 • ,
 • intelligent
 • ,
 • levelheaded
 • ,
 • level-headed
 • ,
 • sound

2. Άσκηση ή επίδειξη καλής κρίσης

 • "Υγιής σκεπτικισμός"
 • "Ένας υγιής φόβος των κροταλίων"
 • "Η υγιής στάση των γαλλικών νόμων"
 • "Υγιείς σχέσεις μεταξύ εργασίας και διαχείρισης"
 • "Μια έξυπνη λύση"
 • "Μια καλή προσέγγιση του προβλήματος"
 • "Ηχητική συμβουλή"
 • "Δεν υπάρχει καμία εξήγηση για την απόφασή του"
συνώνυμο:
 • υγιής,
 • έξυπνος,
 • επίπεδη,
 • επίπεδη,
 • ήχος

3. In good condition

 • Free from defect or damage or decay
 • "A sound timber"
 • "The wall is sound"
 • "A sound foundation"
  synonym:
 • sound

3. Σε καλή κατάσταση

 • Απαλλαγμένος από το ελάττωμα ή τη ζημία ή τη διάσπαση
 • "Ηχητική ξυλεία"
 • "Ο τοίχος είναι ήχος"
 • "Ένα υγιές θεμέλιο"
συνώνυμο:
 • ήχος

4. In excellent physical condition

 • "Good teeth"
 • "I still have one good leg"
 • "A sound mind in a sound body"
  synonym:
 • good
 • ,
 • sound

4. Σε άριστη φυσική κατάσταση

 • "Καλά δόντια"
 • "Έχω ακόμα ένα καλό πόδι"
 • "Ένα ηχητικό μυαλό σε ένα ηχητικό σώμα"
συνώνυμο:
 • καλός,
 • ήχος

5. Logically valid

 • "A sound argument"
  synonym:
 • reasoned
 • ,
 • sound
 • ,
 • well-grounded

5. Λογικά έγκυρη

 • "Ένα υγιές επιχείρημα"
συνώνυμο:
 • αιτιολογημένος,
 • ήχος,
 • καλά γειωμένο

6. Having legal efficacy or force

 • "A sound title to the property"
  synonym:
 • legal
 • ,
 • sound
 • ,
 • effectual

6. Νομική αποτελεσματικότητα ή δύναμη

 • "Ένας υγιής τίτλος στην ιδιοκτησία"
συνώνυμο:
 • νόμιμος,
 • ήχος,
 • αποτελεσματικόσ

7. Free from moral defect

 • "A man of sound character"
  synonym:
 • sound

7. Απαλλαγμένος από το ηθικό ελάττωμα

 • "Ένας άνθρωπος του ηχητικού χαρακτήρα"
συνώνυμο:
 • ήχος

8. (of sleep) deep and complete

 • "A heavy sleep"
 • "Fell into a profound sleep"
 • "A sound sleeper"
 • "Deep wakeless sleep"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • profound
 • ,
 • sound
 • ,
 • wakeless

8. ( του ύπνου) βαθιά και πλήρης

 • "Βαρύς ύπνος"
 • "Πέφτουν σε έναν βαθύ ύπνο"
 • "Ένας κοιμώμενος ήχος"
 • "Βαθύς ανεξαιρέτως ύπνος"
συνώνυμο:
 • βαρύς,
 • βαθύς,
 • ήχος,
 • ανεξαιρέτωσ

9. Thorough

 • "A sound thrashing"
  synonym:
 • sound

9. Λεπτομερέσ

 • "Ένας ήχος που ανατρίχιαζε"
συνώνυμο:
 • ήχος

Examples of using

One's own name is the sweetest and the most important sound in the world for anybody.
Το όνομά του είναι ο πιο γλυκός και ο πιο σημαντικός ήχος στον κόσμο για τον καθένα.
What sound does a giraffe make?
Τι ήχο κάνει μια καμηλοπάρδαλη?
When I entered the plane and counted eight infants, I understandably felt worse, and my hope for sound sleep winced and hid in the corner of my subconsciousness.
Όταν μπήκα στο αεροπλάνο και μέτρησα οκτώ βρέφη, ένιωσα κατανοητά χειρότερα και η ελπίδα μου για ύπνο κερδίζει και κρύβεται.