Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "snap" into Greek language

Μεταφραστική έννοια & ορισμός της λέξης "σναπ" στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

Snap

[Συνδετήρασ]
/snæp/

noun

1. The act of catching an object with the hands

 • "Mays made the catch with his back to the plate"
 • "He made a grab for the ball before it landed"
 • "Martin's snatch at the bridle failed and the horse raced away"
 • "The infielder's snap and throw was a single motion"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • grab
 • ,
 • snatch
 • ,
 • snap

1. Η πράξη της σύλληψης ενός αντικειμένου με τα χέρια

 • "Οι μήνες έκαναν την αλίευση με την πλάτη του στο πιάτο"
 • "Έβγαλε μια αρπαγή για την μπάλα πριν προσγειωθεί"
 • "Η αρπαγή του μάρτιν στο χαλινάρι απέτυχε και το άλογο έφυγε"
 • "Το σπάσιμο και η ρίψη του υπονόμου ήταν μια ενιαία κίνηση"
συνώνυμο:
 • αλιεύω,
 • αρπάζω,
 • αρπάζω,
 • αποτυγχάνω

2. A spell of cold weather

 • "A cold snap in the middle of may"
  synonym:
 • snap

2. Ένα ξόρκι κρύου καιρού

 • "Ένα κρύο στα μέσα μαΐου"
συνώνυμο:
 • αποτυγχάνω

3. Tender green beans without strings that easily snap into sections

  synonym:
 • snap bean
 • ,
 • snap

3. Τρυφερά πράσινα φασόλια χωρίς χορδές που μπαίνουν εύκολα σε τμήματα

συνώνυμο:
 • φασόλι,
 • αποτυγχάνω

4. A crisp round cookie flavored with ginger

  synonym:
 • gingersnap
 • ,
 • ginger snap
 • ,
 • snap
 • ,
 • ginger nut

4. Ένα τραγανό στρογγυλό μπισκότο αρωματισμένο με τζίντζερ

συνώνυμο:
 • τζίνγκερσναπ,
 • τζίντζερ,
 • αποτυγχάνω,
 • καρύδι τζίντζερ

5. The noise produced by the rapid movement of a finger from the tip to the base of the thumb on the same hand

 • "Servants appeared at the snap of his fingers"
  synonym:
 • snap

5. Ο θόρυβος που παράγεται από την ταχεία κίνηση ενός δακτύλου από την άκρη στη βάση του αντίχειρα στο ίδιο χέρι

 • "Οι υπηρέτες εμφανίστηκαν στο χτύπημα των δακτύλων του"
συνώνυμο:
 • αποτυγχάνω

6. A sudden sharp noise

 • "The crack of a whip"
 • "He heard the cracking of the ice"
 • "He can hear the snap of a twig"
  synonym:
 • crack
 • ,
 • cracking
 • ,
 • snap

6. Ένας ξαφνικός απότομος θόρυβος

 • "Η ρωγμή ενός μαστιγίου"
 • "Άκουσε το ράγισμα του πάγου"
 • "Μπορεί να ακούσει το σπάσιμο ενός κλαδιού"
συνώνυμο:
 • ραβδίζω,
 • ρωγμή,
 • αποτυγχάνω

7. A sudden breaking

  synonym:
 • snap

7. Ένα ξαφνικό σπάσιμο

συνώνυμο:
 • αποτυγχάνω

8. The tendency of a body to return to its original shape after it has been stretched or compressed

 • "The waistband had lost its snap"
  synonym:
 • elasticity
 • ,
 • snap

8. Η τάση ενός σώματος να επιστρέψει στο αρχικό του σχήμα αφού έχει τεντωθεί ή συμπιεστεί

 • "Η ζώνη της μέσης είχε χάσει το σπάσιμο της"
συνώνυμο:
 • ελαστικότητα,
 • αποτυγχάνω

9. An informal photograph

 • Usually made with a small hand-held camera
 • "My snapshots haven't been developed yet"
 • "He tried to get unposed shots of his friends"
  synonym:
 • snapshot
 • ,
 • snap
 • ,
 • shot

9. Μια άτυπη φωτογραφία

 • Συνήθως γίνεται με μια μικρή φορητή κάμερα
 • "Τα στιγμιότυπά μου δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα"
 • "Προσπάθησε να πάρει ανεπιβολή πλάνα των φίλων του"
συνώνυμο:
 • στιγμιότυπο,
 • αποτυγχάνω,
 • πυροβολισμός

10. A fastener used on clothing

 • Fastens with a snapping sound
 • "Children can manage snaps better than buttons"
  synonym:
 • snap
 • ,
 • snap fastener
 • ,
 • press stud

10. Ένας συνδετήρας που χρησιμοποιείται στα ρούχα

 • Κλείνει με έναν ήχο που τραβάει
 • "Τα παιδιά μπορούν να διαχειριστούν τα στιγμιότυπα καλύτερα από τα κουμπιά"
συνώνυμο:
 • αποτυγχάνω,
 • συνδετήρας,
 • πατώ

11. Any undertaking that is easy to do

 • "Marketing this product will be no picnic"
  synonym:
 • cinch
 • ,
 • breeze
 • ,
 • picnic
 • ,
 • snap
 • ,
 • duck soup
 • ,
 • child's play
 • ,
 • pushover
 • ,
 • walkover
 • ,
 • piece of cake

11. Κάθε επιχείρηση που είναι εύκολο να το κάνει

 • "Το μάρκετινγκ αυτού του προϊόντος δεν θα είναι πικνίκ"
συνώνυμο:
 • τσιγγούνη,
 • αεράκι,
 • πικνίκ,
 • αποτυγχάνω,
 • σούπα πάπιας,
 • παιδικό παιχνίδι,
 • πιέζω,
 • περιπατώ,
 • κομμάτι κέικ

12. The act of snapping the fingers

 • Movement of a finger from the tip to the base of the thumb on the same hand
 • "He gave his fingers a snap"
  synonym:
 • snap

12. Η πράξη της αποτρίχωσης των δακτύλων

 • Κίνηση ενός δακτύλου από την άκρη στη βάση του αντίχειρα στο ίδιο χέρι
 • "Έδωσε στα δάχτυλά του ένα τσίμπημα"
συνώνυμο:
 • αποτυγχάνω

13. (american football) putting the ball in play by passing it (between the legs) to a back

 • "The quarterback fumbled the snap"
  synonym:
 • centering
 • ,
 • snap

13. ( αμερικανικό ποδόσφαιρο) βάζει την μπάλα στο παιχνίδι περνώντας την (ανάμεσα στα πόδια) σε μια πλάτη

 • "Το τέταρτο της πλάτης κατέλαβε το σπάσιμο"
συνώνυμο:
 • επικεντρώνοντασ,
 • αποτυγχάνω

verb

1. Utter in an angry, sharp, or abrupt tone

 • "The sales clerk snapped a reply at the angry customer"
 • "The guard snarled at us"
  synonym:
 • snap
 • ,
 • snarl

1. Προφορά με θυμωμένο, αιχμηρό ή απότομο τόνο

 • "Ο υπάλληλος πωλήσεων έσπασε μια απάντηση στον θυμωμένο πελάτη"
 • "Ο φύλακας μας τραβούσε"
συνώνυμο:
 • αποτυγχάνω,
 • παραπονιέμαι

2. Separate or cause to separate abruptly

 • "The rope snapped"
 • "Tear the paper"
  synonym:
 • tear
 • ,
 • rupture
 • ,
 • snap
 • ,
 • bust

2. Διαχωρίστε ή προκαλέστε απότομα το χωρισμό

 • "Το σχοινί έσπασε"
 • "Δακρύστε το χαρτί"
συνώνυμο:
 • σχίζω,
 • ρήξη,
 • αποτυγχάνω,
 • προβληματισμόσ

3. Break suddenly and abruptly, as under tension

 • "The pipe snapped"
  synonym:
 • snap
 • ,
 • crack

3. Σπάστε ξαφνικά και απότομα, όπως κάτω από την ένταση

 • "Ο σωλήνας έσπασε"
συνώνυμο:
 • αποτυγχάνω,
 • ραβδίζω

4. Move or strike with a noise

 • "He clicked on the light"
 • "His arm was snapped forward"
  synonym:
 • snap
 • ,
 • click

4. Μετακίνηση ή χτύπημα με θόρυβο

 • "Κάνει κλικ στο φως"
 • "Το χέρι του έσπασε προς τα εμπρός"
συνώνυμο:
 • αποτυγχάνω,
 • κάντε κλικ στο

5. Close with a snapping motion

 • "The lock snapped shut"
  synonym:
 • snap

5. Κλείστε με μια κίνηση που τραβάει

 • "Η κλειδαριά έσπασε"
συνώνυμο:
 • αποτυγχάνω

6. Make a sharp sound

 • "His fingers snapped"
  synonym:
 • snap
 • ,
 • crack

6. Κάνω έναν αιχμηρό ήχο

 • "Τα δάχτυλά του έσπασαν"
συνώνυμο:
 • αποτυγχάνω,
 • ραβδίζω

7. Move with a snapping sound

 • "Bullets snapped past us"
  synonym:
 • snap

7. Μετακινήστε με έναν ήχο που τραβάει

 • "Οι φουλαπίδες μας έσπασαν"
συνώνυμο:
 • αποτυγχάνω

8. To grasp hastily or eagerly

 • "Before i could stop him the dog snatched the ham bone"
  synonym:
 • snatch
 • ,
 • snatch up
 • ,
 • snap

8. Να αντιληφθεί βιαστικά ή με ανυπομονησία

 • "Πριν μπορέσω να τον σταματήσω, ο σκύλος άρπαξε το κόκκαλο του ζαμπόν"
συνώνυμο:
 • αρπάζω,
 • αρπάζω,
 • αποτυγχάνω

9. Put in play with a snap

 • "Snap a football"
  synonym:
 • snap

9. Βάλτε στο παιχνίδι με ένα παιχνίδι

 • "Παίζω ποδόσφαιρο"
συνώνυμο:
 • αποτυγχάνω

10. Cause to make a snapping sound

 • "Snap your fingers"
  synonym:
 • snap
 • ,
 • click
 • ,
 • flick

10. Αιτία να κάνει έναν ήχο που τρέχει

 • "Σφίξτε τα δάχτυλά σας"
συνώνυμο:
 • αποτυγχάνω,
 • κάντε κλικ στο,
 • παίζω

11. Lose control of one's emotions

 • "When she heard that she had not passed the exam, she lost it completely"
 • "When her baby died, she snapped"
  synonym:
 • break down
 • ,
 • lose it
 • ,
 • snap

11. Χάνουν τον έλεγχο των συναισθημάτων τους

 • "Όταν άκουσε ότι δεν είχε περάσει τις εξετάσεις, το έχασε εντελώς"
 • "Όταν πέθανε το μωρό της, έσπασε"
συνώνυμο:
 • διασπώ,
 • χάνω,
 • αποτυγχάνω

12. Bring the jaws together

 • "He snapped indignantly"
  synonym:
 • snap

12. Φέρτε τα σαγόνια μαζί

 • "Σπατάλησε αγανακτισμένος"
συνώνυμο:
 • αποτυγχάνω

13. Record on photographic film

 • "I photographed the scene of the accident"
 • "She snapped a picture of the president"
  synonym:
 • photograph
 • ,
 • snap
 • ,
 • shoot

13. Εγγραφή σε φωτογραφική ταινία

 • "Φωτογράφισα τη σκηνή του ατυχήματος"
 • "Κατάφερε να σπάσει μια φωτογραφία του προέδρου"
συνώνυμο:
 • φωτογραφία,
 • αποτυγχάνω,
 • πυροβολώ

Examples of using

When I snap my fingers, you'll wake up.
Όταν χτυπήσω τα δάχτυλά μου, θα ξυπνήσεις.
It's a snap once you get the hang of it.
Είναι ένα τράβηγμα μόλις το κρεμάσετε.
A home is a once-in-a-lifetime purchase so you don't want to make any snap decisions.
Ένα σπίτι είναι μια αγορά μια φορά στη ζωή, έτσι δεν θέλετε να πάρετε οποιεσδήποτε αποφάσεις.