Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "show" into Greek language

Μεταφραστική έννοια & ορισμός της λέξης "εμφάνιση" στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

Show

[Εμφάνιση]
/ʃoʊ/

noun

1. The act of publicly exhibiting or entertaining

 • "A remarkable show of skill"
  synonym:
 • show

1. Η πράξη της δημόσιας έκθεσης ή διασκέδασης

 • "Μια αξιοσημείωτη επίδειξη ικανοτήτων"
συνώνυμο:
 • εμφανίζω

2. Something intended to communicate a particular impression

 • "Made a display of strength"
 • "A show of impatience"
 • "A good show of looking interested"
  synonym:
 • display
 • ,
 • show

2. Κάτι που προορίζεται να εκφράσει μια συγκεκριμένη εντύπωση

 • "Κάναμε μια επίδειξη δύναμης"
 • "Ένα επίδειξη ανυπομονησίας"
 • "Μια καλή επίδειξη που δείχνει ενδιαφέρον"
συνώνυμο:
 • εμφάνιση,
 • εμφανίζω

3. A social event involving a public performance or entertainment

 • "They wanted to see some of the shows on broadway"
  synonym:
 • show

3. Μια κοινωνική εκδήλωση που περιλαμβάνει δημόσια παράσταση ή ψυχαγωγία

 • "Θα ήθελαν να δουν μερικές από τις παραστάσεις στο μπρόντγουεϊ"
συνώνυμο:
 • εμφανίζω

4. Pretending that something is the case in order to make a good impression

 • "They try to keep up appearances"
 • "That ceremony is just for show"
  synonym:
 • appearance
 • ,
 • show

4. Προσποιούμενοι ότι κάτι συμβαίνει για να κάνουμε καλή εντύπωση

 • "Προσπαθούν να συνεχίσουν τις εμφανίσεις"
 • "Η τελετή είναι μόνο για παράσταση"
συνώνυμο:
 • εμφάνιση,
 • εμφανίζω

verb

1. Give an exhibition of to an interested audience

 • "She shows her dogs frequently"
 • "We will demo the new software in washington"
  synonym:
 • show
 • ,
 • demo
 • ,
 • exhibit
 • ,
 • present
 • ,
 • demonstrate

1. Παρουσιάστε μια έκθεση σε ένα ενδιαφερόμενο κοινό

 • "Δείχνει συχνά τα σκυλιά της"
 • "Θα επισκευάσουμε το νέο λογισμικό στην ουάσινγκτον"
συνώνυμο:
 • εμφανίζω,
 • επίδειξη,
 • εκθέτω,
 • παρών,
 • αποδεικνύω

2. Establish the validity of something, as by an example, explanation or experiment

 • "The experiment demonstrated the instability of the compound"
 • "The mathematician showed the validity of the conjecture"
  synonym:
 • prove
 • ,
 • demonstrate
 • ,
 • establish
 • ,
 • show
 • ,
 • shew

2. Να καθορίσει την εγκυρότητα του κάτι, όπως με ένα παράδειγμα, εξήγηση ή πείραμα

 • "Το πείραμα κατέδειξε την αστάθεια της ένωσης"
 • "Ο μαθηματικός έδειξε την εγκυρότητα της εικασίας"
συνώνυμο:
 • αποδεικνύω,
 • αποδεικνύω,
 • καθιερώνω,
 • εμφανίζω,
 • ανατριχιάζω

3. Provide evidence for

 • "The blood test showed that he was the father"
 • "Her behavior testified to her incompetence"
  synonym:
 • testify
 • ,
 • bear witness
 • ,
 • prove
 • ,
 • evidence
 • ,
 • show

3. Παρέχω αποδεικτικά στοιχεία για

 • "Η εξέταση αίματος έδειξε ότι ήταν ο πατέρας"
 • "Η συμπεριφορά της κατέθεσε την ανικανότητά της"
συνώνυμο:
 • καταθέτω,
 • αναθέτων,
 • αποδεικνύω,
 • αποδεικτικά στοιχεία,
 • εμφανίζω

4. Make visible or noticeable

 • "She showed her talent for cooking"
 • "Show me your etchings, please"
  synonym:
 • show

4. Κάντε ορατό ή αισθητό

 • "Δείχνει το ταλέντο της στη μαγειρική"
 • "Δείξε μου τα χαρτιά σου, παρακαλώ"
συνώνυμο:
 • εμφανίζω

5. Show in, or as in, a picture

 • "This scene depicts country life"
 • "The face of the child is rendered with much tenderness in this painting"
  synonym:
 • picture
 • ,
 • depict
 • ,
 • render
 • ,
 • show

5. Εμφάνιση ή όπως σε μια εικόνα

 • "Αυτή η σκηνή απεικονίζει τη ζωή της χώρας"
 • "Το πρόσωπο του παιδιού αποδίδεται με μεγάλη τρυφερότητα σε αυτόν τον πίνακα"
συνώνυμο:
 • εικόνα,
 • απεικονίζω,
 • αποδίδω,
 • εμφανίζω

6. Give expression to

 • "She showed her disappointment"
  synonym:
 • express
 • ,
 • show
 • ,
 • evince

6. Εκφράζω

 • "Δείχνει την απογοήτευσή της"
συνώνυμο:
 • εκφράζω,
 • εμφανίζω,
 • εκδηλώνω

7. Indicate a place, direction, person, or thing

 • Either spatially or figuratively
 • "I showed the customer the glove section"
 • "He pointed to the empty parking space"
 • "He indicated his opponents"
  synonym:
 • indicate
 • ,
 • point
 • ,
 • designate
 • ,
 • show

7. Υποδείξτε ένα μέρος, κατεύθυνση, πρόσωπο ή πράγμα

 • Είτε χωρικά είτε μεταφορικά
 • "Δείξαμε στον πελάτη το τμήμα γαντιών"
 • "Δείχνει τον άδειο χώρο στάθμευσης"
 • "Δείχνει τους αντιπάλους του"
συνώνυμο:
 • υποδεικνύω,
 • σημείο,
 • ορίζω,
 • εμφανίζω

8. Be or become visible or noticeable

 • "His good upbringing really shows"
 • "The dirty side will show"
  synonym:
 • show
 • ,
 • show up

8. Να είναι ή να γίνει ορατό ή αισθητό

 • "Η καλή ανατροφή του δείχνει πραγματικά"
 • "Η βρώμικη πλευρά θα δείξει"
συνώνυμο:
 • εμφανίζω,
 • εμφανίζομαι

9. Indicate a certain reading

 • Of gauges and instruments
 • "The thermometer showed thirteen degrees below zero"
 • "The gauge read `empty'"
  synonym:
 • read
 • ,
 • register
 • ,
 • show
 • ,
 • record

9. Υποδείξτε μια συγκεκριμένη ανάγνωση

 • Από μετρητές και όργανα
 • "Το θερμόμετρο έδειξε δεκατρείς βαθμούς κάτω από το μηδέν"
 • "Ο μετρητής διαβάζει `άδειος'"
συνώνυμο:
 • διαβάζω,
 • εγγραφείτε,
 • εμφανίζω,
 • εγγραφή

10. Give evidence of, as of records

 • "The diary shows his distress that evening"
  synonym:
 • show

10. Αποδεικνύει, ως αρχείο

 • "Το ημερολόγιο δείχνει την αγωνία του εκείνο το βράδυ"
συνώνυμο:
 • εμφανίζω

11. Take (someone) to their seats, as in theaters or auditoriums

 • "The usher showed us to our seats"
  synonym:
 • usher
 • ,
 • show

11. Πάρτε (απονε) στις θέσεις τους, όπως στα θέατρα ή στα αμφιθέατρα

 • "Ο κληρονόμος μας έδειξε στις θέσεις μας"
συνώνυμο:
 • επιθυμών,
 • εμφανίζω

12. Finish third or better in a horse or dog race

 • "He bet $2 on number six to show"
  synonym:
 • show

12. Τερματίστε τρίτος ή καλύτερος σε έναν αγώνα αλόγων ή σκύλων

 • "Ποντάρει $2 στον αριθμό έξι για να δείξει"
συνώνυμο:
 • εμφανίζω

Examples of using

Tom was definitely interested, but he tried not to show it.
Ο Τομ ήταν σίγουρα ενδιαφέρον, αλλά προσπάθησε να μην το δείξει.
The records of our company show a large profit for the year.
Τα αρχεία της εταιρείας μας δείχνουν μεγάλο κέρδος για το έτος.
Please show me the path to the bus stop.
Παρακαλώ δείξτε μου το μονοπάτι προς τη στάση του λεωφορείου.