Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "see" into Greek language

Μεταφραστική έννοια & ορισμός της λέξης "δείτε" στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

See

[Δείτε]
/si/

noun

1. The seat within a bishop's diocese where his cathedral is located

  synonym:
 • see

1. Η έδρα μέσα στην επισκοπή ενός επισκόπου όπου βρίσκεται ο καθεδρικός ναός του

συνώνυμο:
 • βλέπω

verb

1. Perceive by sight or have the power to perceive by sight

 • "You have to be a good observer to see all the details"
 • "Can you see the bird in that tree?"
 • "He is blind--he cannot see"
  synonym:
 • see

1. Αντιληφθείτε με την όραση ή έχετε τη δύναμη να αντιληφθείτε με την όραση

 • "Πρέπει να είσαι καλός παρατηρητής για να δεις όλες τις λεπτομέρειες"
 • "Μπορείς να δεις το πουλί σε αυτό το δέντρο?"
 • "Είναι τυφλός - δεν μπορεί να δει"
συνώνυμο:
 • βλέπω

2. Perceive (an idea or situation) mentally

 • "Now i see!"
 • "I just can't see your point"
 • "Does she realize how important this decision is?"
 • "I don't understand the idea"
  synonym:
 • understand
 • ,
 • realize
 • ,
 • realise
 • ,
 • see

2. Αντιλαμβάνεστε την (ανή ιδέα ή κατάσταση) διανοητικά

 • "Τώρα βλέπω!"
 • "Απλά δεν μπορώ να δω το σημείο σου"
 • "Συνειδητοποιεί πόσο σημαντική είναι αυτή η απόφαση?"
 • "Δεν καταλαβαίνω την ιδέα"
συνώνυμο:
 • καταλαβαίνω,
 • συνειδητοποιώ,
 • συνειδητοποιώ,
 • βλέπω

3. Perceive or be contemporaneous with

 • "We found republicans winning the offices"
 • "You'll see a lot of cheating in this school"
 • "The 1960's saw the rebellion of the younger generation against established traditions"
 • "I want to see results"
  synonym:
 • witness
 • ,
 • find
 • ,
 • see

3. Αντιλαμβάνεστε ή είστε συγχρόνοι με

 • "Βρήκαμε ρεπουμπλικάνους να κερδίζουν τα γραφεία"
 • "Θα δείτε πολλές εξαπατήσεις σε αυτό το σχολείο"
 • "Η δεκαετία του 1960 είδε την εξέγερση της νεότερης γενιάς ενάντια στις καθιερωμένες παραδόσεις"
 • "Θέλω να δω αποτελέσματα"
συνώνυμο:
 • μάρτυρας,
 • βρίσκω,
 • βλέπω

4. Imagine

 • Conceive of
 • See in one's mind
 • "I can't see him on horseback!"
 • "I can see what will happen"
 • "I can see a risk in this strategy"
  synonym:
 • visualize
 • ,
 • visualise
 • ,
 • envision
 • ,
 • project
 • ,
 • fancy
 • ,
 • see
 • ,
 • figure
 • ,
 • picture
 • ,
 • image

4. Φανταστείτε

 • Συλλαμβάνω
 • Δείτε στο μυαλό κάποιου
 • "Δεν μπορώ να τον δω με άλογο!"
 • "Μπορώ να δω τι θα συμβεί"
 • "Μπορώ να δω έναν κίνδυνο σε αυτή τη στρατηγική"
συνώνυμο:
 • οραματίζομαι,
 • οραματιστείτε,
 • οραματίζομαι,
 • έργο,
 • φανταχτερός,
 • βλέπω,
 • σχήμα,
 • εικόνα,
 • εικόνα

5. Deem to be

 • "She views this quite differently from me"
 • "I consider her to be shallow"
 • "I don't see the situation quite as negatively as you do"
  synonym:
 • see
 • ,
 • consider
 • ,
 • reckon
 • ,
 • view
 • ,
 • regard

5. Θεωρώ ότι είμαι

 • "Το βλέπει αυτό εντελώς διαφορετικά από μένα"
 • "Θεωρώ ότι είναι ρηχή"
 • "Δεν βλέπω την κατάσταση τόσο αρνητικά όσο εσείς"
συνώνυμο:
 • βλέπω,
 • εξετάζω,
 • υπολογίζω,
 • προβολή,
 • αναφέρομαι

6. Get to know or become aware of, usually accidentally

 • "I learned that she has two grown-up children"
 • "I see that you have been promoted"
  synonym:
 • learn
 • ,
 • hear
 • ,
 • get word
 • ,
 • get wind
 • ,
 • pick up
 • ,
 • find out
 • ,
 • get a line
 • ,
 • discover
 • ,
 • see

6. Γνωρίστε ή συνειδητοποιήστε, συνήθως κατά λάθος

 • "Κατάλαβα ότι έχει δύο μεγάλα παιδιά"
 • "Βλέπω ότι έχετε προωθηθεί"
συνώνυμο:
 • μαθαίνω,
 • ακούω,
 • λέξη,
 • παίρνω άνεμο,
 • παραλαμβάνω,
 • βρίσκω,
 • παίρνω γραμμή,
 • ανακαλύπτω,
 • βλέπω

7. See or watch

 • "View a show on television"
 • "This program will be seen all over the world"
 • "View an exhibition"
 • "Catch a show on broadway"
 • "See a movie"
  synonym:
 • watch
 • ,
 • view
 • ,
 • see
 • ,
 • catch
 • ,
 • take in

7. Δείτε ή παρακολουθήστε

 • "Βλέπετε μια παράσταση στην τηλεόραση"
 • "Αυτό το πρόγραμμα θα δει σε όλο τον κόσμο"
 • "Δείτε μια έκθεση"
 • "Δείτε μια παράσταση στο μπρόντγουεϊ"
 • "Δείτε μια ταινία"
συνώνυμο:
 • ρολόι,
 • προβολή,
 • βλέπω,
 • αλιεύω,
 • παίρνω

8. Come together

 • "I'll probably see you at the meeting"
 • "How nice to see you again!"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • run into
 • ,
 • encounter
 • ,
 • run across
 • ,
 • come across
 • ,
 • see

8. Ελάτε μαζί

 • "Θα σε δω στη συνάντηση"
 • "Τι ωραίο που σε ξαναβλέπω!"
συνώνυμο:
 • συναντώ,
 • τρέχω,
 • συνάντηση,
 • τρέχω πέρα,
 • συναντώ,
 • βλέπω

9. Find out, learn, or determine with certainty, usually by making an inquiry or other effort

 • "I want to see whether she speaks french"
 • "See whether it works"
 • "Find out if he speaks russian"
 • "Check whether the train leaves on time"
  synonym:
 • determine
 • ,
 • check
 • ,
 • find out
 • ,
 • see
 • ,
 • ascertain
 • ,
 • watch
 • ,
 • learn

9. Μάθετε, μάθετε ή καθορίστε με βεβαιότητα, συνήθως κάνοντας μια έρευνα ή άλλη προσπάθεια

 • "Θέλω να δω αν μιλάει γαλλικά"
 • "Δείτε αν λειτουργεί"
 • "Βρείτε αν μιλάει ρωσικά"
 • "Ελέγξτε αν το τρένο φεύγει εγκαίρως"
συνώνυμο:
 • καθορίζω,
 • ελέγχω,
 • βρίσκω,
 • βλέπω,
 • διαπιστώνω,
 • ρολόι,
 • μαθαίνω

10. Be careful or certain to do something

 • Make certain of something
 • "He verified that the valves were closed"
 • "See that the curtains are closed"
 • "Control the quality of the product"
  synonym:
 • see
 • ,
 • check
 • ,
 • insure
 • ,
 • see to it
 • ,
 • ensure
 • ,
 • control
 • ,
 • ascertain
 • ,
 • assure

10. Να είστε προσεκτικοί ή σίγουροι ότι θα κάνετε κάτι

 • Βεβαιωθείτε για κάτι
 • "Επαλήθευσε ότι οι βαλβίδες ήταν κλειστές"
 • "Δείτε ότι οι κουρτίνες είναι κλειστές"
 • "Ελέγξτε την ποιότητα του προϊόντος"
συνώνυμο:
 • βλέπω,
 • ελέγχω,
 • ασφαλίζω,
 • δείτε το,
 • διασφαλίζω,
 • έλεγχος,
 • διαπιστώνω,
 • βεβαιώ

11. Go to see for professional or business reasons

 • "You should see a lawyer"
 • "We had to see a psychiatrist"
  synonym:
 • see

11. Πηγαίνετε να δείτε για επαγγελματικούς ή επαγγελματικούς λόγους

 • "Θα πρέπει να δείτε έναν δικηγόρο"
 • "Έπρεπε να δούμε ψυχίατρο"
συνώνυμο:
 • βλέπω

12. Go to see for a social visit

 • "I went to see my friend mary the other day"
  synonym:
 • see

12. Πηγαίνετε να δείτε για μια κοινωνική επίσκεψη

 • "Πήγα να δω τη φίλη μου τη μαίρη τις προάλλες"
συνώνυμο:
 • βλέπω

13. Go to see a place, as for entertainment

 • "We went to see the eiffel tower in the morning"
  synonym:
 • visit
 • ,
 • see

13. Πηγαίνετε να δείτε ένα μέρος, όπως για την ψυχαγωγία

 • "Πήγαμε να δούμε τον πύργο του άιφελ το πρωί"
συνώνυμο:
 • επίσκεψη,
 • βλέπω

14. Take charge of or deal with

 • "Could you see about lunch?"
 • "I must attend to this matter"
 • "She took care of this business"
  synonym:
 • attend
 • ,
 • take care
 • ,
 • look
 • ,
 • see

14. Αναλάβετε ή ασχοληθείτε με

 • "Μπορείτε να δείτε για το μεσημεριανό γεύμα?"
 • "Πρέπει να παρακολουθήσω αυτό το θέμα"
 • "Φρόντισε για αυτή την επιχείρηση"
συνώνυμο:
 • παρακολουθώ,
 • προσέχω,
 • κοίτα,
 • βλέπω

15. Receive as a specified guest

 • "The doctor will see you now"
 • "The minister doesn't see anybody before noon"
  synonym:
 • see

15. Λάβετε ως συγκεκριμένο επισκέπτη

 • "Ο γιατρός θα σας δει τώρα"
 • "Ο υπουργός δεν βλέπει κανέναν πριν το μεσημέρι"
συνώνυμο:
 • βλέπω

16. Date regularly

 • Have a steady relationship with
 • "Did you know that she is seeing an older man?"
 • "He is dating his former wife again!"
  synonym:
 • go steady
 • ,
 • go out
 • ,
 • date
 • ,
 • see

16. Ημερομηνία τακτικά

 • Έχετε μια σταθερή σχέση με
 • "Ξέρατε ότι βλέπει έναν ηλικιωμένο άνδρα?"
 • "Βγαίνει με την πρώην σύζυγό του και πάλι!"
συνώνυμο:
 • πηγαίνω σταθερά,
 • βγαίνω έξω,
 • ημερομηνία,
 • βλέπω

17. See and understand, have a good eye

 • "The artist must first learn to see"
  synonym:
 • see

17. Δείτε και καταλάβετε, έχετε ένα καλό μάτι

 • "Ο καλλιτέχνης πρέπει πρώτα να μάθει να βλέπει"
συνώνυμο:
 • βλέπω

18. Deliberate or decide

 • "See whether you can come tomorrow"
 • "Let's see--which movie should we see tonight?"
  synonym:
 • see

18. Σκόπιμα ή αποφασίζουν

 • "Δείτε αν μπορείτε να έρθετε αύριο"
 • "Ας δούμε-ποια ταινία θα δούμε απόψε?"
συνώνυμο:
 • βλέπω

19. Observe as if with an eye

 • "The camera saw the burglary and recorded it"
  synonym:
 • see

19. Παρατηρήστε σαν με ένα μάτι

 • "Η κάμερα είδε τη διάρρηξη και την κατέγραψε"
συνώνυμο:
 • βλέπω

20. Observe, check out, and look over carefully or inspect

 • "The customs agent examined the baggage"
 • "I must see your passport before you can enter the country"
  synonym:
 • examine
 • ,
 • see

20. Παρατηρήστε, ελέγξτε έξω και κοιτάξτε προσεκτικά ή επιθεωρήστε

 • "Ο τελωνειακός πράκτορας εξέτασε τις αποσκευές"
 • "Πρέπει να δω το διαβατήριό σας πριν μπορέσετε να εισέλθετε στη χώρα"
συνώνυμο:
 • εξετάζω,
 • βλέπω

21. Go or live through

 • "We had many trials to go through"
 • "He saw action in viet nam"
  synonym:
 • experience
 • ,
 • see
 • ,
 • go through

21. Πηγαίνετε ή ζήστε

 • "Είχαμε πολλές δοκιμασίες να περάσουμε"
 • "Είδε δράση στο βιετνάμ"
συνώνυμο:
 • εμπειρία,
 • βλέπω,
 • περνώ

22. Accompany or escort

 • "I'll see you to the door"
  synonym:
 • see
 • ,
 • escort

22. Συνοδεία ή συνοδεία

 • "Θα σε δω στην πόρτα"
συνώνυμο:
 • βλέπω,
 • συνοδεία

23. Match or meet

 • "I saw the bet of one of my fellow players"
  synonym:
 • see

23. Ταιριάζω ή συναντώ

 • "Είδα το στοίχημα ενός από τους συναδέλφους μου"
συνώνυμο:
 • βλέπω

24. Make sense of

 • Assign a meaning to
 • "What message do you see in this letter?"
 • "How do you interpret his behavior?"
  synonym:
 • interpret
 • ,
 • construe
 • ,
 • see

24. Αποκτώ νόημα

 • Αναθέτω ένα νόημα σε
 • "Τι μήνυμα βλέπετε σε αυτό το γράμμα?"
 • "Πώς ερμηνεύετε τη συμπεριφορά του?"
συνώνυμο:
 • ερμηνεύω,
 • ερμηνεύω,
 • βλέπω

Examples of using

"Ganon made man in his image, and spoke to his creations: "You are my prisoners." Wait, what the hell is this..?" "It's a book." "I know a book if I see one, Sister Ipo. What book—" "Read the book!" "You goose."
"Ο Γκανόν έκανε τον άνθρωπο στην εικόνα του, και μίλησε στις δημιουργίες του: "Είσαι οι φυλακισμένοι μου." Περίμενε, τι στο διάολο είναι αυτό..?" "Είναι ένα βιβλίο." "Ξέρω ένα βιβλίο αν δω ένα, αδελφή Ίπο. Τι βιβλίο—" "Διαβάστε το βιβλίο!" "Θερίζεις."
I see you are a really lewd stud... Get on your knees and start licking my wet cunt! From now on, you are my tame sex toy.
Βλέπω ότι είσαι ένα πραγματικά απαίσιο καρφί... Σηκώστε τα γόνατά σας και αρχίστε να γλείφετε το υγρό μουνί! Από τώρα και στο εξής, είστε το εξημερωμένο σεξ παιχνίδι μου.
Tom didn't want his friends to see him cry.
Ο Τομ δεν ήθελε οι φίλοι του να τον βλέπουν να κλαίει.