Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "round" into Greek language

Μεταφραστική έννοια & ορισμός της λέξης "στρογγυλό" στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

Round

[Γύρος]
/raʊnd/

noun

1. A charge of ammunition for a single shot

  synonym:
 • round
 • ,
 • unit of ammunition
 • ,
 • one shot

1. Μια χρέωση των πυρομαχικών για ένα μόνο σουτ

συνώνυμο:
 • γύρος,
 • μονάδα πυρομαχικών,
 • ένας πυροβολισμός

2. An interval during which a recurring sequence of events occurs

 • "The never-ending cycle of the seasons"
  synonym:
 • cycle
 • ,
 • rhythm
 • ,
 • round

2. Ένα διάστημα κατά το οποίο εμφανίζεται μια επαναλαμβανόμενη ακολουθία συμβάντων

 • "Ο ατελείωτος κύκλος των εποχών"
συνώνυμο:
 • κύκλος,
 • ρυθμός,
 • γύρος

3. A regular route for a sentry or policeman

 • "In the old days a policeman walked a beat and knew all his people by name"
  synonym:
 • beat
 • ,
 • round

3. Μια τακτική διαδρομή για έναν αστυνομικό ή αστυνομικό

 • "Τις παλιές μέρες ένας αστυνομικός περπάτησε ένα ρυθμό και γνώριζε όλους τους ανθρώπους του με το όνομα"
συνώνυμο:
 • νικητής,
 • γύρος

4. (often plural) a series of professional calls (usually in a set order)

 • "The doctor goes on his rounds first thing every morning"
 • "The postman's rounds"
 • "We enjoyed our round of the local bars"
  synonym:
 • round

4. (συχνά πληθυντικός) μια σειρά επαγγελματικών κλήσεων (συνήθως σε καθορισμένη σειρά)

 • "Ο γιατρός πηγαίνει στους γύρους του το πρώτο πράγμα κάθε πρωί"
 • "Οι γύροι του ταχυδρόμου"
 • "Απολαύσαμε τον γύρο των τοπικών μπαρ"
συνώνυμο:
 • γύρος

5. The activity of playing 18 holes of golf

 • "A round of golf takes about 4 hours"
  synonym:
 • round of golf
 • ,
 • round

5. Η δραστηριότητα του παιχνιδιού 18 τρύπες του γκολφ

 • "Ένας γύρος γκολφ διαρκεί περίπου 4 ώρες"
συνώνυμο:
 • γύρος του γκολφ,
 • γύρος

6. The usual activities in your day

 • "The doctor made his rounds"
  synonym:
 • round
 • ,
 • daily round

6. Οι συνήθεις δραστηριότητες στην ημέρα σας

 • "Ο γιατρός έκανε τους γύρους του"
συνώνυμο:
 • γύρος,
 • καθημερινός γύρος

7. (sports) a division during which one team is on the offensive

  synonym:
 • turn
 • ,
 • bout
 • ,
 • round

7. (αθλητικό) μια διαίρεση κατά την οποία μια ομάδα είναι στην επίθεση

συνώνυμο:
 • στρέφω,
 • περίοδος,
 • γύρος

8. The course along which communications spread

 • "The story is going the rounds in washington"
  synonym:
 • round

8. Το μάθημα κατά το οποίο εξαπλώνονται οι επικοινωνίες

 • "Η ιστορία πηγαίνει στους γύρους στην ουάσινγκτον"
συνώνυμο:
 • γύρος

9. A serving to each of a group (usually alcoholic)

 • "He ordered a second round"
  synonym:
 • round
 • ,
 • round of drinks

9. Μια μερίδα σε καθεμία από μια ομάδα (συνήθως αλκοολικό)

 • "Παρήγγειλε ένα δεύτερο γύρο"
συνώνυμο:
 • γύρος,
 • γύρος ποτών

10. A cut of beef between the rump and the lower leg

  synonym:
 • round

10. Μια περικοπή του βοείου κρέατος μεταξύ του χαλιού και του κάτω ποδιού

συνώνυμο:
 • γύρος

11. A partsong in which voices follow each other

 • One voice starts and others join in one after another until all are singing different parts of the song at the same time
 • "They enjoyed singing rounds"
  synonym:
 • round
 • ,
 • troll

11. Ένα κομμάτι του οποίου οι φωνές ακολουθούν η μία την άλλη

 • Μια φωνή ξεκινά και άλλες ενώνονται η μία μετά την άλλη μέχρι όλες να τραγουδήσουν διαφορετικά μέρη του τραγουδιού ταυτόχρονα
 • "Τους άρεσαν να τραγουδούν γύρους"
συνώνυμο:
 • γύρος,
 • τρολ

12. An outburst of applause

 • "There was a round of applause"
  synonym:
 • round

12. Ένα ξέσπασμα χειροκροτημάτων

 • "Υπήρξε ένα χειροκρότημα"
συνώνυμο:
 • γύρος

13. A crosspiece between the legs of a chair

  synonym:
 • rung
 • ,
 • round
 • ,
 • stave

13. Ένα σταυροδρόμι ανάμεσα στα πόδια μιας καρέκλας

συνώνυμο:
 • τρέχω,
 • γύρος,
 • σταυρόσ

14. Any circular or rotating mechanism

 • "The machine punched out metal circles"
  synonym:
 • circle
 • ,
 • round

14. Οποιοσδήποτε κυκλικός ή περιστρεφόμενος μηχανισμός

 • "Η μηχανή εξαπέλυσε μεταλλικούς κύκλους"
συνώνυμο:
 • κύκλος,
 • γύρος

verb

1. Wind around

 • Move along a circular course
 • "Round the bend"
  synonym:
 • round

1. Αέρας γύρω

 • Μετακινηθείτε κατά μήκος μιας κυκλικής πορείας
 • "Στρογγυλή την κάμψη"
συνώνυμο:
 • γύρος

2. Make round

 • "Round the edges"
  synonym:
 • round
 • ,
 • round out
 • ,
 • round off

2. Περνώ

 • "Στρογγυλεύουμε τις άκρες"
συνώνυμο:
 • γύρος,
 • τελειώνω,
 • απομακρύνομαι

3. Pronounce with rounded lips

  synonym:
 • round
 • ,
 • labialize
 • ,
 • labialise

3. Προφορά με στρογγυλεμένα χείλη

συνώνυμο:
 • γύρος,
 • εργαλειοποιώ,
 • εργαλειοποιώ

4. Attack in speech or writing

 • "The editors of the left-leaning paper attacked the new house speaker"
  synonym:
 • attack
 • ,
 • round
 • ,
 • assail
 • ,
 • lash out
 • ,
 • snipe
 • ,
 • assault

4. Επίθεση στην ομιλία ή στη γραφή

 • "Οι συντάκτες της αριστερής εφημερίδας επιτέθηκαν στον νέο ομιλητή του σπιτιού"
συνώνυμο:
 • επίθεση,
 • γύρος,
 • επιτίθεμαι,
 • βγάζω τα βλέμματα,
 • σνόουσιπ,
 • επίθεση

5. Bring to a highly developed, finished, or refined state

 • "Polish your social manners"
  synonym:
 • polish
 • ,
 • round
 • ,
 • round off
 • ,
 • polish up
 • ,
 • brush up

5. Φέρτε σε μια πολύ ανεπτυγμένη, τελειωμένη ή εκλεπτυσμένη κατάσταση

 • "Γεμίστε τους κοινωνικούς σας τρόπους"
συνώνυμο:
 • πολωνικά,
 • γύρος,
 • απομακρύνομαι,
 • γυαλίζω,
 • βουρτσίζω

6. Express as a round number

 • "Round off the amount"
  synonym:
 • round off
 • ,
 • round down
 • ,
 • round out
 • ,
 • round

6. Εκφραστείτε ως στρογγυλός αριθμός

 • "Στρογγυλό το ποσό"
συνώνυμο:
 • απομακρύνομαι,
 • περιστρέφομαι,
 • τελειώνω,
 • γύρος

7. Become round, plump, or shapely

 • "The young woman is fleshing out"
  synonym:
 • round
 • ,
 • flesh out
 • ,
 • fill out

7. Γίνετε στρογγυλός, παχουλός, ή μορφοποιημένος

 • "Η νεαρή γυναίκα ξεφεύγει"
συνώνυμο:
 • γύρος,
 • εκτοξεύω,
 • συμπληρώνω

adjective

1. Having a circular shape

  synonym:
 • round
 • ,
 • circular

1. Έχοντας κυκλικό σχήμα

συνώνυμο:
 • γύρος,
 • κυκλικός

2. (of sounds) full and rich

 • "Orotund tones"
 • "The rotund and reverberating phrase"
 • "Pear-shaped vowels"
  synonym:
 • orotund
 • ,
 • rotund
 • ,
 • round
 • ,
 • pear-shaped

2. ( των ήχων) γεμάτο και πλούσιο

 • "Πορτοκαλί τόνοι"
 • "Η σάπια και αντηχητική φράση"
 • "Φωνήεντα σε σχήμα αχλάδι"
συνώνυμο:
 • ωτότουντ,
 • ροτόν,
 • γύρος,
 • σε σχήμα αχλαδιού

3. (mathematics) expressed to the nearest integer, ten, hundred, or thousand

 • "In round numbers"
  synonym:
 • round

3. ( μαθηματικά) εκφρασμένο στον πλησιέστερο ακέραιο, δέκα, εκατό ή χιλιάδες

 • "Σε στρογγυλούς αριθμούς"
συνώνυμο:
 • γύρος

adverb

1. From beginning to end

 • Throughout
 • "It rains all year round on skye"
 • "Frigid weather the year around"
  synonym:
 • round
 • ,
 • around

1. Από την αρχή μέχρι το τέλος

 • Παντού
 • "Βρέχει όλο το χρόνο στη σκάι"
 • "Ψυχρός καιρός το χρόνο γύρω"
συνώνυμο:
 • γύρος,
 • γύρω

Examples of using

As soon as you round the corner, you'll see the store.
Μόλις στρίψετε τη γωνία, θα δείτε το κατάστημα.
I live here all year round now.
Ζω εδώ όλο το χρόνο τώρα.
I need this to round out my collection.
Το χρειάζομαι για να ολοκληρώσω τη συλλογή μου.