Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "represent" into Greek language

Μεταφραστική έννοια & ορισμός της λέξης "αντιπροσωπεύουν" στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

Represent

[Εκπροσωπώ]
/rɛprɪzɛnt/

verb

1. Take the place of or be parallel or equivalent to

 • "Because of the sound changes in the course of history, an 'h' in greek stands for an 's' in latin"
  synonym:
 • represent
 • ,
 • stand for
 • ,
 • correspond

1. Πάρτε τη θέση ή να είστε παράλληλοι ή ισοδύναμοι με

 • "Λόγω των αλλαγών του ήχου στην πορεία της ιστορίας, ένα ''στα ελληνικά σημαίνει ''' στα λατινικά"
  συνώνυμο:
 • αντιπροσωπεύω
 • ,
 • υποστηρίζω
 • ,
 • αντιστοιχώ

2. Express indirectly by an image, form, or model

 • Be a symbol
 • "What does the statue of liberty symbolize?"
  synonym:
 • typify
 • ,
 • symbolize
 • ,
 • symbolise
 • ,
 • stand for
 • ,
 • represent

2. Εκφράζεται έμμεσα από μια εικόνα, μορφή ή μοντέλο

 • Γίνομαι σύμβολο
 • "Τι συμβολίζει το άγαλμα της ελευθερίας?"
  συνώνυμο:
 • τυποποιώ
 • ,
 • συμβολίζω
 • ,
 • υποστηρίζω
 • ,
 • αντιπροσωπεύω

3. Be representative or typical for

 • "This period is represented by beethoven"
  synonym:
 • represent

3. Να είστε αντιπροσωπευτικοί ή χαρακτηριστικοί για

 • "Η περίοδος αυτή αντιπροσωπεύεται από τον μπετόβεν"
  συνώνυμο:
 • αντιπροσωπεύω

4. Be a delegate or spokesperson for

 • Represent somebody's interest or be a proxy or substitute for, as of politicians and office holders representing their constituents, or of a tenant representing other tenants in a housing dispute
 • "I represent the silent majority"
  synonym:
 • represent

4. Να είστε εκπρόσωπος ή εκπρόσωπος του

 • Εκπροσωπεί το συμφέρον κάποιου ή υποκαθιστά, ως πολιτικούς και κατόχους γραφείων που εκπροσωπούν τους ψηφοφόρους του ή μισθωτές
 • "Εκπροσωπώ τη σιωπηλή πλειοψηφία"
  συνώνυμο:
 • αντιπροσωπεύω

5. Serve as a means of expressing something

 • "The flower represents a young girl"
  synonym:
 • represent

5. Να λειτουργεί ως μέσο έκφρασης κάποιου πράγματος

 • "Το λουλούδι αντιπροσωπεύει ένα νεαρό κορίτσι"
  συνώνυμο:
 • αντιπροσωπεύω

6. Be characteristic of

 • "This compositional style is exemplified by this fugue"
  synonym:
 • exemplify
 • ,
 • represent

6. Είμαι χαρακτηριστικός

 • "Αυτό το στυλ σύνθεσης υποδεικνύεται από αυτή τη φούγκα"
  συνώνυμο:
 • παραδειγματοποιώ
 • ,
 • αντιπροσωπεύω

7. Form or compose

 • "This money is my only income"
 • "The stone wall was the backdrop for the performance"
 • "These constitute my entire belonging"
 • "The children made up the chorus"
 • "This sum represents my entire income for a year"
 • "These few men comprise his entire army"
  synonym:
 • constitute
 • ,
 • represent
 • ,
 • make up
 • ,
 • comprise
 • ,
 • be

7. Φόρμα ή σύνθεση

 • "Αυτά τα χρήματα είναι το μοναδικό μου εισόδημα"
 • "Ο πέτρινος τοίχος ήταν το σκηνικό για την παράσταση"
 • "Αυτά αποτελούν ολόκληρο το ανήκειν μου"
 • "Τα παιδιά αποτελούσαν τη χορωδία"
 • "Αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει ολόκληρο το εισόδημά μου για ένα χρόνο"
 • "Αυτοί οι λίγοι άνθρωποι αποτελούν ολόκληρο το στρατό του"
  συνώνυμο:
 • συνιστώ
 • ,
 • αντιπροσωπεύω
 • ,
 • αποτελώ
 • ,
 • περιλαμβάνω
 • ,
 • είμαι

8. Be the defense counsel for someone in a trial

 • "Ms. smith will represent the defendant"
  synonym:
 • defend
 • ,
 • represent

8. Γίνε ο συμβουλευτής υπεράσπισης για κάποιον σε μια δίκη

 • "Η κυρία σμιθ θα εκπροσωπήσει τον κατηγορούμενο"
  συνώνυμο:
 • υπερασπίζομαι
 • ,
 • αντιπροσωπεύω

9. Create an image or likeness of

 • "The painter represented his wife as a young girl"
  synonym:
 • represent
 • ,
 • interpret

9. Δημιουργήστε μια εικόνα ή μια ομοιότητα

 • "Ο ζωγράφος αντιπροσώπευε τη σύζυγό του ως νεαρό κορίτσι"
  συνώνυμο:
 • αντιπροσωπεύω
 • ,
 • ερμηνεύω

10. Play a role or part

 • "Gielgud played hamlet"
 • "She wants to act lady macbeth, but she is too young for the role"
 • "She played the servant to her husband's master"
  synonym:
 • act
 • ,
 • play
 • ,
 • represent

10. Παίξτε ρόλο ή ρόλο

 • "Ο γκιέλγκουντ έπαιζε άμλετ"
 • "Θέλει να ενεργήσει με τη λαίδη μάκβεθ, αλλά είναι πολύ νέα για το ρόλο"
 • "Έπαιζε την υπηρέτρια στον αφέντη του συζύγου της"
  συνώνυμο:
 • πράξη
 • ,
 • παίζω
 • ,
 • αντιπροσωπεύω

11. Perform (a play), especially on a stage

 • "We are going to stage `othello'"
  synonym:
 • stage
 • ,
 • present
 • ,
 • represent

11. Εκτελέστε (α παιχνίδι), ειδικά σε μια σκηνή

 • "Θα σκηνοθετήσουμε `οθέλλος'"
  συνώνυμο:
 • στάδιο
 • ,
 • παρών
 • ,
 • αντιπροσωπεύω

12. Describe or present, usually with respect to a particular quality

 • "He represented this book as an example of the russian 19th century novel"
  synonym:
 • represent

12. Περιγράψτε ή παρουσιάστε, συνήθως σε σχέση με μια συγκεκριμένη ποιότητα

 • "Αντιπροσώπευε αυτό το βιβλίο ως παράδειγμα του ρωσικού μυθιστορήματος του 19ου αιώνα"
  συνώνυμο:
 • αντιπροσωπεύω

13. Point out or draw attention to in protest or remonstrance

 • "Our parents represented to us the need for more caution"
  synonym:
 • represent

13. Επισημάνετε ή επιστήστε την προσοχή σας σε διαμαρτυρία ή διαμαρτυρία

 • "Οι γονείς μας αντιπροσώπευαν την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή"
  συνώνυμο:
 • αντιπροσωπεύω

14. Bring forward and present to the mind

 • "We presented the arguments to him"
 • "We cannot represent this knowledge to our formal reason"
  synonym:
 • present
 • ,
 • represent
 • ,
 • lay out

14. Προωθήστε και παρουσιάστε στο μυαλό

 • "Του παρουσιάσαμε τα επιχειρήματα"
 • "Δεν μπορούμε να εκπροσωπούμε αυτή τη γνώση στον επίσημο λόγο μας"
  συνώνυμο:
 • παρών
 • ,
 • αντιπροσωπεύω
 • ,
 • τακτοποιώ

15. To establish a mapping (of mathematical elements or sets)

  synonym:
 • map
 • ,
 • represent

15. Για τη δημιουργία χαρτογράφησης ( μαθηματικών στοιχείων ή συνόλων)

  συνώνυμο:
 • χάρτης
 • ,
 • αντιπροσωπεύω

Examples of using

What does this painting represent?
Τι αντιπροσωπεύει αυτός ο πίνακας?
I represent an American firm.
Εκπροσωπώ μια αμερικανική εταιρεία.
What company do you represent?
Ποια εταιρεία εκπροσωπείτε?