Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "raise" into Greek language

Μεταφραστική έννοια & ορισμός της λέξης "αύξηση" στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

Raise

[Αυξάνω]
/rez/

noun

1. The amount a salary is increased

 • "He got a 3% raise"
 • "He got a wage hike"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • rise
 • ,
 • wage hike
 • ,
 • hike
 • ,
 • wage increase
 • ,
 • salary increase

1. Το ποσό που αυξάνεται είναι ο μισθός

 • "Πήρε αύξηση 3"
 • "Πήρε μια αύξηση μισθών"
συνώνυμο:
 • αυξάνω,
 • αυξάνω,
 • αύξηση μισθών,
 • πεζοπορία,
 • αύξηση μισθών,
 • αύξηση μισθών

2. An upward slope or grade (as in a road)

 • "The car couldn't make it up the rise"
  synonym:
 • ascent
 • ,
 • acclivity
 • ,
 • rise
 • ,
 • raise
 • ,
 • climb
 • ,
 • upgrade

2. Μια ανοδική κλίση ή βαθμός (ας σε ένα δρόμο)

 • "Το αυτοκίνητο δεν θα μπορούσε να αποτελέσει την άνοδο"
συνώνυμο:
 • ανάβαση,
 • επαγρύπνηση,
 • αυξάνω,
 • αυξάνω,
 • ανεβαίνω,
 • αναβάθμιση

3. Increasing the size of a bet (as in poker)

 • "I'll see your raise and double it"
  synonym:
 • raise

3. Αύξηση του μεγέθους ενός στοιχήματος (ας στο πόκερ)

 • "Θα δω την αύξησή σου και θα τη διπλασιάσω"
συνώνυμο:
 • αυξάνω

4. The act of raising something

 • "He responded with a lift of his eyebrow"
 • "Fireman learn several different raises for getting ladders up"
  synonym:
 • lift
 • ,
 • raise
 • ,
 • heave

4. Η πράξη της ανύψωσης κάτι

 • "Απάντησε με έναν ανελκυστήρα του φρυδιού"
 • "Ο πυροσβέστης μαθαίνει πολλές διαφορετικές αυξήσεις για να πάρει σκάλες"
συνώνυμο:
 • ανυψωτήρας,
 • αυξάνω,
 • υψώ

verb

1. Raise the level or amount of something

 • "Raise my salary"
 • "Raise the price of bread"
  synonym:
 • raise

1. Αυξήστε το επίπεδο ή το ποσό κάποιου πράγματος

 • "Αύξησε το μισθό μου"
 • "Αύξηση της τιμής του ψωμιού"
συνώνυμο:
 • αυξάνω

2. Raise from a lower to a higher position

 • "Raise your hands"
 • "Lift a load"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • lift
 • ,
 • elevate
 • ,
 • get up
 • ,
 • bring up

2. Αυξήστε από το χαμηλότερο στο υψηλότερο σημείο

 • "Σήκωσε τα χέρια σου"
 • "Ανεβάστε ένα φορτίο"
συνώνυμο:
 • αυξάνω,
 • ανυψωτήρας,
 • ανυψώ,
 • σηκώνομαι,
 • αναφέρομαι

3. Cause to be heard or known

 • Express or utter
 • "Raise a shout"
 • "Raise a protest"
 • "Raise a sad cry"
  synonym:
 • raise

3. Αιτία που ακούγεται ή είναι γνωστή

 • Εκφραστικός ή απόλυτος
 • "Σηκώστε μια κραυγή"
 • "Αναζητήστε διαμαρτυρία"
 • "Κάνε μια θλιβερή κραυγή"
συνώνυμο:
 • αυξάνω

4. Collect funds for a specific purpose

 • "The president raised several million dollars for his college"
  synonym:
 • raise

4. Συλλέξτε χρήματα για συγκεκριμένο σκοπό

 • "Ο πρόεδρος συγκέντρωσε αρκετά εκατομμύρια δολάρια για το κολέγιο του"
συνώνυμο:
 • αυξάνω

5. Cultivate by growing, often involving improvements by means of agricultural techniques

 • "The bordeaux region produces great red wines"
 • "They produce good ham in parma"
 • "We grow wheat here"
 • "We raise hogs here"
  synonym:
 • grow
 • ,
 • raise
 • ,
 • farm
 • ,
 • produce

5. Καλλιεργηθείτε με την ανάπτυξη, συχνά συμπεριλαμβάνοντας βελτιώσεις μέσω των γεωργικών τεχνικών

 • "Η περιοχή του μπορντό παράγει μεγάλα κόκκινα κρασιά"
 • "Παράγουν καλό ζαμπόν στην πάρμα"
 • "Καλλιεργούμε σιτάρι εδώ"
 • "Σηκώνουμε τα γουρούνια εδώ"
συνώνυμο:
 • μεγαλώνω,
 • αυξάνω,
 • αγρόκτημα,
 • προϊόν

6. Bring up

 • "Raise a family"
 • "Bring up children"
  synonym:
 • rear
 • ,
 • raise
 • ,
 • bring up
 • ,
 • nurture
 • ,
 • parent

6. Αναφέρομαι

 • "Αναπτύξτε μια οικογένεια"
 • "Φέρνουν παιδιά"
συνώνυμο:
 • πίσω,
 • αυξάνω,
 • αναφέρομαι,
 • ανατροφή,
 • γονέας

7. Summon into action or bring into existence, often as if by magic

 • "Raise the specter of unemployment"
 • "He conjured wild birds in the air"
 • "Call down the spirits from the mountain"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • conjure
 • ,
 • conjure up
 • ,
 • invoke
 • ,
 • evoke
 • ,
 • stir
 • ,
 • call down
 • ,
 • arouse
 • ,
 • bring up
 • ,
 • put forward
 • ,
 • call forth

7. Επικαλεστείτε σε δράση ή φέρτε σε ύπαρξη, συχνά σαν μαγικά

 • "Αύξηση του φαντάσματος της ανεργίας"
 • "Προκάλεσε άγρια πουλιά στον αέρα"
 • "Καλέστε τα πνεύματα από το βουνό"
συνώνυμο:
 • αυξάνω,
 • περιβάλλω,
 • επινοώ,
 • επικαλούμαι,
 • προκαλώ,
 • ανακατεύω,
 • καλώ,
 • ξυπνάω,
 • αναφέρομαι,
 • προωθώ,
 • καλώ

8. Move upwards

 • "Lift one's eyes"
  synonym:
 • lift
 • ,
 • raise

8. Μετακινηθείτε προς τα πάνω

 • "Ανυψώστε τα μάτια"
συνώνυμο:
 • ανυψωτήρας,
 • αυξάνω

9. Construct, build, or erect

 • "Raise a barn"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • erect
 • ,
 • rear
 • ,
 • set up
 • ,
 • put up

9. Κατασκευάστε, κατασκευάστε ή ανεγείρετε

 • "Σήκωσε έναν αχυρώνα"
συνώνυμο:
 • αυξάνω,
 • όρθιος,
 • πίσω,
 • στήνω,
 • στρώνω

10. Call forth (emotions, feelings, and responses)

 • "Arouse pity"
 • "Raise a smile"
 • "Evoke sympathy"
  synonym:
 • arouse
 • ,
 • elicit
 • ,
 • enkindle
 • ,
 • kindle
 • ,
 • evoke
 • ,
 • fire
 • ,
 • raise
 • ,
 • provoke

10. Καλέστε τις (εμφανίσεις, τα συναισθήματα και τις απαντήσεις)

 • "Λυπημένος στο σπίτι"
 • "Ανοίξτε ένα χαμόγελο"
 • "Αποκαλύψτε συμπάθεια"
συνώνυμο:
 • ξυπνάω,
 • αποσπώ,
 • εξευγενίζω,
 • ανάβω,
 • προκαλώ,
 • φωτιά,
 • αυξάνω,
 • προκαλώ

11. Create a disturbance, especially by making a great noise

 • "Raise hell"
 • "Raise the roof"
 • "Raise cain"
  synonym:
 • raise

11. Δημιουργήστε μια διαταραχή, ειδικά κάνοντας ένα μεγάλο θόρυβο

 • "Αυτοκρατορική κόλαση"
 • "Ανεβάστε την οροφή"
 • "Αλυσίδα σου"
συνώνυμο:
 • αυξάνω

12. Raise in rank or condition

 • "The new law lifted many people from poverty"
  synonym:
 • lift
 • ,
 • raise
 • ,
 • elevate

12. Αυξάνω σε βαθμό ή κατάσταση

 • "Ο νέος νόμος έβγαλε πολλούς ανθρώπους από τη φτώχεια"
συνώνυμο:
 • ανυψωτήρας,
 • αυξάνω,
 • ανυψώ

13. Increase

 • "This will enhance your enjoyment"
 • "Heighten the tension"
  synonym:
 • enhance
 • ,
 • heighten
 • ,
 • raise

13. Αυξάνω

 • "Αυτό θα ενισχύσει την απόλαυση σας"
 • "Ακουστεί η ένταση"
συνώνυμο:
 • ενισχύω,
 • ανυψώνω,
 • αυξάνω

14. Give a promotion to or assign to a higher position

 • "John was kicked upstairs when a replacement was hired"
 • "Women tend not to advance in the major law firms"
 • "I got promoted after many years of hard work"
  synonym:
 • promote
 • ,
 • upgrade
 • ,
 • advance
 • ,
 • kick upstairs
 • ,
 • raise
 • ,
 • elevate

14. Δώστε μια προσφορά ή εκχωρήστε σε μια υψηλότερη θέση

 • "Ο τζον κλωτσούσε στον επάνω όροφο όταν προσλήφθηκε ένας αντικαταστάτης"
 • "Οι γυναίκες τείνουν να μην προχωρούν στις μεγάλες δικηγορικές εταιρείες"
 • "Έχω προωθηθεί μετά από πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς"
συνώνυμο:
 • προωθώ,
 • αναβάθμιση,
 • προκαταβολή,
 • κλωτσιά πάνω,
 • αυξάνω,
 • ανυψώ

15. Cause to puff up with a leaven

 • "Unleavened bread"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • leaven
 • ,
 • prove

15. Αιτία να φουσκώνει με μια ζύμη

 • "Αμόλυντο ψωμί"
συνώνυμο:
 • αυξάνω,
 • προειδοποιώ,
 • αποδεικνύω

16. Bid (one's partner's suit) at a higher level

  synonym:
 • raise

16. Προσφορά κοστούμι του συνεργάτη του ( σε υψηλότερο επίπεδο

συνώνυμο:
 • αυξάνω

17. Bet more than the previous player

  synonym:
 • raise

17. Ποντάρετε περισσότερο από τον προηγούμενο παίκτη

συνώνυμο:
 • αυξάνω

18. Cause to assemble or enlist in the military

 • "Raise an army"
 • "Recruit new soldiers"
  synonym:
 • recruit
 • ,
 • levy
 • ,
 • raise

18. Αιτία συναρμολόγησης ή κατάταξης στο στρατό

 • "Αναβαθμίστε έναν στρατό"
 • "Πρόσληψη νέων στρατιωτών"
συνώνυμο:
 • προσλαμβάνω,
 • εισφορά,
 • αυξάνω

19. Put forward for consideration or discussion

 • "Raise the question of promotions"
 • "Bring up an unpleasant topic"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • bring up

19. Προτείνεται για εξέταση ή συζήτηση

 • "Αυξήστε το ζήτημα των προωθητικών ενεργειών"
 • "Αναζητώντας ένα δυσάρεστο θέμα"
συνώνυμο:
 • αυξάνω,
 • αναφέρομαι

20. Pronounce (vowels) by bringing the tongue closer to the roof of the mouth

 • "Raise your `o'"
  synonym:
 • raise

20. Προφέρετε (φωνητικά) φέρνοντας τη γλώσσα πιο κοντά στην οροφή του στόματος

 • "Αύξησε το `εγώ'"
συνώνυμο:
 • αυξάνω

21. Activate or stir up

 • "Raise a mutiny"
  synonym:
 • raise

21. Ενεργοποιήστε ή ανακατέψτε

 • "Αναβιώστε μια ανταρσία"
συνώνυμο:
 • αυξάνω

22. Establish radio communications with

 • "They managed to raise hanoi last night"
  synonym:
 • raise

22. Να δημιουργεί ραδιοεπικοινωνίες με

 • "Κατάφεραν να σηκώσουν τον ανόι χθες το βράδυ"
συνώνυμο:
 • αυξάνω

23. Multiply (a number) by itself a specified number of times: 8 is 2 raised to the power 3

  synonym:
 • raise

23. Πολλαπλασιάστε τον αριθμό ( από μόνο του έναν συγκεκριμένο αριθμό φορών: το 8 είναι 2 υψωμένο στη δύναμη 3

συνώνυμο:
 • αυξάνω

24. Bring (a surface or a design) into relief and cause to project

 • "Raised edges"
  synonym:
 • raise

24. Φέρτε την επιφάνεια (α ή ένα σχέδιο) σε ανακούφιση και προκαλέστε προβολή

 • "Ανοιχτές άκρες"
συνώνυμο:
 • αυξάνω

25. Invigorate or heighten

 • "Lift my spirits"
 • "Lift his ego"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • lift

25. Αναζωογονήστε ή ανυψώστε

 • "Ανυψώστε τα πνεύματά μου"
 • "Ανεβάστε το εγώ του"
συνώνυμο:
 • αυξάνω,
 • ανυψωτήρας

26. Put an end to

 • "Lift a ban"
 • "Raise a siege"
  synonym:
 • lift
 • ,
 • raise

26. Βάζω τέλος σε

 • "Απαγόρευση απαγόρευσης"
 • "Ανεβάστε μια πολιορκία"
συνώνυμο:
 • ανυψωτήρας,
 • αυξάνω

27. Cause to become alive again

 • "Raise from the dead"
 • "Slavery is already dead, and cannot be resurrected"
 • "Upraising ghosts"
  synonym:
 • resurrect
 • ,
 • raise
 • ,
 • upraise

27. Γιατί να ζωντανέψεις ξανά

 • "Από τους νεκρούς"
 • "Η δουλειά είναι ήδη νεκρή και δεν μπορεί να αναστηθεί"
 • "Ευχαριστώντας φαντάσματα"
συνώνυμο:
 • ανασταίνω,
 • αυξάνω,
 • εξυψώνω

Examples of using

Don't raise your voice above a whisper.
Μην υψώνετε τη φωνή σας πάνω από έναν ψίθυρο.
How large а sum did they raise?
Πόσο μεγάλο ποσό αύξησαν?
If you want a ticket, please raise your hand.
Αν θέλετε εισιτήριο, σηκώστε το χέρι σας.