Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "post" into Greek language

Μεταφραστική έννοια & ορισμός της λέξης "δημοσίευση" στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

Post

[Δημοσίευση]
/poʊst/

noun

1. The position where someone (as a guard or sentry) stands or is assigned to stand

 • "A soldier manned the entrance post"
 • "A sentry station"
  synonym:
 • post
 • ,
 • station

1. Η θέση όπου στέκεται κάποιος (ας φύλακας ή σεντρι) ή έχει ανατεθεί να σταθεί

 • "Ένας στρατιώτης επάνδρωσε τη θέση εισόδου"
 • "Σταθμός εστίασης"
συνώνυμο:
 • δημοσιεύω,
 • σταθμός

2. Military installation at which a body of troops is stationed

 • "This military post provides an important source of income for the town nearby"
 • "There is an officer's club on the post"
  synonym:
 • military post
 • ,
 • post

2. Στρατιωτική εγκατάσταση στην οποία σταθμεύει ένα σώμα στρατευμάτων

 • "Αυτή η στρατιωτική θέση παρέχει μια σημαντική πηγή εισοδήματος για την κοντινή πόλη"
 • "Υπάρχει ένας σύλλογος αξιωματικών στη θέση"
συνώνυμο:
 • στρατιωτική θέση,
 • δημοσιεύω

3. A job in an organization

 • "He occupied a post in the treasury"
  synonym:
 • position
 • ,
 • post
 • ,
 • berth
 • ,
 • office
 • ,
 • spot
 • ,
 • billet
 • ,
 • place
 • ,
 • situation

3. Μια δουλειά σε έναν οργανισμό

 • "Κατέλαβε μια θέση στο θησαυροφυλάκιο"
συνώνυμο:
 • θέση,
 • δημοσιεύω,
 • μπερτ,
 • γραφείο,
 • σημείο,
 • παλαμάκι,
 • τοποθετώ,
 • κατάσταση

4. An upright consisting of a piece of timber or metal fixed firmly in an upright position

 • "He set a row of posts in the ground and strung barbwire between them"
  synonym:
 • post

4. Μια όρθια που αποτελείται από ένα κομμάτι ξυλείας ή μετάλλου που στερεώνεται σταθερά σε όρθια θέση

 • "Έχει θέσει μια σειρά από θέσεις στο έδαφος και στραβοπατημένο ανάμεσά τους"
συνώνυμο:
 • δημοσιεύω

5. United states aviator who in 1933 made the first solo flight around the world (1899-1935)

  synonym:
 • Post
 • ,
 • Wiley Post

5. Αεροπόρος των ηνωμένων πολιτειών που το 1933 έκανε την πρώτη σόλο πτήση σε όλο τον κόσμο (1899-1935)

συνώνυμο:
 • Δημοσίευση,
 • Γουίλι Ποστ

6. United states female author who wrote a book and a syndicated newspaper column on etiquette (1872-1960)

  synonym:
 • Post
 • ,
 • Emily Post
 • ,
 • Emily Price Post

6. Γυναίκα συγγραφέας των ηνωμένων πολιτειών που έγραψε ένα βιβλίο και μια στήλη εφημερίδας στην εθιμοτυπία (1872-1960)

συνώνυμο:
 • Δημοσίευση,
 • Έμιλι Πόστερ,
 • Έμιλι Τιμή Δημοσίευση

7. United states manufacturer of breakfast cereals and postum (1854-1914)

  synonym:
 • Post
 • ,
 • C. W. Post
 • ,
 • Charles William Post

7. Ηνωμένες πολιτείες κατασκευαστής δημητριακών πρωινού και μετά το (1854-1914)

συνώνυμο:
 • Δημοσίευση,
 • Γ. Γ. Δημοσίευση,
 • Κάρολος Γουίλιαμ Ποστ

8. Any particular collection of letters or packages that is delivered

 • "Your mail is on the table"
 • "Is there any post for me?"
 • "She was opening her post"
  synonym:
 • mail
 • ,
 • post

8. Οποιαδήποτε συγκεκριμένη συλλογή επιστολών ή πακέτων που παραδίδονται

 • "Το ταχυδρομείο σας είναι στο τραπέζι"
 • "Υπάρχει κάποια ανάρτηση για μένα?"
 • "Ανοίγει τη θέση της"
συνώνυμο:
 • ταχυδρομείο,
 • δημοσιεύω

9. A pole or stake set up to mark something (as the start or end of a race track)

 • "A pair of posts marked the goal"
 • "The corner of the lot was indicated by a stake"
  synonym:
 • post
 • ,
 • stake

9. Ένας πόλος ή ένα στοίχημα που έχει συσταθεί για να σηματοδοτήσει κάτι (από την αρχή ή το τέλος ενός αγώνα )

 • "Ένα ζευγάρι των θέσεων σηματοδότησε το στόχο"
 • "Η γωνία της παρτίδας υποδεικνύεται από ένα ποντάρισμα"
συνώνυμο:
 • δημοσιεύω,
 • ποντάρισμα

10. The system whereby messages are transmitted via the post office

 • "The mail handles billions of items every day"
 • "He works for the united states mail service"
 • "In england they call mail `the post'"
  synonym:
 • mail
 • ,
 • mail service
 • ,
 • postal service
 • ,
 • post

10. Το σύστημα με το οποίο τα μηνύματα μεταδίδονται μέσω του ταχυδρομείου

 • "Το ταχυδρομείο χειρίζεται δισεκατομμύρια αντικείμενα κάθε μέρα"
 • "Εργάζεται για την υπηρεσία αλληλογραφίας των ηνωμένων πολιτειών"
 • "Στην αγγλία αποκαλούν το ταχυδρομείο `η ανάρτηση'"
συνώνυμο:
 • ταχυδρομείο,
 • υπηρεσία ταχυδρομείου,
 • ταχυδρομική υπηρεσία,
 • δημοσιεύω

11. The delivery and collection of letters and packages

 • "It came by the first post"
 • "If you hurry you'll catch the post"
  synonym:
 • post

11. Η παράδοση και η συλλογή των γραμμάτων και των πακέτων

 • "Ήρθε από την πρώτη ανάρτηση"
 • "Αν βιαστείτε θα πιάσετε τη θέση"
συνώνυμο:
 • δημοσιεύω

verb

1. Affix in a public place or for public notice

 • "Post a warning"
  synonym:
 • post

1. Επίθεση σε δημόσιο χώρο ή για δημόσια ειδοποίηση

 • "Αφήστε μια προειδοποίηση"
συνώνυμο:
 • δημοσιεύω

2. Publicize with, or as if with, a poster

 • "I'll post the news on the bulletin board"
  synonym:
 • post

2. Δημοσιοποιήστε με, ή σαν με, μια αφίσα

 • "Θα δημοσιεύσω τα νέα στον πίνακα ανακοινώσεων"
συνώνυμο:
 • δημοσιεύω

3. Assign to a post

 • Put into a post
 • "The newspaper posted him in timbuktu"
  synonym:
 • post

3. Αντιστοιχίστε σε μια δημοσίευση

 • Βάζω σε μια θέση
 • "Η εφημερίδα τον δημοσίευσε στο τιμπουκτού"
συνώνυμο:
 • δημοσιεύω

4. Assign to a station

  synonym:
 • station
 • ,
 • post
 • ,
 • send
 • ,
 • place

4. Αντιστοίχιση σε ένα σταθμό

συνώνυμο:
 • σταθμός,
 • δημοσιεύω,
 • αποστολή,
 • τοποθετώ

5. Display, as of records in sports games

  synonym:
 • post

5. Εμφάνιση, όπως απεικονίζει τα αρχεία στα αθλητικά παιχνίδια

συνώνυμο:
 • δημοσιεύω

6. Enter on a public list

  synonym:
 • post

6. Εισάγετε σε μια δημόσια λίστα

συνώνυμο:
 • δημοσιεύω

7. Transfer (entries) from one account book to another

  synonym:
 • post
 • ,
 • carry

7. Μεταφορά (εντριεσι) από ένα βιβλίο λογαριασμού σε άλλο

συνώνυμο:
 • δημοσιεύω,
 • μεταφέρω

8. Ride western style and bob up and down in the saddle in rhythm with a horse's trotting gait

  synonym:
 • post

8. Βόλτα δυτικό στυλ και να χτυπήσει πάνω-κάτω στη σέλα στο ρυθμό με το βάδισμα ενός αλόγου

συνώνυμο:
 • δημοσιεύω

9. Mark with a stake

 • "Stake out the path"
  synonym:
 • stake
 • ,
 • post

9. Μαρκ με ποντάρισμα

 • "Βγάλτε το μονοπάτι"
συνώνυμο:
 • ποντάρισμα,
 • δημοσιεύω

10. Place so as to be noticed

 • "Post a sign"
 • "Post a warning at the dump"
  synonym:
 • post
 • ,
 • put up

10. Τοποθετήστε το για να το παρατηρήσετε

 • "Δημοσιεύστε ένα σημάδι"
 • "Δημοσιεύστε μια προειδοποίηση στη χωματερή"
συνώνυμο:
 • δημοσιεύω,
 • στρώνω

11. Cause to be directed or transmitted to another place

 • "Send me your latest results"
 • "I'll mail you the paper when it's written"
  synonym:
 • mail
 • ,
 • post
 • ,
 • send

11. Αιτία να κατευθύνεται ή να μεταδίδεται σε άλλο μέρος

 • "Στείλτε μου τα τελευταία σας αποτελέσματα"
 • "Θα σου στείλω το χαρτί όταν είναι γραμμένο"
συνώνυμο:
 • ταχυδρομείο,
 • δημοσιεύω,
 • αποστολή

12. Mark or expose as infamous

 • "She was branded a loose woman"
  synonym:
 • post
 • ,
 • brand

12. Σημειώστε ή εκθέστε ως περίφημη

 • "Χαρακτηρίστηκε χαλαρή γυναίκα"
συνώνυμο:
 • δημοσιεύω,
 • μάρκα

Examples of using

Let me eat breakfast first and I will post a video.
Επιτρέψτε μου να φάω πρωινό πρώτα και θα δημοσιεύσω ένα βίντεο.
On the way home I'll stop by the post office.
Στο δρόμο για το σπίτι θα σταματήσω από το ταχυδρομείο.
Please mail this letter the next time you go to the post office.
Στείλτε αυτό το γράμμα την επόμενη φορά που θα πάτε στο ταχυδρομείο.