Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Μεταφραστική έννοια & ορισμός της λέξης --- στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

Pick

/pɪk/

noun

1. The person or thing chosen or selected

 • "He was my pick for mayor"
  synonym:
 • choice
 • ,
 • pick
 • ,
 • selection

1. Το άτομο ή το πράγμα που επιλέγεται ή επιλέγεται

 • "Ήταν η επιλογή μου για δήμαρχο"
συνώνυμο:
 • επιλογή,
 • επιλέγω,
 • επιλογή

2. The quantity of a crop that is harvested

 • "He sent the first picking of berries to the market"
 • "It was the biggest peach pick in years"
  synonym:
 • picking
 • ,
 • pick

2. Η ποσότητα μιας καλλιέργειας που συλλέγεται

 • "Έβαλε την πρώτη επιλογή μούρων στην αγορά"
 • "Ήταν η μεγαλύτερη επιλογή ροδάκινου εδώ και χρόνια"
συνώνυμο:
 • επιλογή,
 • επιλέγω

3. The best people or things in a group

 • "The cream of england's young men were killed in the great war"
  synonym:
 • cream
 • ,
 • pick

3. Οι καλύτεροι άνθρωποι ή πράγματα σε μια ομάδα

 • "Η κρέμα των νεαρών ανδρών της αγγλίας σκοτώθηκε στον μεγάλο πόλεμο"
συνώνυμο:
 • κρέμα,
 • επιλέγω

4. The yarn woven across the warp yarn in weaving

  synonym:
 • woof
 • ,
 • weft
 • ,
 • filling
 • ,
 • pick

4. Το νήμα που υφαίνεται σε όλο το νήμα στην ύφανση

συνώνυμο:
 • αποφεύγω,
 • υφαντό,
 • πλήρωση,
 • επιλέγω

5. A small thin device (of metal or plastic or ivory) used to pluck a stringed instrument

  synonym:
 • pick
 • ,
 • plectrum
 • ,
 • plectron

5. Μια μικρή λεπτή συσκευή (από μέταλλο ή πλαστικό ή ελεφαντόδοντο χρησιμοποιείται για να βγάλει ένα έγχορδο όργανο

συνώνυμο:
 • επιλέγω,
 • πίκλερ,
 • πλεκτρόνιο

6. A thin sharp implement used for removing unwanted material

 • "He used a pick to clean the dirt out of the cracks"
  synonym:
 • pick

6. Ένα λεπτό αιχμηρό εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση του ανεπιθύμητου υλικού

 • "Χρησιμοποίησε μια επιλογή για να καθαρίσει τη βρωμιά από τις ρωγμές"
συνώνυμο:
 • επιλέγω

7. A heavy iron tool with a wooden handle and a curved head that is pointed on both ends

 • "They used picks and sledges to break the rocks"
  synonym:
 • pick
 • ,
 • pickax
 • ,
 • pickaxe

7. Ένα βαρύ σιδερένιο εργαλείο με ξύλινη λαβή και καμπύλη κεφαλή που δείχνει και στις δύο άκρες

 • "Χρησιμοποίησαν επιλογές και έλκηθρα για να σπάσουν τα βράχια"
συνώνυμο:
 • επιλέγω,
 • πίκα,
 • πίκαξ

8. A basketball maneuver

 • Obstructing an opponent with one's body
 • "He was called for setting an illegal pick"
  synonym:
 • pick

8. Ένας ελιγμός μπάσκετ

 • Εμποδίζοντας έναν αντίπαλο με το σώμα του
 • "Κλήθηκε για να καθορίσει μια παράνομη επιλογή"
συνώνυμο:
 • επιλέγω

9. The act of choosing or selecting

 • "Your choice of colors was unfortunate"
 • "You can take your pick"
  synonym:
 • choice
 • ,
 • selection
 • ,
 • option
 • ,
 • pick

9. Η πράξη της επιλογής ή της επιλογής

 • "Η επιλογή των χρωμάτων σας ήταν ατυχής"
 • "Μπορείτε να πάρετε την επιλογή σας"
συνώνυμο:
 • επιλογή,
 • επιλογή,
 • επιλογή,
 • επιλέγω

verb

1. Select carefully from a group

 • "She finally picked her successor"
 • "He picked his way carefully"
  synonym:
 • pick

1. Επιλέξτε προσεκτικά από μια ομάδα

 • "Τελικά επέλεξε τον διάδοχό του"
 • "Έπιασε το δρόμο του προσεκτικά"
συνώνυμο:
 • επιλέγω

2. Look for and gather

 • "Pick mushrooms"
 • "Pick flowers"
  synonym:
 • pick
 • ,
 • pluck
 • ,
 • cull

2. Ψάξτε και συγκεντρωθείτε

 • "Επιλέξτε μανιτάρια"
 • "Επιλέξτε λουλούδια"
συνώνυμο:
 • επιλέγω,
 • τρίβω,
 • περιστρέφω

3. Harass with constant criticism

 • "Don't always pick on your little brother"
  synonym:
 • blame
 • ,
 • find fault
 • ,
 • pick

3. Παρενοχλώντας με συνεχή κριτική

 • "Μην επιλέγεις πάντα τον μικρό σου αδερφό"
συνώνυμο:
 • ευθύνη,
 • βρίσκω λάθος,
 • επιλέγω

4. Provoke

 • "Pick a fight or a quarrel"
  synonym:
 • pick

4. Προκαλώ

 • "Επιλέξτε έναν αγώνα ή μια διαμάχη"
συνώνυμο:
 • επιλέγω

5. Remove in small bits

 • "Pick meat from a bone"
  synonym:
 • pick

5. Αφαιρέστε στα μικρά κομμάτια

 • "Επιλέξτε κρέας από ένα κόκαλο"
συνώνυμο:
 • επιλέγω

6. Remove unwanted substances from, such as feathers or pits

 • "Clean the turkey"
  synonym:
 • clean
 • ,
 • pick

6. Αφαιρέστε τις ανεπιθύμητες ουσίες από, όπως τα φτερά ή οι κοιλότητες

 • "Καθαρίστε τη γαλοπούλα"
συνώνυμο:
 • καθαρός,
 • επιλέγω

7. Pilfer or rob

 • "Pick pockets"
  synonym:
 • pick

7. Πιλφέ ή ληστεία

 • "Επιλέξτε τσέπες"
συνώνυμο:
 • επιλέγω

8. Pay for something

 • "Pick up the tab"
 • "Pick up the burden of high-interest mortgages"
 • "Foot the bill"
  synonym:
 • foot
 • ,
 • pick

8. Πληρώστε για κάτι

 • "Σηκώστε την καρτέλα"
 • "Συλλέξτε το βάρος των υποθηκών υψηλού επιτοκίου"
 • "Πατήστε το λογαριασμό"
συνώνυμο:
 • πόδι,
 • επιλέγω

9. Pull lightly but sharply with a plucking motion

 • "He plucked the strings of his mandolin"
  synonym:
 • pluck
 • ,
 • plunk
 • ,
 • pick

9. Τραβήξτε ελαφρά αλλά απότομα με μια κίνηση

 • "Έβγαλε τις χορδές του μαντολίνου του"
συνώνυμο:
 • τρίβω,
 • παρασύρω,
 • επιλέγω

10. Attack with or as if with a pickaxe of ice or rocky ground, for example

 • "Pick open the ice"
  synonym:
 • pick
 • ,
 • break up

10. Επίθεση με ή σαν με πάστα πάγου ή βραχώδες έδαφος για παράδειγμα

 • "Συνέχισε να ανοίγεις τον πάγο"
συνώνυμο:
 • επιλέγω,
 • διαλύω

11. Hit lightly with a picking motion

  synonym:
 • peck
 • ,
 • pick
 • ,
 • beak

11. Χτυπήστε ελαφρά με μια κίνηση επιλογής

συνώνυμο:
 • πεκ,
 • επιλέγω,
 • ράμφοσ

12. Eat intermittently

 • Take small bites of
 • "He pieced at the sandwich all morning"
 • "She never eats a full meal--she just nibbles"
  synonym:
 • nibble
 • ,
 • pick
 • ,
 • piece

12. Τρώτε διαλείπουσα

 • Πάρτε μικρά δαγκώματα
 • "Μαζεύτηκε στο σάντουιτς όλο το πρωί"
 • "Ποτέ δεν τρώει ένα πλήρες γεύμα - απλά νιβλί"
συνώνυμο:
 • νιβάδα,
 • επιλέγω,
 • κομμάτι

Examples of using

Please pick up the papers.
Παρακαλώ πάρτε τα χαρτιά.
Are the cherries ripe enough to pick?
Είναι τα κεράσια αρκετά ώριμα για να πάρουν?
The bus stopped to pick up passengers.
Το λεωφορείο σταμάτησε για να πάρει τους επιβάτες.