Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "match" into Greek language

Μεταφραστική έννοια & ορισμός της λέξης "ταιριάζει" στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

Match

[Αγώνας]
/mæʧ/

noun

1. Lighter consisting of a thin piece of wood or cardboard tipped with combustible chemical

 • Ignites with friction
 • "He always carries matches to light his pipe"
 • "As long you've a lucifer to light your fag"
  synonym:
 • match
 • ,
 • lucifer
 • ,
 • friction match

1. Ελαφρύτερος που αποτελείται από ένα λεπτό κομμάτι ξύλου ή χαρτονιού που ταιριάζει με την καύσιμη χημική ουσία

 • Αναφλέγεται με τριβή
 • "Φέρνει πάντα αγώνες για να ανάψει το σωλήνα του"
 • "Όσο καιρό έχετε μια διαύγεια για να ανάψετε την αδελφή σας"
  συνώνυμο:
 • αγώνασ
 • ,
 • λουσίφερ
 • ,
 • τριβή

2. A formal contest in which two or more persons or teams compete

  synonym:
 • match

2. Ένας επίσημος διαγωνισμός στον οποίο συμμετέχουν δύο ή περισσότερα άτομα ή ομάδες

  συνώνυμο:
 • αγώνασ

3. A burning piece of wood or cardboard

 • "If you drop a match in there the whole place will explode"
  synonym:
 • match

3. Ένα κομμάτι ξύλου ή χαρτονιού

 • "Αν πέσει ένας αγώνας εκεί μέσα όλο το μέρος θα εκραγεί"
  συνώνυμο:
 • αγώνασ

4. An exact duplicate

 • "When a match is found an entry is made in the notebook"
  synonym:
 • match
 • ,
 • mate

4. Ένα ακριβές διπλότυπο

 • "Όταν βρεθεί ένας αγώνας μια καταχώρηση γίνεται στο σημειωματάριο"
  συνώνυμο:
 • αγώνασ
 • ,
 • σύντροφοσ

5. The score needed to win a match

  synonym:
 • match

5. Το σκορ που χρειαζόταν για να κερδίσει έναν αγώνα

  συνώνυμο:
 • αγώνασ

6. A person regarded as a good matrimonial prospect

  synonym:
 • catch
 • ,
 • match

6. Ένα άτομο που θεωρείται ως μια καλή γαμήλια προοπτική

  συνώνυμο:
 • αλιεύω
 • ,
 • αγώνασ

7. A person who is of equal standing with another in a group

  synonym:
 • peer
 • ,
 • equal
 • ,
 • match
 • ,
 • compeer

7. Ένα άτομο που είναι ισότιμο με ένα άλλο σε μια ομάδα

  συνώνυμο:
 • από κοινού
 • ,
 • ίσος
 • ,
 • αγώνασ
 • ,
 • επιτιμών

8. A pair of people who live together

 • "A married couple from chicago"
  synonym:
 • couple
 • ,
 • mates
 • ,
 • match

8. Ένα ζευγάρι ανθρώπων που ζουν μαζί

 • "Ένα παντρεμένο ζευγάρι από το σικάγο"
  συνώνυμο:
 • ζευγάρι
 • ,
 • συντρόφουσ
 • ,
 • αγώνασ

9. Something that resembles or harmonizes with

 • "That tie makes a good match with your jacket"
  synonym:
 • match

9. Κάτι που μοιάζει ή εναρμονίζεται με

 • "Αυτή η γραβάτα κάνει μια καλή αντιστοιχία με το σακάκι σας"
  συνώνυμο:
 • αγώνασ

verb

1. Be compatible, similar or consistent

 • Coincide in their characteristics
 • "The two stories don't agree in many details"
 • "The handwriting checks with the signature on the check"
 • "The suspect's fingerprints don't match those on the gun"
  synonym:
 • match
 • ,
 • fit
 • ,
 • correspond
 • ,
 • check
 • ,
 • jibe
 • ,
 • gibe
 • ,
 • tally
 • ,
 • agree

1. Να είστε συμβατοί, παρόμοιοι ή συνεπείς

 • Συμπίπτουν στα χαρακτηριστικά τους
 • "Οι δύο ιστορίες δεν συμφωνούν σε πολλές λεπτομέρειες"
 • "Η γραφή ελέγχει με την υπογραφή στον έλεγχο"
 • "Τα δακτυλικά αποτυπώματα του υπόπτου δεν ταιριάζουν με εκείνα που βρίσκονται στο όπλο"
  συνώνυμο:
 • αγώνασ
 • ,
 • ταιριάζω
 • ,
 • αντιστοιχώ
 • ,
 • ελέγχω
 • ,
 • τζιμπέ
 • ,
 • τσίμπημα
 • ,
 • τακτοποιημένα
 • ,
 • συμφωνώ

2. Provide funds complementary to

 • "The company matched the employees' contributions"
  synonym:
 • match

2. Παρέχει κεφάλαια συμπληρωματικά για

 • "Η εταιρεία ταίριαξε με τις συνεισφορές των εργαζομένων"
  συνώνυμο:
 • αγώνασ

3. Bring two objects, ideas, or people together

 • "This fact is coupled to the other one"
 • "Matchmaker, can you match my daughter with a nice young man?"
 • "The student was paired with a partner for collaboration on the project"
  synonym:
 • match
 • ,
 • mate
 • ,
 • couple
 • ,
 • pair
 • ,
 • twin

3. Φέρτε δύο αντικείμενα, ιδέες ή ανθρώπους μαζί

 • "Αυτό το γεγονός συνδέεται με το άλλο"
 • "Μπορείτε να ταιριάξετε την κόρη μου με έναν καλό νεαρό άνδρα?"
 • "Ο φοιτητής συνδυάστηκε με έναν εταίρο για συνεργασία στο έργο"
  συνώνυμο:
 • αγώνασ
 • ,
 • σύντροφοσ
 • ,
 • ζευγάρι
 • ,
 • δίδυμος

4. Be equal to in quality or ability

 • "Nothing can rival cotton for durability"
 • "Your performance doesn't even touch that of your colleagues"
 • "Her persistence and ambition only matches that of her parents"
  synonym:
 • equal
 • ,
 • touch
 • ,
 • rival
 • ,
 • match

4. Να είστε ίσοι με την ποιότητα ή την ικανότητα

 • "Τίποτα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το βαμβάκι για ανθεκτικότητα"
 • "Η απόδοσή σας δεν αγγίζει καν αυτή των συναδέλφων σας"
 • "Η επιμονή και η φιλοδοξία της ταιριάζουν μόνο με αυτή των γονιών της"
  συνώνυμο:
 • ίσος
 • ,
 • αφή
 • ,
 • αντίπαλος
 • ,
 • αγώνασ

5. Make correspond or harmonize

 • "Match my sweater"
  synonym:
 • match
 • ,
 • fit

5. Αντιστοιχίστε ή εναρμονίστε

 • "Ταιριάξτε το πουλόβερ μου"
  συνώνυμο:
 • αγώνασ
 • ,
 • ταιριάζω

6. Satisfy or fulfill

 • "Meet a need"
 • "This job doesn't match my dreams"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • match
 • ,
 • cope with

6. Ικανοποιήστε ή εκπληρώστε

 • "Αντιμετωπίστε μια ανάγκη"
 • "Αυτή η δουλειά δεν ταιριάζει με τα όνειρά μου"
  συνώνυμο:
 • συναντώ
 • ,
 • αγώνασ
 • ,
 • αντιμετωπίζω

7. Give or join in marriage

  synonym:
 • match

7. Δώστε ή συμμετάσχετε στο γάμο

  συνώνυμο:
 • αγώνασ

8. Set into opposition or rivalry

 • "Let them match their best athletes against ours"
 • "Pit a chess player against the russian champion"
 • "He plays his two children off against each other"
  synonym:
 • pit
 • ,
 • oppose
 • ,
 • match
 • ,
 • play off

8. Εναντίον ή αντιπαλότητας

 • "Αφήστε τους να ταιριάξουν με τους καλύτερους αθλητές τους εναντίον του δικού μας"
 • "Πίτα έναν σκακιστή εναντίον του ρώσου πρωταθλητή"
 • "Παίζει τα δύο παιδιά του εναντίον του άλλου"
  συνώνυμο:
 • λάκκο
 • ,
 • αντιτίθεμαι
 • ,
 • αγώνασ
 • ,
 • παίζω

9. Be equal or harmonize

 • "The two pieces match"
  synonym:
 • match

9. Να είστε ίσοι ή να εναρμονίζεστε

 • "Τα δύο κομμάτια ταιριάζουν"
  συνώνυμο:
 • αγώνασ

10. Make equal, uniform, corresponding, or matching

 • "Let's equalize the duties among all employees in this office"
 • "The company matched the discount policy of its competitors"
  synonym:
 • equal
 • ,
 • match
 • ,
 • equalize
 • ,
 • equalise
 • ,
 • equate

10. Κάντε ίσο, ομοιόμορφο, αντίστοιχο ή ταιριαστό

 • "Ας εξισώσει τα καθήκοντα μεταξύ όλων των εργαζομένων σε αυτό το γραφείο"
 • "Η εταιρεία ταιριάζει με την πολιτική έκπτωσης των ανταγωνιστών της"
  συνώνυμο:
 • ίσος
 • ,
 • αγώνασ
 • ,
 • εξισώνω

Examples of using

A tic-tac-toe match is usually quick.
Ένας αγώνας με τικ-τακ είναι συνήθως γρήγορος.
Tom's socks don't match.
Οι κάλτσες του Τομ δεν ταιριάζουν.
Tom lit the candle and then blew out the match.
Ο Τομ άναψε το κερί και στη συνέχεια ανατίναξε τον αγώνα.