Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "heavy" into Greek language

Μεταφραστική έννοια & ορισμός της λέξης "βαρύ" στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

Heavy

[Βαρύς]
/hɛvi/

noun

1. An actor who plays villainous roles

  synonym:
 • heavy

1. Ένας ηθοποιός που παίζει κακούς ρόλους

συνώνυμο:
 • βαρύς

2. A serious (or tragic) role in a play

  synonym:
 • heavy

2. Ένας σοβαρός (ορ τραγικός) ρόλος σε ένα παιχνίδι

συνώνυμο:
 • βαρύς

adjective

1. Of comparatively great physical weight or density

 • "A heavy load"
 • "Lead is a heavy metal"
 • "Heavy mahogany furniture"
  synonym:
 • heavy

1. Συγκριτικά μεγάλο σωματικό βάρος ή πυκνότητα

 • "Ένα βαρύ φορτίο"
 • "Το μονόπανο είναι βαρύ μέταλλο"
 • "Βαριά έπιπλα μαόνι"
συνώνυμο:
 • βαρύς

2. Unusually great in degree or quantity or number

 • "Heavy taxes"
 • "A heavy fine"
 • "Heavy casualties"
 • "Heavy losses"
 • "Heavy rain"
 • "Heavy traffic"
  synonym:
 • heavy

2. Ασυνήθιστα μεγάλος στο βαθμό ή την ποσότητα ή τον αριθμό

 • "Βαρείς φόροι"
 • "Βαρύ πρόστιμο"
 • "Βαριά θύματα"
 • "Βαριές απώλειες"
 • "Βαριά βροχή"
 • "Βαριά κυκλοφορία"
συνώνυμο:
 • βαρύς

3. Of the military or industry

 • Using (or being) the heaviest and most powerful armaments or weapons or equipment
 • "Heavy artillery"
 • "Heavy infantry"
 • "A heavy cruiser"
 • "Heavy guns"
 • "Heavy industry involves large-scale production of basic products (such as steel) used by other industries"
  synonym:
 • heavy

3. Του στρατού ή της βιομηχανίας

 • Χρησιμοποιώντας το ( είναι το βαρύτερο και ισχυρότερο οπλισμό ή όπλα ή εξοπλισμό
 • "Βαρύ πυροβολικό"
 • "Βαρύ πεζικό"
 • "Ένα βαρύ καταδρομικό"
 • "Βαριά όπλα"
 • "Η βαριά βιομηχανία περιλαμβάνει μεγάλης κλίμακας παραγωγή βασικών προϊόντων (όπως χάλυβα) που χρησιμοποιούνται από άλλους κλάδους"
συνώνυμο:
 • βαρύς

4. Marked by great psychological weight

 • Weighted down especially with sadness or troubles or weariness
 • "A heavy heart"
 • "A heavy schedule"
 • "Heavy news"
 • "A heavy silence"
 • "Heavy eyelids"
  synonym:
 • heavy

4. Χαρακτηρίζεται από μεγάλο ψυχολογικό βάρος

 • Σταθμίζεται ειδικά με θλίψη ή προβλήματα ή κούραση
 • "Βαριά καρδιά"
 • "Βαρύ πρόγραμμα"
 • "Βαριά νέα"
 • "Βαριά σιωπή"
 • "Βαριά βλέφαρα"
συνώνυμο:
 • βαρύς

5. Usually describes a large person who is fat but has a large frame to carry it

  synonym:
 • fleshy
 • ,
 • heavy
 • ,
 • overweight

5. Συνήθως περιγράφει ένα μεγάλο άτομο που είναι λίπος, αλλά έχει ένα μεγάλο πλαίσιο για να το μεταφέρει

συνώνυμο:
 • σαρκώδης,
 • βαρύς,
 • υπέρβαρος

6. (used of soil) compact and fine-grained

 • "The clayey soil was heavy and easily saturated"
  synonym:
 • clayey
 • ,
 • cloggy
 • ,
 • heavy

6. (χρησιμοποιείται από χώμα) συμπαγές και λεπτόκοκκο

 • "Το χώμα από πηλό ήταν βαρύ και εύκολα κορεσμένο"
συνώνυμο:
 • πήλινα,
 • φράγκινγκ,
 • βαρύς

7. Darkened by clouds

 • "A heavy sky"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • lowering
 • ,
 • sullen
 • ,
 • threatening

7. Σκοτεινιάζει από τα σύννεφα

 • "Βαρύς ουρανός"
συνώνυμο:
 • βαρύς,
 • μείωση,
 • νανούρισμα,
 • απειλητικός

8. Of great intensity or power or force

 • "A heavy blow"
 • "The fighting was heavy"
 • "Heavy seas"
  synonym:
 • heavy

8. Μεγάλης έντασης ή δύναμης ή δύναμης

 • "Ένα βαρύ χτύπημα"
 • "Η μάχη ήταν βαριά"
 • "Βαριές θάλασσες"
συνώνυμο:
 • βαρύς

9. (physics, chemistry) being or containing an isotope with greater than average atomic mass or weight

 • "Heavy hydrogen"
 • "Heavy water"
  synonym:
 • heavy

9. (φυσική, χημεία) είναι ή περιέχει ένα ισότοπο με μεγαλύτερη από το μέσο όρο ατομικής μάζας ή βάρους

 • "Βαρύ υδρογόνο"
 • "Βαρύ νερό"
συνώνυμο:
 • βαρύς

10. (of an actor or role) being or playing the villain

 • "Iago is the heavy role in `othello'"
  synonym:
 • heavy

10. ( ενός ηθοποιού ή ρόλου) είναι ή παίζει τον κακοποιό

 • "Το ιάγο είναι ο βαρύς ρόλος στο `οθέλλο'"
συνώνυμο:
 • βαρύς

11. Permitting little if any light to pass through because of denseness of matter

 • "Dense smoke"
 • "Heavy fog"
 • "Impenetrable gloom"
  synonym:
 • dense
 • ,
 • heavy
 • ,
 • impenetrable

11. Επιτρέποντας λίγο αν κάποιο φως να περάσει μέσα από την πυκνότητα της ύλης

 • "Πυκνός καπνός"
 • "Βαριά ομίχλη"
 • "Αδιπέραστη σκοτεινιά"
συνώνυμο:
 • πυκνός,
 • βαρύς,
 • αδιαπέραστοσ

12. Of relatively large extent and density

 • "A heavy line"
  synonym:
 • heavy

12. Σχετικά μεγάλης έκτασης και πυκνότητας

 • "Βαριά γραμμή"
συνώνυμο:
 • βαρύς

13. Made of fabric having considerable thickness

 • "A heavy coat"
  synonym:
 • heavy

13. Κατασκευασμένο από ύφασμα με σημαντικό πάχος

 • "Ένα βαρύ παλτό"
συνώνυμο:
 • βαρύς

14. Prodigious

 • "Big spender"
 • "Big eater"
 • "Heavy investor"
  synonym:
 • big(a)
 • ,
 • heavy(a)

14. Τεράστιος

 • "Μεγάλος αγοραστής"
 • "Μεγάλος τρώγων"
 • "Βαρύς επενδυτής"
συνώνυμο:
 • μπιγκ(),
 • βαρι()

15. Full and loud and deep

 • "Heavy sounds"
 • "A herald chosen for his sonorous voice"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • sonorous

15. Γεμάτο και δυνατά και βαθιά

 • "Βαρείς ήχοι"
 • "Ένας εραλδός που επιλέγεται για την ηχηρή φωνή του"
συνώνυμο:
 • βαρύς,
 • ηχηρόσ

16. Given to excessive indulgence of bodily appetites especially for intoxicating liquors

 • "A hard drinker"
  synonym:
 • intemperate
 • ,
 • hard
 • ,
 • heavy

16. Δίνεται στην υπερβολική επιείκεια των σωματικών ορέξεων ειδικά για τα μεθυστικά ποτά

 • "Σκληρός πότης"
συνώνυμο:
 • ανεπιτήδευτοσ,
 • σκληρός,
 • βαρύς

17. Of great gravity or crucial import

 • Requiring serious thought
 • "Grave responsibilities"
 • "Faced a grave decision in a time of crisis"
 • "A grievous fault"
 • "Heavy matters of state"
 • "The weighty matters to be discussed at the peace conference"
  synonym:
 • grave
 • ,
 • grievous
 • ,
 • heavy
 • ,
 • weighty

17. Μεγάλης βαρύτητας ή κρίσιμης σημασίας εισαγωγή

 • Απαιτεί σοβαρή σκέψη
 • "Βαριές ευθύνες"
 • "Αντιμετώπισε μια σοβαρή απόφαση σε μια εποχή κρίσης"
 • "Θλιβερό λάθος"
 • "Βαριά θέματα κράτους"
 • "Τα βαριά θέματα που πρέπει να συζητηθούν στη διάσκεψη ειρήνης"
συνώνυμο:
 • τάφος,
 • αποτρόπαιος,
 • βαρύς,
 • βαρύτητα

18. Slow and laborious because of weight

 • "The heavy tread of tired troops"
 • "Moved with a lumbering sag-bellied trot"
 • "Ponderous prehistoric beasts"
 • "A ponderous yawn"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • lumbering
 • ,
 • ponderous

18. Αργή και επίπονη λόγω του βάρους

 • "Το βαρύ πέλμα των κουρασμένων στρατευμάτων"
 • "Μετακινούνται με ένα ξυλουργικό τράτευμα"
 • "Υπέροχα προϊστορικά θηρία"
 • "Ένα υπέροχο χασμουρητό"
συνώνυμο:
 • βαρύς,
 • ξυλεία,
 • υπερβολικός

19. Large and powerful

 • Especially designed for heavy loads or rough work
 • "A heavy truck"
 • "Heavy machinery"
  synonym:
 • heavy

19. Μεγάλο και ισχυρό

 • Ειδικά σχεδιασμένος για τα βαριά φορτία ή την τραχιά εργασία
 • "Ένα βαρύ φορτηγό"
 • "Βαριά μηχανήματα"
συνώνυμο:
 • βαρύς

20. Dense or inadequately leavened and hence likely to cause distress in the alimentary canal

 • "A heavy pudding"
  synonym:
 • heavy

20. Πυκνή ή ανεπαρκώς διογκωμένη και ως εκ τούτου πιθανό να προκαλέσει δυσφορία στο διατροφικό κανάλι

 • "Βαριά πουτίγκα"
συνώνυμο:
 • βαρύς

21. Sharply inclined

 • "A heavy grade"
  synonym:
 • heavy

21. Απότομα κεκλιμένος

 • "Βαρύς βαθμός"
συνώνυμο:
 • βαρύς

22. Full of

 • Bearing great weight
 • "Trees heavy with fruit"
 • "Vines weighed down with grapes"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • weighed down

22. Γεμάτος

 • Φέροντας μεγάλο βάρος
 • "Δέντρα βαριά με φρούτα"
 • "Τα κρασιά ζυγίζονται με σταφύλια"
συνώνυμο:
 • βαρύς,
 • ζυγίζω

23. Requiring or showing effort

 • "Heavy breathing"
 • "The subject made for labored reading"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • labored
 • ,
 • laboured

23. Απαίτηση ή επίδειξη προσπάθειας

 • "Βαριά αναπνοή"
 • "Το θέμα που φτιάχτηκε για εργαστηριακή ανάγνωση"
συνώνυμο:
 • βαρύς,
 • εργαζόμενος,
 • εργαστηριακή

24. Characterized by effort to the point of exhaustion

 • Especially physical effort
 • "Worked their arduous way up the mining valley"
 • "A grueling campaign"
 • "Hard labor"
 • "Heavy work"
 • "Heavy going"
 • "Spent many laborious hours on the project"
 • "Set a punishing pace"
  synonym:
 • arduous
 • ,
 • backbreaking
 • ,
 • grueling
 • ,
 • gruelling
 • ,
 • hard
 • ,
 • heavy
 • ,
 • laborious
 • ,
 • operose
 • ,
 • punishing
 • ,
 • toilsome

24. Χαρακτηρίζεται από προσπάθεια μέχρι το σημείο εξάντλησης

 • Ιδιαίτερα σωματική προσπάθεια
 • "Λειτούργησε τον επίπονο δρόμο τους μέχρι την κοιλάδα εξόρυξης"
 • "Εξαντλητική εκστρατεία"
 • "Σκληρή εργασία"
 • "Βαριά δουλειά"
 • "Βαριά πηγαίνει"
 • "Πέρασε πολλές επίπονες ώρες στο έργο"
 • "Θέστε ένα ρυθμό τιμωρίας"
συνώνυμο:
 • επίπονοσ,
 • παραπλανητικόσ,
 • εξαντλητικός,
 • εξαντλητικόσ,
 • σκληρός,
 • βαρύς,
 • επίπονοσ,
 • λειτουργεί,
 • τιμωρία,
 • επιτήδειοσ

25. Lacking lightness or liveliness

 • "Heavy humor"
 • "A leaden conversation"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • leaden

25. Έλλειψη ελαφρότητας ή ζωντάνιας

 • "Βαρύ χιούμορ"
 • "Μια ηγετική συζήτηση"
συνώνυμο:
 • βαρύς,
 • μολύβδησ

26. (of sleep) deep and complete

 • "A heavy sleep"
 • "Fell into a profound sleep"
 • "A sound sleeper"
 • "Deep wakeless sleep"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • profound
 • ,
 • sound
 • ,
 • wakeless

26. ( του ύπνου) βαθιά και πλήρης

 • "Βαρύς ύπνος"
 • "Πέφτουν σε έναν βαθύ ύπνο"
 • "Ένας κοιμώμενος ήχος"
 • "Βαθύς ανεξαιρέτως ύπνος"
συνώνυμο:
 • βαρύς,
 • βαθύς,
 • ήχος,
 • ανεξαιρέτωσ

27. In an advanced stage of pregnancy

 • "Was big with child"
 • "Was great with child"
  synonym:
 • big(p)
 • ,
 • enceinte
 • ,
 • expectant
 • ,
 • gravid
 • ,
 • great(p)
 • ,
 • large(p)
 • ,
 • heavy(p)
 • ,
 • with child(p)

27. Σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης

 • "Ήταν μεγάλο με το παιδί"
 • "Ήταν υπέροχα με το παιδί"
συνώνυμο:
 • μισ()<TAG1>,
 • εντσέιντε,
 • προσδοκώμενοσ,
 • βαρυτικόσ,
 • μεγάλη()<TAG1>,
 • μεγάλη()<TAG1>,
 • βα()<TAG1>,
 • με παιδί()

adverb

1. Slowly as if burdened by much weight

 • "Time hung heavy on their hands"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • heavily

1. Αργά σαν να επιβαρύνεται από πολύ βάρος

 • "Χρόνος κρεμασμένος βαριά στα χέρια τους"
συνώνυμο:
 • βαρύς,
 • βαριά

Examples of using

This television is very heavy.
Η τηλεόραση είναι πολύ βαριά.
The cargo was too heavy. The driver couldn't take it.
Το φορτίο ήταν πολύ βαρύ. Ο οδηγός δεν μπορούσε να το πάρει.
The donkeys were carrying heavy packs.
Τα γαϊδούρια μετέφεραν βαριά πακέτα.