Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "good" into Greek language

Μεταφραστική έννοια & ορισμός της λέξης "καλό" στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

Good

[Καλός]
/gʊd/

noun

1. Benefit

 • "For your own good"
 • "What's the good of worrying?"
  synonym:
 • good

1. Ωφελώ

 • "Για το καλό σου"
 • "Ποιο είναι το καλό της ανησυχίας?"
συνώνυμο:
 • καλός

2. Moral excellence or admirableness

 • "There is much good to be found in people"
  synonym:
 • good
 • ,
 • goodness

2. Ηθική αριστεία ή αναμνηστικότητα

 • "Υπάρχουν πολλά καλά να βρεθούν στους ανθρώπους"
συνώνυμο:
 • καλός,
 • καλοσύνη

3. That which is pleasing or valuable or useful

 • "Weigh the good against the bad"
 • "Among the highest goods of all are happiness and self-realization"
  synonym:
 • good
 • ,
 • goodness

3. Αυτό που είναι ευχάριστο ή πολύτιμο ή χρήσιμο

 • "Υπερτερεί του καλού ενάντια στο κακό"
 • "Μεταξύ των υψηλότερων αγαθών όλων είναι η ευτυχία και η αυτοπραγμάτωση"
συνώνυμο:
 • καλός,
 • καλοσύνη

4. Articles of commerce

  synonym:
 • commodity
 • ,
 • trade good
 • ,
 • good

4. Άρθρα του εμπορίου

συνώνυμο:
 • εμπόρευμα,
 • εμπορικό αγαθό,
 • καλός

adjective

1. Having desirable or positive qualities especially those suitable for a thing specified

 • "Good news from the hospital"
 • "A good report card"
 • "When she was good she was very very good"
 • "A good knife is one good for cutting"
 • "This stump will make a good picnic table"
 • "A good check"
 • "A good joke"
 • "A good exterior paint"
 • "A good secretary"
 • "A good dress for the office"
  synonym:
 • good

1. Έχοντας επιθυμητές ή θετικές ιδιότητες ειδικά εκείνες που είναι κατάλληλες για ένα πράγμα που καθορίζεται

 • "Καλά νέα από το νοσοκομείο"
 • "Μια καλή κάρτα αναφοράς"
 • "Όταν ήταν καλή ήταν πολύ καλή"
 • "Ένα καλό μαχαίρι είναι ένα καλό για την κοπή"
 • "Αυτό το κούτσουρο θα κάνει ένα καλό τραπέζι πικνίκ"
 • "Καλός έλεγχος"
 • "Καλό αστείο"
 • "Ένα καλό εξωτερικό χρώμα"
 • "Καλός γραμματέας"
 • "Ένα καλό φόρεμα για το γραφείο"
συνώνυμο:
 • καλός

2. Having the normally expected amount

 • "Gives full measure"
 • "Gives good measure"
 • "A good mile from here"
  synonym:
 • full
 • ,
 • good

2. Έχοντας το συνήθως αναμενόμενο ποσό

 • "Δίνει πλήρες μέτρο"
 • "Δίνει καλό μέτρο"
 • "Ένα καλό μίλι από εδώ"
συνώνυμο:
 • γεμάτος,
 • καλός

3. Morally admirable

  synonym:
 • good

3. Ηθικά αξιοθαύμαστος

συνώνυμο:
 • καλός

4. Deserving of esteem and respect

 • "All respectable companies give guarantees"
 • "Ruined the family's good name"
  synonym:
 • estimable
 • ,
 • good
 • ,
 • honorable
 • ,
 • respectable

4. Αξίζει εκτίμηση και σεβασμό

 • "Όλες οι αξιοσέβαστες εταιρείες παρέχουν εγγυήσεις"
 • "Καταφέραμε το καλό όνομα της οικογένειας"
συνώνυμο:
 • εκτιμητόσ,
 • καλός,
 • αξιότιμος,
 • σεβαστόσ

5. Promoting or enhancing well-being

 • "An arms limitation agreement beneficial to all countries"
 • "The beneficial effects of a temperate climate"
 • "The experience was good for her"
  synonym:
 • beneficial
 • ,
 • good

5. Προώθηση ή ενίσχυση της ευημερίας

 • "Συμφωνία περιορισμού των εξοπλισμών ωφέλιμη για όλες τις χώρες"
 • "Οι ευεργετικές επιδράσεις ενός εύκρατου κλίματος"
 • "Η εμπειρία ήταν καλή για εκείνη"
συνώνυμο:
 • ευεργετικός,
 • καλός

6. Agreeable or pleasing

 • "We all had a good time"
 • "Good manners"
  synonym:
 • good

6. Ευχάριστο ή ευχάριστο

 • "Όλοι περάσαμε καλά"
 • "Καλοί τρόποι"
συνώνυμο:
 • καλός

7. Of moral excellence

 • "A genuinely good person"
 • "A just cause"
 • "An upright and respectable man"
  synonym:
 • good
 • ,
 • just
 • ,
 • upright

7. Ηθική αριστεία

 • "Ένας πραγματικά καλός άνθρωπος"
 • "Μια απλή αιτία"
 • "Ένας ευθύς και αξιοσέβαστος άνθρωπος"
συνώνυμο:
 • καλός,
 • απλά,
 • όρθιος

8. Having or showing knowledge and skill and aptitude

 • "Adept in handicrafts"
 • "An adept juggler"
 • "An expert job"
 • "A good mechanic"
 • "A practiced marksman"
 • "A proficient engineer"
 • "A lesser-known but no less skillful composer"
 • "The effect was achieved by skillful retouching"
  synonym:
 • adept
 • ,
 • expert
 • ,
 • good
 • ,
 • practiced
 • ,
 • proficient
 • ,
 • skillful
 • ,
 • skilful

8. Έχοντας ή δείχνοντας γνώση και ικανότητα και ικανότητα

 • "Πρόσληψη σε χειροτεχνήματα"
 • "Ένας έμπειρος ζογκλέρ"
 • "Εξειδικευμένη εργασία"
 • "Ένας καλός μηχανικός"
 • "Ένας εξασκημένος σκοπευτής"
 • "Ένας ικανός μηχανικός"
 • "Ένας λιγότερο γνωστός αλλά όχι λιγότερο επιδέξιος συνθέτης"
 • "Το αποτέλεσμα επιτεύχθηκε με επιδέξια ρετουσάρισμα"
συνώνυμο:
 • προσεκτικόσ,
 • εμπειρογνώμονας,
 • καλός,
 • ασκείται,
 • ικανός,
 • επιδέξιος,
 • επιδέξιοσ

9. Thorough

 • "Had a good workout"
 • "Gave the house a good cleaning"
  synonym:
 • good

9. Λεπτομερέσ

 • "Είχα μια καλή προπόνηση"
 • "Έδωσε στο σπίτι ένα καλό καθάρισμα"
συνώνυμο:
 • καλός

10. With or in a close or intimate relationship

 • "A good friend"
 • "My sisters and brothers are near and dear"
  synonym:
 • dear
 • ,
 • good
 • ,
 • near

10. Με ή σε στενή ή στενή σχέση

 • "Καλός φίλος"
 • "Οι αδελφές και οι αδελφοί μου είναι κοντά και αγαπητοί"
συνώνυμο:
 • αγαπητέ,
 • καλός,
 • κοντά

11. Financially sound

 • "A good investment"
 • "A secure investment"
  synonym:
 • dependable
 • ,
 • good
 • ,
 • safe
 • ,
 • secure

11. Οικονομικά ακούγεται

 • "Μια καλή επένδυση"
 • "Ασφαλής επένδυση"
συνώνυμο:
 • αξιόπιστος,
 • καλός,
 • ασφαλής,
 • ασφαλίζω

12. Most suitable or right for a particular purpose

 • "A good time to plant tomatoes"
 • "The right time to act"
 • "The time is ripe for great sociological changes"
  synonym:
 • good
 • ,
 • right
 • ,
 • ripe

12. Το πιο κατάλληλο ή το δικαίωμα για ένα συγκεκριμένο σκοπό

 • "Μια καλή στιγμή για να φυτέψετε ντομάτες"
 • "Η κατάλληλη στιγμή για δράση"
 • "Ο χρόνος είναι ώριμος για μεγάλες κοινωνιολογικές αλλαγές"
συνώνυμο:
 • καλός,
 • σωστός,
 • ώριμος

13. Resulting favorably

 • "It's a good thing that i wasn't there"
 • "It is good that you stayed"
 • "It is well that no one saw you"
 • "All's well that ends well"
  synonym:
 • good
 • ,
 • well(p)

13. Προκύπτοντας ευνοϊκά

 • "Είναι καλό που δεν ήμουν εκεί"
 • "Είναι καλό που έμεινες"
 • "Είναι καλό που κανείς δεν σε είδε"
 • "Όλα είναι καλά που τελειώνουν καλά"
συνώνυμο:
 • καλός,
 • λου()<TAG1>

14. Exerting force or influence

 • "The law is effective immediately"
 • "A warranty good for two years"
 • "The law is already in effect (or in force)"
  synonym:
 • effective
 • ,
 • good
 • ,
 • in effect(p)
 • ,
 • in force(p)

14. Ασκεί δύναμη ή επιρροή

 • "Ο νόμος είναι άμεσα αποτελεσματικός"
 • "Μια εγγύηση καλή για δύο χρόνια"
 • "Ο νόμος είναι ήδη σε ισχύ (ορ σε ισχύ)"
συνώνυμο:
 • αποτελεσματικός,
 • καλός,
 • στην πραγματικότητα(),
 • στη λιβυ()

15. Capable of pleasing

 • "Good looks"
  synonym:
 • good

15. Ικανός να ευχαριστήσει

 • "Καλή εμφάνιση"
συνώνυμο:
 • καλός

16. Appealing to the mind

 • "Good music"
 • "A serious book"
  synonym:
 • good
 • ,
 • serious

16. Ελκυστικός στο μυαλό

 • "Καλή μουσική"
 • "Σοβαρό βιβλίο"
συνώνυμο:
 • καλός,
 • σοβαρός

17. In excellent physical condition

 • "Good teeth"
 • "I still have one good leg"
 • "A sound mind in a sound body"
  synonym:
 • good
 • ,
 • sound

17. Σε άριστη φυσική κατάσταση

 • "Καλά δόντια"
 • "Έχω ακόμα ένα καλό πόδι"
 • "Ένα ηχητικό μυαλό σε ένα ηχητικό σώμα"
συνώνυμο:
 • καλός,
 • ήχος

18. Tending to promote physical well-being

 • Beneficial to health
 • "Beneficial effects of a balanced diet"
 • "A good night's sleep"
 • "The salutary influence of pure air"
  synonym:
 • good
 • ,
 • salutary

18. Τείνουν να προωθούν τη σωματική ευεξία

 • Ευεργετικό για την υγεία
 • "Ευεργετικές επιδράσεις μιας ισορροπημένης διατροφής"
 • "Ένας καλός ύπνος"
 • "Η χαιρετιστική επίδραση του καθαρού αέρα"
συνώνυμο:
 • καλός,
 • υπολειτουργία

19. Not forged

 • "A good dollar bill"
  synonym:
 • good
 • ,
 • honest

19. Δεν σφυρηλατήθηκε

 • "Ένας καλός λογαριασμός δολαρίου"
συνώνυμο:
 • καλός,
 • ειλικρινής

20. Not left to spoil

 • "The meat is still good"
  synonym:
 • good
 • ,
 • undecomposed
 • ,
 • unspoiled
 • ,
 • unspoilt

20. Δεν αφήνεται να χαλάσει

 • "Το κρέας είναι ακόμα καλό"
συνώνυμο:
 • καλός,
 • ανέκφραστοσ,
 • ανεμπόδιστοσ,
 • απείραχτοσ

21. Generally admired

 • "Good taste"
  synonym:
 • good

21. Γενικά θαυμάζω

 • "Καλή γεύση"
συνώνυμο:
 • καλός

adverb

1. (often used as a combining form) in a good or proper or satisfactory manner or to a high standard (`good' is a nonstandard dialectal variant for `well')

 • "The children behaved well"
 • "A task well done"
 • "The party went well"
 • "He slept well"
 • "A well-argued thesis"
 • "A well-seasoned dish"
 • "A well-planned party"
 • "The baby can walk pretty good"
  synonym:
 • well
 • ,
 • good

1. (συχνά χρησιμοποιείται ως συνδυασμός μορ) με καλό ή κατάλληλο ή ικανοποιητικό τρόπο ή με υψηλό βαθμό (`καλό` είναι μια μη τυπική διαλεκτική πτική για `)

 • "Τα παιδιά συμπεριφέρονταν καλά"
 • "Μια καλή δουλειά"
 • "Το πάρτι πήγε καλά"
 • "Κοιμόταν καλά"
 • "Μια καλά διατυπωμένη διατριβή"
 • "Ένα καλά σειριασμένο πιάτο"
 • "Ένα καλά σχεδιασμένο πάρτι"
 • "Το μωρό μπορεί να περπατήσει αρκετά καλά"
συνώνυμο:
 • καλά,
 • καλός

2. Completely and absolutely (`good' is sometimes used informally for `thoroughly')

 • "He was soundly defeated"
 • "We beat him good"
  synonym:
 • thoroughly
 • ,
 • soundly
 • ,
 • good

2. Εντελώς και απολύτως (`καλό' χρησιμοποιείται μερικές φορές ανεπίσημα για `κατά προσέγγιση ')

 • "Ηττήθηκε απότομα"
 • "Τον νικήσαμε καλά"
συνώνυμο:
 • λεπτομερώς,
 • ηχηρά,
 • καλός

Examples of using

I hope you get a good rest.
Ελπίζω να ξεκουραστείτε καλά.
I understand Tom salted away a good deal for his old age.
Καταλαβαίνω ότι ο Τομ άλαξε πολλά για τα γηρατειά του.
Red doesn't look good on Mary.
Το κόκκινο δεν φαίνεται καλό στη Μαίρη.