Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Μεταφραστική έννοια & ορισμός της λέξης --- στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

Follow

/fɑloʊ/

verb

1. To travel behind, go after, come after

 • "The ducklings followed their mother around the pond"
 • "Please follow the guide through the museum"
  synonym:
 • follow

1. Για να ταξιδέψετε πίσω, πηγαίνετε μετά, ελάτε μετά

 • "Τα παπάκια ακολούθησαν τη μητέρα τους γύρω από τη λίμνη"
 • "Παρακαλώ ακολουθήστε τον οδηγό μέσω του μουσείου"
συνώνυμο:
 • ακολουθεί

2. Be later in time

 • "Tuesday always follows monday"
  synonym:
 • postdate
 • ,
 • follow

2. Να είσαι αργότερα στο χρόνο

 • "Η τρίτη ακολουθεί πάντα τη δευτέρα"
συνώνυμο:
 • μεταχρονολογημένη,
 • ακολουθεί

3. Come as a logical consequence

 • Follow logically
 • "It follows that your assertion is false"
 • "The theorem falls out nicely"
  synonym:
 • follow
 • ,
 • fall out

3. Ελάτε ως λογική συνέπεια

 • Ακολουθήστε λογικά
 • "Συνεπώς, ο ισχυρισμός σας είναι ψευδής"
 • "Το θεώρημα πέφτει ωραία"
συνώνυμο:
 • ακολουθεί,
 • πέφτω

4. Travel along a certain course

 • "Follow the road"
 • "Follow the trail"
  synonym:
 • follow
 • ,
 • travel along

4. Ταξιδέψτε σε ένα συγκεκριμένο μάθημα

 • "Ακολουθήστε το δρόμο"
 • "Ακολουθήστε το μονοπάτι"
συνώνυμο:
 • ακολουθεί,
 • ταξιδεύω

5. Act in accordance with someone's rules, commands, or wishes

 • "He complied with my instructions"
 • "You must comply or else!"
 • "Follow these simple rules"
 • "Abide by the rules"
  synonym:
 • comply
 • ,
 • follow
 • ,
 • abide by

5. Ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες, τις εντολές ή τις επιθυμίες κάποιου

 • "Συμμορφώθηκε με τις οδηγίες μου"
 • "Πρέπει να συμμορφωθείτε ή αλλιώς!"
 • "Ακολουθήστε αυτούς τους απλούς κανόνες"
 • "Εκτός από τους κανόνες"
συνώνυμο:
 • συμμορφώνομαι,
 • ακολουθεί,
 • τηρώ

6. Come after in time, as a result

 • "A terrible tsunami followed the earthquake"
  synonym:
 • follow
 • ,
 • come after

6. Ελάτε μετά από το χρόνο, ως αποτέλεσμα

 • "Ένα τρομερό τσουνάμι ακολούθησε το σεισμό"
συνώνυμο:
 • ακολουθεί,
 • ελάτε

7. Behave in accordance or in agreement with

 • "Follow a pattern"
 • "Follow my example"
  synonym:
 • follow
 • ,
 • conform to

7. Συμπεριφέρεται σύμφωνα ή σύμφωνα με

 • "Ακολουθήστε ένα μοτίβο"
 • "Ακολουθήστε το παράδειγμά μου"
συνώνυμο:
 • ακολουθεί,
 • συμμορφώνομαι

8. Be next

 • "Mary plays best, with john and sue following"
  synonym:
 • follow

8. Είμαι επόμενος

 • "Η μαρία παίζει καλύτερα, με τον τζον και τον σου να ακολουθούν"
συνώνυμο:
 • ακολουθεί

9. Choose and follow

 • As of theories, ideas, policies, strategies or plans
 • "She followed the feminist movement"
 • "The candidate espouses republican ideals"
  synonym:
 • adopt
 • ,
 • follow
 • ,
 • espouse

9. Επιλέξτε και ακολουθήστε

 • Ως προς τις θεωρίες, τις ιδέες, τις πολιτικές, τις στρατηγικές ή τα σχέδια
 • "Ακολούθησε το φεμινιστικό κίνημα"
 • "Ο υποψήφιος ασπάζεται τα ρεπουμπλικανικά ιδανικά"
συνώνυμο:
 • υιοθετώ,
 • ακολουθεί,
 • εστιάζω

10. To bring something about at a later time than

 • "She followed dinner with a brandy"
 • "He followed his lecture with a question and answer period"
  synonym:
 • follow

10. Να φέρει κάτι για αργότερα από

 • "Ακολούθησε το δείπνο με ένα κονιάκ"
 • "Παρακολούθησε τη διάλεξή του με περίοδο ερωτήσεων και απαντήσεων"
συνώνυμο:
 • ακολουθεί

11. Imitate in behavior

 • Take as a model
 • "Teenagers follow their friends in everything"
  synonym:
 • take after
 • ,
 • follow

11. Μιμηθείτε στη συμπεριφορά

 • Πάρτε ως μοντέλο
 • "Οι δεκατρείς ακολουθούν τους φίλους τους σε όλα"
συνώνυμο:
 • παίρνω από,
 • ακολουθεί

12. Follow, discover, or ascertain the course of development of something

 • "We must follow closely the economic development is cuba"
 • "Trace the student's progress"
  synonym:
 • trace
 • ,
 • follow

12. Ακολουθήστε, ανακαλύψτε ή εξακριβώστε την πορεία της ανάπτυξης κάποιου πράγματος

 • "Πρέπει να παρακολουθήσουμε στενά την οικονομική ανάπτυξη είναι η κούβα"
 • "Βρείτε την πρόοδο του μαθητή"
συνώνυμο:
 • ίχνος,
 • ακολουθεί

13. Follow with the eyes or the mind

 • "Keep an eye on the baby, please!"
 • "The world is watching sarajevo"
 • "She followed the men with the binoculars"
  synonym:
 • watch
 • ,
 • observe
 • ,
 • follow
 • ,
 • watch over
 • ,
 • keep an eye on

13. Ακολουθήστε το με τα μάτια ή το μυαλό

 • "Προσέξτε το μωρό, παρακαλώ!"
 • "Ο κόσμος παρακολουθεί το σεράγεβο"
 • "Ακολούθησε τους άνδρες με τα κιάλια"
συνώνυμο:
 • ρολόι,
 • παρατηρώ,
 • ακολουθεί,
 • παρακολουθώ,
 • παρακολουθώ

14. Be the successor (of)

 • "Carter followed ford"
 • "Will charles succeed to the throne?"
  synonym:
 • succeed
 • ,
 • come after
 • ,
 • follow

14. Γίνε ο διάδοχος (οφ)

 • "Η κάρτερ ακολούθησε τον φορντ"
 • "Ο κάρολος θα πετύχει στο θρόνο?"
συνώνυμο:
 • επιτυγχάνω,
 • ελάτε,
 • ακολουθεί

15. Perform an accompaniment to

 • "The orchestra could barely follow the frequent pitch changes of the soprano"
  synonym:
 • play along
 • ,
 • accompany
 • ,
 • follow

15. Εκτελέστε ένα συνοδευτικό για

 • "Η ορχήστρα δεν μπορούσε να ακολουθήσει τις συχνές αλλαγές στον αγωνιστικό χώρο της σοπράνο"
συνώνυμο:
 • παίζω,
 • συνοδεύω,
 • ακολουθεί

16. Keep informed

 • "He kept up on his country's foreign policies"
  synonym:
 • keep up
 • ,
 • keep abreast
 • ,
 • follow

16. Ενημερώνομαι

 • "Συνέχισε τις εξωτερικές πολιτικές της χώρας του"
συνώνυμο:
 • συνεχίζω,
 • παραμένω αγενής,
 • ακολουθεί

17. To be the product or result

 • "Melons come from a vine"
 • "Understanding comes from experience"
  synonym:
 • come
 • ,
 • follow

17. Να είναι το προϊόν ή το αποτέλεσμα

 • "Τα μέλιν προέρχονται από ένα αμπέλι"
 • "Η ανεξαρτησία προέρχεται από την εμπειρία"
συνώνυμο:
 • ελάτε,
 • ακολουθεί

18. Accept and follow the leadership or command or guidance of

 • "Let's follow our great helmsman!"
 • "She followed a guru for years"
  synonym:
 • follow

18. Αποδεχτείτε και ακολουθήστε την ηγεσία ή την εντολή ή την καθοδήγηση του

 • "Ας ακολουθήσουμε το μεγάλο μας πηδάλιο!"
 • "Ακολουθούσε έναν γκουρού για χρόνια"
συνώνυμο:
 • ακολουθεί

19. Adhere to or practice

 • "These people still follow the laws of their ancient religion"
  synonym:
 • follow

19. Τηρήστε ή εξασκηθείτε

 • "Αυτοί οι άνθρωποι ακολουθούν ακόμα τους νόμους της αρχαίας θρησκείας τους"
συνώνυμο:
 • ακολουθεί

20. Work in a specific place, with a specific subject, or in a specific function

 • "He is a herpetologist"
 • "She is our resident philosopher"
  synonym:
 • be
 • ,
 • follow

20. Εργασία σε συγκεκριμένο τόπο, με συγκεκριμένο θέμα ή σε συγκεκριμένη λειτουργία

 • "Είναι ερπετολόγος"
 • "Είναι ο μόνιμος φιλόσοφος μας"
συνώνυμο:
 • είμαι,
 • ακολουθεί

21. Keep under surveillance

 • "The police had been following him for weeks but they could not prove his involvement in the bombing"
  synonym:
 • surveil
 • ,
 • follow
 • ,
 • survey

21. Τηρώ υπό παρακολούθηση

 • "Η αστυνομία τον παρακολουθούσε για εβδομάδες, αλλά δεν μπορούσαν να αποδείξουν την εμπλοκή του στο βομβαρδισμό"
συνώνυμο:
 • επιτηρώ,
 • ακολουθεί,
 • έρευνα

22. Follow in or as if in pursuit

 • "The police car pursued the suspected attacker"
 • "Her bad deed followed her and haunted her dreams all her life"
  synonym:
 • pursue
 • ,
 • follow

22. Ακολουθήστε μέσα ή σαν να επιδιώκετε

 • "Το αυτοκίνητο της αστυνομίας καταδίωξε τον ύποπτο επιτιθέμενο"
 • "Η κακή πράξη της την ακολούθησε και στοίχειωσε τα όνειρά της σε όλη της τη ζωή"
συνώνυμο:
 • ακολουθώ,
 • ακολουθεί

23. Grasp the meaning

 • "Can you follow her argument?"
 • "When he lectures, i cannot follow"
  synonym:
 • follow

23. Αντιλαμβάνεστε το νόημα

 • "Μπορείτε να ακολουθήσετε το επιχείρημά της?"
 • "Όταν κάνει διαλέξεις, δεν μπορώ να ακολουθήσω"
συνώνυμο:
 • ακολουθεί

24. Keep to

 • "Stick to your principles"
 • "Stick to the diet"
  synonym:
 • stick to
 • ,
 • stick with
 • ,
 • follow

24. Τηρώ

 • "Μείνετε στις αρχές σας"
 • "Κολλήστε στη διατροφή"
συνώνυμο:
 • παραμένω,
 • παραμένω,
 • ακολουθεί

Examples of using

Can you follow me?
Μπορείς να με ακολουθήσεις?
Just follow the link down below!
Απλά ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο!
I can follow the rules.
Μπορώ να ακολουθήσω τους κανόνες.