Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fall" into Greek language

Μεταφραστική έννοια & ορισμός της λέξης "πτώση" στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

Fall

[Πτώση]
/fɔl/

noun

1. The season when the leaves fall from the trees

 • "In the fall of 1973"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • autumn

1. Η εποχή που τα φύλλα πέφτουν από τα δέντρα

 • "Το φθινόπωρο του 1973"
  συνώνυμο:
 • πέφτω
 • ,
 • φθινόπωρο

2. A sudden drop from an upright position

 • "He had a nasty spill on the ice"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • tumble
 • ,
 • fall

2. Μια ξαφνική πτώση από μια όρθια θέση

 • "Είχε μια δυσάρεστη διαρροή στον πάγο"
  συνώνυμο:
 • χυμός
 • ,
 • πέφτω

3. The lapse of mankind into sinfulness because of the sin of adam and eve

 • "Women have been blamed ever since the fall"
  synonym:
 • Fall

3. Η πτώση της ανθρωπότητας στην αμαρτωλότητα λόγω της αμαρτίας του αδάμ και της εύας

 • "Οι γυναίκες έχουν κατηγορηθεί από την πτώση"
  συνώνυμο:
 • Πτώση

4. A downward slope or bend

  synonym:
 • descent
 • ,
 • declivity
 • ,
 • fall
 • ,
 • decline
 • ,
 • declination
 • ,
 • declension
 • ,
 • downslope

4. Μια καθοδική κλίση ή κάμψη

  συνώνυμο:
 • κατάβαση
 • ,
 • αποχωρητικότητα
 • ,
 • πέφτω
 • ,
 • μείωση
 • ,
 • απόκλιση
 • ,
 • πτώση

5. A lapse into sin

 • A loss of innocence or of chastity
 • "A fall from virtue"
  synonym:
 • fall

5. Ένας παραλύω στην αμαρτία

 • Απώλεια αθωότητας ή αγνότητας
 • "Μια πτώση από την αρετή"
  συνώνυμο:
 • πέφτω

6. A sudden decline in strength or number or importance

 • "The fall of the house of hapsburg"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • downfall

6. Μια ξαφνική μείωση της δύναμης ή του αριθμού ή της σημασίας

 • "Η πτώση του οίκου του χάπσμπουργκ"
  συνώνυμο:
 • πέφτω
 • ,
 • πτώση

7. A movement downward

 • "The rise and fall of the tides"
  synonym:
 • fall

7. Μια κίνηση προς τα κάτω

 • "Η άνοδος και η πτώση των παλίρροιων"
  συνώνυμο:
 • πέφτω

8. The act of surrendering (usually under agreed conditions)

 • "They were protected until the capitulation of the fort"
  synonym:
 • capitulation
 • ,
 • fall
 • ,
 • surrender

8. Η πράξη της παράδοσης (συνήθως υπό συμφωνημένες συνθήκες)

 • "Προστατεύονταν μέχρι τη συνθηκολόγηση του φρουρίου"
  συνώνυμο:
 • συνθηκολόγηση
 • ,
 • πέφτω
 • ,
 • παραδίδω

9. The time of day immediately following sunset

 • "He loved the twilight"
 • "They finished before the fall of night"
  synonym:
 • twilight
 • ,
 • dusk
 • ,
 • gloaming
 • ,
 • gloam
 • ,
 • nightfall
 • ,
 • evenfall
 • ,
 • fall
 • ,
 • crepuscule
 • ,
 • crepuscle

9. Η ώρα της ημέρας αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα

 • "Αγαπούσε το λυκόφως"
 • "Τελείωσαν πριν την πτώση της νύχτας"
  συνώνυμο:
 • λυκόφως
 • ,
 • ντουσκ
 • ,
 • λαμπερό
 • ,
 • ανακατώνω
 • ,
 • νυχτερινό
 • ,
 • ακόμη και πτώση
 • ,
 • πέφτω
 • ,
 • αποτριχωτικό
 • ,
 • κρεπ

10. When a wrestler's shoulders are forced to the mat

  synonym:
 • fall
 • ,
 • pin

10. Όταν οι ώμοι ενός παλαιστή αναγκάζονται στο χαλί

  συνώνυμο:
 • πέφτω
 • ,
 • περνώ

11. A free and rapid descent by the force of gravity

 • "It was a miracle that he survived the drop from that height"
  synonym:
 • drop
 • ,
 • fall

11. Μια ελεύθερη και γρήγορη κατάβαση από τη δύναμη της βαρύτητας

 • "Ήταν ένα θαύμα που επέζησε από την πτώση αυτού του ύψους"
  συνώνυμο:
 • πτώση
 • ,
 • πέφτω

12. A sudden sharp decrease in some quantity

 • "A drop of 57 points on the dow jones index"
 • "There was a drop in pressure in the pulmonary artery"
 • "A dip in prices"
 • "When that became known the price of their stock went into free fall"
  synonym:
 • drop
 • ,
 • dip
 • ,
 • fall
 • ,
 • free fall

12. Μια ξαφνική απότομη μείωση σε κάποια ποσότητα

 • "Μια πτώση των 57 βαθμών στο δείκτη παρακάτω τζόουνς"
 • "Υπήρξε μια πτώση της πίεσης στην πνευμονική αρτηρία"
 • "Μια βουτιά στις τιμές"
 • "Όταν αυτό έγινε γνωστό η τιμή του αποθέματός τους πήγε σε ελεύθερη πτώση"
  συνώνυμο:
 • πτώση
 • ,
 • βουτιά
 • ,
 • πέφτω
 • ,
 • ελεύθερη πτώση

verb

1. Descend in free fall under the influence of gravity

 • "The branch fell from the tree"
 • "The unfortunate hiker fell into a crevasse"
  synonym:
 • fall

1. Κατεβείτε σε ελεύθερη πτώση υπό την επίδραση της βαρύτητας

 • "Το κλαδί έπεσε από το δέντρο"
 • "Ο άτυχος πεζοπόρος έπεσε σε μια κρεβάτα"
  συνώνυμο:
 • πέφτω

2. Move downward and lower, but not necessarily all the way

 • "The temperature is going down"
 • "The barometer is falling"
 • "The curtain fell on the diva"
 • "Her hand went up and then fell again"
  synonym:
 • descend
 • ,
 • fall
 • ,
 • go down
 • ,
 • come down

2. Κινηθείτε προς τα κάτω και προς τα κάτω, αλλά όχι απαραίτητα σε όλη τη διαδρομή

 • "Η θερμοκρασία πέφτει"
 • "Το βαρόμετρο πέφτει"
 • "Η κουρτίνα έπεσε στο ντίβα"
 • "Το χέρι της σηκώθηκε και μετά έπεσε πάλι"
  συνώνυμο:
 • κατεβαίνω
 • ,
 • πέφτω

3. Pass suddenly and passively into a state of body or mind

 • "Fall into a trap"
 • "She fell ill"
 • "They fell out of favor"
 • "Fall in love"
 • "Fall asleep"
 • "Fall prey to an imposter"
 • "Fall into a strange way of thinking"
 • "She fell to pieces after she lost her work"
  synonym:
 • fall

3. Περάστε ξαφνικά και παθητικά σε μια κατάσταση σώματος ή νου

 • "Πέφτει σε παγίδα"
 • "Αρρώστησε"
 • "Έπεσαν από χάρη"
 • "Ερωτευμένος"
 • "Κοιμάται"
 • "Πτώση θήραμα σε έναν απατεώνα"
 • "Πέφτουν σε έναν παράξενο τρόπο σκέψης"
 • "Έπεσε σε κομμάτια αφού έχασε τη δουλειά της"
  συνώνυμο:
 • πέφτω

4. Come under, be classified or included

 • "Fall into a category"
 • "This comes under a new heading"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • come

4. Ελάτε κάτω, ταξινομηθείτε ή συμπεριληφθείτε

 • "Εμπλοκή σε μια κατηγορία"
 • "Αυτό βρίσκεται κάτω από μια νέα επικεφαλίδα"
  συνώνυμο:
 • πέφτω
 • ,
 • ελάτε

5. Fall from clouds

 • "Rain, snow and sleet were falling"
 • "Vesuvius precipitated its fiery, destructive rage on herculaneum"
  synonym:
 • precipitate
 • ,
 • come down
 • ,
 • fall

5. Πέφτω από τα σύννεφα

 • "Το σιτάρι, το χιόνι και το χιονόνερο έπεφταν"
 • "Ο βεζούβιος κατακρημνίζει τη φλογερή, καταστροφική οργή του στο ηρακουλάνεο"
  συνώνυμο:
 • κατακρημνίζω
 • ,
 • κατεβαίνω
 • ,
 • πέφτω

6. Suffer defeat, failure, or ruin

 • "We must stand or fall"
 • "Fall by the wayside"
  synonym:
 • fall

6. Υποφέρετε από ήττα, αποτυχία ή καταστροφή

 • "Πρέπει να σταθούμε ή να πέσουμε"
 • "Πέφτει από την άκρη του δρόμου"
  συνώνυμο:
 • πέφτω

7. Die, as in battle or in a hunt

 • "Many soldiers fell at verdun"
 • "Several deer have fallen to the same gun"
 • "The shooting victim fell dead"
  synonym:
 • fall

7. Πεθάνετε, όπως στη μάχη ή σε ένα κυνήγι

 • "Πολλοί στρατιώτες έπεσαν στο βερντέν"
 • "Πολλά ελάφια έχουν πέσει στο ίδιο όπλο"
 • "Το θύμα πυροβολισμού έπεσε νεκρό"
  συνώνυμο:
 • πέφτω

8. Touch or seem as if touching visually or audibly

 • "Light fell on her face"
 • "The sun shone on the fields"
 • "The light struck the golden necklace"
 • "A strange sound struck my ears"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • shine
 • ,
 • strike

8. Αγγίξτε ή φαίνεται σαν να αγγίζετε οπτικά ή ακουστικά

 • "Το φως έπεσε στο πρόσωπό της"
 • "Ο ήλιος έλαμπε στα χωράφια"
 • "Το φως χτύπησε το χρυσό κολιέ"
 • "Ένας παράξενος ήχος χτύπησε τα αυτιά μου"
  συνώνυμο:
 • πέφτω
 • ,
 • λάμψη
 • ,
 • απεργία

9. Be captured

 • "The cities fell to the enemy"
  synonym:
 • fall

9. Συλλαμβάνομαι

 • "Οι πόλεις έπεσαν στον εχθρό"
  συνώνυμο:
 • πέφτω

10. Occur at a specified time or place

 • "Christmas falls on a monday this year"
 • "The accent falls on the first syllable"
  synonym:
 • fall

10. Εμφανίζονται σε καθορισμένο χρόνο ή τόπο

 • "Τα χριστούγεννα πέφτουν φέτος τη δευτέρα"
 • "Η έμφαση πέφτει στην πρώτη συλλαβή"
  συνώνυμο:
 • πέφτω

11. Decrease in size, extent, or range

 • "The amount of homework decreased towards the end of the semester"
 • "The cabin pressure fell dramatically"
 • "Her weight fell to under a hundred pounds"
 • "His voice fell to a whisper"
  synonym:
 • decrease
 • ,
 • diminish
 • ,
 • lessen
 • ,
 • fall

11. Μείωση στο μέγεθος, την έκταση ή το εύρος

 • "Ο αριθμός των εργασιών μειώθηκε προς το τέλος του εξαμήνου"
 • "Η πίεση της καμπίνας έπεσε δραματικά"
 • "Το βάρος της έπεσε κάτω από εκατό λίβρες"
 • "Η φωνή του έπεσε σε ψίθυρο"
  συνώνυμο:
 • μειώνω
 • ,
 • ελαττώνω
 • ,
 • πέφτω

12. Yield to temptation or sin

 • "Adam and eve fell"
  synonym:
 • fall

12. Παραδίνεσαι στον πειρασμό ή στην αμαρτία

 • "Ο αδάμ και η εύα έπεσαν"
  συνώνυμο:
 • πέφτω

13. Lose office or power

 • "The government fell overnight"
 • "The qing dynasty fell with sun yat-sen"
  synonym:
 • fall

13. Χάστε το γραφείο ή τη δύναμη

 • "Η κυβέρνηση έπεσε εν μία νυκτί"
 • "Η δυναστεία τσινγκ έπεσε με τον σουν γιατ-σεν"
  συνώνυμο:
 • πέφτω

14. To be given by assignment or distribution

 • "The most difficult task fell on the youngest member of the team"
 • "The onus fell on us"
 • "The pressure to succeed fell on the youngest student"
  synonym:
 • fall

14. Να δοθεί με ανάθεση ή διανομή

 • "Το πιο δύσκολο έργο έπεσε στο νεότερο μέλος της ομάδας"
 • "Το βάρος έπεσε πάνω μας"
 • "Η πίεση για επιτυχία έπεσε στον νεότερο μαθητή"
  συνώνυμο:
 • πέφτω

15. Move in a specified direction

 • "The line of men fall forward"
  synonym:
 • fall

15. Μετακίνηση σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση

 • "Η γραμμή των ανδρών πέφτει μπροστά"
  συνώνυμο:
 • πέφτω

16. Be due

 • "Payments fall on the 1st of the month"
  synonym:
 • fall

16. Είμαι ευγενικός

 • "Οι πληρωμές πέφτουν την 1η του μήνα"
  συνώνυμο:
 • πέφτω

17. Lose one's chastity

 • "A fallen woman"
  synonym:
 • fall

17. Χάνω την αγνότητα ενός ατόμου

 • "Μια πεσμένη γυναίκα"
  συνώνυμο:
 • πέφτω

18. To be given by right or inheritance

 • "The estate fell to the oldest daughter"
  synonym:
 • fall

18. Να δοθεί με δικαίωμα ή κληρονομιά

 • "Το κτήμα έπεσε στη μεγαλύτερη κόρη"
  συνώνυμο:
 • πέφτω

19. Come into the possession of

 • "The house accrued to the oldest son"
  synonym:
 • accrue
 • ,
 • fall

19. Ελάτε στην κατοχή του

 • "Το σπίτι προερχόταν από τον μεγαλύτερο γιο"
  συνώνυμο:
 • προετοιμάζω
 • ,
 • πέφτω

20. Fall to somebody by assignment or lot

 • "The task fell to me"
 • "It fell to me to notify the parents of the victims"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • light

20. Πέσει σε κάποιον από την ανάθεση ή την παρτίδα

 • "Το έργο έπεσε σε μένα"
 • "Έπεσε σε μένα να ειδοποιήσω τους γονείς για τα θύματα"
  συνώνυμο:
 • πέφτω
 • ,
 • φως

21. Be inherited by

 • "The estate fell to my sister"
 • "The land returned to the family"
 • "The estate devolved to an heir that everybody had assumed to be dead"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • return
 • ,
 • pass
 • ,
 • devolve

21. Κληρονομείται από

 • "Το κτήμα έπεσε στην αδελφή μου"
 • "Η γη επέστρεψε στην οικογένεια"
 • "Το κτήμα αποκεντρώθηκε σε έναν κληρονόμο που όλοι είχαν υποτεθεί ότι ήταν νεκροί"
  συνώνυμο:
 • πέφτω
 • ,
 • επιστροφή
 • ,
 • περνώ
 • ,
 • εξελίσσω

22. Slope downward

 • "The hills around here fall towards the ocean"
  synonym:
 • fall

22. Κλίση προς τα κάτω

 • "Οι λόφοι εδώ γύρω πέφτουν προς τον ωκεανό"
  συνώνυμο:
 • πέφτω

23. Lose an upright position suddenly

 • "The vase fell over and the water spilled onto the table"
 • "Her hair fell across her forehead"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • fall down

23. Χάστε ξαφνικά μια όρθια θέση

 • "Το βάζο έπεσε και το νερό χύθηκε πάνω στο τραπέζι"
 • "Τα μαλλιά της έπεσαν στο μέτωπό της"
  συνώνυμο:
 • πέφτω

24. Drop oneself to a lower or less erect position

 • "She fell back in her chair"
 • "He fell to his knees"
  synonym:
 • fall

24. Πέστε τον εαυτό σας σε μια χαμηλότερη ή λιγότερο όρθια θέση

 • "Έπεσε πίσω στην καρέκλα της"
 • "Έπεσε στα γόνατά του"
  συνώνυμο:
 • πέφτω

25. Fall or flow in a certain way

 • "This dress hangs well"
 • "Her long black hair flowed down her back"
  synonym:
 • hang
 • ,
 • fall
 • ,
 • flow

25. Πτώση ή ροή με έναν συγκεκριμένο τρόπο

 • "Αυτό το φόρεμα κρέμεται καλά"
 • "Τα μακριά μαύρα μαλλιά της έρρεαν κάτω από την πλάτη της"
  συνώνυμο:
 • κρεμάστε
 • ,
 • πέφτω
 • ,
 • ροή

26. Assume a disappointed or sad expression

 • "Her face fell when she heard that she would be laid off"
 • "His crest fell"
  synonym:
 • fall

26. Ας υποθέσουμε μια απογοητευμένη ή θλιβερή έκφραση

 • "Το πρόσωπό της έπεσε όταν άκουσε ότι θα απολυθεί"
 • "Η κορυφή του έπεσε"
  συνώνυμο:
 • πέφτω

27. Be cast down

 • "His eyes fell"
  synonym:
 • fall

27. Κατεβαίνω

 • "Έπεσαν τα μάτια του"
  συνώνυμο:
 • πέφτω

28. Come out

 • Issue
 • "Silly phrases fell from her mouth"
  synonym:
 • fall

28. Βγαίνω έξω

 • Θέμα
 • "Λαμπρές φράσεις έπεσαν από το στόμα της"
  συνώνυμο:
 • πέφτω

29. Be born, used chiefly of lambs

 • "The lambs fell in the afternoon"
  synonym:
 • fall

29. Γεννηθείτε, χρησιμοποιείται κυρίως από αρνιά

 • "Τα αρνιά έπεσαν το απόγευμα"
  συνώνυμο:
 • πέφτω

30. Begin vigorously

 • "The prisoners fell to work right away"
  synonym:
 • fall

30. Ξεκινήστε δυναμικά

 • "Οι κρατούμενοι έπεσαν αμέσως στη δουλειά"
  συνώνυμο:
 • πέφτω

31. Go as if by falling

 • "Grief fell from our hearts"
  synonym:
 • fall

31. Πήγαινε σαν να πέφτεις

 • "Η θλίψη έπεσε από τις καρδιές μας"
  συνώνυμο:
 • πέφτω

32. Come as if by falling

 • "Night fell"
 • "Silence fell"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • descend
 • ,
 • settle

32. Έλα σαν να πέφτεις

 • "Η νύχτα έπεσε"
 • "Η σιωπή έπεσε"
  συνώνυμο:
 • πέφτω
 • ,
 • κατεβαίνω
 • ,
 • εγκατασταθώ

Examples of using

We'll have to fall back on our reserves.
Θα πρέπει να επιστρέψουμε στα αποθέματά μας.
Here the fall came.
Εδώ ήρθε η πτώση.
I couldn't fall asleep.
Δεν μπορούσα να κοιμηθώ.