Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "drift" into Greek language

Μεταφραστική έννοια και ορισμός της λέξης "παρακίνηση" στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

Drift

[Μετατόπιση]
/drɪft/

noun

1. A force that moves something along

  synonym:
 • drift
 • ,
 • impetus
 • ,
 • impulsion

1. Μια δύναμη που κινεί κάτι

συνώνυμο:
 • παρασυρόμενοσ,
 • ώθηση,
 • παραμόρφωση

2. The gradual departure from an intended course due to external influences (as a ship or plane)

  synonym:
 • drift

2. Η σταδιακή αναχώρηση από ένα προβλεπόμενο μάθημα λόγω εξωτερικών επιρροών (ας ενός πλοίου ή ενός πλαισίου)

συνώνυμο:
 • παρασυρόμενοσ

3. A process of linguistic change over a period of time

  synonym:
 • drift

3. Μια διαδικασία γλωσσικής αλλαγής σε μια χρονική περίοδο

συνώνυμο:
 • παρασυρόμενοσ

4. A large mass of material that is heaped up by the wind or by water currents

  synonym:
 • drift

4. Μια μεγάλη μάζα υλικού που είναι γεμάτη από τον άνεμο ή από ρεύματα νερού

συνώνυμο:
 • παρασυρόμενοσ

5. A general tendency to change (as of opinion)

 • "Not openly liberal but that is the trend of the book"
 • "A broad movement of the electorate to the right"
  synonym:
 • drift
 • ,
 • trend
 • ,
 • movement

5. Μια γενική τάση για αλλαγή (α γνώμης)

 • "Όχι ανοιχτά φιλελεύθερο, αλλά αυτή είναι η τάση του βιβλίου"
 • "Μια ευρεία κίνηση του εκλογικού σώματος προς τα δεξιά"
συνώνυμο:
 • παρασυρόμενοσ,
 • τάση,
 • κίνηση

6. The pervading meaning or tenor

 • "Caught the general drift of the conversation"
  synonym:
 • drift
 • ,
 • purport

6. Η διαπεραστική έννοια ή τενόρος

 • "Πιάστηκε η γενική παρασυρόμενη κίνηση της συνομιλίας"
συνώνυμο:
 • παρασυρόμενοσ,
 • πορτοφόλι

7. A horizontal (or nearly horizontal) passageway in a mine

 • "They dug a drift parallel with the vein"
  synonym:
 • drift
 • ,
 • heading
 • ,
 • gallery

7. Ένα οριζόντιο ( ή σχεδόν οριζόντιο ) πέρασμα σε ορυχείο

 • "Σκάβουν ένα παραλληλισμό παράλληλα με τη φλέβα"
συνώνυμο:
 • παρασυρόμενοσ,
 • επικεφαλίδα,
 • γκαρσονιέρα

verb

1. Be in motion due to some air or water current

 • "The leaves were blowing in the wind"
 • "The boat drifted on the lake"
 • "The sailboat was adrift on the open sea"
 • "The shipwrecked boat drifted away from the shore"
  synonym:
 • float
 • ,
 • drift
 • ,
 • be adrift
 • ,
 • blow

1. Να είναι σε κίνηση λόγω κάποιου ρεύματος αέρα ή νερού

 • "Τα φύλλα φυσούσαν στον άνεμο"
 • "Το σκάφος παρασύρθηκε στη λίμνη"
 • "Το ιστιοφόρο ήταν παραμορφωμένο στην ανοιχτή θάλασσα"
 • "Το ναυαγισμένο σκάφος απομακρύνθηκε από την ακτή"
συνώνυμο:
 • επιπλέω,
 • παρασυρόμενοσ,
 • είμαι πανέξυπνος,
 • χτύπημα

2. Wander from a direct course or at random

 • "The child strayed from the path and her parents lost sight of her"
 • "Don't drift from the set course"
  synonym:
 • stray
 • ,
 • err
 • ,
 • drift

2. Περιπλανηθείτε από μια άμεση πορεία ή τυχαία

 • "Το παιδί απομακρύνθηκε από το μονοπάτι και οι γονείς της έχασαν την όρασή της"
 • "Μην παρασύρετε από το καθορισμένο μάθημα"
συνώνυμο:
 • αδέσποτοσ,
 • ερ,
 • παρασυρόμενοσ

3. Move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment

 • "The gypsies roamed the woods"
 • "Roving vagabonds"
 • "The wandering jew"
 • "The cattle roam across the prairie"
 • "The laborers drift from one town to the next"
 • "They rolled from town to town"
  synonym:
 • roll
 • ,
 • wander
 • ,
 • swan
 • ,
 • stray
 • ,
 • tramp
 • ,
 • roam
 • ,
 • cast
 • ,
 • ramble
 • ,
 • rove
 • ,
 • range
 • ,
 • drift
 • ,
 • vagabond

3. Μετακινηθείτε άσκοπα ή χωρίς κανένα προορισμό, συχνά σε αναζήτηση τροφής ή απασχόλησης

 • "Οι τσιγγάνοι περιπλανιόντουσαν στο δάσος"
 • "Λαξευτοί αλήτες"
 • "Ο περιπλανώμενος εβραίος"
 • "Τα βοοειδή περιφέρονται στο λιβάδι"
 • "Οι εργάτες παρασύρονται από τη μια πόλη στην άλλη"
 • "Έτρεξαν από πόλη σε πόλη"
συνώνυμο:
 • ρολό,
 • περιπλανώμαι,
 • κύκνος,
 • αδέσποτοσ,
 • τραμπ,
 • περιπλανώμαι,
 • κατασκευάζω,
 • περιπλανώμαι,
 • περιπλανώμαι,
 • εύρος,
 • παρασυρόμενοσ,
 • αλήτησ

4. Vary or move from a fixed point or course

 • "Stock prices are drifting higher"
  synonym:
 • drift

4. Ποικίλλει ή μετακινείται από ένα σταθερό σημείο ή μάθημα

 • "Οι τιμές των αποθεμάτων παρασύρονται υψηλότερα"
συνώνυμο:
 • παρασυρόμενοσ

5. Live unhurriedly, irresponsibly, or freely

 • "My son drifted around for years in california before going to law school"
  synonym:
 • freewheel
 • ,
 • drift

5. Ζήστε ανεύθυνα, ανεύθυνα ή ελεύθερα

 • "Ο γιος μου παρασύρθηκε για χρόνια στην καλιφόρνια πριν πάει στη νομική σχολή"
συνώνυμο:
 • ελεύθερο τροχό,
 • παρασυρόμενοσ

6. Move in an unhurried fashion

 • "The unknown young man drifted among the invited guests"
  synonym:
 • drift

6. Κινηθείτε με ανεμπόδιστο τρόπο

 • "Ο άγνωστος νεαρός άνδρας παρασύρθηκε ανάμεσα στους προσκεκλημένους επισκέπτες"
συνώνυμο:
 • παρασυρόμενοσ

7. Cause to be carried by a current

 • "Drift the boats downstream"
  synonym:
 • drift

7. Αιτία που μεταφέρεται από ένα ρεύμα

 • "Απομακρύνετε τα σκάφη κατάντη"
συνώνυμο:
 • παρασυρόμενοσ

8. Drive slowly and far afield for grazing

 • "Drift the cattle herds westwards"
  synonym:
 • drift

8. Οδηγήστε αργά και πολύ μακριά για βόσκηση

 • "Τρίψτε τα κοπάδια βοοειδών προς τα δυτικά"
συνώνυμο:
 • παρασυρόμενοσ

9. Be subject to fluctuation

 • "The stock market drifted upward"
  synonym:
 • drift

9. Υπόκεινται σε διακύμανση

 • "Το χρηματιστήριο παρασύρθηκε προς τα πάνω"
συνώνυμο:
 • παρασυρόμενοσ

10. Be piled up in banks or heaps by the force of wind or a current

 • "Snow drifting several feet high"
 • "Sand drifting like snow"
  synonym:
 • drift

10. Συσσωρεύεται σε τράπεζες ή σωρούς από τη δύναμη του ανέμου ή ενός ρεύματος

 • "Χιονάκι που παρασύρει αρκετά πόδια ψηλά"
 • "Η άμμος παρασύρεται σαν χιόνι"
συνώνυμο:
 • παρασυρόμενοσ

Examples of using

Many people drift through life without a purpose.
Πολλοί άνθρωποι παρασύρονται στη ζωή χωρίς σκοπό.