Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "do" into Greek language

Μεταφραστική έννοια & ορισμός της λέξης "να κάνει" στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

Do

[Κάνω]
/du/

noun

1. An uproarious party

  synonym:
 • bash
 • ,
 • do
 • ,
 • brawl

1. Ένα ανατρεπτικό πάρτι

συνώνυμο:
 • μπας,
 • κάνω,
 • φιλονικία

2. The syllable naming the first (tonic) note of any major scale in solmization

  synonym:
 • do
 • ,
 • doh
 • ,
 • ut

2. Η συλλαβή που ονομάζει την πρώτη (τονικό) νότα οποιασδήποτε σημαντικής κλίμακας στην ηλιοποίηση

συνώνυμο:
 • κάνω,
 • ντο,
 • ουσία

3. Doctor's degree in osteopathy

  synonym:
 • Doctor of Osteopathy
 • ,
 • DO

3. Πτυχίο ιατρού στην οστεοπαθητική

συνώνυμο:
 • Διδάκτωρ Οστεοπαθητικής,
 • ΚΆΝΩ

verb

1. Engage in

 • "Make love, not war"
 • "Make an effort"
 • "Do research"
 • "Do nothing"
 • "Make revolution"
  synonym:
 • make
 • ,
 • do

1. Συμμετέχω

 • "Κάνε έρωτα, όχι πόλεμο"
 • "Κάνε μια προσπάθεια"
 • "Κάνε έρευνα"
 • "Κάνε τίποτα"
 • "Κάνε επανάσταση"
συνώνυμο:
 • βγάζω,
 • κάνω

2. Carry out or perform an action

 • "John did the painting, the weeding, and he cleaned out the gutters"
 • "The skater executed a triple pirouette"
 • "She did a little dance"
  synonym:
 • perform
 • ,
 • execute
 • ,
 • do

2. Εκτελέστε ή εκτελέστε μια ενέργεια

 • "Ο ιωάννης έκανε τον πίνακα, τον ξεριζωμό, και καθάρισε τις υδρορροές"
 • "Ο σκέιτερ εκτέλεσε μια τριπλή πιρουέτα"
 • "Έχει κάνει λίγο χορό"
συνώνυμο:
 • εκτελώ,
 • εκτελώ,
 • κάνω

3. Get (something) done

 • "I did my job"
  synonym:
 • do
 • ,
 • perform

3. Πάρτε (κάτι) γίνεται

 • "Έκανα τη δουλειά μου"
συνώνυμο:
 • κάνω,
 • εκτελώ

4. Proceed or get along

 • "How is she doing in her new job?"
 • "How are you making out in graduate school?"
 • "He's come a long way"
  synonym:
 • do
 • ,
 • fare
 • ,
 • make out
 • ,
 • come
 • ,
 • get along

4. Προχωρήστε ή προχωρήστε

 • "Πώς κάνει στη νέα της δουλειά?"
 • "Πώς βγάζεις στο μεταπτυχιακό σχολείο?"
 • "Έφτασε πολύ μακριά"
συνώνυμο:
 • κάνω,
 • ναύλοσ,
 • βγάζω βαθιά,
 • ελάτε,
 • πηγαίνω μαζί

5. Give rise to

 • Cause to happen or occur, not always intentionally
 • "Cause a commotion"
 • "Make a stir"
 • "Cause an accident"
  synonym:
 • cause
 • ,
 • do
 • ,
 • make

5. Προκαλώ

 • Αιτία να συμβεί ή να συμβεί, όχι πάντα σκόπιμα
 • "Για μια αναστάτωση"
 • "Κάντε μια ανάδευση"
 • "Για ένα ατύχημα"
συνώνυμο:
 • αιτία,
 • κάνω,
 • βγάζω

6. Carry out or practice

 • As of jobs and professions
 • "Practice law"
  synonym:
 • practice
 • ,
 • practise
 • ,
 • exercise
 • ,
 • do

6. Εκτελέστε ή εξασκηθείτε

 • Από τις θέσεις εργασίας και τα επαγγέλματα
 • "Νόμος πρακτικής"
συνώνυμο:
 • πρακτική,
 • εξάσκηση,
 • άσκηση,
 • κάνω

7. Be sufficient

 • Be adequate, either in quality or quantity
 • "A few words would answer"
 • "This car suits my purpose well"
 • "Will $100 do?"
 • "A 'b' grade doesn't suffice to get me into medical school"
 • "Nothing else will serve"
  synonym:
 • suffice
 • ,
 • do
 • ,
 • answer
 • ,
 • serve

7. Να είσαι αρκετός

 • Να είστε επαρκείς, είτε σε ποιότητα είτε σε ποσότητα
 • "Μερικές λέξεις θα απαντούσαν"
 • "Το αυτοκίνητο αυτό ταιριάζει στον σκοπό μου καλά"
 • "Θα κάνει $100?"
 • "Ένας βαθμός δεν αρκεί για να με πάει στην ιατρική σχολή"
 • "Τίποτα άλλο δεν θα εξυπηρετήσει"
συνώνυμο:
 • αρκεί,
 • κάνω,
 • απάντηση,
 • σερβίρω

8. Create or design, often in a certain way

 • "Do my room in blue"
 • "I did this piece in wood to express my love for the forest"
  synonym:
 • do
 • ,
 • make

8. Δημιουργήστε ή σχεδιάστε, συχνά με έναν συγκεκριμένο τρόπο

 • "Κάνε το δωμάτιό μου με μπλε χρώμα"
 • "Έφτιαξα αυτό το κομμάτι σε ξύλο για να εκφράσω την αγάπη μου για το δάσος"
συνώνυμο:
 • κάνω,
 • βγάζω

9. Behave in a certain manner

 • Show a certain behavior
 • Conduct or comport oneself
 • "You should act like an adult"
 • "Don't behave like a fool"
 • "What makes her do this way?"
 • "The dog acts ferocious, but he is really afraid of people"
  synonym:
 • act
 • ,
 • behave
 • ,
 • do

9. Συμπεριφερθείτε με έναν συγκεκριμένο τρόπο

 • Δείξτε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά
 • Συμπεριφορά ή συμπαραγωγή του εαυτού
 • "Πρέπει να ενεργείς σαν ενήλικας"
 • "Μη συμπεριφέρεσαι σαν ανόητος"
 • "Τι την κάνει να κάνει έτσι?"
 • "Ο σκύλος ενεργεί άγρια, αλλά φοβάται πραγματικά τους ανθρώπους"
συνώνυμο:
 • πράξη,
 • συμπεριφέρομαι,
 • κάνω

10. Spend time in prison or in a labor camp

 • "He did six years for embezzlement"
  synonym:
 • serve
 • ,
 • do

10. Περάστε χρόνο στη φυλακή ή σε ένα στρατόπεδο εργασίας

 • "Έκανε έξι χρόνια για υπεξαίρεση"
συνώνυμο:
 • σερβίρω,
 • κάνω

11. Carry on or function

 • "We could do with a little more help around here"
  synonym:
 • do
 • ,
 • manage

11. Συνεχίστε ή λειτουργήστε

 • "Θα μπορούσαμε να κάνουμε με λίγη περισσότερη βοήθεια εδώ γύρω"
συνώνυμο:
 • κάνω,
 • διαχειρίζομαι

12. Arrange attractively

 • "Dress my hair for the wedding"
  synonym:
 • dress
 • ,
 • arrange
 • ,
 • set
 • ,
 • do
 • ,
 • coif
 • ,
 • coiffe
 • ,
 • coiffure

12. Τακτοποιήστε ελκυστικά

 • "Φόρεσε τα μαλλιά μου για το γάμο"
συνώνυμο:
 • φόρεμα,
 • τακτοποιώ,
 • σετ,
 • κάνω,
 • παπαγάλοσ,
 • παραπονιέμαι,
 • περιποίηση

13. Travel or traverse (a distance)

 • "This car does 150 miles per hour"
 • "We did 6 miles on our hike every day"
  synonym:
 • do

13. Ταξίδι ή τραβέρσα (α απόσταση)

 • "Αυτό το αυτοκίνητο κάνει 150 μίλια την ώρα"
 • "Κάναμε 6 μίλια στην πεζοπορία μας κάθε μέρα"
συνώνυμο:
 • κάνω

Examples of using

Do you want this or don't you?
Το θέλεις αυτό ή όχι?
Do you want this or don't you?
Το θέλεις αυτό ή όχι?
I'll teach you how to do that.
Θα σας διδάξω πώς να το κάνετε αυτό.