Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dark" into Greek language

Μεταφραστική έννοια & ορισμός της λέξης "σκοτεινό" στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

Dark

[Σκοτάδι]
/dɑrk/

noun

1. Absence of light or illumination

  synonym:
 • dark
 • ,
 • darkness

1. Απουσία φωτός ή φωτισμού

  συνώνυμο:
 • σκοτεινός
 • ,
 • σκοτάδι

2. Absence of moral or spiritual values

 • "The powers of darkness"
  synonym:
 • iniquity
 • ,
 • wickedness
 • ,
 • darkness
 • ,
 • dark

2. Απουσία ηθικών ή πνευματικών αξιών

 • "Οι δυνάμεις του σκότους"
  συνώνυμο:
 • ανομία
 • ,
 • κακία
 • ,
 • σκοτάδι
 • ,
 • σκοτεινός

3. An unilluminated area

 • "He moved off into the darkness"
  synonym:
 • darkness
 • ,
 • dark
 • ,
 • shadow

3. Μια μη φωτισμένη περιοχή

 • "Μετακόμισε στο σκοτάδι"
  συνώνυμο:
 • σκοτάδι
 • ,
 • σκοτεινός
 • ,
 • σκιά

4. The time after sunset and before sunrise while it is dark outside

  synonym:
 • night
 • ,
 • nighttime
 • ,
 • dark

4. Η ώρα μετά το ηλιοβασίλεμα και πριν την ανατολή του ηλίου ενώ είναι σκοτεινά έξω

  συνώνυμο:
 • νύχτα
 • ,
 • σκοτεινός

5. An unenlightened state

 • "He was in the dark concerning their intentions"
 • "His lectures dispelled the darkness"
  synonym:
 • dark
 • ,
 • darkness

5. Μια αφώτιστη κατάσταση

 • "Ήταν στο σκοτάδι σχετικά με τις προθέσεις τους"
 • "Οι διαλέξεις του διέλυσαν το σκοτάδι"
  συνώνυμο:
 • σκοτεινός
 • ,
 • σκοτάδι

adjective

1. Devoid of or deficient in light or brightness

 • Shadowed or black
 • "Sitting in a dark corner"
 • "A dark day"
 • "Dark shadows"
 • "Dark as the inside of a black cat"
  synonym:
 • dark

1. Στερείται φωτός ή ανεπαρκούς φωτός ή φωτεινότητας

 • Σκιερό ή μαύρο
 • "Κάθεται σε μια σκοτεινή γωνιά"
 • "Σκοτεινή μέρα"
 • "Σκοτεινές σκιές"
 • "Σκοτεινό σαν το εσωτερικό μιας μαύρης γάτας"
  συνώνυμο:
 • σκοτεινός

2. (used of color) having a dark hue

 • "Dark green"
 • "Dark glasses"
 • "Dark colors like wine red or navy blue"
  synonym:
 • dark

2. (χρησιμοποιείται από χρώμα) με σκοτεινή απόχρωση

 • "Σκοτεινό πράσινο"
 • "Σκοτεινά γυαλιά"
 • "Σκοτεινά χρώματα όπως το κόκκινο κρασί ή το μπλε του ναυτικού"
  συνώνυμο:
 • σκοτεινός

3. Brunet (used of hair or skin or eyes)

 • "Dark eyes"
  synonym:
 • dark

3. Μπρούνετ (χρησιμοποιείται από μαλλιά ή δέρμα ή μάτια)

 • "Σκοτεινά μάτια"
  συνώνυμο:
 • σκοτεινός

4. Stemming from evil characteristics or forces

 • Wicked or dishonorable
 • "Black deeds"
 • "A black lie"
 • "His black heart has concocted yet another black deed"
 • "Darth vader of the dark side"
 • "A dark purpose"
 • "Dark undercurrents of ethnic hostility"
 • "The scheme of some sinister intelligence bent on punishing him"-thomas hardy
  synonym:
 • black
 • ,
 • dark
 • ,
 • sinister

4. Πηγάζει από κακά χαρακτηριστικά ή δυνάμεις

 • Κακός ή ατιμωτικός
 • "Μαύρες πράξεις"
 • "Μαύρο ψέμα"
 • "Η μαύρη καρδιά του έχει επινοήσει μια ακόμη μαύρη πράξη"
 • "Γάιος αρχηγός της σκοτεινής πλευράς"
 • "Σκοτεινός σκοπός"
 • "Σκοτεινά υπόγεια ρεύματα εθνικής εχθρότητας"
 • "Το σχέδιο κάποιας απαίσιας νοημοσύνης λυγίστηκε για να τον τιμωρήσει" - τόμας χάρντι
  συνώνυμο:
 • μαύρος
 • ,
 • σκοτεινός
 • ,
 • απαίσιοσ

5. Secret

 • "Keep it dark"
  synonym:
 • dark

5. Μυστικό

 • "Κρατήστε το σκοτεινό"
  συνώνυμο:
 • σκοτεινός

6. Showing a brooding ill humor

 • "A dark scowl"
 • "The proverbially dour new england puritan"
 • "A glum, hopeless shrug"
 • "He sat in moody silence"
 • "A morose and unsociable manner"
 • "A saturnine, almost misanthropic young genius"- bruce bliven
 • "A sour temper"
 • "A sullen crowd"
  synonym:
 • dark
 • ,
 • dour
 • ,
 • glowering
 • ,
 • glum
 • ,
 • moody
 • ,
 • morose
 • ,
 • saturnine
 • ,
 • sour
 • ,
 • sullen

6. Δείχνοντας ένα κακό χιούμορ

 • "Ένα σκοτεινό καταφύγιο"
 • "Η παροιμιώδης τροπή της νέας αγγλίας πουριτάν"
 • "Ένα σκοτεινό, απελπιστικό ναρκωτικό"
 • "Κάθησε σε κυκλοθυμική σιωπή"
 • "Ένας βρώμικος και αντικοινωνικός τρόπος"
 • "Μια αυτονομιστική, σχεδόν μισανθρωπική νέα ιδιοφυΐα" - μπρους μπλίβεν
 • "Μια ξινή ιδιοσυγκρασία"
 • "Ένα πλήθος από ανατριχιαστικό"
  συνώνυμο:
 • σκοτεινός
 • ,
 • παραπονιέμαι
 • ,
 • λαμπερό
 • ,
 • αποτυχία
 • ,
 • κυκλοθυμικόσ
 • ,
 • αναβλύζω
 • ,
 • σατουρνίνη
 • ,
 • ξινός
 • ,
 • νανούρισμα

7. Lacking enlightenment or knowledge or culture

 • "This benighted country"
 • "Benighted ages of barbarism and superstition"
 • "The dark ages"
 • "A dark age in the history of education"
  synonym:
 • benighted
 • ,
 • dark

7. Απουσία διαφώτισης ή γνώσης ή πολιτισμού

 • "Αυτή η φοβερή χώρα"
 • "Φωτισμένες εποχές βαρβαρότητας και δεισιδαιμονίας"
 • "Οι σκοτεινοί αιώνες"
 • "Μια σκοτεινή εποχή στην ιστορία της εκπαίδευσης"
  συνώνυμο:
 • περιφρονώ
 • ,
 • σκοτεινός

8. Marked by difficulty of style or expression

 • "Much that was dark is now quite clear to me"
 • "Those who do not appreciate kafka's work say his style is obscure"
  synonym:
 • dark
 • ,
 • obscure

8. Χαρακτηρίζεται από δυσκολία στυλ ή έκφρασης

 • "Πολύ αυτό ήταν σκοτάδι είναι τώρα αρκετά σαφές για μένα"
 • "Εκείνοι που δεν εκτιμούν το έργο του κάφκα λένε ότι το στυλ του είναι σκοτεινό"
  συνώνυμο:
 • σκοτεινός
 • ,
 • σκοτεινόσ

9. Causing dejection

 • "A blue day"
 • "The dark days of the war"
 • "A week of rainy depressing weather"
 • "A disconsolate winter landscape"
 • "The first dismal dispiriting days of november"
 • "A dark gloomy day"
 • "Grim rainy weather"
  synonym:
 • blue
 • ,
 • dark
 • ,
 • dingy
 • ,
 • disconsolate
 • ,
 • dismal
 • ,
 • gloomy
 • ,
 • grim
 • ,
 • sorry
 • ,
 • drab
 • ,
 • drear
 • ,
 • dreary

9. Προκαλώντας απόρριψη

 • "Μια μπλε μέρα"
 • "Οι σκοτεινές μέρες του πολέμου"
 • "Μια εβδομάδα βροχερού καταθλιπτικού καιρού"
 • "Ένα απαρηγόρητο χειμερινό τοπίο"
 • "Οι πρώτες θλιβερές μέρες του νοεμβρίου"
 • "Μια σκοτεινή ζοφερή μέρα"
 • "Βροχερός καιρός"
  συνώνυμο:
 • μπλε
 • ,
 • σκοτεινός
 • ,
 • ντίνγκε
 • ,
 • αποσυναρμολογώ
 • ,
 • αποθαρρυντικός
 • ,
 • ζοφερόσ
 • ,
 • γκρινιάζω
 • ,
 • συγγνώμη
 • ,
 • παραληρώ
 • ,
 • ντρέαρ
 • ,
 • θλιβερός

10. Having skin rich in melanin pigments

 • "National association for the advancement of colored people"
 • "Dark-skinned peoples"
  synonym:
 • colored
 • ,
 • coloured
 • ,
 • dark
 • ,
 • dark-skinned
 • ,
 • non-white

10. Δέρμα πλούσιο σε χρωστικές μελανίνης

 • "Εθνική ένωση για την προώθηση των χρωματιστών"
 • "Σκοτεινοί λαοί"
  συνώνυμο:
 • χρωματιστός
 • ,
 • σκοτεινός
 • ,
 • σκούρο δέρμα
 • ,
 • μη λευκό

11. Not giving performances

 • Closed
 • "The theater is dark on mondays"
  synonym:
 • dark

11. Δεν δίνει παραστάσεις

 • Κλειστός
 • "Το θέατρο είναι σκοτεινό τις δευτέρες"
  συνώνυμο:
 • σκοτεινός

Examples of using

The night is dark.
Η νύχτα είναι σκοτεινή.
It was dark in the forest.
Ήταν σκοτεινά στο δάσος.
The dark clouds and swirling wind indicated that a storm was imminent.
Τα σκοτεινά σύννεφα και ο στροβιλιζόμενος άνεμος έδειξαν ότι επίκειται καταιγίδα.