Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "change" into Greek language

Μεταφραστική έννοια & ορισμός της λέξης "αλλαγή" στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

Change

[Αλλαγή]
/ʧenʤ/

noun

1. An event that occurs when something passes from one state or phase to another

 • "The change was intended to increase sales"
 • "This storm is certainly a change for the worse"
 • "The neighborhood had undergone few modifications since his last visit years ago"
  synonym:
 • change
 • ,
 • alteration
 • ,
 • modification

1. Ένα γεγονός που συμβαίνει όταν κάτι περνά από τη μία κατάσταση ή φάση στην άλλη

 • "Η αλλαγή προοριζόταν για την αύξηση των πωλήσεων"
 • "Αυτή η καταιγίδα είναι σίγουρα μια αλλαγή προς το χειρότερο"
 • "Η γειτονιά είχε υποστεί λίγες τροποποιήσεις από την τελευταία του επίσκεψη πριν από χρόνια"
  συνώνυμο:
 • αλλαγή
 • ,
 • τροποποίηση

2. A relational difference between states

 • Especially between states before and after some event
 • "He attributed the change to their marriage"
  synonym:
 • change

2. Μια σχεσιακή διαφορά μεταξύ των κρατών

 • Ειδικά μεταξύ των κρατών πριν και μετά από κάποιο γεγονός
 • "Απέδωσε την αλλαγή στο γάμο τους"
  συνώνυμο:
 • αλλαγή

3. The action of changing something

 • "The change of government had no impact on the economy"
 • "His change on abortion cost him the election"
  synonym:
 • change

3. Η δράση της αλλαγής κάτι

 • "Η αλλαγή της κυβέρνησης δεν είχε καμία επίδραση στην οικονομία"
 • "Η αλλαγή της έκτρωσης του κόστισε τις εκλογές"
  συνώνυμο:
 • αλλαγή

4. The result of alteration or modification

 • "There were marked changes in the lining of the lungs"
 • "There had been no change in the mountains"
  synonym:
 • change

4. Το αποτέλεσμα της αλλαγής ή της τροποποίησης

 • "Υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην επένδυση των πνευμόνων"
 • "Δεν υπήρξε καμία αλλαγή στα βουνά"
  συνώνυμο:
 • αλλαγή

5. The balance of money received when the amount you tender is greater than the amount due

 • "I paid with a twenty and pocketed the change"
  synonym:
 • change

5. Το υπόλοιπο των χρημάτων που λαμβάνετε όταν το ποσό που προσφέρετε είναι μεγαλύτερο από το οφειλόμενο ποσό

 • "Πλήρωσα με είκοσι και τσέπησα την αλλαγή"
  συνώνυμο:
 • αλλαγή

6. A thing that is different

 • "He inspected several changes before selecting one"
  synonym:
 • change

6. Ένα πράγμα που είναι διαφορετικό

 • "Επιθεώρησε πολλές αλλαγές πριν επιλέξει μία"
  συνώνυμο:
 • αλλαγή

7. A different or fresh set of clothes

 • "She brought a change in her overnight bag"
  synonym:
 • change

7. Ένα διαφορετικό ή φρέσκο σύνολο ρούχων

 • "Έφερε μια αλλαγή στην τσάντα της για μια νύχτα"
  συνώνυμο:
 • αλλαγή

8. Coins of small denomination regarded collectively

 • "He had a pocketful of change"
  synonym:
 • change

8. Νομίσματα μικρής ονομαστικής αξίας που εξετάζονται συλλογικά

 • "Είχε μια τρομερή αλλαγή"
  συνώνυμο:
 • αλλαγή

9. Money received in return for its equivalent in a larger denomination or a different currency

 • "He got change for a twenty and used it to pay the taxi driver"
  synonym:
 • change

9. Χρήματα που λαμβάνονται σε αντάλλαγμα για το ισοδύναμό τους σε μεγαλύτερη ονομασία ή διαφορετικό νόμισμα

 • "Πήρε αλλαγή για είκοσι και το χρησιμοποίησε για να πληρώσει τον οδηγό ταξί"
  συνώνυμο:
 • αλλαγή

10. A difference that is usually pleasant

 • "He goes to france for variety"
 • "It is a refreshing change to meet a woman mechanic"
  synonym:
 • variety
 • ,
 • change

10. Μια διαφορά που συνήθως είναι ευχάριστη

 • "Πηγαίνει στη γαλλία για ποικιλία"
 • "Είναι μια αναζωογονητική αλλαγή για να συναντήσετε μια μηχανική γυναίκα"
  συνώνυμο:
 • ποικιλία
 • ,
 • αλλαγή

verb

1. Cause to change

 • Make different
 • Cause a transformation
 • "The advent of the automobile may have altered the growth pattern of the city"
 • "The discussion has changed my thinking about the issue"
  synonym:
 • change
 • ,
 • alter
 • ,
 • modify

1. Αιτία αλλαγής

 • Κάνω διαφορετικό
 • Προκαλώ μεταμόρφωση
 • "Η έλευση του αυτοκινήτου μπορεί να έχει αλλάξει το μοτίβο ανάπτυξης της πόλης"
 • "Η συζήτηση έχει αλλάξει τη σκέψη μου για το θέμα"
  συνώνυμο:
 • αλλαγή
 • ,
 • αλλάζω
 • ,
 • τροποποιώ

2. Undergo a change

 • Become different in essence
 • Losing one's or its original nature
 • "She changed completely as she grew older"
 • "The weather changed last night"
  synonym:
 • change

2. Υποβάλλομαι σε αλλαγή

 • Γίνετε διαφορετικοί στην ουσία
 • Χάνοντας την αρχική του φύση
 • "Άλλαξε εντελώς καθώς μεγάλωνε"
 • "Ο καιρός άλλαξε χθες το βράδυ"
  συνώνυμο:
 • αλλαγή

3. Become different in some particular way, without permanently losing one's or its former characteristics or essence

 • "Her mood changes in accordance with the weather"
 • "The supermarket's selection of vegetables varies according to the season"
  synonym:
 • change
 • ,
 • alter
 • ,
 • vary

3. Γίνετε διαφορετικοί με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, χωρίς να χάσετε μόνιμα τα προηγούμενα χαρακτηριστικά ή την ουσία του

 • "Η διάθεσή της αλλάζει ανάλογα με τον καιρό"
 • "Η επιλογή των λαχανικών του σούπερ μάρκετ ποικίλλει ανάλογα με την εποχή"
  συνώνυμο:
 • αλλαγή
 • ,
 • αλλάζω
 • ,
 • ποικίλλω

4. Lay aside, abandon, or leave for another

 • "Switch to a different brand of beer"
 • "She switched psychiatrists"
 • "The car changed lanes"
  synonym:
 • switch
 • ,
 • shift
 • ,
 • change

4. Αφήστε το στην άκρη, εγκαταλείψτε ή αφήστε το για κάποιον άλλο

 • "Μετάβαση σε διαφορετική μάρκα μπύρας"
 • "Αλλάζει ψυχίατρο"
 • "Το αυτοκίνητο άλλαξε λωρίδες"
  συνώνυμο:
 • διακόπτης
 • ,
 • μετατόπιση
 • ,
 • αλλαγή

5. Change clothes

 • Put on different clothes
 • "Change before you go to the opera"
  synonym:
 • change

5. Αλλάζω ρούχα

 • Φορέστε διαφορετικά ρούχα
 • "Αλλάξτε πριν πάτε στην όπερα"
  συνώνυμο:
 • αλλαγή

6. Exchange or replace with another, usually of the same kind or category

 • "Could you convert my dollars into pounds?"
 • "He changed his name"
 • "Convert centimeters into inches"
 • "Convert holdings into shares"
  synonym:
 • change
 • ,
 • exchange
 • ,
 • commute
 • ,
 • convert

6. Ανταλλαγή ή αντικατάσταση με άλλο, συνήθως του ίδιου είδους ή κατηγορίας

 • "Θα μπορούσατε να μετατρέψετε τα δολάρια μου σε λίρες?"
 • "Αλλάξατε το όνομά του"
 • "Μετατρέψτε τα εκατοστά σε ίντσες"
 • "Μετατροπή εκμεταλλεύσεων σε μετοχές"
  συνώνυμο:
 • αλλαγή
 • ,
 • ανταλλαγή
 • ,
 • μετακινώ
 • ,
 • μετατρέπω

7. Give to, and receive from, one another

 • "Would you change places with me?"
 • "We have been exchanging letters for a year"
  synonym:
 • exchange
 • ,
 • change
 • ,
 • interchange

7. Δώστε και λάβετε ο ένας από τον άλλον

 • "Θα άλλαζες θέση μαζί μου?"
 • "Ανταλλάσσουμε επιστολές εδώ και ένα χρόνο"
  συνώνυμο:
 • ανταλλαγή
 • ,
 • αλλαγή

8. Change from one vehicle or transportation line to another

 • "She changed in chicago on her way to the east coast"
  synonym:
 • transfer
 • ,
 • change

8. Αλλαγή από ένα όχημα ή γραμμή μεταφοράς σε άλλο

 • "Άλλαξε στο σικάγο στο δρόμο της προς την ανατολική ακτή"
  συνώνυμο:
 • μεταφορά
 • ,
 • αλλαγή

9. Become deeper in tone

 • "His voice began to change when he was 12 years old"
 • "Her voice deepened when she whispered the password"
  synonym:
 • deepen
 • ,
 • change

9. Γίνετε βαθύτεροι στον τόνο

 • "Η φωνή του άρχισε να αλλάζει όταν ήταν 12 ετών"
 • "Η φωνή της βάθυνε όταν ψιθύρισε τον κωδικό πρόσβασης"
  συνώνυμο:
 • βαθαίνω
 • ,
 • αλλαγή

10. Remove or replace the coverings of

 • "Father had to learn how to change the baby"
 • "After each guest we changed the bed linens"
  synonym:
 • change

10. Αφαιρέστε ή αντικαταστήστε τις καλύψεις των

 • "Ο πατέρας έπρεπε να μάθει πώς να αλλάζει το μωρό"
 • "Μετά από κάθε επισκέπτη αλλάξαμε τα κλινοσκεπάσματα"
  συνώνυμο:
 • αλλαγή

Examples of using

I need to change my tires.
Πρέπει να αλλάξω τα ελαστικά μου.
Let's change the topic.
Ας αλλάξουμε το θέμα.
We should change something.
Πρέπει να αλλάξουμε κάτι.