Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "carry" into Greek language

Μεταφραστική έννοια & ορισμός της λέξης "μεταφορά" στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

Carry

[Μεταφέρω]
/kæri/

noun

1. The act of carrying something

  synonym:
 • carry

1. Η πράξη της μεταφοράς κάτι

συνώνυμο:
 • μεταφέρω

verb

1. Move while supporting, either in a vehicle or in one's hands or on one's body

 • "You must carry your camping gear"
 • "Carry the suitcases to the car"
 • "This train is carrying nuclear waste"
 • "These pipes carry waste water into the river"
  synonym:
 • transport
 • ,
 • carry

1. Κινηθείτε υποστηρίζοντας, είτε σε ένα όχημα είτε στα χέρια κάποιου ή στο σώμα του

 • "Πρέπει να φέρετε τον εξοπλισμό κατασκήνωσης"
 • "Μεταφέρετε τις βαλίτσες στο αυτοκίνητο"
 • "Το τρένο μεταφέρει πυρηνικά απόβλητα"
 • "Αυτοί οι σωλήνες μεταφέρουν τα λύματα στο ποτάμι"
συνώνυμο:
 • μεταφορές,
 • μεταφέρω

2. Have with oneself

 • Have on one's person
 • "She always takes an umbrella"
 • "I always carry money"
 • "She packs a gun when she goes into the mountains"
  synonym:
 • carry
 • ,
 • pack
 • ,
 • take

2. Έχω με τον εαυτό μου

 • Έχετε στο άτομο κάποιου
 • "Πάντα παίρνει ομπρέλα"
 • "Πάντα κουβαλάω χρήματα"
 • "Συσκευάζει ένα όπλο όταν πηγαίνει στα βουνά"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω,
 • πακέτο,
 • παίρνω

3. Transmit or serve as the medium for transmission

 • "Sound carries well over water"
 • "The airwaves carry the sound"
 • "Many metals conduct heat"
  synonym:
 • impart
 • ,
 • conduct
 • ,
 • transmit
 • ,
 • convey
 • ,
 • carry
 • ,
 • channel

3. Μεταδώστε ή χρησιμεύστε ως μέσο για τη μετάδοση

 • "Ο ήχος μεταφέρει πολύ καλά πάνω από το νερό"
 • "Τα κύματα αέρα φέρουν τον ήχο"
 • "Πολλά μέταλλα παράγουν θερμότητα"
συνώνυμο:
 • μεταδίδω,
 • διεξάγω,
 • μεταδίδω,
 • μεταφέρω,
 • μεταφέρω,
 • κανάλι

4. Serve as a means for expressing something

 • "The painting of mary carries motherly love"
 • "His voice carried a lot of anger"
  synonym:
 • carry
 • ,
 • convey
 • ,
 • express

4. Να λειτουργεί ως μέσο έκφρασης κάτι

 • "Ο πίνακας της μαρίας φέρνει μητρική αγάπη"
 • "Η φωνή του έφερε πολύ θυμό"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω,
 • μεταφέρω,
 • εκφράζω

5. Bear or be able to bear the weight, pressure,or responsibility of

 • "His efforts carried the entire project"
 • "How many credits is this student carrying?"
 • "We carry a very large mortgage"
  synonym:
 • carry

5. Να φέρει ή να είναι σε θέση να αντέξει το βάρος, την πίεση, ή την ευθύνη του

 • "Οι προσπάθειές του περιελάμβαναν ολόκληρο το έργο"
 • "Πόσες πιστώσεις μεταφέρει αυτός ο μαθητής?"
 • "Φέρουμε μια πολύ μεγάλη υποθήκη"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω

6. Support or hold in a certain manner

 • "She holds her head high"
 • "He carried himself upright"
  synonym:
 • hold
 • ,
 • carry
 • ,
 • bear

6. Υποστήριξη ή διατήρηση με έναν ορισμένο τρόπο

 • "Κρατάει το κεφάλι ψηλά"
 • "Κατείχε τον εαυτό του όρθιο"
συνώνυμο:
 • κρατώ,
 • μεταφέρω,
 • αρκούδα

7. Contain or hold

 • Have within
 • "The jar carries wine"
 • "The canteen holds fresh water"
 • "This can contains water"
  synonym:
 • hold
 • ,
 • bear
 • ,
 • carry
 • ,
 • contain

7. Περιέχει ή κρατά

 • Έχω μέσα μου
 • "Το βάζο μεταφέρει κρασί"
 • "Η καντίνα κρατάει γλυκό νερό"
 • "Αυτό μπορεί να περιέχει νερό"
συνώνυμο:
 • κρατώ,
 • αρκούδα,
 • μεταφέρω,
 • περιέχω

8. Extend to a certain degree

 • "Carry too far"
 • "She carries her ideas to the extreme"
  synonym:
 • carry

8. Επεκτείνεται σε κάποιο βαθμό

 • "Μεταφέρετε πολύ μακριά"
 • "Μεταφέρει τις ιδέες της στα άκρα"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω

9. Continue or extend

 • "The civil war carried into the neighboring province"
 • "The disease extended into the remote mountain provinces"
  synonym:
 • carry
 • ,
 • extend

9. Συνέχιση ή επέκταση

 • "Ο εμφύλιος πόλεμος μεταφέρθηκε στη γειτονική επαρχία"
 • "Η ασθένεια επεκτάθηκε στις απομακρυσμένες ορεινές επαρχίες"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω,
 • επεκτείνω

10. Be necessarily associated with or result in or involve

 • "This crime carries a penalty of five years in prison"
  synonym:
 • carry

10. Να συνδέεται απαραίτητα με ή να οδηγεί ή να συμμετέχει

 • "Αυτό το έγκλημα φέρει ποινή πέντε ετών στη φυλακή"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω

11. Win in an election

 • "The senator carried his home state"
  synonym:
 • carry

11. Κερδίστε σε εκλογές

 • "Ο γερουσιαστής έφερε την πατρίδα του"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω

12. Include, as on a list

 • "How many people are carried on the payroll?"
  synonym:
 • carry

12. Περιλαμβάνει, όπως σε μια λίστα

 • "Πόσοι άνθρωποι μεταφέρονται στη μισθοδοσία?"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω

13. Behave in a certain manner

 • "She carried herself well"
 • "He bore himself with dignity"
 • "They conducted themselves well during these difficult times"
  synonym:
 • behave
 • ,
 • acquit
 • ,
 • bear
 • ,
 • deport
 • ,
 • conduct
 • ,
 • comport
 • ,
 • carry

13. Συμπεριφερθείτε με έναν συγκεκριμένο τρόπο

 • "Έφερε τον εαυτό της καλά"
 • "Βαρέθηκε με αξιοπρέπεια"
 • "Διευθύνθηκαν καλά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές"
συνώνυμο:
 • συμπεριφέρομαι,
 • αθωώνω,
 • αρκούδα,
 • απέλαση,
 • διεξάγω,
 • συμπληρώνω,
 • μεταφέρω

14. Have on hand

 • "Do you carry kerosene heaters?"
  synonym:
 • stock
 • ,
 • carry
 • ,
 • stockpile

14. Έχω στο χέρι

 • "Μεταφέρετε θερμαντήρες κηροζίνης?"
συνώνυμο:
 • απόθεμα,
 • μεταφέρω,
 • αποθήκη

15. Include as the content

 • Broadcast or publicize
 • "We ran the ad three times"
 • "This paper carries a restaurant review"
 • "All major networks carried the press conference"
  synonym:
 • carry
 • ,
 • run

15. Περιλαμβάνει ως περιεχόμενο

 • Μετάδοση ή δημοσιοποίηση
 • "Κάναμε τη διαφήμιση τρεις φορές"
 • "Αυτό το έγγραφο φέρει μια κριτική εστιατορίου"
 • "Όλα τα μεγάλα δίκτυα μετέφεραν τη συνέντευξη τύπου"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω,
 • τρέχω

16. Propel, "carry the ball"

 • "Dribble the ball"
  synonym:
 • dribble
 • ,
 • carry

16. Πρόπελ, "φτιάξε την μπάλα"

 • "Ντρίμπλα την μπάλα"
συνώνυμο:
 • ντρίμπλε,
 • μεταφέρω

17. Pass on a communication

 • "The news was carried to every village in the province"
  synonym:
 • carry

17. Περνάω σε μια επικοινωνία

 • "Η είδηση μεταφέρθηκε σε κάθε χωριό της επαρχίας"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω

18. Have as an inherent or characteristic feature or have as a consequence

 • "This new washer carries a two year guarantee"
 • "The loan carries a high interest rate"
 • "This undertaking carries many dangers"
 • "She carries her mother's genes"
 • "These bonds carry warrants"
 • "The restaurant carries an unusual name"
  synonym:
 • carry

18. Έχετε ως εγγενές ή χαρακτηριστικό χαρακτηριστικό ή έχετε ως συνέπεια

 • "Αυτό το νέο πλυντήριο φέρει εγγύηση δύο ετών"
 • "Το δάνειο φέρει υψηλό επιτόκιο"
 • "Αυτή η επιχείρηση φέρει πολλούς κινδύνους"
 • "Μεταφέρει τα γονίδια της μητέρας της"
 • "Αυτά τα ομόλογα φέρουν εντάλματα"
 • "Το εστιατόριο φέρει ένα ασυνήθιστο όνομα"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω

19. Be conveyed over a certain distance

 • "Her voice carries very well in this big opera house"
  synonym:
 • carry

19. Να μεταφερθεί σε μια ορισμένη απόσταση

 • "Η φωνή της φέρνει πολύ καλά σε αυτή τη μεγάλη όπερα"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω

20. Keep up with financial support

 • "The federal government carried the province for many years"
  synonym:
 • carry

20. Συνεχίστε με την οικονομική στήριξη

 • "Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μετέφερε την επαρχία για πολλά χρόνια"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω

21. Have or possess something abstract

 • "I carry her image in my mind's eye"
 • "I will carry the secret to my grave"
 • "I carry these thoughts in the back of my head"
 • "I carry a lot of life insurance"
  synonym:
 • carry

21. Να έχετε ή να έχετε κάτι αφηρημένο

 • "Φέρνω την εικόνα της στο μάτι του μυαλού μου"
 • "Θα φέρω το μυστικό στον τάφο μου"
 • "Φέρνω αυτές τις σκέψεις στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου"
 • "Έχω πολλές ασφάλειες ζωής"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω

22. Be equipped with (a mast or sail)

 • "This boat can only carry a small sail"
  synonym:
 • carry

22. Είναι εξοπλισμένο με ιστό (α ή ιστιοπλοϊκό)

 • "Αυτό το σκάφος μπορεί να μεταφέρει μόνο ένα μικρό πανί"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω

23. Win approval or support for

 • "Carry all before one"
 • "His speech did not sway the voters"
  synonym:
 • carry
 • ,
 • persuade
 • ,
 • sway

23. Κερδίστε έγκριση ή υποστήριξη για

 • "Φέρτε τα όλα πριν από ένα"
 • "Η ομιλία του δεν επηρέασε τους ψηφοφόρους"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω,
 • πείθω,
 • επηρεάζω

24. Compensate for a weaker partner or member by one's own performance

 • "I resent having to carry her all the time"
  synonym:
 • carry

24. Αντισταθμίστε έναν ασθενέστερο συνεργάτη ή μέλος από την απόδοσή του

 • "Δυσανασχετώ που πρέπει να την μεταφέρω όλη την ώρα"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω

25. Take further or advance

 • "Carry a cause"
  synonym:
 • carry

25. Πάρτε περαιτέρω ή προχωρήστε

 • "Φέρε μια αιτία"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω

26. Have on the surface or on the skin

 • "Carry scars"
  synonym:
 • carry

26. Να έχει στην επιφάνεια ή στο δέρμα

 • "Μεταφέρει ουλές"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω

27. Capture after a fight

 • "The troops carried the town after a brief fight"
  synonym:
 • carry

27. Αιχμαλωσία μετά από έναν αγώνα

 • "Τα στρατεύματα μετέφεραν την πόλη μετά από ένα σύντομο αγώνα"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω

28. Transfer (entries) from one account book to another

  synonym:
 • post
 • ,
 • carry

28. Μεταφορά (εντριεσι) από ένα βιβλίο λογαριασμού σε άλλο

συνώνυμο:
 • δημοσιεύω,
 • μεταφέρω

29. Transfer (a number, cipher, or remainder) to the next column or unit's place before or after, in addition or multiplication

 • "Put down 5 and carry 2"
  synonym:
 • carry

29. Μεταφορά αριθμού (α, κρυπτογράφησης ή υπόλοιπου) στην επόμενη στήλη ή μονάδα πριν ή μετά, επιπλέον ή πολλαπλασιασμού

 • "Βάλτε κάτω 5 και μεταφέρετε 2"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω

30. Pursue a line of scent or be a bearer

 • "The dog was taught to fetch and carry"
  synonym:
 • carry

30. Ακολουθήστε μια γραμμή μυρωδιάς ή να είστε κομιστής

 • "Ο σκύλος διδάχθηκε να φέρει και να μεταφέρει"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω

31. Bear (a crop)

 • "This land does not carry olives"
  synonym:
 • carry

31. Αρκούδα (α σοδ)

 • "Αυτή η γη δεν μεταφέρει ελιές"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω

32. Propel or give impetus to

 • "The sudden gust of air propelled the ball to the other side of the fence"
  synonym:
 • carry

32. Προωθήστε ή δώστε ώθηση σε

 • "Η ξαφνική ριπή του αέρα ώθησε την μπάλα στην άλλη πλευρά του φράχτη"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω

33. Drink alcohol without showing ill effects

 • "He can hold his liquor"
 • "He had drunk more than he could carry"
  synonym:
 • carry
 • ,
 • hold

33. Πίνετε αλκοόλ χωρίς να παρουσιάζετε αρνητικές επιπτώσεις

 • "Μπορεί να κρατήσει το λικέρ του"
 • "Είχε μεθύσει περισσότερο από όσο μπορούσε να κουβαλήσει"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω,
 • κρατώ

34. Be able to feed

 • "This land will carry ten cows to the acre"
  synonym:
 • carry

34. Να μπορεί να ταΐζει

 • "Αυτή η γη θα μεταφέρει δέκα αγελάδες στο στρέμμα"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω

35. Have a certain range

 • "This rifle carries for 3,000 feet"
  synonym:
 • carry

35. Έχω ένα συγκεκριμένο εύρος

 • "Αυτό το τουφέκι μεταφέρει για 3.000 πόδια"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω

36. Cover a certain distance or advance beyond

 • "The drive carried to the green"
  synonym:
 • carry

36. Καλύψτε μια ορισμένη απόσταση ή προχωρήστε πέρα

 • "Η κίνηση μεταφέρθηκε στο πράσινο"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω

37. Secure the passage or adoption (of bills and motions)

 • "The motion carried easily"
  synonym:
 • carry

37. Ασφαλίστε το πέρασμα ή την υιοθεσία (των λογαριασμών και των κινήσεων)

 • "Η κίνηση μεταφέρθηκε εύκολα"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω

38. Be successful in

 • "She lost the game but carried the match"
  synonym:
 • carry

38. Επιτυγχάνω

 • "Έχασε το παιχνίδι, αλλά πήρε τον αγώνα"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω

39. Sing or play against other voices or parts

 • "He cannot carry a tune"
  synonym:
 • carry

39. Τραγουδήστε ή παίξτε ενάντια σε άλλες φωνές ή μέρη

 • "Δεν μπορεί να κουβαλήσει μελωδία"
συνώνυμο:
 • μεταφέρω

40. Be pregnant with

 • "She is bearing his child"
 • "The are expecting another child in january"
 • "I am carrying his child"
  synonym:
 • have a bun in the oven
 • ,
 • bear
 • ,
 • carry
 • ,
 • gestate
 • ,
 • expect

40. Είμαι έγκυος

 • "Αυτή κουβαλάει το παιδί του"
 • "Περιμένουν άλλο ένα παιδί τον ιανουάριο"
 • "Μεταφέρω το παιδί του"
συνώνυμο:
 • έχω ένα κουλούρι στο φούρνο,
 • αρκούδα,
 • μεταφέρω,
 • κυοφορώ,
 • περιμένω

Examples of using

Can you please help me carry my bags?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να μεταφέρω τις τσάντες μου?
Though we travel the world over to find the beautiful, we must carry it with us or we find it not.
Αν και ταξιδεύουμε στον κόσμο για να βρούμε το όμορφο, πρέπει να το μεταφέρουμε μαζί μας ή να μην το βρούμε.
Green plants carry out photosynthesis.
Τα πράσινα φυτά πραγματοποιούν φωτοσύνθεση.