Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "word" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "woord" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Word

[Woord]
/wərd/

noun

1. A unit of language that native speakers can identify

 • "Words are the blocks from which sentences are made"
 • "He hardly said ten words all morning"
  synonym:
 • word

1. Een taaleenheid die moedertaalsprekers kunnen identificeren

 • "Woorden zijn de blokken waaruit zinnen worden gemaakt"
 • "Hij zei de hele ochtend nauwelijks tien woorden"
  synoniem:
 • woord

2. A brief statement

 • "He didn't say a word about it"
  synonym:
 • word

2. Een korte verklaring

 • "Hij zei er geen woord over"
  synoniem:
 • woord

3. Information about recent and important events

 • "They awaited news of the outcome"
  synonym:
 • news
 • ,
 • intelligence
 • ,
 • tidings
 • ,
 • word

3. Informatie over recente en belangrijke gebeurtenissen

 • "Ze wachtten op nieuws over de uitkomst"
  synoniem:
 • nieuws
 • ,
 • intelligentie
 • ,
 • tijding
 • ,
 • woord

4. A verbal command for action

 • "When i give the word, charge!"
  synonym:
 • word

4. Een verbaal commando voor actie

 • "Als ik het zeg, laad dan op!"
  synoniem:
 • woord

5. An exchange of views on some topic

 • "We had a good discussion"
 • "We had a word or two about it"
  synonym:
 • discussion
 • ,
 • give-and-take
 • ,
 • word

5. Een gedachtewisseling over een bepaald onderwerp

 • "We hadden een goede discussie"
 • "We hadden er een paar woorden over"
  synoniem:
 • discussie
 • ,
 • geven en nemen
 • ,
 • woord

6. A promise

 • "He gave his word"
  synonym:
 • parole
 • ,
 • word
 • ,
 • word of honor

6. Een belofte

 • "Hij gaf zijn woord"
  synoniem:
 • voorwaardelijke vrijlating
 • ,
 • woord
 • ,
 • erewoord

7. A word is a string of bits stored in computer memory

 • "Large computers use words up to 64 bits long"
  synonym:
 • word

7. Een woord is een reeks bits die is opgeslagen in het computergeheugen

 • "Grote computers gebruiken woorden tot 64 bits lang"
  synoniem:
 • woord

8. The divine word of god

 • The second person in the trinity (incarnate in jesus)
  synonym:
 • Son
 • ,
 • Word
 • ,
 • Logos

8. Het goddelijke woord van god

 • De tweede persoon in de drie-eenheid ( geïncarneerd in jezus )
  synoniem:
 • Zoon
 • ,
 • Woord
 • ,
 • Logo's

9. A secret word or phrase known only to a restricted group

 • "He forgot the password"
  synonym:
 • password
 • ,
 • watchword
 • ,
 • word
 • ,
 • parole
 • ,
 • countersign

9. Een geheim woord of zin die alleen bekend is bij een beperkte groep

 • "Hij vergat het wachtwoord"
  synoniem:
 • wachtwoord
 • ,
 • woord
 • ,
 • voorwaardelijke vrijlating
 • ,
 • medeondertekenen

10. The sacred writings of the christian religions

 • "He went to carry the word to the heathen"
  synonym:
 • Bible
 • ,
 • Christian Bible
 • ,
 • Book
 • ,
 • Good Book
 • ,
 • Holy Scripture
 • ,
 • Holy Writ
 • ,
 • Scripture
 • ,
 • Word of God
 • ,
 • Word

10. De heilige geschriften van de christelijke religies

 • "Hij ging het woord naar de heidenen dragen"
  synoniem:
 • Bijbel
 • ,
 • Christelijke Bijbel
 • ,
 • Boek
 • ,
 • Goed boek
 • ,
 • Heilige Schrift
 • ,
 • Schrift
 • ,
 • Woord van God
 • ,
 • Woord

verb

1. Put into words or an expression

 • "He formulated his concerns to the board of trustees"
  synonym:
 • give voice
 • ,
 • formulate
 • ,
 • word
 • ,
 • phrase
 • ,
 • articulate

1. Onder woorden gebracht of een uitdrukking

 • "Hij formuleerde zijn bezorgdheid aan de raad van bestuur"
  synoniem:
 • stem geven
 • ,
 • formuleren
 • ,
 • woord
 • ,
 • zin
 • ,
 • gearticuleerd

Examples of using

I don't believe a word you say.
Ik geloof geen woord van wat je zegt.
One more word, and you're dead!
Nog een woord en je bent dood!
The history of some words is a real masterpiece. For instance, kaput. The original word was the Latin "caput" - "a head"; and the way from "a head" to "the end of everything" is rather long.
De geschiedenis van sommige woorden is een echt meesterwerk. Kaput bijvoorbeeld. Het oorspronkelijke woord was het Latijnse "caput" - "een hoofd"; en de weg van "een hoofd" naar "het einde van alles" is vrij lang.