Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wave" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "golf" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Wave

[Golf]
/wev/

noun

1. One of a series of ridges that moves across the surface of a liquid (especially across a large body of water)

  synonym:
 • wave
 • ,
 • moving ridge

1. Een van een reeks richels die over het oppervlak van een vloeistof ( beweegt, vooral over een groot waterlichaam )

  synoniem:
 • golf
 • ,
 • bewegende bergkam

2. A movement like that of a sudden occurrence or increase in a specified phenomenon

 • "A wave of settlers"
 • "Troops advancing in waves"
  synonym:
 • wave

2. Een beweging als die van een plotseling optreden of toename van een gespecificeerd fenomeen

 • "Een golf van kolonisten"
 • "Troepen rukken op in golven"
  synoniem:
 • golf

3. (physics) a movement up and down or back and forth

  synonym:
 • wave
 • ,
 • undulation

3. ( fysica ) een beweging op en neer of heen en weer

  synoniem:
 • golf
 • ,
 • golving

4. Something that rises rapidly

 • "A wave of emotion swept over him"
 • "There was a sudden wave of buying before the market closed"
 • "A wave of conservatism in the country led by the hard right"
  synonym:
 • wave

4. Iets dat snel stijgt

 • "Een golf van emotie overspoelde hem"
 • "Er was een plotselinge koopgolf voordat de markt sloot"
 • "Een golf van conservatisme in het land onder leiding van hard rechts"
  synoniem:
 • golf

5. The act of signaling by a movement of the hand

  synonym:
 • wave
 • ,
 • waving
 • ,
 • wafture

5. Het signaleren door een beweging van de hand

  synoniem:
 • golf
 • ,
 • zwaaien
 • ,
 • zweven

6. A hairdo that creates undulations in the hair

  synonym:
 • wave

6. Een kapsel dat golvingen in het haar veroorzaakt

  synoniem:
 • golf

7. An undulating curve

  synonym:
 • wave
 • ,
 • undulation

7. Een golvende curve

  synoniem:
 • golf
 • ,
 • golving

8. A persistent and widespread unusual weather condition (especially of unusual temperatures)

 • "A heat wave"
  synonym:
 • wave

8. Een aanhoudende en wijdverbreide ongebruikelijke weersomstandigheden ( vooral bij ongebruikelijke temperaturen )

 • "Een hittegolf"
  synoniem:
 • golf

9. A member of the women's reserve of the united states navy

 • Originally organized during world war ii but now no longer a separate branch
  synonym:
 • Wave

9. Een lid van de vrouwenreserve van de amerikaanse marine

 • Oorspronkelijk georganiseerd tijdens de tweede wereldoorlog, maar nu geen aparte vestiging meer
  synoniem:
 • Golf

verb

1. Signal with the hands or nod

 • "She waved to her friends"
 • "He waved his hand hospitably"
  synonym:
 • beckon
 • ,
 • wave

1. Signaal met de handen of knik

 • "Ze zwaaide naar haar vrienden"
 • "Hij zwaaide gastvrij met zijn hand"
  synoniem:
 • beckon
 • ,
 • golf

2. Move or swing back and forth

 • "She waved her gun"
  synonym:
 • brandish
 • ,
 • flourish
 • ,
 • wave

2. Bewegen of heen en weer zwaaien

 • "Ze zwaaide met haar pistool"
  synoniem:
 • zwaai
 • ,
 • bloeien
 • ,
 • golf

3. Move in a wavy pattern or with a rising and falling motion

 • "The curtains undulated"
 • "The waves rolled towards the beach"
  synonym:
 • roll
 • ,
 • undulate
 • ,
 • flap
 • ,
 • wave

3. Bewegen in een golvend patroon of met een stijgende en vallende beweging

 • "De gordijnen zijn gegolfd"
 • "De golven rolden naar het strand"
  synoniem:
 • rol
 • ,
 • golvend
 • ,
 • flap
 • ,
 • golf

4. Twist or roll into coils or ringlets

 • "Curl my hair, please"
  synonym:
 • curl
 • ,
 • wave

4. Draai of rol in spoelen of ringjes

 • "Krul mijn haar, alstublieft"
  synoniem:
 • krul
 • ,
 • golf

5. Set waves in

 • "She asked the hairdresser to wave her hair"
  synonym:
 • wave

5. Zet golven in

 • "Ze vroeg de kapper met haar haar te zwaaien"
  synoniem:
 • golf

Examples of using

We're suffering from an unbearable heat wave for the second week straight.
We lijden voor de tweede week op rij aan een ondraaglijke hittegolf.
History is like Quantum Physics, the observer affects the event observed. Is the Kennedy assasination a particle or a wave?
Geschiedenis is als Quantum Physics, de waarnemer beïnvloedt de waargenomen gebeurtenis. Is de moord op Kennedy een deeltje of een golf?
Wave after wave surged upon the beach.
Golf na golf steeg op het strand.