Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "water" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "water" in Nederlandse taal

EnglishDutch

Water

[Water]
/wɔtər/

noun

1. Binary compound that occurs at room temperature as a clear colorless odorless tasteless liquid

 • Freezes into ice below 0 degrees centigrade and boils above 100 degrees centigrade
 • Widely used as a solvent
  synonym:
 • water
 • ,
 • H2O

1. Binaire verbinding die bij kamertemperatuur optreedt als een heldere, kleurloze, geurloze vloeistof

 • Bevriest tot ijs onder 0 graden celsius en kookt boven 100 graden celsius
 • Veel gebruikt als oplosmiddel
  synoniem:
 • water
 • ,
 • H2O

2. The part of the earth's surface covered with water (such as a river or lake or ocean)

 • "They invaded our territorial waters"
 • "They were sitting by the water's edge"
  synonym:
 • body of water
 • ,
 • water

2. Het deel van het aardoppervlak bedekt met water ( zoals een rivier of meer of oceaan )

 • "Ze vielen onze territoriale wateren binnen"
 • "Ze zaten aan de waterkant"
  synoniem:
 • waterlichaam
 • ,
 • water

3. Once thought to be one of four elements composing the universe (empedocles)

  synonym:
 • water

3. Ooit beschouwd als een van de vier elementen waaruit het universum bestaat ( empedocles )

  synoniem:
 • water

4. A facility that provides a source of water

 • "The town debated the purification of the water supply"
 • "First you have to cut off the water"
  synonym:
 • water system
 • ,
 • water supply
 • ,
 • water

4. Een voorziening die een waterbron levert

 • "De stad debatteerde over de zuivering van de watervoorziening"
 • "Eerst moet je het water afsnijden"
  synoniem:
 • watersysteem
 • ,
 • watervoorziening
 • ,
 • water

5. Liquid excretory product

 • "There was blood in his urine"
 • "The child had to make water"
  synonym:
 • urine
 • ,
 • piss
 • ,
 • pee
 • ,
 • piddle
 • ,
 • weewee
 • ,
 • water

5. Vloeibaar uitscheidingsproduct

 • "Er zat bloed in zijn urine"
 • "Het kind moest water maken"
  synoniem:
 • urine
 • ,
 • pis
 • ,
 • plassen
 • ,
 • piddle
 • ,
 • weewee
 • ,
 • water

6. A liquid necessary for the life of most animals and plants

 • "He asked for a drink of water"
  synonym:
 • water

6. Een vloeistof die nodig is voor het leven van de meeste dieren en planten

 • "Hij vroeg om een slok water"
  synoniem:
 • water

verb

1. Supply with water, as with channels or ditches or streams

 • "Water the fields"
  synonym:
 • water
 • ,
 • irrigate

1. Voorzien van water, zoals bij kanalen of sloten of stromen

 • "Water de velden"
  synoniem:
 • water
 • ,
 • irrigeren

2. Provide with water

 • "We watered the buffalo"
  synonym:
 • water

2. Voorzien van water

 • "We hebben de buffel water gegeven"
  synoniem:
 • water

3. Secrete or form water, as tears or saliva

 • "My mouth watered at the prospect of a good dinner"
 • "His eyes watered"
  synonym:
 • water

3. Scheiden of vormen water, als tranen of speeksel

 • "Mijn mond bewaterde bij het vooruitzicht van een goed diner"
 • "Zijn ogen verwaterd"
  synoniem:
 • water

4. Fill with tears

 • "His eyes were watering"
  synonym:
 • water

4. Vul met tranen

 • "Zijn ogen waren water"
  synoniem:
 • water

Examples of using

I like to swim in salt water.
Ik zwem graag in zout water.
The water ran down the rain pipe.
Het water stroomde door de regenpijp.
The water is hot.
Het water is heet.