Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "understanding" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "begrip" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Understanding

[Begrijpen]
/əndərstændɪŋ/

noun

1. The cognitive condition of someone who understands

 • "He has virtually no understanding of social cause and effect"
  synonym:
 • understanding
 • ,
 • apprehension
 • ,
 • discernment
 • ,
 • savvy

1. De cognitieve toestand van iemand die het begrijpt

 • "Hij heeft vrijwel geen begrip van sociale oorzaak en gevolg"
  synoniem:
 • begrijpen
 • ,
 • bezorgdheid
 • ,
 • onderscheiding
 • ,
 • slim

2. The statement (oral or written) of an exchange of promises

 • "They had an agreement that they would not interfere in each other's business"
 • "There was an understanding between management and the workers"
  synonym:
 • agreement
 • ,
 • understanding

2. De verklaring ( mondeling of geschreven ) van een uitwisseling van beloften

 • "Ze hadden een afspraak dat ze zich niet met elkaar zouden bemoeien"
 • "Er was begrip tussen het management en de arbeiders"
  synoniem:
 • overeenkomst
 • ,
 • begrijpen

3. An inclination to support or be loyal to or to agree with an opinion

 • "His sympathies were always with the underdog"
 • "I knew i could count on his understanding"
  synonym:
 • sympathy
 • ,
 • understanding

3. Een neiging om een mening te steunen of loyaal te zijn of ermee in te stemmen

 • "Zijn sympathie was altijd bij de underdog"
 • "Ik wist dat ik op zijn begrip kon rekenen"
  synoniem:
 • sympathie
 • ,
 • begrijpen

4. The capacity for rational thought or inference or discrimination

 • "We are told that man is endowed with reason and capable of distinguishing good from evil"
  synonym:
 • reason
 • ,
 • understanding
 • ,
 • intellect

4. Het vermogen tot rationeel denken of gevolgtrekking of discriminatie

 • "Er wordt ons verteld dat de mens met rede is begiftigd en in staat is goed van kwaad te onderscheiden"
  synoniem:
 • reden
 • ,
 • begrijpen
 • ,
 • intellect

adjective

1. Characterized by understanding based on comprehension and discernment and empathy

 • "An understanding friend"
  synonym:
 • understanding

1. Gekenmerkt door begrip gebaseerd op begrip en onderscheiding en empathie

 • "Een begripvolle vriend"
  synoniem:
 • begrijpen

Examples of using

"I consider this fair, since effort will get one farther in life than ease of understanding anyway." "Says the man that seems to have skated by through a majority of life on ease of understanding...?"
"Ik vind dit eerlijk, aangezien de inspanning toch een stap verder in het leven zal komen dan het gemak van begrip." "Zegt de man die door een meerderheid van het leven lijkt te hebben geschaatst op gemak van begrip...?"
I returned, and saw under the sun, that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill; but time and chance happen to them all.
Ik keerde terug en zag onder de zon dat de race niet voor de snelle is, noch de strijd voor de sterke, noch nog brood voor de wijzen, noch toch rijkdom voor mensen van begrip, noch toch gunst voor mensen van vaardigheid; maar tijd en kans overkomen hen allemaal.
I think we'll be able to come to an understanding soon.
Ik denk dat we snel tot overeenstemming kunnen komen.